extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Stefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Thu, 17 Oct 2019 08:19:49 +0200
changeset 9573 402ccf36b8147fc3c21ed1c17b8f03f9ac1a2bdb
parent 6955 47289f8ae3cfd563c87525af9e6628d7f9628eac
permissions -rw-r--r--
Bug 1588925 - Fix broken identifier for about:support d3d9 video crash guard string, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version=0.9.92
locale.error=Używasz ChatZilli w wersji %1$S, która wymaga pakietu językowego w wersji %2$S. Obecnie wybrany pakiet językowy %3$S jest w wersji %4$S i dlatego mogą wystąpić problemy w działaniu ChatZilli.\n\nZalecane jest uaktualnienie lub usunięcie tego pakietu językowego. 
locale.authors=Przemysław Bartecki;Marek Wawoczny;Adrian Kalla;Rafał Likus;Marcin Malinowski;Leszek Życzkowski

# Misc

unknown=<nieznany> 
none=<brak> 
na=<nieokreślony.> 

# util.js

msg.alert=Ostrzeżenie 
msg.prompt=
msg.confirm=Potwierdź 

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
#     accesskey does not occur in the label.
#
# The following are therefore equivalent:
#  cmd.foo.label = &Foo
# and
#  cmd.foo.label = Foo
#  cmd.foo.accesskey = F
#
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
#   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label=O ChatZilli 
cmd.about.help=To polecenie powoduje wyświetlenie informacji o używanej wersji ChatZilli.

cmd.alias.params=[<alias-name> [<command-list>]]
cmd.alias.help=Definiuje <alias-name> jako alias dla rozdzielanej średnikami (';') listy poleceń określonych przez <command-list>. Jeżeli <command-list> jest znakiem minus ('-'), to alias zostanie usunięty. Jeżeli <command-list> jest pominięte, to alias zostanie wyświetlony. Jeżeli <alias-name> nie jest podane, to wszystkie aliasy zostaną wyświetlone.

cmd.attach.params=<irc-url> 
cmd.attach.help=Łączy z adresem URL IRC określonym przez <irc-url>. Jeśli połączenie jest już aktywne, karta z <irc-url> zostanie uaktywniona. Jeżeli karta została zamknięta, otwiera się ponownie. Można pominąć część irc:// z <irc-url>. Przykłady: |/attach moznet|, |/attach moznet/chatzilla|, oraz |/attach irc.mozilla.org/mozbot,isnick|. 

cmd.away.label=Nieobecny (domyślny) 
cmd.away.format=Nieobecny ($reason) 
cmd.away.params=[<reason>] 
cmd.away.help=Zmienia status na „Nieobecny” z podaniem przyczyny, jeśli <reason> jest podana. Bez podania przyczyny <reason> zmienia status na „Nieobecny” z domyślną informacją o przyczynie.

cmd.back.label=Powrót 
cmd.back.params=
cmd.back.help=Zmiana trybu na dostępny. 

cmd.ban.label=Ban 
cmd.ban.format=Zbanuj na kanale $channelName 
cmd.ban.params=[<nickname>] 
cmd.ban.help=Banuje pojedynczego użytkownika albo maskę użytkowników z obecnego kanału. Można użyć identyfikatora <nickname> użytkownika albo maski hosta. Polecenie użyte bez nazwy użytkownika lub maski wyświetla listę obecnych banów. 

cmd.cancel.help=Anuluje polecenie /attach lub /server. W przypadku, gdy ChatZilla wielokrotnie próbuje połączyć się z niedostępną siecią, można przerwać proces łączenia się przed osiągnięciem standardowej ilości ponowień poprzez użycie polecenia /cancel .

cmd.ceip.label=Program poprawy jakości obsługi &ChatZilli
cmd.ceip.params=[<state>]
cmd.ceip.help=Bez żadnego argumentu wyświetla okno dialogowe opcji Programu poprawy jakości obsługi (CEIP). Jeżeli <state> jest podane i jest |true|, |on|, |yes| lub |1|, to wszystkie opcje programu CEIP zostaną włączone. Wartości |false|, |off|, |no| i |0| wyłączą wszystkie opcje programu CEIP.

cmd.charset.params=[<new-charset>] 
cmd.charset.help=Ustawia kodowanie znaków na <new-charset>, w przypadku gdy <new-charset> nie zostało podane, wyświetla bieżące kodowanie znaków. 

cmd.channel-motif.params=[<motif> [<channel>]] 
cmd.channel-motif.help=Ustawia plik CSS używany przez kartę wiadomości podanego kanału. Schemat <motif> może być adresem pliku .css albo skrótem „dark” lub „light”. Jeżeli <motif> jest znakiem minus („-”), zostanie przywrócony domyślny schemat kolorów sieci. Jeżeli nie zostanie podany kanał <channel>, ustawienie dotyczyć będzie bieżącego kanału. Więcej informacji o tworzeniu schematów kolorów dla ChatZilli na stronie <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> oraz w opisie polecenia |motif|.

cmd.channel-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]] 
cmd.channel-pref.help=Ustawia na bieżącym kanale wartość preferencji o nazwie <pref-name> na wartość <pref-value>. Jeżeli <pref-value> nie jest podana, to wyświetlona zostanie obecna wartość <pref-name>. Jeżeli obie <pref-name> oraz <pref-value> są pominięte, to wyświetlone zostaną wszystkie preferencje. Jeżeli <pref-value> jest znakiem minus ('-'), to preferencji zostanie przywrócona wartość domyślna.

cmd.clear-view.label=Wy&czyść kartę 
cmd.clear-view.params=[<view>] 
cmd.clear-view.help=Powoduje wyczyszczenie bieżącej karty, usuwając *całą* zawartość.
cmd.clear-view.key=accel L

cmd.client.help=Uaktywnia kartę „*Start*”. Jeżeli karta „*Start*” została zamknięta, po wydaniu polecenia zostanie odtworzona. 

cmd.cmd-docommand.params=<cmd-name> 
cmd.cmd-docommand.help=

cmd.cmd-undo.label=&Cofnij 
cmd.cmd-undo.key=accel Z 
cmd.cmd-undo.params=
cmd.cmd-undo.help=Cofa ostatnią zmianę w polu tekstowym. 

cmd.cmd-redo.label=P&rzywróć 
cmd.cmd-redo.key=accel Y 
cmd.cmd-redo.params=
cmd.cmd-redo.help=Przywraca cofniętą zmianę w polu tekstowym. 

cmd.cmd-cut.label=Wy&tnij 
cmd.cmd-cut.key=accel X 
cmd.cmd-cut.params=
cmd.cmd-cut.help=Kopiuje zaznaczony tekst do schowka, a następnie usuwa go. 

cmd.cmd-copy.label=&Kopiuj 
cmd.cmd-copy.key=accel C 
cmd.cmd-copy.params=
cmd.cmd-copy.help=Kopiuje zaznaczony tekst do schowka. 

cmd.cmd-paste.label=&Wklej 
cmd.cmd-paste.key=accel V 
cmd.cmd-paste.params=
cmd.cmd-paste.help=Wkleja zawartość schowka. 

cmd.cmd-delete.label=&Usuń 
cmd.cmd-delete.key=VK_DELETE 
cmd.cmd-delete.params=
cmd.cmd-delete.help=Usuwa zaznaczenie. 

cmd.cmd-selectall.label=Za&znacz wszystko 
cmd.cmd-selectall.key=accel A 
cmd.cmd-selectall.params=
cmd.cmd-selectall.help=Zaznacza cały tekst w bieżącej karcie. 

cmd.cmd-copy-link-url.label=Kopiuj adres odnośnika 
cmd.cmd-copy-link-url.params=<url> 
cmd.cmd-copy-link-url.help=Kopiuje adres bieżącego odnośnika do schowka. 

cmd.cmd-mozilla-prefs.label=Preferencje &&brandShortName;…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params=
cmd.cmd-mozilla-prefs.help=

cmd.cmd-prefs.label=Pr&eferencje…
cmd.cmd-prefs.params=
cmd.cmd-prefs.help=

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label=Pr&eferencje ChatZilli…
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params=
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help=

cmd.cmd-chatzilla-opts.label=&Opcje…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params=
cmd.cmd-chatzilla-opts.help=

cmd.commands.params=[<pattern>] 
cmd.commands.help=Wyświetla wszystkie polecenia pasujące do wzorca <pattern> lub wyświetla wszystkie polecenia, jeżeli nie określono wzorca <pattern>. 

cmd.create-tab-for-view.params=<view> 
cmd.create-tab-for-view.help=

cmd.custom-away.label=Chwilowo niedostępny (niestandardowy)…
cmd.custom-away.help=Pyta o niestandardową wiadomość dla stanu „Nieobecny”, a następnie ustawia ten stan używając tej wiadomości. Polecenie |/away| ustawia treść wiadomości dla tego stanu. 

cmd.sync-font.help=Uaktualnia czcionki we wszystkich kartach. 
cmd.sync-header.help=Uaktualnia wygląd nagłówków we wszystkich kartach. 
cmd.sync-log.help=Uaktualnia ustawienia logowania we wszystkich kartach. 
cmd.sync-motif.help=Uaktualnia ustawienia schematu we wszystkich kartach. 
cmd.sync-timestamp.help=Uaktualnia ustawienia wyświetlania czasu we wszystkich kartach. 
cmd.sync-window.help=Synchronizuje ustawienia kart z bieżącymi ustawieniami. 

cmd.ctcp.params=<target> <code> [<params>] 
cmd.ctcp.help=Wysyła kod CTCP <code> do obiektu <target> (użytkownika lub kanału). Jeżeli podano parametry <params>, zostaną one wysłane razem z poleceniem. 

cmd.default-charset.params=[<new-charset>] 
cmd.default-charset.help=Ustawia globalne kodowanie znaków na <new-charset>, w przypadku gdy <new-charset> nie zostało podane, wyświetlane jest obecnie globalne kodowanie znaków. 

cmd.delayed.params=<delay> <rest>
cmd.delayed.help=Uruchom polecenie ustawione w |rest| po |delay| sekundach.

cmd.describe.params=<target> <action> 
cmd.describe.help=Wykonuje czynność <action> na obiekcie <target> (użytkowniku lub kanale). 

cmd.dcc-accept.params=[<nickname> [<type> [<file>]]] 
cmd.dcc-accept.help=Akceptuje przychodzące połączenie DCC (rozmowa lub wysyłanie danych). Gdy nie określono pseudonimu <nickname>, zaakceptowane zostanie ostatnie otrzymane połączenie (z powodów bezpieczeństwa akceptacja zostanie wtedy wstrzymana na 10 sekund). Możliwe jest również użycie wyrażenia regularnego dla określenia pseudonimu <nickname> lub pliku <file>. 

cmd.dcc-accept-list.params=
cmd.dcc-accept-list.help=Wyświetla listę automatycznie akceptowanych połączeń DCC dla bieżącej sieci. 

cmd.dcc-accept-list-add.params=<nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help=Dodaje osobę do listy automatycznie akceptowanych połączeń DCC dla bieżącej sieci. 

cmd.dcc-accept-list-remove.params=<nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help=Usuwa osobę z listy automatycznie akceptowanych połączeń DCC dla bieżącej sieci. 

cmd.dcc-chat.params=[<nickname>] 
cmd.dcc-chat.help=Wysyła żądanie DCC Chat do użytkownika <nickname> na bieżącym serwerze. W karcie rozmowy z jednym użytkownikiem parametr <nickname> może zostać pominięty. 
cmd.dcc-chat.label=Chat bezpośredni 

cmd.dcc-close.format=Odłącz od $userName
cmd.dcc-close.label=&Odłącz
cmd.dcc-close.params=[<nickname> [<type> [<file>]]] 
cmd.dcc-close.help=Zamyka bieżące połączenie DCC. Parametr <nickname> może być pominięty gdy polecenie wydane zostanie w oknie rozmowy DCC. W niektórych przypadkach parametry <type> i/lub <file> mogą być potrzebne do identyfikacji połączenia. Możliwe jest również użycie wyrażenia regularnego dla określenia pseudonimu <nickname> lub pliku <file>. 

cmd.dcc-decline.params=[<nickname>] 
cmd.dcc-decline.help=Odrzuca przychodzące połączenie Chatu DCC lub ofertę przesłania pliku. Jeżeli pseudonim <nickname> nie jest określony, ostatnia otrzymana oferta zostanie odrzucona. Możliwe jest również użycie wyrażenia regularnego dla określenia pseudonimu <nickname> lub pliku <file>. 

cmd.dcc-list.params=[<type>] 
cmd.dcc-list.help=Wyświetla listę bieżących żądań i połączeń DCC. Za pomocą parametru <type> można wyświetlić tylko rozmowy „chat” lub przesyłanie danych „send”.

cmd.dcc-send.params=[<nickname> [<file>]] 
cmd.dcc-send.help=Przesyła plik do użytkownika <nickname>. W oknie rozmowy parametr <nickname> jest opcjonalny. Nazwę pliku można wpisać bezpośrednio <file> lub wybrać w oknie (pojawia się jeżeli nie podano parametru <file>). 
cmd.dcc-send.label=Wyślij plik…

cmd.dcc-show-file.params=<file>
cmd.dcc-show-file.help=Otwiera folder z pobranym plikiem.

cmd.delete-view.key=accel W 
cmd.delete-view.label=&Zamknij kartę 
cmd.delete-view.params=[<view>] 
cmd.delete-view.help=Czyści zawartość bieżącej karty łącznie z *całą* treścią oraz usuwa kartę z paska kart. W przypadku usuwania karty kanału, powoduje również opuszczenie kanału przez użytkownika. 

cmd.dehop.label=Odbierz uprawnienia półoperatora 
cmd.dehop.params=<nickname> [<...>] 
cmd.dehop.help=Odbiera uprawnienia półoperatora użytkownikowi <nickname> na aktywnym kanale. Wymaga uprawnień operatora. 

cmd.deop.label=Odbierz uprawnienia operatora 
cmd.deop.params=<nickname> [<...>] 
cmd.deop.help=Odbiera uprawnienia operatora użytkownikowi <nickname> na aktywnym kanale. Wymaga uprawnień operatora. 

cmd.desc.params=[<description>] 
cmd.desc.help=Zmienia nazwę użytkownika IRC, gdy ktoś poprosi o twoje dane poleceniem |whois|. Polecenie należy podać *przed* połączeniem się z siecią. Jeżeli opis <description> zostanie pominięty, wyświetlony zostanie bieżący opis. 

cmd.devoice.label=Odbierz prawo głosu 
cmd.devoice.params=<nickname> [<...>] 
cmd.devoice.help=Odbiera prawo głosu użytkownikowi <nickname> na bieżącym moderowanym kanale. Wymaga uprawnień operatora (lub półoperatora). 

cmd.disconnect.format=Odłącz od sieci $networkName 
cmd.disconnect.label=&Odłącz 
cmd.disconnect.params=[<reason>] 
cmd.disconnect.help=Przerywa połączenie z serwerem w karcie aktywnej w trakcie wydania polecenia, podając przyczynę <reason> rozłączenia lub domyślną informację, jeżeli <reason> nie zostało podane. 

cmd.disconnect-all.label=&Odłącz od wszystkich sieci 
cmd.disconnect-all.params=[<reason>] 
cmd.disconnect-all.key=accel D 
cmd.disconnect-all.help=Przerywa połączenie z wszystkimi serwerami, podając przyczynę <reason> rozłączenia lub domyślną informację, jeżeli <reason> nie zostało podane. 

cmd.echo.params=<message> 
cmd.echo.help=Wyświetla wiadomość <message> w aktywnej karcie, ale nie wysyła jej na serwer. 

cmd.enable-plugin.params=<plugin> 
cmd.enable-plugin.help=To polecenie powinno ponownie uruchomić wtyczkę <plugin> po wcześniejszym wywołaniu |disable-plugin|, polecenie wykonuje funkcję enablePlugin z podanej wtyczki. Nie ma żadnej pewności, że wtyczka zostanie prawidłowo włączona. 

cmd.eval.params=<expression> 
cmd.eval.help=Wykonuje kod <expression> jako kod JavaScript. Tylko dla odważnych ;). 

cmd.evalsilent.params=<expression>
cmd.evalsilent.help=Tak samo jak dla polecenia /eval z wyjątkiem tego, że wiersze [EVAL-IN] oraz [EVAL-OUT] nie są wyświetlane.

cmd.except.params=[<nickname>]
cmd.except.help=Wyklucza użytkownika <nickname> z listy banów kanału. Musi być podana nazwa użytkownika lub odpowiednia maska hosta. Użycie polecenia bez nazwy użytkownika lub maski wyświetli tylko listę bieżących wykluczeń. 

cmd.exit.label=&Zakończ ChatZillę 
cmd.exit.params=[<reason>] 
cmd.exit.help=Przerywa połączenie z wszystkimi aktywnymi serwerami i sieciami, podając przyczynę <reason> rozłączenia lub domyślną informację, jeżeli <reason> nie zostało podane. Kończy pracę programu po rozłączeniu. 

cmd.exit-mozilla.label=&Zakończ 
cmd.exit-mozilla.help=Zakończ &brandShortName;. 

cmd.faq.label=FAQ ChatZilli 

cmd.find.label=&Znajdź…
cmd.find.key=accel F 
cmd.find.params=[<rest>] 
cmd.find.help=Znajduje tekst w bieżącej karcie. 

cmd.find-again.label=Z&najdź następne 
cmd.find-again.key=accel G 
cmd.find-again.params=
cmd.find-again.help=Znajduje kolejne wystąpienie szukanego wcześniej tekstu. 

cmd.focus-input.key=VK_ESCAPE 
cmd.focus-input.help=Przejdź do pola wprowadzania danych. 

cmd.font-family.params=[<font>] 
cmd.font-family.help=Ustawia lub wyświetla rodzaj czcionki używanej w bieżącej karcie. Pominięcie parametru <font> wyświetla bieżący rodzaj czcionki. Wartość |default| ustawi rodzaj czcionki na domyślny, wartości |serif|, |sans-serif| oraz |monospace| będą używać globalnych ustawień czcionki, pozostałe wartości ustawią czcionkę bezpośrednio. 

cmd.font-family-default.label=Domyślna &czcionka 
cmd.font-family-serif.label=Se&rif 
cmd.font-family-sans-serif.label=S&ans Serif 
cmd.font-family-monospace.label=Mo&nospace 

cmd.font-family-other.format=Inna ($fontFamily)…
cmd.font-family-other.label=&Inna…
cmd.font-family-other.help=Pyta o nazwę typu czcionki. 

cmd.font-size.params=[<font-size>] 
cmd.font-size.help=Ustawia lub wyświetla rozmiar czcionki używanej w bieżącej karcie. Pominięcie parametru <font-size> wyświetla bieżący rozmiar czcionki. Rozmiar podaje się w punktach (pt). Wartość |default| ustawi domyślny rozmiar czcionki, a wartość |bigger| lub |smaller| powiększy lub zmniejszy za każdym razem rozmiar czcionki o stałą wartość. 

cmd.font-size-bigger.label=&Zwiększ rozmiar tekstu 
cmd.font-size-bigger.key=accel + 
cmd.font-size-bigger2.key=accel = 
cmd.font-size-smaller.label=Z&mniejsz rozmiar tekstu 
cmd.font-size-smaller.key=accel - 

cmd.font-size-default.label=&Rozmiar domyślny 
cmd.font-size-small.label=M&ały 
cmd.font-size-medium.label=&Średni 
cmd.font-size-large.label=D&uży 

cmd.font-size-other.format=Inny ($fontSize pt)…
cmd.font-size-other.label=&Inny…
cmd.font-size-other.help=Pyta o rozmiar czcionki. 

cmd.goto-startup.label=Otwórz automatyczne ładowanie adresów URL
cmd.goto-startup.help=Otwórz wszystkie adresy URL ustawione do automatycznego ładowania.

cmd.goto-url.label=Otwórz odnośnik 
cmd.goto-url.format=$label
cmd.goto-url.params=<url> [<anchor>] 
cmd.goto-url.help=Nawiguje do adresu URL określonego przez <url>. Jeżeli <url> nie jest adresem protokołu IRC - irc: URL, to zostanie otwarty w ostatnio używanym oknie przeglądarki. Jeżeli <url> jest aliasem do adresu URL, to opcjonalny parametr <anchor> może zostać użyty do określenia nazwanej kotwicy w adresie URL.

cmd.goto-url-newwin.label=Otwórz odnośnik w nowym oknie 
cmd.goto-url-newwin.params=<url> [<anchor>] 
cmd.goto-url-newwin.help=Nawiguje do adresu URL określonego przez <url>. Jeżeli <url> nie jest adresem protokołu IRC - irc: URL, to zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki. Jeżeli <url> jest aliasem do adresu URL, to opcjonalny parametr <anchor> może zostać użyty do określenia nazwanej kotwicy w adresie URL.

cmd.goto-url-newtab.label=Otwórz odnośnik w nowej karcie 
cmd.goto-url-newtab.params=<url> [<anchor>] 
cmd.goto-url-newtab.help=Nawiguje do adresu URL określonego przez <url>. Jeżeli <url> nie jest adresem protokołu IRC - irc: URL, to zostanie otwarty w nowej karcie w ostatnio używanym oknie przeglądarki. Jeżeli <url> jest aliasem do adresu URL, to opcjonalny parametr <anchor> może zostać użyty do określenia nazwanej kotwicy w adresie URL.

cmd.goto-url-external.label=Otwórz odnośnik w domyślnej przeglądarce 
cmd.goto-url-external.params=<url> [<anchor>] 
cmd.goto-url-external.help=Nawiguje do adresu URL określonego przez <url>. Jeżeli <url> nie jest adresem protokołu IRC - irc: URL, to zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce. Jeżeli <url> jest aliasem do adresu URL, to opcjonalny parametr <anchor> może zostać użyty do określenia nazwanej kotwicy w adresie URL.

cmd.header.help=Pokazuje lub ukrywa pasek nagłówków. 

cmd.help.params=[<pattern>] 
cmd.help.help=Wyświetla pomoc dla wszystkich poleceń pasujących do wzorca <pattern>, jeżeli <pattern> nie został podany, wyświetla pomoc ogólną. 

cmd.hide-view.label=&Ukryj kartę 
cmd.hide-view.params=[<view>] 
cmd.hide-view.help=Usuwa bieżącą kartę z paska kart, zachowując jej zawartość. Ikona karty pojawi się natychmiast po zmianie zawartości karty. 

cmd.homepage.label=Strona domowa ChatZilli 

cmd.hop.label=Nadaj uprawnienia półoperatora 
cmd.hop.params=<nickname> [<...>] 
cmd.hop.help=Nadaje uprawnienia półoperatora użytkownikowi <nickname> na bieżącym kanale. Wymaga uprawnień operatora. 

cmd.idle-away.help=Wewnętrzne polecenie używane do automatycznego ustawiania statusu „Chwilowo nieobecny” przy braku aktywności użytkownika.
cmd.idle-back.help=Wewnętrzne polecenie używane do automatycznego ustawiania statusu „Dostępny” po wykryciu aktywności użytkownika.

cmd.reconnect.format=Połącz ponownie z $networkName 
cmd.reconnect.label=&Połącz pownownie 
cmd.reconnect.params=[<reason>] 
cmd.reconnect.help=Łączy ponownie z serwerem w karcie, która była aktywna w czasie wydania polecenia, podając przyczynę <reason> rozłączenia lub domyślną informację, jeżeli przyczyna <reason> nie została podana. 

cmd.reconnect-all.label=&Połącz ponownie z wszystkimi serwerami 
cmd.reconnect-all.params=[<reason>] 
cmd.reconnect-all.help=Łączy ponownie z wszystkimi serwerami, podając przyczynę <reason> rozłączenia lub domyślną informację, jeżeli <reason> nie została podana. 

cmd.toggle-ui.params=<thing> 
cmd.toggle-ui.help=Pokazuje lub ukrywa podane elementy interfejsu użytkownika. Elementem <thing> może być pasek kart „tabstrip”, lista użytkowników „userlist”, nagłówek „header” oraz pasek stanu „status”. 

cmd.userlist.label=Lista użytkowników 
cmd.userlist.key=accel shift L 

cmd.tabstrip.label=Pasek kart 
cmd.tabstrip.key=accel shift T 

cmd.statusbar.label=Pasek stanu 
cmd.statusbar.key=accel shift S

cmd.header.label=Nagłówek 
cmd.header.key=accel shift H 

cmd.input-text-direction.params=<dir> 
cmd.input-text-direction.help=

cmd.text-direction.params=<dir> 
cmd.text-direction.help=

cmd.rtl.help=Zmienia kierunek tekstu na „od prawej do lewej”. 
cmd.ltr.help=Zmienia kierunek tekstu na „z lewej do prawej”. 

cmd.irtl.help=Zmienia kierunek pola wpisywania na „z prawej do lewej”. 
cmd.iltr.help=Zmienia kierunek pola wpisywania na „z lewej do prawej”. 

cmd.toggle-text-dir.label=&Zmień kierunek tekstu 
cmd.toggle-text-dir.key=accel shift X 

cmd.toggle-pref.params=<pref-name> 
cmd.toggle-pref.help=Przełącza wartość preferencji typu boolean określonej przez parametr <pref-name>. 

cmd.toggle-usort.label=Sortuj użytkowników według trybu 
cmd.toggle-ccm.label=Zwiń kolej&ne wiadomości 
cmd.toggle-copy.label=Kop&iuj ważne wiadomości 
cmd.toggle-umode.label=Wyświetl tryb jako ikonę 
cmd.toggle-timestamps.label=Pokazuj znaczniki &czasu wiadomości 

cmd.unban.label=Odbanuj 
cmd.unban.format=Odbanuj z $channelName 
cmd.unban.params=<nickname> 
cmd.unban.help=Usuwa ban pojedynczego użytkownika albo maskę banów z listy banów kanału. 

cmd.unexcept.params=<nickname>
cmd.unexcept.help=Usuwa wykluczenie banu kanałowego. 

cmd.user.params=[<username> <description>]
cmd.user.help=Ustawia <username> jako nazwę użytkownika i <description> jako opis („Prawdziwe imię i nazwisko”). Odpowiada to użyciu poleceń |name| i |desc|. Nowa nazwa użytkownika i opis będą użyte przy następnym połączeniu do sieci IRC. Użycie polecenia bez parametrów powoduje wyświetlenie bieżącej nazwy użytkownika i jego opisu.

cmd.userlist.help=Pokazuje lub ukrywa listę użytkowników. 

cmd.ignore.params=[<mask>] 
cmd.ignore.help=Dodaje użytkownika do listy ignorowanych dla bieżącej sieci. Wystarczy podać pseudonim użytkownika jako parametr <mask>, ale można także użyć maski hosta. Polecenie podane bez parametrów wyświetla bieżącą listę zignorowanych osób. 

cmd.install-plugin.params=[<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help=Instaluje wtyczki do rozszerzenia ChatZilla.
cmd.install-plugin.label=&Zainstaluj wtyczkę…

cmd.invite.params=<nickname> [<channel-name>] 
cmd.invite.help=Zaprasza użytkownika <nickname> na kanał <channel-name> lub na aktywny kanał jeżeli parametr <channel-name> nie jest podany. Wymaga statusu operatora, jeżeli na kanale jest flaga +i. 

cmd.j.params=<channel-name> [<key>] 
cmd.j.help=Alias polecenia |/join|. 

cmd.join.label=Dołącz do kanału…
cmd.join.key=accel J 
cmd.join.params=[<channel-name> [<key>]] 
cmd.join.help=Dołącza do kanału globalnego (nazwa zaczyna się od znaku #), lokalnego (nazwa zaczyna się od znaku &), lub bez określonej flagi (nazwa zaczyna się od znaku +) o nazwie <channel-name>. Jeżeli żaden przedrostek nie zostanie podany, użyty zostanie domyślny („#”). Klucz można podać parametrem <key>. 

cmd.join-charset.params=[<channel-name> <charset> [<key>]] 
cmd.join-charset.help=Dołącza do kanału globalnego (nazwa zaczyna się od znaku #), lokalnego (nazwa zaczyna się od znaku &), lub bez określonej flagi (nazwa zaczyna się od znaku +) o nazwie <channel-name>. Wiadomości kodowane i dekodowane będą zgodnie ze stroną kodową określoną przez <charset>. Parametr <charset> jest niezależny od domyślnego kodowania określonego poleceniem |/charset|. Jeżeli żaden przedrostek nie zostanie podany, użyty zostanie domyślny („#”). Klucz można podać parametrem <key>. 

cmd.jump-to-anchor.params=<anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help=

cmd.kick.format=Wyrzucony z $channelName 
cmd.kick.label=Wyrzuć 
cmd.kick.params=<nickname> [<reason>] 
cmd.kick.help=Wyrzuca użytkownika <nickname> z aktywnego kanału. Wymaga statusu operatora. 

cmd.kick-ban.format=Wyrzuć oraz daj ban dla $channelName 
cmd.kick-ban.label=Wyrzuć i zablokuj wejście 
cmd.kick-ban.params=<nickname> [<reason>] 
cmd.kick-ban.help=Blokuje wejście użytkownikowi *!nazwa_uzytkownika@maska z aktywnego kanału, a potem wyrzuca go. Wymaga statusu operatora na kanale. 

cmd.knock.params=<channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help=Żąda zaproszenia od określonego kanału z opcjonalnej podanej przyczyny <reason>. Nie wszystkie serwery obsługują to polecenie. 

cmd.label-user.format=«$pseudonim» 
cmd.label-user.label=<unknown> 
cmd.label-user.params=<unspecified> 
cmd.label-user.help=

cmd.label-user-multi.format=«$userCount użytkowników»
cmd.label-user-multi.label=<unknown>
cmd.label-user-multi.params=<unspecified>
cmd.label-user-multi.help=

cmd.leave.format=Opuść kanał $channelName 
cmd.leave.label=&Opuść kanał
cmd.leave.params=[<channel-name> [<reason>]] 
cmd.leave.help=Opuszcza bieżący kanał. Użycie polecenia |/delete| wymusza wyjście z karty z utratą jej zawartości. Użycie polecenia |/hide| czasowo ukrywa kartę kanału, zachowując jej zawartość. Wiele serwerów nie obsługuje opcjonalnego parametru <reason>. Preferencje użytkownika są używane do określenia kiedy karta ma być usunięta. Jeżeli to polecenie jest wydawane za pomocą skryptu, możliwe jest również podanie parametru <delete-when-done> zmieniającego zdefiniowane zachowanie. 

cmd.links.help=Wyświetla listę serwerów podłączonych do serwera, z którym połączony jest użytkownik. 

cmd.list.params=[<channel-name>] 
cmd.list.help=Wyświetla dodatkowe informacje takie jak nazwa, temat oraz liczba użytkowników na kanale na serwerze/sieci, do której użytkownik jest podłączony. Jeżeli nie podano <channel-name>, wyświetlona zostanie lista wszystkich aktywnych kanałów serwera/sieci. Operacja ta powoduje niepożądane obciążenie serwera, dlatego w przypadku dużych sieci próba wyświetlenia listy kanałów może zakończyć się przerwaniem połączenia. 

cmd.list-plugins.params=[<plugin>] 
cmd.list-plugins.help=Jeżeli wtyczka <plugin> nie jest podana, polecenie wyświetli listę aktywnych wtyczek. Jeżeli wtyczka <plugin> jest podana, zostanie wyświetlona informacja tylko o tej wtyczce. Jeżeli to polecenie jest wywoływane z konsoli, możesz określić wtyczkę poprzez podanie jej ID albo indeksu. 

cmd.load.params=<url> 
cmd.load.help=Wykonuje zawartość spod podanego adresu <url>. Zobacz także opcję |initialScripts|. 

cmd.reload-plugin.params=<plugin> 
cmd.reload-plugin.help=Wczytuje ponownie wtyczkę z adresu, z którego była wczytana poprzednio. Polecenie działa tylko gdy wczytana wtyczka może być wyłączona. 

cmd.log.params=[<state>] 
cmd.log.help=Włącza i wyłącza zapis dziennika bieżącego kanału. Jeżeli <state> jest podane i jest |true|, |on|, |yes| lub |1|, to zapis zostanie włączony. Wartości |false|, |off|, |no| oraz |0| wyłączą zapis dziennika kanału. Jeżeli <state> jest pominięte wyświetla bieżący status zapisu dziennika kanału. Status jest zapisywany w preferencjach — jeżeli zapis będzie włączony przy zamykaniu ChatZilli, to zostanie włączony przy ponownym wejściu na kanał, dla którego ten zapis był włączony.

cmd.rlist.params=<regexp> 
cmd.rlist.help=Wyświetla dodatkowe informacje, takie jak nazwa, temat oraz liczba użytkowników, o kanale na serwerze/sieci, do której użytkownik jest podłączony, przefiltrowane przez wyrażenia regularne <regexp>. 

cmd.reload-ui.help=Odśwież plik XUL ChatZilli. Opcja jest używana podczas tworzenia ChatZilli. 

cmd.map.help=Polecenie działa podobnie do polecenia /links, ale wyświetla graficzną „Mapę sieci IRC”. Używana głównie dla celów routingu. 

cmd.match-users.params=<mask>
cmd.match-users.help=Wyświetla listę wszystkich użytkowników, których maska hosta zawiera <mask>.

cmd.me.params=<action> 
cmd.me.help=Wyświetla w oknie bieżącego kanału informację, że użytkownik wykonuje podaną czynność <action>. Np |/me Idzie czytać Kubusia Puchatka|. 

cmd.motd.help=Wyświetla „Wiadomość dnia”, która zwykle zawiera informacje o sieci, serwerze i obowiązujących w nich regułach. 

cmd.mode.params=[<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help=Zmienia dla kanału lub użytkownika <target> z użyciem trybu <modestr> i dowolnych dalszych parametrów <param> o ile zostały podane. Jeżeli polecenie jest wydawana w kontekście kanału, to <target> może zostać pominięty. Listę trybów można znaleźć na stronie <http://irchelp.org>. 

cmd.motif.params=[<motif>] 
cmd.motif.help=Ustawia domyślny plik CSS używany w karcie wiadomości. <motif> może być adresem pliku .css albo skrótem „dark” lub „light”. Więcej informacji o używaniu schematów kolorów dla ChatZilli na stronie <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> oraz w opisie polecenia |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label=&Ciemny 
cmd.motif-light.label=&Jasny 

cmd.msg.params=<nickname> <message> 
cmd.msg.help=Wysyła prywatną wiadomość <message> do użytkownika <nickname>. 

cmd.name.params=[<username>] 
cmd.name.help=Zmienia nazwę użytkownika wyświetlaną przed danymi twojego hosta jeżeli serwer, z którym się łączysz, zezwala na to. Niektóre serwery wykorzystują wyłącznie nazwę uzyskaną poprzez usługę ident. To polecenie należy wprowadzić *przed* połączeniem się z siecią. Pominięcie <username> spowoduje wyświetlenie bieżącej nazwy użytkownika. 

cmd.names.params=[<channel-name>] 
cmd.names.help=Wyświetla listę użytkowników kanału. 

cmd.network.params=<network-name> 
cmd.network.help=Zmienia bieżącą sieć na sieć o wprowadzonej nazwie <network-name>. 

cmd.networks.help=Wyświetla wszystkie dostępne sieci w postaci odnośników. 

cmd.network-motif.params=[<motif> [<network>]] 
cmd.network-motif.help=Ustawia plik CSS używany przez kartę wiadomości podanej sieci <network>. <motif> może być adresem pliku .css albo skrótem „dark” lub „light”. Jeżeli <motif> jest znakiem minus („-”), zostanie przywrócony domyślny motif kolorów sieci. Jeżeli nie zostanie podana <sieć>, ustawienie dotyczy aktywnej sieci. Więcej informacji o tworzeniu schematów kolorów dla ChatZilli na stronie <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> oraz w opisie polecenia |motif|.

cmd.network-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]] 
cmd.network-pref.help=Ustawia dla bieżącej sieci wartość preferencji o nazwie <pref-name> na wartość <pref-value>. Jeżeli <pref-value> nie jest podana, to wyświetlona zostanie obecna wartość <pref-name>. Jeżeli obie <pref-name> oraz <pref-value> są pominięte, to wyświetlone zostaną wszystkie preferencje. Jeżeli <pref-value> jest znakiem minus ('-'), to preferencji zostanie przywrócona wartość domyślna.

cmd.nick.label=Zmień pseudonim…
cmd.nick.params=[<nickname>] 
cmd.nick.help=Zmienia bieżący pseudonim na <nickname>. Jeżeli <nickname> zostanie pominięte, zostanie wyświetlone przypomnienie. 

cmd.notify.params=[<nickname> [<...>]] 
cmd.notify.help=Wprowadzone bez parametrów polecenie |/notify| wyświetla status online/offline wszystkich użytkowników na twojej liście zawiadomień. Jeżeli podano jeden lub więcej pseudonimów <nickname>, zostaną one dodane do listy zawiadomień, jeżeli nie było ich na tej liście lub zostały usunięte z listy, w przypadku, gdy się tam znajdowały. 

cmd.notice.params=<nickname> <message> 
cmd.notice.help=Wysyła wiadomość <message> do użytkownika o pseudonimie <nickname>. 

cmd.op.label=Nadaj status operatora 
cmd.op.params=<nickname> [<...>] 
cmd.op.help=Nadaje uprawnienia operatora użytkownikowi <nickname> na bieżącym kanale. Wymaga uprawnień operatora. 

cmd.open-at-startup.params=[<toggle>] 
cmd.open-at-startup.help=Dodaje bieżącą kartę do kart otwieranych automatycznie przy starcie. Jeżeli przełącznik <toggle> zostanie pominięty, polecenie wyświetli bieżący status karty. Przełącznik <toggle> może mieć jedną z podanych wartości: |yes|, |on|, |true|, |1|, |no|, |off|, |false|, |0|, lub |toggle|, aby odwrócić bieżący status. 

cmd.oper.params=<opername> [<password>]
cmd.oper.help=Żąda statusu operatora IRC z bieżącego serwera. Jeżeli hasło <password> nie zostało podane, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła w oknie z maskowanym polem tekstowym (nie będzie możliwe jego odczytanie). 

cmd.print.label=&Drukuj…
cmd.print.key=accel P 
cmd.print.params=
cmd.print.help=Otwiera okno drukowania dla bieżącej karty. 

cmd.save.label=Z&apisz widok jako…
cmd.save.key=accel S
cmd.save.params=[<filename> [<savetype>]] 
cmd.save.help=Zapisuje bieżący widok jako plik o nazwie <filename>. Jeżeli <filename> jest pominięte, to wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz jako…. Parametr <savetype> może przyjmować wartości |complete|, |htmlonly| lub |text|. Jeżeli zostanie pominięty, typ zapisu określany jest na podstawie rozszerzenia nazwy pliku. Pliki z rozszerzeniami .html, .xhtml, .xhtm lub .htm zostaną zapisane jako zawierające kompletne widoki, natomiast pliki z rozszerzeniem .txt będą zawierały tylko tekst. Inne rozszerzenia spowodują błąd jeżeli nie zostanie podany parametr <savetype>.

cmd.say.params=<message> 
cmd.say.help=Wysyła wiadomość w bieżącym oknie rozmowy. To polecenie jest automatycznie używane przez ChatZillę po wprowadzeniu tekstu, który nie rozpoczyna się znakiem „/”. 

cmd.stats.params=[<params>]
cmd.stats.help=Żąda statystyk serwera. Użycie polecenia bez parametrów <params> daje w wyniku listę dostępnych do użycia parametrów dla tego serwera. 

cmd.time.params=[<nickname>]
cmd.time.help=Pyta o czas na komputerze użytkownika <nickname>. Klient IRC użytkownika może, ale nie musi wyświetlać, że użytkownik został o to zapytany. ChatZilla obecnie tego nie robi. Jeżeli <nickname> nie zostanie podane, ChatZilla zapyta serwer o to, jaki na nim jest czas. 
cmd.time.label=Pobierz czas lokalny 

cmd.timestamps.params=[<toggle>] 
cmd.timestamps.help=Pokazuje lub ukrywa sygnaturę czasu wiadomości w bieżącej karcie. Jeżeli podano parametr przełącznik <toggle> i ma on wartość równą |true|, |on|, |yes|, lub |1| to znacznik czasu wiadomości zostanie włączony. Wartości |false|, |off|, |no| i |0| wyłączą znacznik czasu, |toggle| przełączy stan. Pominięcie parametru <toggle> spowoduje wyświetlenie bieżących ustawień. 

cmd.toggle-oas.format=Otwórz $viewType przy starcie 
cmd.toggle-oas.label=Otwieraj przy &starcie 

cmd.pass.params=<password> 
cmd.pass.help=Wysyła hasło <password> do serwera podczas łączenia się z serwerami wymagającymi hasła. 

cmd.ping.params=<nickname> 
cmd.ping.help=Próbuje zmierzyć czas dotarcia wiadomości i otrzymania odpowiedzi od użytkownika. Użycie nazwy kanału zamiast nazwy użytkownika <nickname> powoduje wysłanie pinga do każdego z członków kanału. Klient IRC użytkownika może wyświetlać informacje o przychodzących żądaniach ping. ChatZilla obecnie tego nie robi. Nazwa polecenia pochodzi od techniki pomiaru odległości sonarem. 
cmd.ping.label=Pinguje użytkownika 

cmd.plugin-pref.params=<plugin> [<pref-name> [<pref-value>]] 
cmd.plugin-pref.help=Ustawia dla preferencji wtyczki (pluginu) o nazwie <pref-name> wartość <pref-value>. Jeżeli <pref-value> nie jest podana, to wyświetlona zostanie bieżąca wartość <pref-name>. Jeżeli obie <pref-name> oraz <pref-value> są pominięte, to wyświetlone zostaną wszystkie preferencje. Jeżeli <pref-value> jest znakiem minus ('-'), to preferencji zostanie przywrócona wartość domyślna.

cmd.pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]] 
cmd.pref.help=Ustawia dla preferencji o nazwie <pref-name> wartość <pref-value>. Jeżeli <pref-value> nie jest podana, to wyświetlona zostanie bieżąca wartość <pref-name>. Jeżeli obie <pref-name> oraz <pref-value> są pominięte, to wyświetlone zostaną wszystkie preferencje. Jeżeli <pref-value> jest znakiem minus ('-'), to preferencji zostanie przywrócona wartość domyślna.

cmd.query.label=Otwiera prywatną rozmowę 
cmd.query.params=<nickname> [<message>] 
cmd.query.help=Otwiera kartę prywatnej rozmowy z użytkownikiem <nickname>. Jeżeli zostanie podana wiadomość <message>, będzie ona wiadomością rozpoczynającą rozmowę z użytkownikiem <nickname>. 

cmd.quit.label=Za&kończ ChatZillę 
cmd.quit.params=[<reason>]
cmd.quit.help=Zakończ pracę z ChatZillą. 

cmd.quit-mozilla.label=Za&kończ
cmd.quit-mozilla.help=Zakończ pracę z &brandShortName;. 

cmd.quote.params=<irc-command> 
cmd.quote.help=Wysyła surowe polecenie do serwera IRC. Nie jest to dobrym pomysłem, jeśli użytkownik nie wie co robi. Więcej szczegółów jest dostępnych w IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>. 

cmd.rejoin.params=[<reason>] 
cmd.rejoin.help=Wchodzi ponownie na kanał wyświetlany w obecnej karcie. Działa jedynie na dla kart kanałów. 
cmd.rejoin.format=Dołącz ponownie do $channelName 
cmd.rejoin.label=Dołącz ponownie

cmd.rename.params=[<label>]
cmd.rename.help=Zmień nazwę bieżącej karty na <label>.
cmd.rename.label=Zmień nazwę karty…

cmd.server.params=<hostname> [<port> [<password>]] 
cmd.server.help=Łączy z serwerem o nazwie <hostname> i portem numer <port> lub 6667 jeżeli <port> nie zostanie podany, przy użyciu opcjonalnego hasła <password>. Jeżeli użytkownik jest już połączony, karta z serwerem o nazwie <hostname> stanie się aktywna. Jeżeli karta ta była zamknięta, zostanie otwarta ponownie. 

cmd.set-current-view.params=<view> 
cmd.set-current-view.help=

cmd.sslserver.params=<hostname> [<port> [<password>]] 
cmd.sslserver.help=Łączy się z serwerem <nazwa-hosta> i portem numer <port> za pomocą protokołu SSL. Domyślny numer portu to 9999. Hasło użytkownika można określić parametrem <password>. W przypadku, gdy użytkownik jest już połączony z danym serwerem, karta serwera przenoszony jest na pierwszy plan. 

cmd.ssl-exception.params=[<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help=Otwiera okno dialogowe w celu dodania wyjątku dla certyfikatu SSL dla <hostname>. Połączenie do <hostname> zostanie zainicjowane po dodaniu wyjątku, jeśli <connect> zostało ustawione.

cmd.squery.params=<service> [<commands>] 
cmd.squery.help=Wysyła polecenia <commands> do usługi <service>. 

cmd.stalk.params=[<text>] 
cmd.stalk.help=Dodaje tekst <text> do listy słów powodujących alarmy. W przypadku pojawienia się tekstu <text> w karcie rozmowy okno ChatZilli zostanie aktywowane i/lub ikona ChatZilli na pasku zadań zacznie mrugać. Gdy parametr <text> jest pusty, wyświetlona zostanie lista słów monitorowanych powodujących alarmy. 

cmd.status.help=Wyświetla informacje o statusie bieżącej karty. 

cmd.statusbar.help=Pokazuje lub ukrywa pasek stanu. 

cmd.supports.help=Wyświetla listę możliwości bieżącego serwera. 

cmd.testdisplay.help=Wyświetla przykłady formatowania różnych typów wiadomości. Umożliwia podgląd wybranego stylu. 

cmd.topic.params=[<new-topic>] 
cmd.topic.help=Jeżeli parametr z nazwą nowego tematu kanału <new-topic> został podany przez operatora kanału lub kanał nie pracuje w trybie prywatnym (+t), bieżący temat zostanie zmieniony na <new-topic>. Polecenie wprowadzone *bez* podawania parametru <new-topic> wyświetla bieżący temat. 

cmd.tabstrip.help=Pokazuje lub ukrywa pasek kart kanałów. 

cmd.unalias.params=<alias-name>
cmd.unalias.help=Usuwa nazwany alias.

cmd.unignore.params=<mask> 
cmd.unignore.help=Usuwa użytkownika z listy ignorowanych dla bieżącej sieci. Pseudonim będzie wystarczający jako maska <mask>, ale można także użyć maski hosta. 

cmd.unstalk.params=<text> 
cmd.unstalk.help=Usuwa tekst <text> z listy powiadomień. 

cmd.urls.params=[<number>] 
cmd.urls.help=Wyświetla ostatnie adresy URL zapamiętane przez ChatZillę. Parametr <number> określa ile adresów ma być wyświetlanych przez ChatZillę, jego pominięcie powoduje wyświetlanie standardowej liczby 10. 

cmd.userhost.params=<nickname> [<...>]
cmd.userhost.help=Żąda maski hosta dla każdego podanego pseudonimu <nickname>. 

cmd.userip.params=<nickname> [<...>]
cmd.userip.help=Żąda adresu IP dla każdego podanego pseudonimu <nickname>. 

cmd.disable-plugin.params=<plugin> 
cmd.disable-plugin.help=To polecenie uruchamia funkcję disablePlugin wtyczki <plugin>, jeżeli funkcja ta istnieje. Nie ma żadnej pewności, że wtyczka zostanie prawidłowo wyłączona. 

cmd.usermode.params=[<new-mode>] 
cmd.usermode.help=Zmienia na <new-mode> lub wyświetla bieżący tryb użytkownika. 

cmd.user-motif.params=[<motif> [<user>]] 
cmd.user-motif.help=Ustawia plik CSS używany przez kartę wiadomości dla użytkownika <user>. <motif> może być adresem pliku .css albo skrótem „dark” lub „light”. Jeżeli <motif> jest znakiem minus („-”), zostanie przywrócony domyślny schemat kolorów sieci. Jeżeli nie zostanie podany <user>, ustawienie dotyczy bieżącego użytkownika. Więcej informacji o tworzeniu schematów kolorów dla ChatZilli na stronie <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> oraz w opisie polecenia |motif|.

cmd.user-pref.params=[<pref-name> [<pref-value>]] 
cmd.user-pref.help=Ustawia dla bieżącego użytkownika wartość <pref-value> dla preferencji <pref-name>. Jeżeli <pref-value> nie jest podana, to wyświetlona zostanie bieżąca wartość <pref-name>. Jeżeli obie <pref-name> oraz <pref-value> są pominięte, to wyświetlone zostaną wszystkie preferencje. Jeżeli <pref-value> jest znakiem minus ('-'), to preferencji zostanie przywrócona wartość domyślna.

cmd.websearch.help=Wykonuje wyszukiwanie w sieci obecnie zaznaczonego tekstu.
cmd.websearch.params=<selected-text>
cmd.websearch.format=Szukaj w sieci za „$selectedText”"
cmd.websearch.label=Szukaj w sieci

cmd.version.label=Pobierz informacje o wersji programu 
cmd.version.params=[<nickname>] 
cmd.version.help=Pokazuje nazwę klienta IRC używanego przez użytkownika <nickname>. Klient IRC badanego użytkownika może wyświetlić lub nie, że została wysłana prośba o tą informację, ChatZilla obecnie tego nie robi. Jeżeli <nickname> nie zostanie podany, ChatZilla zapyta serwer o wersję zainstalowanego na nim oprogramowania IRC. 

cmd.voice.label=Nadaj prawo głosu 
cmd.voice.params=<nickname> [<...>] 
cmd.voice.help=Nadaje prawo głosu użytkownikowi <nickname> na bieżącym kanale. Wymaga uprawnień operatora (lub półoperatora). 

cmd.who.params=<rest> 
cmd.who.help=Wyświetla listę użytkowników, których nazwa, host lub opis pasują do podanego wzorca <rest>. 

cmd.whois.label=Kim jest 
cmd.whois.params=<nickname> [<...>] 
cmd.whois.help=Wyświetla informacje o użytkowniku <nickname>, włączając w to 'prawdziwą nazwę', do jakiego serwera jest połączony, czas bezczynności oraz czas wylogowania. Należy zauważyć, że niektóre serwery będą podawać nieprawdziwe informacje o czasie bezczynności. Prawidłową wartość czasu trwania bezczynności można uzyskać za pomocą polecenia |wii| zamiast |whois|.

cmd.wii.params=<nickname> [<...>] 
cmd.wii.help=Wyświetla informacje takie jak |/whois|, lecz żąda od serwera rzeczywistego czasu nieaktywności użytkownika. 

cmd.whowas.label=Kim był 
cmd.whowas.params=<nickname> [<limit>] 
cmd.whowas.help=Wyświetl skrócone informacje o użytkownikach, którzy niedawno zalogowali się do sieci IRC i których pseudonim pasuje do wzorca <nickname>. 

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch=Wewnętrzny błąd wysyłania polecenia „%1$S”. 
msg.err.internal.hook=Wewnętrzny błąd przetwarzania funkcji wywołującej inne funkcje „%1$S”. 
msg.err.invalid.param=Nieprawidłowa wartość parametru %1$S (%2$S). 
msg.err.disabled=Przepraszamy, „%1$S” jest wyłączone. 
msg.err.notimplemented=Przepraszamy „%1$S” nie została zaimplementowana. 
msg.err.required.param=Nie podano wartości wymaganego parametru %1$S. 
msg.err.ambigcommand=Nieokreślone polecenie, „%1$S”, dopasowano %2$S poleceń [%3$S]. 
msg.err.required.nr.param=Nie określono %1$S parametrów. Polecenie wymaga co najmniej %2$S parametrów. 
msg.err.max.dispatch.depth=Osiągnięta została maksymalną liczba prób wysyłania w trakcie prób wysłania ``%1$S''. 

## ChatZilla error messages ##
msg.err.invalid.regex=Nieprawidłowe wyrażenie regularne. Pomoc dotyczącą wyrażeń regularnych można znaleźć na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#Syntax.
msg.err.invalid.pref=Nieprawidłowa wartość ustawienia %1$S (%2$S). 
msg.err.invalid.file=Zmieniono nazwę błędnego pliku z <%1$S> na <%2$S>.
msg.err.failure=Operacja zakończona niepowodzeniem: %1$S. 
msg.err.scriptload=Błąd podczas ładowania podskryptu z <%1$S>. 
msg.err.pluginapi.noid=Wtyczka <%1$S> nie posiada identyfikatora.
msg.err.pluginapi.faultyid=Wtyczka <%1$S> nie posiada prawidłowego identyfikatora. Identyfikatory wtyczek mogą zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne, podkreślenia (_) i znaki minus (-).
msg.err.pluginapi.noenable=Wtyczka <%1$S> nie posiada metody enable().
msg.err.pluginapi.nodisable=Wtyczka <%1$S> nie posiada metody disable().
msg.err.invalid.scheme=Nieprawidłowy schemat pod adresem URL <%1$S>. 
msg.err.item.not.found=Element <%1$S> skryptu startowego nie istnieje lub jest niedostępny. 
msg.err.unknown.pref=Ustawienie ``%1$S'' nie jest znane rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.unknown.network=Sieć „%S” nie jest znana rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.unknown.channel=Kanał „%S” nie jest znany rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.unknown.user=Użytkownik „%S” nie jest znany rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.unknown.command=Polecenie „%S” nie jest znane rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.unknown.stalk=%S nie jest słowem monitorowanym. 
msg.err.unknown.motif=Schemat „%S” nie jest znany rozszerzeniu ChatZilla.
msg.err.invalid.charset=Nieprawidłowe kodowanie znaków „%S”. 
msg.err.improper.view=Polecenie „%S” nie może być użyte w tej karcie. 
msg.err.not.connected=Nie połączony. 
msg.err.last.view=Nie można usunąć ostatniej karty. 
msg.err.last.view.hide=Nie można ukryć ostatniej karty. 
msg.err.bad.ircurl=Nieprawidłowy adres URL IRC „%S”. 
msg.err.need.network=Polecenie „%1$S” musi być wydane w kontekście sieci IRC. 
msg.err.need.server=Polecenie „%1$S” musi być wydane w kontekście serwera. 
msg.err.need.channel=Polecenie „%1$S” musi być wydane w kontekście kanału. 
msg.err.need.user=Polecenie „%1$S” musi być wydane w kontekście użytkownika. 
msg.err.need.recip=Polecenie „%1$S” musi być użyte w kontekście użytkownika lub kanału. 
msg.err.no.default=Proszę nie wprowadzać tekstu na tej karcie. Zamiast tego należy użyć właściwego polecenia.
msg.err.no.match=Nie znaleziono pasujących do „%S”. 
msg.err.no.socket=Błąd podczas tworzenia gniazda sieciowego. 
msg.err.no.secure=Sieć „%S” nie ma ustawionych żadnych bezpiecznych serwerów. 
msg.err.cancelled=Anulowano proces połączenia. 
msg.err.offline=&brandShortName; jest w trybie ``offline''. Nie ma możliwości wykonywania połączeń sieciowych w tym trybie.
msg.err.badalias=Niewłaściwy skrót polecenia: %S" 
msg.err.no.ctcp.cmd=%S nie jest poprawną funkcją CTCP dla tego klienta 
msg.err.no.ctcp.help=%S nie posiada żadnych informacji pomocy 
msg.err.unknown.host=UID „%S” głównego programu nie został rozpoznany. Wyślij raport o używanym programie, w którym uruchomiona jest ChatZilla i podany UID. 
msg.err.unable.to.print=Bieżąca karta nie obsługuje drukowania. 
msg.err.unsupported.command=Serwer nie obsługuje polecenia „%S”. 
msg.err.invalid.mode=Wprowadzony ciąg znaków trybu („%S”) jest nieprawidłowy. Prawidłowy ciąg znaków zawiera jedną lub więcej sekwencji znaków + lub - i następującą po nich jedną lub więcej liter alfabetu. 
msg.err.away.save=Zapis listy komunikatów nieobecności zakończył się niepowodzeniem (%S). 
msg.err.inputhistory.not.writable=Nie można zapisać historii wprowadzanego tekstu do „%S”.
msg.err.urls.not.writable=Nie można zapisać dziennika URL do „%S”.
msg.err.invalid.url=„%S” nie jest prawidłowym adresem URL lub aliasem adresu, więc nie może być wczytany.
msg.err.no.channel=Podczas uruchamiania polecenia „%S” należy podać nazwę kanału albo użyć polecenia na karcie kanału.
msg.err.no.idleservice=ChatZilla nie może określić kiedy użytkownik jest nieobecny w obecnie używanej wersji programu &brandShortName;. Funkcjonalność automatycznego określania nieobecności zostanie wyłączona.

msg.warn.pac.loading=Plik do automatycznej konfiguracji proxy nie został jeszcze wczytany. ChatZilla niebawem ponowi próbę.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning=ChatZilla wykryła potencjalną nieprawidłowość w swoich wewnętrznych danych. Nie ma możliwości komunikowania się w tej chwili, pomimo pozornej możliwości. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez błąd Mozilli 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Zalecany jest restart głównego programu (&brandShortName;), aby zapobiec ewentualnym problemom. 
msg.bug318419.error=ChatZilla wykryła poważną nieprawidłowość w swoich wewnętrznych danych. Nie ma możliwości komunikowania się w tej chwili, pomimo pozornej możliwości. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez błąd Mozilli 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Konieczny jest restart głównego programu (&brandShortName;), aby to naprawić. 

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password=Proszę wprowadzić hasło, aby uzyskać uprawnienia operatora IRC. 

# Better IRC error messages
msg.irc.381=Jesteś teraz operatorem IRC. 
msg.irc.401=Pseudonim „%S” nie istnieje.
msg.irc.402=Serwer „%S” nie istnieje.
msg.irc.403=Kanał „%S” nie istnieje.
msg.irc.421=Polecenie „%S” nie jest znane serwerowi.
msg.irc.464=Nieprawidłowe hasło, spróbuj ponownie podając prawidłowe hasło. 
msg.irc.464.login=Aby kontynuować proces łączenia, należy podać swoje hasło używając polecenia „/pass”. 
msg.irc.471=Nie można dołączyć do kanału - osiągnięto maksymalną ustawioną liczbę użytkowników. 
msg.irc.473=Kanał tylko dla zaproszonych. Warunkiem przyłączenia jest otrzymanie zaproszenia od członka kanału. 
msg.irc.474=Jesteś zbanowany na tym kanale. 
msg.irc.475=Ten kanał wymaga klucza (hasła). Musisz podać prawidłowy klucz, aby dołączyć do kanału. Zobacz „/help join”, aby zapoznać się ze szczegółami dołączania do kanału z kluczem. 
msg.irc.476=Użytkownik wprowadził maskę kanału, którą serwer uznał za nieprawidłową.
msg.irc.477=Ten kanał wymaga, aby użytkownik był zarejestrowany w usłudze rejestracji pseudonimów (np. NickServ). Dalsze informacje powinny być dostępne w 'wiadomości dnia' serwera (polecenie /motd). 
msg.irc.491=Tylko niewielu śmiertelników może próbować wejść do strefy mroku (twojego hosta nie ma w skonfigurowanych 'O-lines'). 

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock=%S Użyj „/knock %S”, aby poprosić operatora kanału o wstęp. [[Knock][Prosi operatora kanału o wstęp na kanał][%S]] 
msg.irc.473.knock=%S Użycie „/knock %S”, aby poprosić operatora kanału o wstęp. [[Knock][Prosi operatora kanału o wstęp na kanał][%S]] 
msg.irc.475.knock=%S Można użyć polecenia „/knock %S”, aby poprosić operatora kanału o wstęp na kanał. [[Knock][Prosi operatora kanału o wstęp na kanał][%S]] 

msg.val.on=włączona 
msg.val.off=wyłączona 

msg.plugin.enabled=Wtyczka „%S” jest teraz włączona.
msg.plugin.disabled=Wtyczka „%S” jest teraz wyłączona.

msg.leave.inputbox=Nie ma nic do uzupełniania klawiszem Tab. Należy użyć F6, aby przechodzić pomiędzy listą użytkowników, polem wprowadzania i oknem wyjścia kanału.

## formatting ##
msg.fmt.usage="%1$S %2$S" 
msg.fmt.jsexception="%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S" 
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref=Preferencja „%1$S” ma wartość „%2$S”. 
msg.fmt.netpref=Ustawienie „%1$S” sieci ma wartość „%2$S”. 
msg.fmt.chanpref=Ustawienie „%1$S” kanału ma wartość „%2$S”. 
msg.fmt.userpref=Preferencja użytkownika „%1$S” ma wartość „%2$S”. 
msg.fmt.pluginpref=Opcja „%1$S” wtyczki ma wartość „%2$S”. 

msg.fmt.plugin1=Wtyczka numer %S, wczytana z <%S>. 
msg.fmt.plugin2=identyfikator: %S, wersja: %S, włączono: %S, status: %S. 
msg.fmt.plugin3=Opis: %S. 

msg.fmt.usercount="%S, %S@, %S%%, %S+" 
msg.fmt.alias="%S = %S" 
msg.fmt.seconds="%S sekund 

msg.fmt.matchlist="%S pasuje do „%S”: [%S] 
msg.fmt.ctcpreply=Odpowiedź CTCP %S „%S” od %S" 
msg.fmt.chanlist="%S %S %S" 
msg.fmt.logged.on="%S jest zalogowany jako %S" 

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status="%S %S" 

msg.unknown=<nieznany> 
msg.none=<brak> 
msg.na=<nieokreślony> 

msg.commasp=„, ” 
msg.always=zawsze 
msg.and=i 
msg.primary=podstawowy 
msg.secondary=dodatkowy 
msg.you=Ty 
msg.network=Sieć 
msg.server=Serwer 
msg.channel=Kanał 
msg.user=Użytkownik 
msg.client=Klient 
msg.view=Widok 
msg.tab=Karta 
msg.loading=Ładowanie 
msg.error=Błąd 
msg.here=Jestem
msg.gone=Nie ma mnie
msg.connecting=Łączenie 
msg.connected=Połączony 
msg.disconnected=Rozłączony 

msg.days="%S dni 
msg.hours="%S godzin 
msg.minutes="%S minut 
msg.seconds="%S sekund 
msg.day=1 dzień 
msg.hour=1 godzina 
msg.minute=1 minuta 
msg.second=1 sekunda 


msg.rsp.hello=[POWITANIE] 
msg.rsp.help=[POMOC] 
msg.rsp.usage=[SPOSÓB UŻYCIA] 
msg.rsp.error=[BŁĄD] 
msg.rsp.warn=[OSTRZEŻENIE] 
msg.rsp.info=[INFO] 
msg.rsp.evin=[EVAL-IN] 
msg.rsp.evout=[EVAL-OUT] 
msg.rsp.disconnect=[ZAKOŃCZ] 

# For these menu labels, too, an accesskey may be specified using a .accesskey
# string, or by prefixing the desired letter with "&" in the label.
# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
msg.mnu.chatzilla=&ChatZilla 
msg.mnu.irc=&IRC 
msg.mnu.edit=&Edycja 
msg.mnu.help=Pomo&c 
msg.mnu.view=&Widok 
msg.mnu.views=&Karty
msg.mnu.motifs=S&chemat kolorów 
msg.mnu.opcommands=&Polecenia operatora 
msg.mnu.usercommands=Polecenia &użytkownika 
msg.mnu.fonts=&Rodzaj i rozmiar czcionki 

msg.client.name=*Start* 
msg.cant.disable=Nie można wyłączyć wtyczki %S. 
msg.cant.enable=Nie można włączyć wtyczki %S. 
msg.is.disabled=Wtyczka %S jest już wyłączona. 
msg.is.enabled=Wtyczka %S jest już włączona. 
msg.no.help=Pomoc nie jest dostępna. 
msg.no.cmdmatch=Żadne polecenie nie pasuje do „%1$S”. 
msg.no.plugins=Nie wczytano żadnej wtyczki. 
msg.cmdmatch=Polecenia pasujące do „%1$S” to: [%2$S]. 
msg.default.alias.help=To polecenie jest aliasem polecenia |%1$S|. 
msg.extra.params=Dodatkowe parametry „%1$S” zostały zignorowane. 
msg.version.reply=ChatZilla %S [%S] 
msg.source.reply=http://chatzilla.hacksrus.com/ 
msg.nothing.to.cancel=Brak połączenia lub wykonywane jest polecenie /list. Brak operacji do anulowania. 
msg.cancelling=Przerywanie połączenia z „%S”…
msg.cancelling.list=Anulowanie żądania polecenia /list…
msg.current.charset=Domyślne kodowanie znaków: „%S”.
msg.current.charset.view=Bieżące kodowanie znaków: „%S”.
msg.current.css=<%S> jest teraz domyślnym schematem kolorów. 
msg.current.css.net=<%S> jest teraz domyślnym schematem kolorów dla tej sieci. 
msg.current.css.chan=<%S> jest teraz domyślnym schematem kolorów dla tego kanału. 
msg.current.css.user=<%S> jest teraz domyślnym schematem kolorów dla tego użytkownika. 
msg.no.dynamic.style=Przepraszamy, ale Twoja wersja programu &brandShortName; nie obsługuje zmiany schematu kolorów dla całej aplikacji. Ta funkcjonalność zostanie teraz wyłączona.
msg.subscript.loaded=Podskrypt <%1$S> został wczytany z rezultatem „%2$S”. 
msg.user.info=Domyślny pseudonim, „%S”, nazwa użytkownika „%S”, oraz informacje dodatkowe „%S”. 
msg.connection.info="%S: Użytkownik %S połączony poprzez %S:%S (serwer %S). 
msg.server.info="%S: Połączono %S, ostatni ping: %S, opóźnienie serwera (lag): %S sekund. 
msg.connect.via=Połączony poprzez %S" 
msg.user.mode=Tryb użytkownika %S jest obecnie %S" 
msg.not.connected="%S: brak połączenia. 
msg.insecure.server=Połączenie z serwerem „%S” nie jest zabezpieczone. 
msg.secure.connection=Podpisane przez %S" 
msg.security.info=Wyświetla informacje o obecnym połączeniu 
msg.going.offline=&brandShortName; próbuje przejść do trybu offline. Ta operacja spowoduje odłączenie użytkownika od wszystkich sieci i kanałów, do których użytkownik jest podłączony.
msg.really.go.offline=Idź do trybu offline
msg.dont.go.offline=Nie przechodź w tryb offline
msg.offlinestate.offline=Tryb offline. Należy kliknąć na ikonie, aby przejść do trybu online.
msg.offlinestate.online=Tryb online. Należy kliknąć na ikonie, aby przejść do trybu offline.
msg.member=Członek 
msg.operator=Członek z uprawnieniami operatora 
msg.voiced=Członek z prawem głosu 
msg.voiceop=Operator oraz członek z prawem głosu 
msg.no.mode=brak trybu 
msg.topic.info="%S, %S: Temat, „%S” 
msg.notopic.info="%S, %S: Brak tematu.
msg.channel.info="%S: %S of %S (%S) <%S> 
msg.channel.details="%S/%S: %S użytkowników, %S operatorów, %S użytkowników z prawem głosu. 
msg.nonmember="%S: Nie jest już członkiem %S. 
msg.end.status=Koniec informacji o statusie. 
msg.networks.heada=Domyślnie skonfigurowano następujące sieci IRC: [ 
msg.networks.headb=]. 
msg.messages.cleared=Wiadomości bieżącego okna zostały usunięte. 
msg.match.unchecked=(%S użytkowników nie zostało sprawdzonych)
msg.matching.nicks=Następujący użytkownicy odpowiadają zapytaniu: %S. %S
msg.no.matching.nicks=Nie ma użytkowników spełniających warunki wyszukiwania. %S
msg.commands.header=Aby uzyskać informacje o sposobie użycia polecenia, należy wprowadzić /help <nazwa-polecenia>. 
msg.matching.commands=Zaimplementowane w bieżącej wersji programu polecenia pasujące do wzorca „%S” to [%S].\nNależy wprowadzić /help <nazwa-polecenia>, aby uzyskać informacje o sposobie użycia danego polecenia. 
msg.all.commands=Polecenia zaimplementowane w tej wersji ChatZilli: [%S]. 
msg.help.intro=Pomoc jest dostępna w wielu miejscach:\n - |/commands| wyświetla listę wszystkich poleceń wbudowanych w rozszerzenie ChatZilla. |/help <nazwa-polecenia>| wyświetli pomoc dotyczącą wybranego polecenia.\n - Witryna pomocy IRC <http://www.irchelp.org/> (w j. ang.) udostępnia materiał wprowadzający dla nowych użytkowników IRC. \n - Witryna rozszerzenia ChatZilla <http://chatzilla.hacksrus.com/> zawiera dodatkowe informacje o IRC i rozszerzeniu ChatZilla, włączając w to FAQ rozszerzenia ChatZilla <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, które zawiera odpowiedzi na wiele częstych pytań odnośnie użytkowania rozszerzenia ChatZilla.
msg.about.version="%S [[Szczegóły][Otwiera okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami][%S]]
msg.about.homepage=Proszę odwiedzić stronę domową ChatZilli pod adresem<http://chatzilla.hacksrus.com/>, aby uzyskać więcej informacji.
msg.newnick.you=Twój obecny pseudonim to %S 
msg.newnick.notyou="%S zmienił pseudonim na %S 
msg.view.hidden="%S (ukryte)

msg.localeurl.homepage=http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.localeurl.faq=http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list=Lista powiadomień jest pusta. 
msg.notify.addone=Dodano "%S do listy powiadomień. 
msg.notify.addsome=Dodano "%S do listy powiadomień. 
msg.notify.delone=Usunięto "%S z listy powiadomień. 
msg.notify.delsome=Usunięto "%S z listy powiadomień. 

msg.not.an.alias=Nieznany skrót polecenia: %S. 
msg.alias.removed=Usunięto skrót: %S. 
msg.alias.created=Utworzono skrót: %S = %S. 
msg.no.aliases=Nie zdefiniowano żadnych skrótów poleceń. 

msg.no.stalk.list=Brak osób z listy zawiadomień. 
msg.stalk.list=Słowa monitorowane [%S]. 
msg.stalk.add=%S: dodano do słów monitorowanych. 
msg.stalk.del=%S: usunięto z listy słów monitorowanych. 
msg.stalking.already=%S jest już słowem kluczowym. 

msg.status=Status 
msg.title.net.on=Użytkownik %S na „%S” (%S:%S) 
msg.title.net.off=Użytkownik %S, nie podłączony do sieci „%S” 
msg.title.nonick=<unregistered-user>
msg.title.no.topic=Brak tematu 
msg.title.no.mode=Brak trybu 
msg.title.channel="%S na %S (%S): %S" 
msg.title.user=Rozmowa z %S %S" 
msg.title.dccchat=Rozmowa DCC z %S" 
msg.title.dccfile.send="%S%% z „%S” wysłanych do %S" 
msg.title.dccfile.get="%S%% z „%S” odebranych od %S" 
msg.title.unknown=ChatZilla! 
msg.title.activity="%S -- Aktywność [%S] 

msg.output.url=URL 
msg.output.knownnets=Znane sieci 
msg.output.connnets=Połączone sieci 
msg.output.notconn=Brak połączenia 
msg.output.lag=Opóźnienie 
msg.output.mode=Tryb 
msg.output.users=Użytkownicy 
msg.output.topic=Temat 
msg.output.via=Połączono poprzez 
msg.output.to=Połączono z 
msg.output.file=Plik 
msg.output.progress=Postęp 
msg.output.cancel=Anuluj

msg.logging.off=Zapisywanie dziennika rozmów wyłączone. 
msg.logging.on=Włączono tworzenie dziennika. Plik wynikowy: <%S>. 
msg.logfile.closed=Zakończono zapisywanie dziennika rozmów. 
msg.logfile.error=Nie można otworzyć pliku <%S>. Wyłączono tworzenie dziennika. 
msg.logfile.opened=Zapisywanie dziennika rozmów do <%S>. 
msg.logfile.closing=Zamykanie pliku dziennika <%S>. 
msg.logfile.write.error=Nie można zapisywać do pliku <%S>. Wyłączono tworzenie dziennika. 
msg.logging.icon.off=Zapisywanie dziennika rozmów jest wyłączone. Kliknij ikonę, aby włączyć zapisywanie dziennika rozmów tej karty.
msg.logging.icon.on=Zapisywanie dziennika rozmów jest włączone. Kliknij ikonę, aby wyłączyć zapisywanie dziennika rozmów tej karty.

msg.alert.icon.off=Powiadomienia są wyłączone. Kliknij ikonę, by w nowych wiadomościach uruchomić wyświetlanie powiadomień.
msg.alert.icon.on=Powiadomienia są włączone. Kliknij ikonę, by w nowych wiadomościach wyłączyć wyświetlanie powiadomień.

msg.already.connected=Połączenie z „%S” już istnieje. 
msg.enter.nick=Wybierz swój pseudonim 
msg.network.connecting=Trwa nawiązywanie połączenia z „%S”. Wprowadź /cancel, aby anulować. 

msg.jumpto.button=[[%1$S][Skocz do tej wiadomości w %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan=„%S” nie jest już otwarty.
msg.jumpto.err.noanchor=Nie można odnaleźć kotwicy.

msg.banlist.item="%S zbanował %S z %S na %S. 
msg.banlist.button=[[Usuń][Usuwa ten ban][%S]] 
msg.banlist.end=Koniec listy banów %S. 
msg.exceptlist.item="%S wykluczone %S z banów w %S na %S. 
msg.exceptlist.button=[[Usuń][Usuwa to wykluczenie banu][%S]] 
msg.exceptlist.end=Koniec listy wykluczeń %S. 

msg.channel.needops=Aby to zrobić, użytkownik musi być operatorem na kanale %S. 

msg.ctcphelp.clientinfo=CLIENTINFO zwraca informacje o dostępnych poleceniach CTCP 
msg.ctcphelp.action=CZYNNOŚĆ określa czynność wykonywaną na użytkowniku 
msg.ctcphelp.time=TIME zwraca lokalną datę i czas klienta 
msg.ctcphelp.version=VERSION zwraca wersję klienta 
msg.ctcphelp.source=SOURCE zwraca adres, z którego można pobrać tego klienta IRC 
msg.ctcphelp.os=OS zwraca nazwę i wersję systemu operacyjnego komputera użytkownika 
msg.ctcphelp.host=HOST zwraca nazwę i wersję aplikacji klienckiej użytkownika 
msg.ctcphelp.ping=PING wysyła echo parametru przesłanego do klienta 
msg.ctcphelp.dcc=DCC żąda połączenia bezpośredniego

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request=Propozycja chatu DCC do „%S” od CIEBIE (%S:%S) %S została wysłana. 
msg.dccchat.got.request=Otrzymano żądanie rozmowy DCC od „%S” (%S:%S) %S. 
msg.dccchat.accepting=Propozycja chatu DCC z „%S” (%S:%S) zostanie automatycznie zaakceptowana w %S sekund %S. 
msg.dccchat.accepting.now=Automatyczna akceptacja propozycji chatu DCC z „%S” (%S:%S). 
msg.dccchat.accepted=Rozmowa DCC z „%S” (%S:%S) zaakceptowana. 
msg.dccchat.declined=Rozmowa DCC z „%S” (%S:%S) odrzucona. 
msg.dccchat.aborted=Rozmowa DCC z „%S” (%S:%S) anulowana. 
msg.dccchat.failed=Rozmowa DCC Chat z „%S” (%S:%S) zakończona niepowodzeniem. 
msg.dccchat.opened=Rozmowa DCC z „%S” (%S:%S) nawiązana. 
msg.dccchat.closed=Rozmowa DCC z „%S” (%S:%S) rozłączona. 

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request=Wysyłam propozycję przesłania pliku DCC do „%S” od CIEBIE (%S:%S) z „%S” (%S) %S. 
msg.dccfile.got.request=Otrzymano propozycję przesyłu pliku DCC od „%S” (%S:%S) z „%S” (%S) %S. 
msg.dccfile.accepting=Automatycznie zaakceptuję propozycję przesłania pliku DCC od „%S” (%S:%S) z „%S” (%S) w %S sekund %S. 
msg.dccfile.accepting.now=Automatyczne akceptowanie propozycji przesłania pliku DCC od „%S” (%S:%S) z „%S” (%S). 
# 1 = file, 2 = to/from, 3 = nick, 4 = IP, 5 = port.
msg.dccfile.accepted=Transfer DCC pliku „%S” %S „%S” (%S:%S) zaakceptowany. 
msg.dccfile.declined=Transfer DCC pliku „%S” %S „%S” (%S:%S) odrzucony. 
msg.dccfile.aborted=Transfer DCC pliku „%S” %S „%S” (%S:%S) anulowany. 
msg.dccfile.failed=Transfer DCC pliku „%S” %S „%S” (%S:%S) zakończony niepowodzeniem. 
msg.dccfile.opened=Transfer DCC pliku „%S” %S „%S” (%S:%S) rozpoczęty. 
msg.dccfile.closed.sent=Przesyłanie pliku DCC z „%S” %S „%S” (%S:%S) zakończone. 
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved=Przesyłanie pliku DCC z „%S” %S „%S” (%S:%S) zakończone. Plik zapisany do „%S”. [[Otwórz folder zawierający][Otwórz folder zawierający plik][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac=Przesyłanie pliku DCC z „%S” %S „%S” (%S:%S) zakończone. Plik zapisany do „%S”. [[Pokaż w Finderze][Pokaż w Finderze folder zawierający plik][%S]]

# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dccfile.progress=%S%% ukończono, %S z %S, %S. 
msg.dccfile.send=Wybierz plik do wysłania 
msg.dccfile.save.to=Zapisz otrzymany plik (%S) 
msg.dccfile.err.notfound=Nie znaleziono pliku. 
msg.dccfile.err.notafile=Podana ścieżka nie prowadzi do pliku. 
msg.dccfile.err.notreadable=Błąd odczytu pliku. 

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches=znaleziono "%S przychodzących żądań DCC 
msg.dcc.accepted.matches=Znaleziono "%S połączeń DCC. 
msg.dcc.matches.help=Należy podać wystarczająco długą część nazwy użytkownika i/lub typ żądania oraz nazwę pliku, aby wybrać żądanie. 

msg.dcc.not.enabled=DCC jest wyłączone. Jeżeli potrzebujesz funkcjonalności DCC, możesz ją włączyć w oknie preferencji. 
msg.dcc.not.possible=Połączenie DCC jest niedostępne w tej wersji &brandShortName; - brakuje potrzebnych funkcji „scriptable server sockets”. Dostępne są one w wydaniach opublikowanych po 15.11.2003r (np. Mozilla 1.6 i nowsze).
msg.dcc.err.nouser=Należy określić |pseudonim| lub uruchomić polecenie w oknie rozmowy prywatnej z użytkownikiem. 
msg.dcc.err.accept.time=Skrócona forma |/dcc-accept| jest niedostępna przez 10 sekund od otrzymania żądania DCC. 
msg.dcc.err.notdcc=Należy podać |nickname| lub uruchomić polecenie w oknie rozmowy DCC z użytkownikiem.

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in=przychodzące 
msg.dcclist.dir.out=wychodzące (żądanie) 
msg.dcclist.to=do 
msg.dcclist.from=od 
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line=%S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S 
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary=Sesje DCC: %S - oczekujące, %S - połączone, %S - zakończone. 

msg.dccaccept.disabled=Obecnie połączenia DCC nie są w tej sieci automatycznie akceptowane. 
msg.dccaccept.list=Obecnie połączenia DCC z [%S] są w tej sieci automatycznie akceptowane. 
msg.dccaccept.add=Od tej chwili połączenia DCC z %S są automatycznie akceptowane w tej sieci. 
msg.dccaccept.del=Połączenia DCC z %S nie są już automatycznie akceptowane w tej sieci. 
msg.dccaccept.adderr=Połączenia DCC z %S są już automatycznie akceptowane w tej sieci. 
msg.dccaccept.delerr=Nie znaleziono %S na liście automatycznie akceptowanych połączeń DCC w tej sieci. 

msg.dcc.command.accept=[[Akceptuj][Akceptuj propozycję połączenia DCC][%S]] 
msg.dcc.command.decline=[[Odrzuć][Odrzuć propozycję połączenia DCC][%S]] 
msg.dcc.command.cancel=[[Anuluj][Anuluj propozycję połączenia DCC][%S]] 
msg.dcc.command.close=[[Zamknij][Zamknij (rozłącz) połączenie DCC][%S]] 

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort=Anulowano 
msg.dcc.state.request=Żądanie 
msg.dcc.state.accept=Zaakceptowano 
msg.dcc.state.connect=Połączono 
# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dcc.state.connectPro=Połączono (%S%% ukończono, %S z %S, %S) 
msg.dcc.state.disconnect=Ukończono 
msg.dcc.state.decline=Odrzucono 
msg.dcc.state.fail=Nieudane 

# SI general format (1$ == number, 2$ == scale suffix).
msg.si.size=%1$S %2$S 
msg.si.speed=%1$S %2$S 

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0=B 
msg.si.size.1=KiB 
msg.si.size.2=MiB 
msg.si.size.3=GiB 
msg.si.size.4=TiB 
msg.si.size.5=PiB 
msg.si.size.6=EiB 

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0=B/s 
msg.si.speed.1=KiB/s 
msg.si.speed.2=MiB/s 
msg.si.speed.3=GiB/s 
msg.si.speed.4=TiB/s 
msg.si.speed.5=PiB/s 
msg.si.speed.6=EiB/s 

msg.ident.server.not.possible=Serwer Ident jest niedostępny w tej wersji programu &brandShortName; - brak funkcjonalności „scriptable server sockets”. Wersje Mozilli po 15 listopada 2003 roku powinny ją zawierać (np. Mozilla 1.6 lub późniejsza).
msg.ident.error=Błąd podczas włączania serwera identyfikacji (Ident): %S"

msg.host.password=Wprowadź hasło dla serwera %S: 
msg.url.key=Wprowadź klucz dla adresu url %S:

msg.startup.added=<%1$S> będzie teraz otwierany przy starcie. 
msg.startup.removed=<%1$S> nie będzie już otwierany przy starcie. 
msg.startup.exists=<%1$S> jest otwierany przy starcie. 
msg.startup.notfound=<%1$S> nie jest otwierany przy starcie. 

msg.test.hello=Przykładowe POWITANIE, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.info=Przykładowe INFO, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.error=Przykładowe zawiadomienie o BŁĘDZIE, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.help=Przykładowa POMOC dla polecenia, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.usage=Przykładowe informacje o SPOSOBIE UŻYCIA polecenia, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.status=Przykładowe dane dotyczące STATUSU, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.privmsg=Zwykła wiadomość od %S do %S, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.action=Wiadomość z zawartą czynnością od %S dla %S, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.notice=Wiadomość zawierająca powiadomienie od %S dla %S, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.url=Przykładowa wiadomość zawierająca URL <http://www.mozilla.org>. 
msg.test.styles=Przykładowa wiadomość zawierająca style tekstu *pogrubienie*, _podkreślenie_, /kursywa/, |teletekst|. 
msg.test.emoticon=Przykładowa wiadomość zawierająca emotikonki :) :( :~( :0 :/ :P :| (*. 
msg.test.rheet=Przykładowa wiadomość Rheeeeeeeeeet! 
msg.test.topic=Przykładowa wiadomość zawierająca temat <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.join=Przykładowa wiadomość podczas przyłączania się do kanału, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.part=Przykładowa wiadomość podczas opuszczania kanału, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.kick=Przykładowa wiadomość podczas wyrzucania z kanału, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.quit=Przykładowa wiadomość podczas zamykania programu, <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.stalk="%S : Przykładowe dopasowane słowo kluczowe (/stalk), <http://testurl.com/foo.html>. 
msg.test.ctlchr=Przykładowy znak kontrolny >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10 
msg.test.color=Przykładowy kolor %033t%034e%034s%033t%033%20k%034o%036l%036o%032r%034u%0f wiadomości. 
msg.test.quote=Przykładowa wiadomość z ``cudzysłowem''. 

msg.welcome=Witaj w ChatZilli…\nPoniżej znajdują się wybrane informacje, które pomogą rozpocząć pracę z ChatZillą.
msg.welcome.url=Ponieważ ChatZilla została uruchomiona przez URL, to URL celu został otwarty. Można go znaleźć na pasku kart obok karty tego kanału. 
msg.tabdnd.drop=Czy na pewno określić plik „%S” jako nowe źródło schematów kolorów dla ChatZilli? 
msg.default.status=Witamy w ChatZilli! 

msg.closing=Przerywanie połączenia z IRC. Kliknij ponownie Zamknij aby zakończyć teraz. 
msg.confirm.quit=Jesteś wciąż połączony z serwerem. Na pewno zamknąć ChatZillę?\nPotwierdzenie będzie oznaczało zamknięcie okna i rozłączenie wszystkich połączeń z serwerami i kanałami. 
msg.quit.anyway=Za&kończ bez względu na wszystko
msg.dont.quit=&Nie zamykaj
msg.warn.on.exit=Ostrzegaj podczas zamykania, jeżeli połączenie z serwerem nie zostało wcześniej przerwane 

msg.whois.name="%S <%S@%S> „%S” 
msg.whois.channels="%S: członek %S" 
msg.whois.server="%S: połączony z %S „%S” 
msg.whois.idle="%S: jest nieaktywny przez %S (połączony od %S) 
msg.whois.away="%S: jest nieobecny z wiadomością „%S”
msg.whois.end=Koniec informacji WHOIS dla użytkownika %S. 

msg.ignore.list.1=Obecnie nikogo nie ignorujesz. 
msg.ignore.list.2=Obecnie ignorowanych użytkowników: [%S]. 
msg.ignore.add=Dodano użytkownika „%S” do listy ignorowanych. 
msg.ignore.adderr=Użytkownik %S już jest ignorowany. 
msg.ignore.del=Usunięto użytkownika „%S” z listy ignorowanych. 
msg.ignore.delerr=Użytkownik "%S nie znaleziony w liście ignorowanych. 

msg.you.invite=Zaprosiłeś %S na kanał %S. 
msg.invite.you="%S (%S@%S) zaprosił użytkownika do [[%S][Aby zaakceptować zaproszenie do kanału %S][przejdź do adresu url %S]].

msg.nick.in.use=Pseudonim „%S” jest już używany przez kogoś innego. Wprowadź polecenie /nick <pseudonim>, aby wybrać nowy pseudonim. 
msg.retry.nick=Pseudonim „%S” jest już w użyciu, próbuję „%S”. 
msg.nick.prompt=Wprowadź pseudonim:

msg.tab.name.prompt=Wprowadź nową nazwę dla karty:

msg.list.rerouted=Lista zostanie wyświetlona w oknie „%S” 
msg.list.end=Wyświetlono %S z %S kanałów. 
msg.list.chancount=Ten serwer posiada %S kanałów. Wyświetlenie listy wszystkich kanałów prawdopodobnie zajmie dużo czasu i może spowodować, że ChatZilla przestanie reagować lub zostać rozłączoną z serwerem. [[Wyświetl listę kanałów][Wyświetl listę wszystkich kanałów][%S]]

msg.who.end=Koniec informacji WHO dla „%S”, %S użytkowników. 
msg.who.match=Użytkownik %S, (%S@%S) „%S” (%S), członek %S, jest połączony z <irc://%S/>, poprzez %S przeskok(ów). 

msg.connection.attempt=Łączenie z %S (%S)… [[Anuluj][Anuluj łączenie z %S][%S]]
msg.connection.refused=Połączenie z %S (%S) zostało odrzucone. [[Pomoc][Dowiedz się więcej na temat tego błędu w internecie][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline=Połączenie z %S (%S) zostało przerwane z powodu przejścia w tryb offline.
msg.connection.abort.unknown=Połączenie z %S (%S) zostało przerwane z powodu błędu %S.
msg.connection.timeout=Przekroczono limit czasu połączenia z %S (%S). [[Pomoc][Dowiedz się więcej na temat tego błędu w internecie][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host=Nieznany host „%S” łączy się do %S (%S). [[Help][Więcej informacji o tym błędzie dostępnych jest online][faq connection.unknown.host]]
msg.invalid.cert="%S posiada nieważny certyfikat bezpieczeństwa. Jeśli ufasz temu serwerowi, to [[dodaj wyjątek][Otwiera okno dialogowe w celu dodania wyjątku dla certyfikatu bezpieczeństwa][%S]].
msg.connection.closed=Połączenie z %S (%S) zostało zamknięte. [[Pomoc][Dowiedz się więcej na temat tego błędu w internecie][faq connection.closed]]
msg.connection.reset=Połączenie z %S (%S) zostało zresetowane. [[Pomoc][Dowiedz się więcej na temat tego błędu w internecie][faq connection.reset]]
msg.connection.quit=Rozłączono z %S (%S). [[Połącz ponownie][Połącz ponownie z %S][%S]]
msg.close.status=Połączenie z %S (%S) zostało zamknięte. Status: %S. 

msg.proxy.connection.refused=Serwer proxy określony w konfiguracji odmawia połączenia.
msg.unknown.proxy.host=Nieznany host proxy łączy się do %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted="%S Limit prób został wyczerpany. Zaniechano dalszych prób.
msg.reconnecting.in="%S ponowne łączenie za %S. [[Anuluj][Anuluj ponowne łączenie z %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left="%S pozostało %S prób, ponowne łączenie za %S. [[Anuluj][Anuluj ponowne łączenie z %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1="%S pozostała 1 próba, ponowne łączenie za %S. [[Anuluj][Anuluj ponowne łączenie z %S][%S]]

msg.reconnecting=Trwa ponowne łączenie…
msg.confirm.disconnect.all=Na pewno rozłączyć połączenia ze WSZYSTKIMI serwerami? 
msg.no.connected.nets=Nie ma połączenia z żadnym serwerem. 
msg.no.reconnectable.nets=Nie ma żadnych sieci do ponownego połączenia. 

msg.ping.reply=Odpowiedź na polecenie ping z %S w %S. 
msg.ping.reply.invalid=Zniekształcona odpowiedź na polecenie ping z %S. 
msg.prefix.response="%S, rezultat 

msg.topic.changed="Użytkownik %S zmienił temat na „%S” 
msg.topic=Temat kanału %S to: „%S” 
msg.no.topic=Brak tematu dla kanału %S" 
msg.topic.date=Temat dla kanału %S został ustawiony przez %S dnia %S" 

msg.you.joined=Dołączyłeś (%S) na kanał %S" 
msg.someone.joined=Użytkownik "%S (%S@%S) dołączył do kanału %S" 
msg.you.left=Opuściłeś (%S) kanał %S" 
msg.you.left.reason=Użytkowniku %S - opuściłeś %S (%S)
msg.someone.left=Użytkownik "%S opuścił kanał %S" 
msg.someone.left.reason=Użytkownik "%S opuścił kanał %S (%S) 
msg.youre.gone=Zostałeś (%S) wyrzucony z kanału %S przez %S (%S) 
msg.someone.gone="%S został uruchomiony z %S przez %S (%S) 

msg.mode.all=%S ma tryb %S" 
msg.mode.changed=Tryb %S zmieniony przez %S" 

msg.away.on=Jesteś widoczny jako nieobecny (%S). Naciśnięcie przycisku z pseudonimem lub użycie polecenia /back powoduje powrót ze stanu nieobecny. 
msg.idle.away.on=Użytkownik został automatycznie oznaczony jako nieobecny (%S) po %S minutach braku aktywności.
msg.away.off=Już nie jesteś widoczny jako nieobecny. 
msg.away.prompt=Wpisz wiadomość do używania przy stanie nieobecny: 
msg.away.default=Nie ma mnie tu teraz.
msg.away.idle.default=Nie ma mnie tu teraz.

msg.you.quit=Opuściłeś (%S) kanał %S (%S) 
msg.someone.quit=Użytkownik "%S opuścił kanał %S (%S) 

msg.unknown.ctcp=Nieznane polecenie CTCP %S (%S) od %S" 

msg.fonts.family.fmt=Rodzaj czcionek „%S” 
msg.fonts.family.pick=Wprowadź rodzinę czcionki, której chcesz używać: 
msg.fonts.size.fmt=Rozmiar czcionki: %S punktów 
msg.fonts.size.default=Domyślny rozmiar czcionki 
msg.fonts.size.pick=Wprowadź rozmiar czcionki, jaki chcesz używać: 

msg.supports.chanTypes=Obsługiwane typy kanałów: %S" 
msg.supports.chanModesA=Obsługiwane tryby kanału (A: listy): %S" 
msg.supports.chanModesB=Obsługiwane tryby kanału (B: param): %S" 
msg.supports.chanModesC=Obsługiwane tryby kanału (C: on-param): %S" 
msg.supports.chanModesD=Obsługiwane tryby kanału (D: boolean): %S" 
msg.supports.userMode="%S (%S) 
msg.supports.userModes=Obsługiwane ustawienia użytkownika kanału: %S" 
msg.supports.flagsOn=Ten serwer obsługuje %S" 
msg.supports.flagsOff=Ten serwer nie obsługuje %S" 
msg.supports.miscOption="%S=%S" 
msg.supports.miscOptions=Ustawienia/ograniczenia serwera: %S" 
msg.supports.caps=Obsługiwane zdolności: %S"
msg.supports.capsOn=Włączone zdolności: %S"


msg.caps.list=Dostępne zdolności: %S"
msg.caps.on=Zdolność %S włączona.
msg.caps.off=Zdolność %S wyłączona.
msg.caps.error=Zdolność %S jest nieprawidłowa.


msg.conf.mode.on=Tryb konferencyjny został włączony dla tej karty. Wszystkie przyłączenia, odejścia, zamknięcia i zmiany identyfikatora będą ukryte.
msg.conf.mode.stayon=Tryb konferencyjny jest aktywny w tej karcie. Wszystkie przyłączenia, odejścia, zamknięcia i zmiany identyfikatora są ukryte.
msg.conf.mode.off=Tryb konferencyjny został wyłączony dla tej karty. Wszystkie przyłączenia, odejścia, zamknięcia i zmiany identyfikatora będą wyświetlane.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated=Lista kanałów sieci po raz ostatni zaktualizowana %S"
msg.cd.updated.format=%e %B %Y
msg.cd.updated.never=Lista kanałów sieci nie przechowywana w pamięci
msg.cd.create=<create new channel> 
msg.cd.filtering=Wyfiltrowano %S z %S kanałów…
msg.cd.showing=Wyświetlono %S z %S kanałów. 
msg.cd.wait.list=Oczekiwanie na zakończenie bieżącej operacji listowania…
msg.cd.fetching=Pobieranie listy kanałów…
msg.cd.fetched=Pobrano %S kanałów…
msg.cd.error.list=Błąd podczas ładowania listy kanałów. 
msg.cd.loaded=Wczytano %S kanałów…


msg.urls.none=Brak zachowanych adresów URL. 
msg.urls.header=%S ostatnio napotkanych adresów URL (najnowsze na początku): 
msg.urls.item=URL %S: %S" 

msg.save.completeview=Widok, pełny 
msg.save.htmlonlyview=Treść karty, tylko HTML 
msg.save.plaintextview=Treść karty, zwykły tekst 
msg.save.files.folder=%S_pliki 
msg.save.dialogtitle=Zapisz widok „%S” jako…
msg.save.err.no.ext=Musisz wybrać rozszerzenie pliku albo <savetype>. Nic nie zostało zapisane. 
msg.save.err.invalid.path=Ścieżka „%S” nie jest prawidłową ścieżką albo adresem URL do zapisania. Jedynie lokalne ścieżki i adresy URL file:/// są akceptowane. 
msg.save.err.invalid.ext=Rozszerzenie „%S” nie może zostać użyte bez podania <savetype>. Użyj |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| albo |.txt| jako rozszerzenie pliku albo podaj <savetype>. 
msg.save.err.invalid.savetype=Typ zapisu „%S” nie jest prawidłowym typem pliku do zapisania. Użyj |complete|, |htmlonly| albo |text|. 
msg.save.err.failed=Zapisywanie treści karty „%1$S” do „%2$S” nie powiodło się:\n „%3$S” 
msg.save.fileexists=Plik „%S” już istnieje.\n Naciśnij OK aby go nadpisać albo Anuluj, aby zachować oryginalny plik. 
msg.save.successful=Karta ``%1$S'' została zapisana do <%2$S>.

# CEIP
msg.ceip.msg1=ChatZilla zaprasza do uczestnictwa w programie poprawy jakości obsługi. Użytkownik może %1$S lub %2$S.
msg.ceip.msg2=Należy użyć |/%1$S|, aby uczestniczyć w probramie lub |/%2$S|, aby ignorować to żądanie.
msg.ceip.enabled=Wszystkie opcje programu poprawy jakości obsługi (CEIP) zostały włączone. Dane będą zbierane i okresowo wysyłane bez przeszkadzania użytkownikowi.
msg.ceip.disabled=Wszystkie opcje programu poprawy jakości obsługi (CEIP) zostały wyłączone. Żadne dane nie będą zbierane lub wysyłane.
msg.ceip.command.yes=[[Uczestnicz][Uczestnicz w programie CEIP][%S]]
msg.ceip.command.no=[[Ignoruj][Nie uczestnicz w programie CEIP][%S]]
msg.ceip.upload.ok=Program poprawy jakości obsługi: wysyłanie \u201C%S\u201D zakończyło się sukcesem.
msg.ceip.upload.failed=Program poprawy jakości obsługi: wysyłanie \u201C%S\u201D zakończyło się błędem \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download=Wystąpił błąd podczas pobierania wtyczki: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp=Podczas usuwania następujących plików tymczasowych wystąpił błąd: %S"
msg.install.plugin.err.no.name=Nie udało się wybrać nazwy dla wtyczki na podstawie kodu źródłowego. Należy wprowadzić nazwę ręcznie.
msg.install.plugin.err.protocol=Podany adres źródła korzysta z nieznanego protokołu. Jedynymi obsługiwanymi protokołami są 'file', 'http' oraz 'https'.
msg.install.plugin.err.install.to=Nie udało się znaleźć odpowiedniego miejsca do instalacji (initialScripts). Należy poprawić ustawienie initialScripts, na przykład poprzez reset tego ustawienia za pomocą polecenia: |/pref initialScripts - |. Ostrożnie, gdyż to usunie każdą zainstalowaną gdzie indziej wtyczkę z tej listy!
msg.install.plugin.err.check.sd=Wystąpił błąd podczas sprawdzania źródła i celu: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs=Ta wtyczka rozszerzenia ChatZilla nie może zostać zainstalowana, gdyż posiada wiele plików 'init.js'.
msg.install.plugin.err.mixed.base=Ta wtyczka rozszerzenia ChatZilla posiada ścieżkę bazową dla 'init.js' która nie jest używana dla wszystkich innych plików. Ta wtyczka prawdopodobnie nie będzie działać w takim stanie.
msg.install.plugin.err.already.inst=Ta wtyczka do rozszerzenia ChatZilla jest już zainstalowana.
msg.install.plugin.err.extract=Wystąpił błąd podczas rozpakowywania źródła: %S"
msg.install.plugin.err.installing=Wystąpił błąd podczas instalacji źródła: %S"
msg.install.plugin.err.format=Podane źródło nie jest formatu obsługiwanego poprzez instalatora wtyczek.
msg.install.plugin.err.removing=Podczas wczytywania lub włączania wtyczki wystąpił błąd. Wtyczka zostanie usunięta.
msg.install.plugin.err.spec.name=Nazwa wtyczki musi zostać podana!

msg.install.plugin.select.source=Wybierz skrypt do instalacji…

msg.install.plugin.warn.name=W celu zgodności z kodem źródłowym zmieniono nazwę wtyczki z '%S' do '%S'.
msg.install.plugin.downloading=Pobieranie wtyczki z '%S'…
msg.install.plugin.installing=Instalowanie z '%S' do '%S'…
msg.install.plugin.done=Gotowe. Wtyczka '%S' do rozszerzenia ChatZilla została zainstalowane!
# Munger
munger.mailto=Adres e-mail 
munger.link=URL-e 
munger.channel-link=Kanał IRC 
munger.bugzilla-link=Odnośnik Bugzilla 
munger.face=Twarz 
munger.ear=Ucho 
munger.quote=Cudzysłów 
munger.rheet=Rheet 
munger.bold=Pogrubienie 
munger.italic=Kursywa 
munger.talkback-link=Odnośnik Talkback 
munger.teletype=Teletekst 
munger.underline=Podkreślenie 
munger.ctrl-char=Znaki kontrolne 


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long=Niedziela^Poniedziałek^Wtorek^Środa^Czwartek^Piątek^Sobota
datetime.day.short=Nd^Pn^Wt^Śr^Cz^Pt^Sb
datetime.month.long=Styczeń^Luty^Marzec^Kwiecień^Maj^Czerwiec^Lipiec^Sierpień^Wrzesień^Październik^Listopad^Grudzień
datetime.month.short=Sty^Lut^Mar^Kwi^Maj^Cze^Lip^Sie^Wrz^Paź^Lis^Gru

datetime.uam=AM
datetime.lam=am
datetime.upm=PM
datetime.lpm=pm

datetime.presets.lc=%d-%m-%Y %H:%M:%S
datetime.presets.lr=%I:%M:%S %p
datetime.presets.lx=%d-%m-%Y
datetime.presets.ux=%H:%M:%S


# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen=Preferencje ChatZilli są już otwarte. Nie można otworzyć drugiego okna.

msg.prefs.err.save=Podczas zapisywania opcji wystąpił wyjątek: %S. 

msg.prefs.browse=Przeglądaj…
msg.prefs.browse.title=ChatZilla - przeglądanie 
msg.prefs.move.up=Przesuń w górę 
msg.prefs.move.down=Przesuń w dół 
msg.prefs.add=Dodaj…
msg.prefs.edit=Edytuj 
msg.prefs.delete=Usuń 

msg.prefs.list.add=Podaj element do dodania: 
msg.prefs.list.edit=Edytuj element: 
msg.prefs.list.delete=Czy na pewno chcesz usunąć element „%S”? 

msg.prefs.object.delete=Czy na pewno chcesz usunąć obiekt „%S” i jego wszystkie preferencje? 
msg.prefs.object.reset=Czy na pewno chcesz przywrócić wartości domyślne preferencji dla „%S”? 

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header=„%S” 
msg.prefs.fmt.display.network=Sieć %S" 
msg.prefs.fmt.display.channel=Sieć %S, kanał %S" 
msg.prefs.fmt.display.user=Sieć %S, użytkownik %S" 

# Name for "global" object.
msg.prefs.global=Ustawienia globalne 

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label=Włącz opóźnienie mrugania 
pref.activityFlashDelay.help=Jeśli w karcie której zawartość uległa już zmianie, ponownie coś się zmieniło, karta ta zaczyna mrugać. Wartość opcji ustawia czas trwania mrugnięcia w milisekundach, 0 wyłącza. 
pref.alert.globalEnabled.label=Włączone globalnie
pref.alert.globalEnabled.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, wszystkie skonfigurowane powiadomienia mogą być wyświetlane. jeśli funkcja jest wyłączona – żadne powiadomienia nie będą wyświetlane.
pref.alert.enabled.label=Włączone
pref.alert.enabled.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, powiadomienia w tym widoku są wyświetlane.
pref.alert.nonFocusedOnly.label=Tylko, gdy widok jest nieaktywny
pref.alert.nonFocusedOnly.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, w aktywnym widoku nie są wyświetlane żadne wiadomości. Wiadomości z innych widoków są wyświetlane. Zaleca się wyłączenie tej funkcji w kanałach moderatorów i w kanałach o małym ruchu.
pref.alert.channel.event.label=Powiadamiaj o zdarzeniach w kanale
pref.alert.channel.event.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, są wyświetlane powiadomienia o przyłączeniu, odłączeniu, usunięciu z kanału, trybach użytkownika i inne powiadomienia systemowe. Zaleca się włączenie tej funkcji w kanałach moderatorów i w kanałach o małym ruchu.
pref.alert.channel.chat.label=Powiadamiaj o zdarzeniach na czacie
pref.alert.channel.chat.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, są wyświetlane normalne powiadomienia czatu. Może być to denerwujące w kanałach o dużym ruchu. Zaleca się włączenie tej funkcji w kanałach moderatorów i w kanałach o małym ruchu.
pref.alert.channel.stalk.label=Powiadamiaj o stalkingu na kanale
pref.alert.channel.stalk.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, są wyświetlane powiadomienia o występowaniu w treści wiadomości słów mogących być formą prześladowania.
pref.alert.user.chat.label=Powiadamiaj o prywatnym czacie
pref.alert.user.chat.help=Jeśli funkcja ta jest włączona, są wyświetlane powiadomienia dla prywatnych czatów.
pref.aliases.label=Aliasy poleceń 
pref.aliases.help=Umożliwia tworzenie skrótów do różnych poleceń lub sekwencji poleceń. Każdy alias ma postać „<nazwa> = <lista-poleceń>”. „command-list” jest listą poleceń (bez poprzedzającego „/”) razem z ich parametrami. Polecenia rozdzielane są średnikiem „;”. Przy uruchamianiu ChatZilli nazwa aliasu automatycznie staje się poleceniem.
pref.autoAwayCap.label=Limit użytkowników kanału, dla którego będzie automatycznie sprawdzana obecność wszystkich użytkowników. 
pref.autoAwayCap.help=ChatZilla automatycznie sprawdza, którzy użytkownicy są aktywni, co dla dużych kanałów może powodować znaczne opóźnienia. Opcja ta określa maksymalną liczbę użytkowników kanału, który będzie sprawdzany.
pref.autoAwayPeriod.label=Czas sprawdzania statusu automatycznej nieobecności 
pref.autoAwayPeriod.help=ChatZilla automatycznie sprawdza, którzy użytkownicy są dostępni i aktywni na każdym kanale, na którym się znajdujesz. Wartość opcji określa w minutach czas pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami. 
pref.autoRejoin.label=Automatycznie powracaj na kanał po wykopaniu
pref.autoRejoin.help=Jeżeli ta opcja jest włączona, ChatZilla będzie próbowała (ale tylko jeden raz) automatycznie dołączyć ponownie do kanału, z którego użytkownik został wykopany. Należy używać tej opcji ostrożnie, ponieważ użytkownicy niektórych kanałów nie lubią automatycznego powracania, przez co użytkownik może zostać zbanowany. 
pref.away.label=Status nieobecności 
pref.away.help=
pref.awayIdleTime.label=Czas automatycznej nieobecności
pref.awayIdleTime.help=Po ilu minutach nieaktywności ChatZilla ma ustawić Twój status na „nieobecny”. Działa tylko w nowych wersjach programu &brandShortName;. Ustawienie zera (0) powoduje wyłączenie tej opcji.
pref.awayIdleMsg.label=Automatyczna wiadomość statusu nieobecności
pref.awayIdleMsg.help=Wiadomość nieobecności, której ChatZilla użyje, jeżeli użytkownik zmieni status na „nieobecny”.
pref.awayNick.label=Pseudonim (nieobecny) 
pref.awayNick.help=Ten pseudonim zostanie automatycznie użyty, gdy użytkownik przejdzie w tryb 'nieobecny'. Gdy nie jest określony, pseudonim nie będzie zmieniany. 
pref.bugKeyword.label=Słowa kluczowe dla błędów
pref.bugKeyword.help=Istnieje możliwość ustalenia wielu słów kluczowych dla systemów zarządzania błędami za pomocą wyrażeń regularnych jak rozdzielenie ich za pomocą „|” np. błąd|bug|issue|case|ticket
pref.bugURL.label=URL Bugzilli 
pref.bugURL.help=Adres URL używany dla odnośników do błędów. „%s” jest zastępowane przez numer błędu lub alias. Tekst „bug ” z następującym po nim numerem lub znakiem „#” i słowem o długości od 1 do 20 liter zostanie przekształcony w odnośnik zawierający ten adres URL.
pref.bugURL.comment.label=URL Bugzilli dla komentarzy
pref.bugURL.comment.help=Adres URL lub sufiks używany do odnośników do specjalnych komentarzy z błędami (krowami, bugami). Dla pełnego adresu URL „%1$s” jest zastępowane przez numer błędu lub alias, a „%2$s” odpowiednio przez numer komentarza. Dla sufiksu „%s” jest zastępowane przez numer komentarza. Tekst „bug ” z następującym po nim numerem lub znak „#” i słowo o długości od 1 do 20 liter (alias błędu) wraz z następującym po nim „ comment ” i numerze zostanie przekształcony w odnośnik zawierający wskazany adres URL lub sufiks.
pref.charset.label=Strona kodowa 
pref.charset.help=Wiele klientów IRC wymaga ustawienia jednakowego kodowania znaków, aby było możliwe odczytanie wiadomości w kodowaniu innym niż ASCII. 
pref.collapseMsgs.label=Zwiń wiadomości 
pref.collapseMsgs.help=Po włączeniu tej opcji, podczas wyświetlania kilku wiadomości od jednego użytkownika, tylko przy pierwszej pokazywany jest jego pseudonim. Zapewnia to większą przejrzystość niż wielokrotne pokazywanie pseudonimu. 
pref.collapseActions.label=Zwiń czynności przy zwijaniu wiadomości 
pref.collapseActions.help=Po włączeniu tej opcji, podczas wyświetlania informacji o czynnościach wykonanych przez jednego użytkownika, tylko przy pierwszej pokazywany jest jego pseudonim. Zapewnia to większą przejrzystość niż wielokrotne pokazywanie pseudonimu. 
pref.conference.limit.label=Limit trybu konferencji 
pref.conference.limit.help=Po przekroczeniu tego limitu liczby użytkowników kanału, ChatZilla zmienia kanał w „tryb konferencji”. W trybie tym informacje JOIN, PART, QUIT i NICK od innych użytkowników są niewidoczne. Po zmniejszeniu się liczby użytkowników poniżej tego limitu, automatycznie przywracany jest normalny tryb. 0 wyłącza przełączanie do „trybu konferencji”, 1 włącza przełączanie do trybu konferencji. 
pref.connectTries.label=Próby połączenia 
pref.connectTries.help=Ilość powtórzeń prób połączeń przez ChatZillę do serwera lub sieci. -1 oznacza brak ograniczeń liczby prób.
pref.copyMessages.label=Kopiuj ważne wiadomości 
pref.copyMessages.help=Każda wiadomość oznaczona jako „ważna” („important”) będzie kopiowana do karty sieci. Pozwala to na szybkie przejrzenie wiadomości adresowanych do użytkownika podczas jego nieobecności przy komputerze. 
pref.dcc.enabled.label=DCC Włączone 
pref.dcc.enabled.help=Wyłączenie tej opcji spowoduje, że polecenia związane z DCC nie będą wykonywane, a żądania DCC od innych użytkowników będą ignorowane. 
pref.dcc.autoAccept.list.label=Lista automatycznej akceptacji 
pref.dcc.autoAccept.list.help=Lista pseudonimów, od których będą automatycznie akceptowane oferty chatu lub przesłania pliku w trybie DCC. Akceptowane są również maski hostów z użyciem gwiazdki (*) jako znaku uogólniającego. Jeżeli lista jest pusta, każde żądanie DCC musi zostać zaakceptowane lub odrzucone przez użytkownika. 
pref.dcc.downloadsFolder.label=Folder na pobrane pliki 
pref.dcc.downloadsFolder.help=Określa domyślne położenie dla plików odebranych za pomocą DCC. 
pref.dcc.listenPorts.label=Porty dla połączeń 
pref.dcc.listenPorts.help=Lista numerów portów, na które mogą łączyć się inni użytkownicy. Można określać pojedyncze numery lub zakresy „dół-góra”. Aby użyć automatycznie przydzielanych numerów, należy zostawić wartość pustą. Przy każdej ofercie połączenia DCC do innego użytkownika przydzielany jest kolejny wolny port. 
pref.dcc.useServerIP.label=Użyj IP serwera 
pref.dcc.useServerIP.help=Kiedy opcja jest włączona, ChatZilla użyje adresu IP przy połączeniu. Pozwala to używać poprawnego adresu IP przy połączeniu przez bramę lub NAT.
pref.debugMode.label=Tryb usuwania błędów 
pref.debugMode.help=Ta opcja służy debugowaniu ChatZilli i może generować dużą ilość danych wyjściowych (zwykle w oknie konsoli. Oto lista liter określających o czym mają informować wiadomości z debugowania. „c” oznacza menu kontekstowe (dane są generowane przy otwieraniu menu kontekstowego), „d” dla wykonywania poleceń (dispatch - dane są generowany przy wykonywaniu poleceń, „t” dla śledzenia debugowania (generowane dane zawierają informacje o punktach zaczepienia i przetwarzaniu kolejki zdarzeń).
pref.defaultQuitMsg.label=Domyślna wiadomość opuszczania kanału 
pref.defaultQuitMsg.help=Określa domyślną wiadomość przekazywaną podczas opuszczania kanału, gdy inna wiadomość nie została określona. Zostawienie pustej wiadomości spowoduje użycie podstawowej wiadomości ChatZilli, mówiącej jakiej wersji używa użytkownik. 
pref.desc.label=Opis 
pref.desc.help=Ustawia pole „opis” (aka „prawdziwe imię i nazwisko”) widoczne w informacji /whois o użytkowniku. Zwykle zawiera prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, ale użytkownik nie musi wprowadzać do niego żadnych informacji. 
pref.deleteOnPart.label=Usuń karty kanałów przy wyjściu 
pref.deleteOnPart.help=Powoduje, że polecenia /leave i /part również zamykają kartę kanału. 
pref.displayHeader.label=Pokaż nagłówek 
pref.displayHeader.help=W karcie kanału wyświetla nagłówek, który zawiera takie informacje jak URL, temat i tryby kanału.
pref.font.family.label=Rodzaj czcionki 
pref.font.family.help=Ustawia lub wyświetla rodzaj czcionki używanej w bieżącej karcie. Wartość „default” ustawi rodzaj czcionki na domyślny, wartości „serif”, „sans-serif” oraz „monospace” będą używać globalnych ustawień czcionek, pozostałe wartości ustawią czcionkę bezpośrednio. Pominięcie parametru <font> powoduje wyświetlenie bieżącego rodzaju czcionki.
pref.font.size.label=Rozmiar czcionki (pt) 
pref.font.size.help=Ustawia lub wyświetla rozmiar czcionki używanej w bieżącej karcie. Pominięcie parametru <font-size> wyświetla bieżący rozmiar czcionki. Rozmiar podawany jest w punktach (pt). Wartość |default| ustawi domyślny rozmiar czcionki, a wartość |bigger| lub |smaller| powiększy lub zmniejszy za każdym razem rozmiar czcionki o stałą wartość. 
pref.guessCommands.label=Odgadywanie nieznanych poleceń 
pref.guessCommands.help=Po wprowadzeniu polecenia (rozpoczynającego się znakiem „/”), którego ChatZilla nie rozumie może ona próbować odgadywać jego działanie, przez wysłanie go do serwera. Użytkownik może wyłączyć tę opcję, jeżeli nie chce, aby ChatZilla to robiła.
pref.hasPrefs.label=Obiekt posiada preferencje 
pref.hasPrefs.help=Określa czy obiekt ma zapisane preferencje. Nigdy nie jest pokazywane w oknie preferencji :)
pref.identd.enabled.label=Włącz serwer identyfikacji w trakcie procesu łączenia 
pref.identd.enabled.help=Zezwala ChatZilli na łączenie się z serwerami wymagającymi odpowiedzi identyfikującej (ident). 
pref.initialURLs.label=Lokalizacje
pref.initialURLs.help=Lista adresów URL (typu irc: oraz ircs:), z którymi ChatZilla powinna się połączyć w trakcie uruchamiania. Lista nie będzie przetwarzana, jeżeli ChatZilla została uruchomiona poprzez kliknięcie na odnośniku.
pref.initialScripts.label=Pliki skryptów
pref.initialScripts.help=Lista skryptów (adresy URL typu file:) do uruchamiania podczas startu ChatZilli. Adresy URL mogą być względne do katalogu profilu użytkownika. Jeśli pozycja wskazuje na katalog, ChatZilla ładuje plik „init.js” z tego katalogu, jak i z każdego podkatalogu.
pref.inputSpellcheck.label=Sprawdzaj pisownię w polu wprowadzania
pref.inputSpellcheck.help=Określa, czy pole wprowadzania ma mieć sprawdzaną pisownię, czy nie. Działa tylko w najnowszych wersjach programu &brandShortName;.
pref.link.focus.label=Aktywuj okno przeglądarki podczas otwierania odnośników 
pref.link.focus.help=Aktywuje okno przeglądarki podczas otwierania adresów URL z ChatZilli. 
pref.log.label=Zapisywanie treści karty do pliku dziennika 
pref.log.help=Włącza zapisywanie przez ChatZillę tego widoku do dziennika. Plik dziennika jest zwykle zapisywany w katalogu profilu użytkownika, ale miejsce to może zostać zmienione opcją „Ścieżka do profilu” (dla ścieżki bazowej) lub „Nazwa pliku dziennika” dla plików dzienników określonych widoków.
pref.logFileName.label=Nazwa pliku dziennika 
pref.logFileName.help=Plik dziennika dla tej karty. Jeżeli karta jest obecnie otwarta i jej treść jest zapisywana, to zmiana tej opcji odniesie skutek dopiero przy następnym uruchomieniu zapisywania. 
pref.logFile.client.label=Plik dziennika dla karty klienta 
pref.logFile.client.help=Określa nazwę pliku dziennika dla karty klienta. Pełna ścieżka tworzona jest z nazwy pliku i folderu położenia dzienników. 
pref.logFile.network.label=Plik dziennika dla karty sieci 
pref.logFile.network.help=Określa nazwę pliku dziennika dla karty sieci. Pełna ścieżka tworzona jest z nazwy pliku i folderu dzienników. 
pref.logFile.channel.label=Plik dziennika dla kanałów 
pref.logFile.channel.help=Określa nazwę pliku dziennika dla kanałów. Pełna ścieżka tworzona jest z nazwy pliku i folderu dzienników. 
pref.logFile.user.label=Plik dziennika dla karty rozmowy 
pref.logFile.user.help=Określa nazwę pliku dziennika dla karty rozmowy. Pełna ścieżka tworzona jest z nazwy pliku i folderu dzienników. 
pref.logFile.dccuser.label=Plik dziennika dla DCC 
pref.logFile.dccuser.help=Określa nazwę pliku dziennika dla plików kart czatów DCC lub przesyłu plików poprzez DCC. Pełna ścieżka tworzona jest z nazwy pliku i folderu położenia dzienników. 
pref.logFolder.label=Folder dzienników 
pref.logFolder.help=Określa folder bazowy dla plików dziennika. Opcje „Plik dziennika dla” określają nazwy plików różnych dzienników. 
pref.messages.click.label=Kliknięcie 
pref.messages.click.help=Określa czynność wykonywaną po kliknięciu odnośnika lewym przyciskiem myszy. 
pref.messages.ctrlClick.label=Kliknięcie z klawiszem Ctrl 
pref.messages.ctrlClick.help=Określa czynność wykonywaną po kliknięciu odnośnika lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Control. 
pref.messages.metaClick.label=Kliknięcie z klawiszem Alt/Meta 
pref.messages.metaClick.help=Określa czynność wykonywaną po kliknięciu odnośnika lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Alt lub Meta. 
pref.messages.middleClick.label=Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy 
pref.messages.middleClick.help=Określa czynność wykonywaną po kliknięciu odnośnika środkowym przyciskiem myszy. 
pref.motif.dark.label=Schemat mroczny 
pref.motif.dark.help=Ciemny schemat do wybrania w menu Widok > Schemat kolorów. 
pref.motif.light.label=Schemat jasny 
pref.motif.light.help=Jasny schemat do wybrania w menu Widok > Schemat kolorów. 
pref.motif.current.label=Bieżący schemat 
pref.motif.current.help=Obecnie wybrany plik schematu. Schemat to plik CSS opisujący sposób wyświetlania karty rozmowy i może być używany do dostosowywania jej wyświetlania. 
pref.multiline.label=Tryb wielowierszowego wprowadzania danych 
pref.multiline.help=Określa, czy ChatZilla ma używać wielowierszowego lub jednowierszowego pola wprowadzania.
pref.munger.bold.label=Wyświetl pogrubienie 
pref.munger.bold.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstu pomiędzy gwiazdkami (np. *wytłuszczony*) jako wytłuszczonego z użyciem bieżącej czcionki.
pref.munger.bugzilla-link.label=Wyświetl odnośniki do Bugzilli 
pref.munger.bugzilla-link.help=Włącza tworzenie przez ChatZillę odnośników hipertekstowych do „bug <number>” określającego błąd z użyciem „adresu URL Bugzilli” jako odnośnika bazowego.
pref.munger.channel-link.label=Wyświetl odnośniki kanałów 
pref.munger.channel-link.help=Włącza zmianę przez ChatZillę tekstu „#kanał” w odnośnik do tego kanału.
pref.munger.colorCodes.label=Wyświetl kolory mIRC 
pref.munger.colorCodes.help=Włącza wyświetlanie tekstu rozmowy w kolorach oraz inne kody mIRC (wytłuszczenie i podkreślenie). Jeżeli wyłączone, to ChatZilla po prostu ukrywa kody mIRC.
pref.munger.ctrl-char.label=Wyświetl znaki kontrolne 
pref.munger.ctrl-char.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę kodów sterujących, które nie są przez nią rozumiane.
pref.munger.face.label=Wyświetl emotikonki 
pref.munger.face.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę obrazków dla najpopularniejszych uśmieszków (emotikonek), takich jak :-) i ;-).
pref.munger.italic.label=Wyświetl kursywę 
pref.munger.italic.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstu między slashami kursywą (np. /kursywa/).
pref.munger.link.label=Wyświetl odnośniki 
pref.munger.link.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstów, które wyglądają na adresy URL jako odnośniki hipertekstowe.
pref.munger.mailto.label=Wyświetl adresy e-mail 
pref.munger.mailto.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstów, które wyglądają jak adresy e-mail jako odnośniki hipertekstowe.
pref.munger.quote.label=Wyświetl poprawione cudzysłowy 
pref.munger.quote.help=Włącza zastępowanie przez ChatZillę `` przez \u201C oraz '' przez \u201D.
pref.munger.rheet.label=Wyświetl rheet 
pref.munger.rheet.help=Włącza traktowanie przez ChatZillę odnośnika hipertekstowego „rheet”: jako bardzo Mozilla.org specyficzną funkcjonalność.
pref.munger.talkback-link.label=Odnośniki zgłoszeń talkback
pref.munger.talkback-link.help=Włącza tworzenie przez ChatZillę „TB<liczby><znaki>” jako odnośnika hipertekstowego określającego śledzenie stosu w zgłoszeniu talkback.
pref.munger.teletype.label=Wyświetl czcionkę o stałej szerokości 
pref.munger.teletype.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstów pomiędzy kreskami |pionowymi| czcionkami o stałej szerokości (teletype - dalekopis).
pref.munger.underline.label=Wyświetl podkreślenie 
pref.munger.underline.help=Włącza wyświetlanie przez ChatZillę tekstu znajdującego się pomiędzy znakami podkreślenia jako _podkreślonego_.
pref.munger.word-hyphenator.label=Automatyczne dzielenie długich słów 
pref.munger.word-hyphenator.help=Włącza wstawianie przez ChatZillę łączników do długich słów i adresów URL, by słowa te mogły być podzielone i zawinięte odpowiednio do wielkości ekranu.
pref.newTabLimit.label=Limit automatycznie utworzonych kart 
pref.newTabLimit.help=Ustawia ilość widoków (takich jak widoki zapytań), które mogą być tworzone automatycznie przez ChatZillę. Po osiągnięciu limitu wiadomości prywatne będą wyświetlane w bieżącym widoku. Wartość 0 oznacza nieograniczoną liczbę widoków, a wartość 1 oznacza wyłączenie automatycznego tworzenia widoków.
pref.nickCompleteStr.label=Ciąg znaków automatycznego uzupełniania pseudonimu 
pref.nickCompleteStr.help=Ciąg znaków dołączany do pseudonimu podczas automatycznego uzupełniania klawiszem Tab na początku wiersza. 
pref.nickname.label=Pseudonim 
pref.nickname.help=Twój pseudonim, widoczny dla uczestników rozmowy. Można wpisać dowolny tekst, ale nie można używać „dziwnych” znaków, najlepiej używać znaków alfanumerycznych. 
pref.nicknameList.label=Lista pseudonimów 
pref.nicknameList.help=To jest lista pseudonimów, których ChatZilla ma próbować użyć, jeżeli używany przez użytkownika jest już zajęty. Podstawowy pseudonim użytkownika nie musi być umieszczony na tej liście.
pref.notify.aggressive.label=Zwracaj uwagę 
pref.notify.aggressive.help=Kiedy ktoś wysyła użytkownikowi wiadomość prywatną, pisząc jego pseudonim lub używając jednego z obserwowanych słów, ChatZilla uznaje taką wiadomość za wartą uwagi użytkownika. Ta opcja określa, kiedy ChatZilla może zamigać swoim oknem lub wyświetlić je na wierzchu (zachowanie to zależy od systemu operacyjnego), aby przyciągnąć uwagę użytkownika.
pref.notifyList.label=Lista zawiadomień 
pref.notifyList.help=Lista pseudonimów do okresowego sprawdzania czy są one online lub czy nie są. Co 5 minut ChatZilla sprawdzi tę listę i poinformuje, czy ktoś jest online lub przeszedł do trybu offline.
pref.outgoing.colorCodes.label=Włącz wysyłanie kodów kolorów 
pref.outgoing.colorCodes.help=Umożliwia wysyłanie kolorowego tekstu oraz innych rozszerzeń mIRCa (jak pogrubienia czy podkreślenia) za pomocą %-sekwencji. Gdy włączone, należy wprowadzić znak „%”, by zobaczyć okno wyboru.
pref.outputWindowURL.label=URL okna wyjścia 
pref.outputWindowURL.help=Ta opcja raczej nie powinna być zmieniana. Karta używa tego adresu URL, aby wyświetlać wiadomości, nagłówki itp. Plik ten musi zawierać poprawne definicje. W przypadku błędnych wpisów mogą wystąpić błędy JavaScript i puste okna rozmów. 
pref.profilePath.label=Ścieżka do profilu 
pref.profilePath.help=To jest ścieżka bazowa dla plików związanych z ChatZillą. Domyślnie ChatZilla wczytuje skrypty z podkatalogu „scripts” i zapisuje pliki dzienników w podkatalogu „logs”.
pref.proxy.typeOverride.label=Typ proxy 
pref.proxy.typeOverride.help=Umożliwia nadpisanie globalnych ustawień serwera proxy poprzez wprowadzenie „http” - używany będzie wtedy serwer proxy przeglądarki lub poprzez wprowadzenie „none” - wymusza pracę bez pośrednictwa serwera proxy (dotyczy również SOCKS proxy). Opcja ta działa, jeśli w przeglądarce ustawiona jest ręczna konfiguracja serwerów proxy.
pref.reconnect.label=Automatyczne wznawianie połączenia 
pref.reconnect.help=Jeżeli połączenie z serwerem zostanie niespodziewanie utracone, ChatZilla może automatycznie ponownie połączyć się z serwerem.
pref.websearch.url.label=Adres URL wyszukiwania
pref.websearch.url.help=Adres URL, który będzie wykorzystywany podczas wyszukiwania w sieci. Atrybuty wyszukiwania zostaną dodane na końcu tego adresu URL. Opcjonalnie można podać parametr %s, aby podać parametry wyszukiwania w innym miejscu adresu URL (np. „http://www.searchwebsite.com/search?q=%s”). Jeżeli nie podano tutaj żadnego adresu URL, to ChatZilla będzie używać domyślnej wyszukiwarki ustawionej w przeglądarce (lub Google, jeżeli ChatZilla nie jest uruchomiona jako rozszerzenie do przeglądarki).
pref.showModeSymbols.label=Pokazuj symbole trybu użytkownika 
pref.showModeSymbols.help=Lista użytkowników może zawierać literowe symbole przywilejów („@” = operator, „%” = półoperator, „+” = osoba mająca prawo głosu) albo odpowiadające im kolorowe kropki (zielone dla operatorów, granatowe dla półoperatorów i niebieskie dla osób mających prawo głosu). Aby wyświetlane były symbole przywilejów, należy włączyć to ustawienie. 
pref.sortUsersByMode.label=Uporządkuj użytkowników według trybu 
pref.sortUsersByMode.help=Powoduje uporządkowanie listy użytkowników według ich trybu: operatorzy na początku, potem półoperatorzy (jeżeli serwer obsługuje takie uprawnienia), osoby mające prawo głosu oraz wszyscy pozostali. 
pref.sound.enabled.label=Włączone 
pref.sound.enabled.help=Włącza/wyłącza dźwięki. 
pref.sound.overlapDelay.label=Minimalny czas pomiędzy dźwiękami dla tego samego zdarzenia 
pref.sound.overlapDelay.help=Określa minimalny odstęp czasu, po którym dźwięk dla danego zdarzenia zostanie odegrany ponownie. Przykładowo, domyślna wartość 2000ms (2 sekundy) oznacza, że jeśli dwa słowa monitorowane pojawią się w ciągu 2 sekund, dźwięk będzie odegrany jedynie dla pierwszego wystąpienia.
##pref.sound.surpressActive.label = Suppress Sounds for active view
##pref.sound.surpressActive.help = Stops sounds generated by the active view from playing if ChatZilla is the active window. Sounds from other views, or when ChatZilla is not active, will always play.
pref.sound.channel.start.label=Kanał: początek sesji 
pref.sound.channel.start.help=
pref.sound.channel.event.label=Kanał: inne zdarzenie (nie rozmowa) 
pref.sound.channel.event.help=
pref.sound.channel.chat.label=Kanał: zwykła rozmowa 
pref.sound.channel.chat.help=
pref.sound.channel.stalk.label=Kanał: słowo monitorowane 
pref.sound.channel.stalk.help=
pref.sound.user.start.label=Użytkownik: początek sesji 
pref.sound.user.start.help=
pref.sound.user.stalk.label=Użytkownik: zwykła rozmowa 
pref.sound.user.stalk.help=
pref.stalkWholeWords.label=Tylko całe słowa kluczowe 
pref.stalkWholeWords.help=Ta preferencja przełącza zarządzanie obserwowanymi przez ChatZillę słowami pomiędzy odnajdywaniem pasujących słów a prostym wyszukiwaniem łańcuchów znaków. Przykładowo, „ChatZilla jest super” będzie dopasowane do słowa „zilla” tylko jeżeli ta preferencja zostanie wyłączona.
pref.stalkWords.label=Słowa kluczowe 
pref.stalkWords.help=Lista słów, które powodują zaznaczanie wiersza jako „ważnego” (jeśli wiersz zawiera choć jedno słowo z listy) jak i zwrócenie uwagi użytkownikowi, jeśli opcja „Zwracaj uwagę” jest włączona.
pref.urls.store.max.label=Liczba przechowywanych adresów URL 
pref.urls.store.max.help=Określa maksymalną liczbę adresów URL zbieranych i przechowywanych przez ChatZillę. Polecenie „/urls” wyświetla 10 napotkanych ostatnio adresów lub więcej (np. „/urls 20”) 
pref.userlistLeft.label=Wyświetlaj listę użytkowników z lewej strony 
pref.userlistLeft.help=Wyświetlaj listę użytkowników z lewej strony. Odznacz tę opcję, aby wyświetlać listę użytkowników z prawej strony. 
pref.username.label=Nazwa użytkownika 
pref.username.help=Nazwa użytkownika wraz z nazwą hosta są używane do wyznaczania maski hosta, która reprezentuje Twoją osobę. Nazwa ta jest czasami używana do ustawiania automatycznego nadawania statusu operatora, wyrzucania z kanału oraz innych rzeczy ukierunkowanych na daną osobę.
pref.usermode.label=Tryb użytkownika 
pref.usermode.help=Tryb użytkownika (lista liter poprzedzona znakiem „+”) określa, jak użytkownik jest traktowany przez serwer IRC. Litera „i” pozwala ukryć pseudonim na liście członków kanałów, aby nie był on widoczny dla użytkowników nieobecnych na kanale. Litera „s” włącza wyświetlanie komunikatów serwera takich jak konflikty pseudonimów. Więcej opcji w sekcji „usermode” na stronie www.irchelp.org.
pref.warnOnClose.label=Ostrzegaj podczas zamykania, jeśli istnieje połączenie 
pref.warnOnClose.help=Żądaj potwierdzenia przed zamknięciem, jeżeli istnieje połączenie z serwerami. Odznacz, aby to wyłączyć.

# Preference group labels #

pref.group.general.label=Ogólne 
pref.group.general.connect.label=Połączenie 
pref.group.general.ident.label=Identyfikacja 
pref.group.general.log.label=Dzienniki 
pref.group.general.palert.label=Powiadomienia
pref.group.global.palertconfig.label=Konfiguracja powiadomień
pref.group.appearance.label=Wygląd 
pref.group.appearance.misc.label=Różne 
pref.group.appearance.motif.label=Schematy kolorów
pref.group.appearance.timestamps.label=Znaczniki czasu 
pref.group.appearance.timestamps.help=Preferencja formatu używa zamienników strftime. Przykładowo, „%A %l:%M:%S%P” może przybrać postać „Czwartek 1:37:42pm”.
pref.group.appearance.userlist.label=Lista użytkowników 
pref.group.dcc.label=DCC 
pref.group.dcc.ports.label=Porty 
pref.group.dcc.autoAccept.label=Automatycznie akceptuj 
pref.group.munger.label=Formatowanie 
pref.group.startup.label=Autostart 
pref.group.startup.initialURLs.label=Lokalizacje
pref.group.startup.initialScripts.label=Pliki skryptów
pref.group.lists.label=Listy 
pref.group.lists.stalkWords.label=Słowa monitorowane 
pref.group.lists.aliases.label=Skróty poleceń 
pref.group.lists.notifyList.label=Listy powiadomień 
pref.group.lists.nicknameList.label=Lista pseudonimów 
pref.group.lists.autoperform.label=Wykonaj automatycznie 
pref.group.global.label=Globalne 
pref.group.global.header.label=Nagłówki 
pref.group.global.header.help=Ustawia domyślne ustawienia wyświetlania dla nagłówków kart. Dla każdej karty można nadpisać ustawienia domyślne. 
pref.group.global.links.label=Odnośniki 
pref.group.global.links.help=Te trzy preferencje odnośników definiują, w jaki sposób ChatZilla ma reagować na różne typy kliknięć na odnośnikach. Użytkownik może je zmienić, aby określić własne preferencje.
pref.group.global.log.label=Twórz dziennik dla kart 
pref.group.global.log.help=Określa domyślne opcje tworzenia dzienników dla kart. Dla każdej karty można nadpisać ustawienia domyślne. 
pref.group.global.maxLines.label=Rozmiar historii 
pref.group.global.maxLines.help=Liczba wierszy możliwa do zachowania w tym typie karty. W momencie przekroczenia tego limitu, podczas dodawania nowych, najstarsze wiersze są usuwane. 
pref.group.global.sounds.label=Ustawienia dźwięku 
pref.group.general.sounds.help=
pref.group.general.soundEvts.label=Dźwięki zdarzeń
pref.group.general.soundEvts.help=Tutaj można dostosować dźwięki odtwarzane podczas różnych zdarzeń. Te preferencje określa się, podając rozdzielone spacją informacje o rodzaju odtwarzanego dźwięku. Dla prostego sygnału dźwiękowego będzie to – „beep”, dla dźwięku odtwarzanego z pliku – adres URL pliku. Jeśli pole pozostanie puste, żaden dźwięk nie będzie emitowany.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label=Wykonaj automatycznie 
pref.autoperform.help=Jeżeli użytkownik chce, aby podczas łączenia do serwera zostały wysłane automatycznie jakieś polecenia, to może je wprowadzić na tę listę (bez poprzedzającego „/”) razem z parametrami. ChatZilla wykona je automatycznie w kolejności w jakiej zostały wpisane.
pref.autoperform.channel.label=Kanał
pref.autoperform.channel.help=Wprowadź polecenia do wykonywania podczas dołączania do każdego kanału.
pref.autoperform.client.label=Klient
pref.autoperform.client.help=Wprowadź polecenia do wykonywania podczas uruchamiania ChatZilli.
pref.autoperform.network.label=Sieć
pref.autoperform.network.help=Wprowadź polecenia do wykonywania podczas łączenia z każdą siecią.
pref.autoperform.user.label=Użytkownik
pref.autoperform.user.help=Wprowadź polecenia do wykonywania podczas otwierania każdej prywatnej rozmowy.

pref.networkHeader.label=Sieci 
pref.networkHeader.help=
pref.channelHeader.label=Kanały 
pref.channelHeader.help=
pref.userHeader.label=Użytkownicy 
pref.userHeader.help=
pref.dccUserHeader.label=DCC 
pref.dccUserHeader.help=

pref.networkLog.label=Sieci 
pref.networkLog.help=
pref.channelLog.label=Kanały 
pref.channelLog.help=
pref.userLog.label=Użytkownicy 
pref.userLog.help=
pref.dccUserLog.label=DCC 
pref.dccUserLog.help=

pref.clientMaxLines.label=Klient 
pref.clientMaxLines.help=
pref.networkMaxLines.label=Sieci 
pref.networkMaxLines.help=
pref.channelMaxLines.label=Kanały 
pref.channelMaxLines.help=
pref.userMaxLines.label=Użytkownicy 
pref.userMaxLines.help=
pref.dccUserMaxLines.label=DCC 
pref.dccUserMaxLines.help=

pref.timestamps.display.label=Format
pref.timestamps.display.help=
pref.timestamps.label=Włączone 
pref.timestamps.help=

pref.msgBeep.label=Nowy widok zapytań
pref.msgBeep.help=
pref.queryBeep.label=Pytanie
pref.queryBeep.help=
pref.stalkBeep.label=Ważna wiadomość 
pref.stalkBeep.help=