dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Stefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Fri, 26 Feb 2021 19:22:33 +0100
changeset 10109 33c62295eb5ae2b0b6a692d4d792961f07a9512c
parent 9776 77a2fc47756636ffe8fb84881816ed7dffe987a3
permissions -rw-r--r--
Bug 1690573 - Port Report Site Issue WebExtension strings to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Włączono czytnik ekranowy
screenReaderStopped = Wyłączono czytnik ekranowy

# Roles
menubar    =    pasek menu
scrollbar   =    pasek przewijania
grip      =    uchwyt
alert     =    ostrzeżenie
menupopup   =    zawartość menu
document    =    dokument
pane      =    panel
dialog     =    okno dialogowe
separator   =    separator
toolbar    =    pasek narzędzi
statusbar   =    pasek stanu
table     =    tabela
columnheader  =    nagłówek kolumny
rowheader   =    nagłówek wiersza
column     =    kolumna
row      =    wiersz
cell      =    komórka
link      =    odnośnik
list      =    lista
listitem    =    element listy
outline    =    konspekt
outlineitem  =    element konspektu
pagetab    =    karta
propertypage  =    strona własności
graphic    =    grafika
switch     =    przełącznik
pushbutton   =    przycisk
checkbutton  =    przycisk zaznaczenia
radiobutton  =    przycisk radio
combobox    =    pole combo
progressbar  =    pasek postępu
slider     =    suwak
spinbutton   =    przycisk obrotowy
diagram    =    diagram
animation   =    animacja
equation    =    równanie
buttonmenu   =    menu przycisku
whitespace   =    biały znak
pagetablist  =    lista kart
canvas     =    płótno
checkmenuitem =    element menu z zaznaczeniem
label     =    etykieta
passwordtext  =    tekst hasła
radiomenuitem =    element menu typu radio
textcontainer =    kontener tekstu
togglebutton  =    przycisk przełączania
treetable   =    tabela drzewa
header     =    nagłówek
footer     =    stopka
paragraph   =    akapit
entry     =    wpis
caption    =    podpis
heading    =    tytuł
section    =    sekcja
form      =    formularz
comboboxlist  =    lista pól combo
comboboxoption =    opcja pola combo
imagemap    =    mapa obrazu
listboxoption =    opcja
listbox    =    pole listy
flatequation  =    płaskie równanie
gridcell    =    komórka siatki
note      =    notatka
figure     =    rysunek
definitionlist =    lista definicyjna
term      =    termin
definition   =    definicja

mathmltable       = tabela matematyczna
mathmlcell        = komórka
mathmlenclosed      = zamykający
mathmlfraction      = ułamek
mathmlfractionwithoutbar = ułamek bez kreski ułamkowej
mathmlroot        = root
mathmlscripted      = scripted
mathmlsquareroot     = pierwiastek kwadratowy

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    pole tekstowe

base      =    podstawa
close-fence  =    closing fence
denominator  =    denominator
numerator   =    numerator
open-fence   =    opening fence
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    root index
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    data
textInputType_email =    adres e-mail
textInputType_search =    pole wyszukiwania
textInputType_tel  =    numer telefonu
textInputType_url  =    adres URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    nagłówek poziomu %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Pierwszy element
listEnd    =    Ostatni element
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 przedmiot;#1 przedmioty;#1 przedmiotów

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S z %2$S

# Landmark announcements
banner     =    baner
complementary =    uzupełnienie
contentinfo  =    dane o treści
main      =    główna
navigation   =    nawigacja
search     =    wyszukiwanie

region     =    region

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = z jedną kolumną;z #1 kolumnami;z #1 kolumnami
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = i jednym wierszem;i #1 wierszami;i #1 wierszami

# table or grid cell information
columnInfo = Kolumna %S
rowInfo = Wiersz %S
spansColumns = zajmuje kolumn: %S
spansRows = zajmuje wierszy: %S

# Invoked actions
jumpAction   =   przeskoczono
pressAction  =   naciśnięto
checkAction  =   zaznaczono
uncheckAction =   odznaczono
onAction    =   włączono
offAction   =   wyłączono
selectAction  =   wybrano
unselectAction =   odznaczono
openAction   =   otwarto
closeAction  =   zamknięto
switchAction  =   przełączono
clickAction  =   kliknięto
collapseAction =   zwinięto
expandAction  =   rozwinięto
activateAction =   aktywowano
cycleAction  =   obrócono

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   ukryto

# Tab states
tabLoading   =   wczytywanie
tabLoaded   =   wczytano
tabNew     =   nowa karta
tabLoadStopped =   przerwano wczytywanie
tabReload   =   odświeżanie

# Object states
stateChecked   =  zaznaczony
stateOn     =  włączony
stateNotChecked =  niezaznaczony
stateOff     =  wyłączony
statePressed   =  naciśnięty
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  rozwinięty
stateCollapsed  =  zwinięty
stateUnavailable =  niedostępny
stateReadonly  =  tylko do odczytu
stateRequired  =  wymagany
stateTraversed  =  odwiedzony
stateHasPopup  =  z oknem wyskakującym
stateSelected  =  wybrany

# App modes
editingMode  =   edycja
navigationMode =   nawigacja

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Domyślnie
quicknav_Anchor   = Kotwice
quicknav_Button   = Przyciski
quicknav_Combobox  = Pola combo
quicknav_Landmark  = Punkty orientacyjne
quicknav_Entry    = Wpisy
quicknav_FormElement = Elementy formularza
quicknav_Graphic   = Obrazy
quicknav_Heading   = Nagłówki
quicknav_ListItem  = Elementy listy
quicknav_Link    = Odnośniki
quicknav_List    = Listy
quicknav_PageTab   = Karty stron
quicknav_RadioButton = Przyciski radio
quicknav_Separator  = Separatory
quicknav_Table    = Tabele
quicknav_Checkbox  = Przyciski zaznaczenia

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = długie dzielenie
notation-actuarial     = aktuariusz
notation-phasorangle    = phasor angle
notation-radical      = pierwiastek
notation-box        = box
notation-roundedbox     = rounded box
notation-circle       = okrąg
notation-left        = lewa
notation-right       = prawa
notation-top        = góra
notation-bottom       = dół
notation-updiagonalstrike  = up diagonal strike
notation-downdiagonalstrike = down diagonal strike
notation-verticalstrike   = pionowe przekreślenie
notation-horizontalstrike  = poziome przekreślenie
notation-updiagonalarrow  = up diagonal arrow
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    pasek menu
scrollbarAbbr   =    pasek przewijania
gripAbbr      =    uchwyt
alertAbbr     =    ostrzeż
menupopupAbbr   =    menu
documentAbbr    =    dokument
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    okno dialogowe
separatorAbbr   =    separator
toolbarAbbr    =    pasek narzędzi
statusbarAbbr   =    pasek stanu
tableAbbr     =    tabela
columnheaderAbbr  =    nagłówek kolumny
rowheaderAbbr   =    nagłówek wiersza
columnAbbr     =    kolumna
rowAbbr      =    wiersz
cellAbbr      =    komórka
linkAbbr      =    odnośnik
listAbbr      =    lista
listitemAbbr    =    element listy
outlineAbbr    =    konspekt
outlineitemAbbr  =    element konspektu
pagetabAbbr    =    karta
propertypageAbbr  =    strona własności
graphicAbbr    =    grafika
pushbuttonAbbr   =    przycisk
checkbuttonAbbr  =    przycisk zaznaczenia
radiobuttonAbbr  =    przycisk radio
comboboxAbbr    =    pole combo
progressbarAbbr  =    pas postępu
sliderAbbr     =    suwak
spinbuttonAbbr   =    przycisk obrotowy
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animacja
equationAbbr    =    równanie
buttonmenuAbbr   =    menu przycisku
whitespaceAbbr   =    biały znak
pagetablistAbbr  =    lista kart
canvasAbbr     =    płótno
checkmenuitemAbbr =    element z zaznaczeniem
labelAbbr     =    etykieta
passwordtextAbbr  =    hasło
radiomenuitemAbbr =    element radio
textcontainerAbbr =    kontener tekstu
togglebuttonAbbr  =    przycisk przełączania
treetableAbbr   =    tabela drzewa
headerAbbr     =    nagłówek
footerAbbr     =    stopka
paragraphAbbr   =    akapit
entryAbbr     =    wpis
captionAbbr    =    podpis
headingAbbr    =    tytuł
sectionAbbr    =    sekcja
formAbbr      =    formularz
comboboxlistAbbr  =    lista combo
comboboxoptionAbbr =    opcja combo
imagemapAbbr    =    mapa obrazu
listboxoptionAbbr =    opcja
listboxAbbr    =    pole listy
flatequationAbbr  =    płaskie równanie
gridcellAbbr    =    komórka siatki
noteAbbr      =    notatka
figureAbbr     =    rys
definitionlistAbbr =    lista definicyjna
termAbbr      =    termin
definitionAbbr   =    definicja
textareaAbbr    =    pole tekstowe

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = zamykający
mathmltableAbbr       = tabela
mathmlcellAbbr        = komórka
mathmlfractionAbbr      = ułamek
mathmlfractionwithoutbarAbbr = ułamek bez kreski ułamkowej
mathmlrootAbbr        = root
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = kwadrat

baseAbbr      = podstawa
close-fenceAbbr  = close
denominatorAbbr  = denominator
numeratorAbbr   = numerator
open-fenceAbbr   = open
overscriptAbbr   = over
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = under

notation-longdivAbbr      = długie dzielenie
notation-actuarialAbbr     = aktuariusz
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = pierwiastek
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = rndbox
notation-circleAbbr       = okrąg
notation-leftAbbr        = lewa
notation-rightAbbr       = prawa
notation-topAbbr        = góra
notation-bottomAbbr       = dół
notation-updiagonalstrikeAbbr  = updiagstrike
notation-downdiagonalstrikeAbbr = dwndiagstrike
notation-verticalstrikeAbbr   = vstrike
notation-horizontalstrikeAbbr  = hstrike
notation-updiagonalarrowAbbr  = updiagarrow
notation-madruwbAbbr      = madruwb