Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 19 Sep 2020 09:14:57 +0000
changeset 9961 8a58855bd1a0a121c986ce3385648e518d2a242e
parent 9960 01c08c8cf8bdf23ae49ef0f544ed549b0fba6a69
child 9962 02cea77395e030cfc023b0bacb29efd6c594ae82
push id4395
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 19 Sep 2020 09:15:00 +0000
Pontoon: Update Polish (pl) localization of Firefox Co-authored-by: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/search.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -378,10 +378,10 @@ urlbar-pocket-button =
 fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> jest teraz w trybie pełnoekranowym
 fullscreen-warning-no-domain = Dokument jest teraz wyświetlany w trybie pełnoekranowym
 fullscreen-exit-button = Opuść tryb pełnoekranowy (Esc)
 # "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
 fullscreen-exit-mac-button = Opuść tryb pełnoekranowy (esc)
 # Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
 # Variables
 # $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
-pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kontroluje teraz kursor. Użyj klawisza Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.
-pointerlock-warning-no-domain = Dokument kontroluje teraz kursor. Użyj klawisza Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.
+pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kontroluje teraz kursor. Naciśnij klawisz Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.
+pointerlock-warning-no-domain = Dokument kontroluje teraz kursor. Naciśnij klawisz Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,188 +6,108 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Ustawienie zasad, do których rozszerzenia WebExtension mają dostęp przez „chrome.storage.managed”.
-
 policy-AppAutoUpdate = Włączenie lub wyłączenie automatycznego aktualizowania aplikacji.
-
 policy-AppUpdateURL = Ustawienie niestandardowego adresu URL aktualizacji programu.
-
 policy-Authentication = Konfiguracja zintegrowanego uwierzytelniania dla witryn, które je obsługują.
-
 policy-BlockAboutAddons = Blokowanie dostępu do menedżera dodatków (about:addons).
-
 policy-BlockAboutConfig = Blokowanie dostępu do strony about:config.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Blokowanie dostępu do strony about:profiles.
-
 policy-BlockAboutSupport = Blokowanie dostępu do strony about:support.
-
 policy-Bookmarks = Tworzenie zakładek na pasku zakładek, w menu zakładek lub w podanym folderze w powyższych.
-
 policy-CaptivePortal = Włączenie lub wyłączenie obsługi portalu przechwytującego.
-
 policy-CertificatesDescription = Dodawanie certyfikatów lub używanie wbudowanych.
-
 policy-Cookies = Zezwalanie lub zabranianie witrynom ustawiania ciasteczek.
-
 policy-DisabledCiphers = Wyłączenie szyfrów.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Ustawienie domyślnego katalogu pobierania.
-
 policy-DisableAppUpdate = Uniemożliwienie aktualizowania przeglądarki.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Wyłączenie PDF.js, wbudowanej przeglądarki plików PDF w programie { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Uniemożliwienie agentowi domyślnej przeglądarki wykonywania jakichkolwiek działań. Dotyczy tylko systemu Windows, inne platformy nie mają agenta.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokowanie dostępu do narzędzi dla twórców witryn.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Wyłączenie poleceń do wysyłania opinii z menu Pomoc („Prześlij swoją opinię” i „Zgłoś oszustwo internetowe”).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Wyłączenie usług korzystających z { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") }, w tym synchronizacji.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Wyłączenie funkcji Firefox Screenshots.
-
 policy-DisableFirefoxStudies = Uniemożliwienie przeprowadzania badań przez program { -brand-short-name }.
-
 policy-DisableForgetButton = Wyłączenie dostępu do przycisku „Wyczyść”.
-
 policy-DisableFormHistory = Wyłączenie zachowywania historii wyszukiwania i formularzy.
-
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Wartość „prawda” powoduje, że nie można utworzyć hasła głównego.
-
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Wartość „prawda” powoduje, że nie można utworzyć hasła głównego.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Wyłączenie możliwości wyświetlania haseł w zachowanych danych logowania.
-
 policy-DisablePocket = Wyłączenie funkcji zachowywania stron w Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Wyłączenie trybu prywatnego.
-
 policy-DisableProfileImport = Wyłączenie polecenia menu do importowania danych z innej przeglądarki.
-
 policy-DisableProfileRefresh = Wyłączenie przycisku „Odśwież program { -brand-short-name }” na stronie about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Wyłączenie funkcji ponownego uruchomienia w trybie awaryjnym. Uwaga: użycie klawisza Shift do przejścia do trybu awaryjnego można wyłączyć w systemie Windows tylko za pomocą Group Policy.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Uniemożliwienie użytkownikowi obejścia pewnych ostrzeżeń bezpieczeństwa.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Wyłączenie polecenia menu „Ustaw jako tapetę” dla obrazów.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Uniemożliwienie przeglądarce instalowania i aktualizowania dodatków systemowych.
-
 policy-DisableTelemetry = Wyłączenie telemetrii.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Domyślne wyświetlanie paska zakładek.
-
 policy-DisplayMenuBar = Domyślne wyświetlanie paska menu.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Konfiguracja DNS poprzez HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Wyłączenie sprawdzania domyślnej przeglądarki podczas uruchamiania.
-
 policy-DownloadDirectory = Ustawienie i zablokowanie katalogu pobierania.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Włączenie lub wyłączenie blokowania treści i opcjonalnie jej blokada.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Włączenie lub wyłączenie Encrypted Media Extensions i opcjonalnie ich blokada.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Instalacja, odinstalowywanie lub blokowanie rozszerzeń. Opcja instalacji przyjmuje adresy URL lub ścieżki jako parametry. Opcje odinstalowywania i blokady przyjmują identyfikatory rozszerzeń.
-
 policy-ExtensionSettings = Zarządzanie wszystkimi aspektami instalacji rozszerzeń.
-
 policy-ExtensionUpdate = Włączenie lub wyłączenie automatycznego aktualizowania rozszerzeń.
-
 policy-FirefoxHome = Konfiguracja strony startowej Firefoksa.
-
 policy-FlashPlugin = Zezwalanie lub zabranianie korzystania z wtyczki Flash.
-
 policy-Handlers = Konfiguracja domyślnych aplikacji obsługujących typy plików.
-
 policy-HardwareAcceleration = Wartość „fałsz” wyłącza przyspieszanie sprzętowe.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Ustawienie i opcjonalna blokada strony startowej.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Zezwalanie pewnym witrynom na instalowanie dodatków.
-
 policy-LegacyProfiles = Wyłączenie funkcji wymuszającej oddzielny profil dla każdej instalacji.
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Włączenie domyślnego ustawienia starego zachowania ciasteczek „SameSite”.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Wracanie do starego zachowania „SameSite” dla ciasteczek na podanych witrynach.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Zezwalanie podanym witrynom na odnośniki do lokalnych plików.
-
 policy-MasterPassword = Wymaganie lub uniemożliwienie używania hasła głównego.
-
+policy-ManagedBookmarks = Ustawienie listy zakładek zarządzanych przez administratora, których użytkownik nie może zmieniać.
 policy-PrimaryPassword = Wymaganie lub uniemożliwienie używania hasła głównego.
-
 policy-NetworkPrediction = Włączenie lub wyłączenie przewidywania sieci (wstępnego pobierania DNS).
-
 policy-NewTabPage = Włączenie lub wyłączenie strony nowej karty.
-
 policy-NoDefaultBookmarks = Wyłączenie tworzenia domyślnych zakładek dołączonych do przeglądarki { -brand-short-name } oraz dynamicznych zakładek („Często odwiedzane” i „Ostatnio używane etykiety”). Uwaga: ta zasada jest uwzględniana tylko przed pierwszym uruchomieniem profilu.
-
 policy-OfferToSaveLogins = Wymuszenie ustawienia zezwalającego przeglądarce { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Ustawienie domyślnej wartości ustawienia zezwalającego programowi { -brand-short-name } pytanie o zapamiętanie zachowanych danych logowania i haseł. Przyjmowane są wartości „prawda” i „fałsz”.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Zastąpienie strony pierwszego uruchomienia. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę pierwszego uruchomienia.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Zastąpienie strony „Co nowego” wyświetlanej po aktualizacji. Ustawienie tej zasady na pustą wyłączy stronę wyświetlaną po aktualizacji.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Włączenie zachowywania haseł w menedżerze haseł.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Wyłączenie lub konfiguracja PDF.js, wbudowanej przeglądarki plików PDF w programie { -brand-short-name }.
-
 policy-Permissions2 = Konfiguracja uprawnień kamery, mikrofonu, położenia, powiadomień i automatycznego odtwarzania.
-
 policy-PictureInPicture = Włączenie lub wyłączenie funkcji „Obraz w obrazie”.
-
 policy-PopupBlocking = Domyślne zezwalanie pewnym witrynom na otwieranie wyskakujących okien.
-
 policy-Preferences = Ustawienie i zablokowanie wartości dla podzbioru preferencji.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Pytanie, gdzie zapisywać pliki podczas pobierania.
-
 policy-Proxy = Konfiguracja ustawień proxy.
-
 policy-RequestedLocales = Ustawienie listy żądanych języków dla programu w preferowanej kolejności.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Usuwanie danych nawigacji podczas wyłączania.
-
 policy-SearchBar = Ustawienie domyślnego położenia paska wyszukiwania. Użytkownik nadal może go konfigurować.
-
 policy-SearchEngines = Konfiguracja ustawień wyszukiwarki. Ta zasada jest dostępna tylko w wersji ESR (Extended Support Release).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Włączenie lub wyłączenie podpowiedzi wyszukiwania.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Instalacja modułów PKCS #11.
-
 policy-SSLVersionMax = Ustawienie maksymalnej wersji SSL.
-
 policy-SSLVersionMin = Ustawienie minimalnej wersji SSL.
-
 policy-SupportMenu = Dodanie niestandardowego elementu menu pomocy.
-
 policy-UserMessaging = Wyłączenie wyświetlania użytkownikowi pewnych komunikatów.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokowanie odwiedzania witryn. Dokumentacja zawiera więcej informacji o formacie.
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -4,16 +4,16 @@
 
 
 ## These strings are used for errors when installing OpenSearch engines, e.g.
 ## via "Add Search Engine" on the address bar or search bar.
 ## Variables
 ## $location-url (String) - the URL of the OpenSearch engine that was attempted to be installed.
 
 opensearch-error-duplicate-title = Błąd instalacji
-opensearch-error-duplicate-desc = Program { -brand-short-name } nie mógł zainstalować wtyczki dla wyszukiwarki z „{ $location-url }”, ponieważ wtyczka o tej nazwie już istnieje.
+opensearch-error-duplicate-desc = { -brand-short-name } nie mógł zainstalować wtyczki dla wyszukiwarki z „{ $location-url }”, ponieważ wtyczka o tej nazwie już istnieje.
 opensearch-error-format-title = Nieprawidłowy format
-opensearch-error-format-desc = Program { -brand-short-name } nie mógł zainstalować wyszukiwarki z adresu { $location-url }
+opensearch-error-format-desc = { -brand-short-name } nie mógł zainstalować wyszukiwarki z adresu { $location-url }
 opensearch-error-download-title = Błąd pobierania
-opensearch-error-download-desc = Program { -brand-short-name } nie mógł pobrać wtyczki dla wyszukiwarki z adresu: { $location-url }
+opensearch-error-download-desc = { -brand-short-name } nie mógł pobrać wtyczki dla wyszukiwarki z adresu { $location-url }
 
 ##
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -37,30 +37,25 @@ this container is a toolbar. This avoids
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The accessibleLabel is a spoken label that should not
 include the word "toolbar" or such, because screen readers already know that
 this container is a toolbar. This avoids double-speaking. -->
 <!ENTITY personalbar.accessibleLabel "Zakładki">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Elementy paska zakładek">
 
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Tryb pełnoekranowy">
 
-
-<!-- } is above this key on many keyboards -->
-
-
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Ukryj przycisk „Obraz w obrazie”">
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "U">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings2.label "Ustawienia synchronizacji">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Połącz inne urządzenie…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
-
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Zaloguj się w przeglądarce &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Włącz synchronizację">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "Usługi przeglądarki &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Konto">
 <!ENTITY fxa.menu.settings.label "Ustawienia">
 <!ENTITY fxa.menu.accountSettings.label "Ustawienia konta">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount2.label "Zarządzaj kontem">
 <!ENTITY fxa.menu.signOut.label "Wyloguj się…">
@@ -86,27 +81,26 @@ this container is a toolbar. This avoids
 <!ENTITY exitDOMFullscreenMac.button "Opuść tryb pełnoekranowy (esc)">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pointerlockWarning.beforeDomain.label,
   pointerlockWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring pointerlock.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 <!ENTITY pointerlockWarning.beforeDomain.label "">
-<!ENTITY pointerlockWarning.afterDomain.label "kontroluje teraz kursor. Użyj klawisza Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.">
-<!ENTITY pointerlockWarning.generic.label "Dokument kontroluje teraz kursor. Użyj klawisza Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.">
+<!ENTITY pointerlockWarning.afterDomain.label "kontroluje teraz kursor. Naciśnij klawisz Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.">
+<!ENTITY pointerlockWarning.generic.label "Dokument kontroluje teraz kursor. Naciśnij klawisz Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.">
 
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Wyświetl wszystkie zakładki">
 <!ENTITY recentBookmarks.label "Ostatnio dodane">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Wyświetl więcej zakładek">
 
 <!ENTITY printButton.label      "Drukuj">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Drukuj bieżącą stronę">
 
-
 <!ENTITY searchItem.title       "Znajdź">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Strona startowa">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "Przejdź do strony startowej">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Zakładki">
 
@@ -186,17 +180,17 @@ this container is a toolbar. This avoids
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.hidesidebar.label "Ukryj panel kart z innych urządzeń">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.connectdevice.label "Połącz inne urządzenie">
 
 <!ENTITY appMenuRecentHighlights.label "Ostatnio wyróżnione">
 
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.label "Dodaj do paska narzędzi">
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.accesskey "D">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMenu.addToOverflowMenu.label,
-   customizeMenu.pinToOverflowMenu.label, customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label)
+   customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label)
   The overflow menu is the menu that appears if you click the chevron (>> button)
   in the location bar. -->
 <!ENTITY customizeMenu.addToOverflowMenu.label "Dodaj do menu ukrywania">
 <!ENTITY customizeMenu.addToOverflowMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label "Odepnij z menu ukrywania">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.accesskey "z">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.label "Usuń z paska narzędzi">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.accesskey "n">
@@ -214,29 +208,23 @@ this container is a toolbar. This avoids
   This string is displayed in the search box when the input field is empty. -->
 <!ENTITY searchInput.placeholder   "Szukaj">
 <!ENTITY searchIcon.tooltip      "Szukaj">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "j">
 
 <!ENTITY pageAction.copyLink.label  "Kopiuj odnośnik">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE(pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
+ "Pocket" is a brand name. -->
 <!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Wyślij stronę do Pocket">
 <!ENTITY pocketMenuitem.label     "Wysłane do Pocket">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Wyślij odnośnik…">
 
-<!-- Media (video/audio) controls -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE :
-fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
-fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
-If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
-you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
-
 <!ENTITY fullZoom.label         "Powiększenie">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Zamyka panel boczny">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Zakończ">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "k">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.tooltip   "Zakończ program &brandShorterName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Zakończ">
@@ -252,17 +240,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY editPopupSettings.accesskey "E">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey "N">
 
 <!ENTITY findOnCmd.label   "Znajdź na tej stronie…">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Dodaj słowniki…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "o">
 
-
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Karty przeglądarki">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Synchronizacja">
 
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Automatyczne ukrywanie">