chat/xmpp.properties
author Stefan Plewako <splewako@aviary.pl>
Mon, 17 Jan 2022 13:51:56 +0100
changeset 10440 3193b4b820e7c37bdb9153ab9c525f18210a501a
parent 10229 313a40ab52727a5e3d8d7291aef8014e1bd54339
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
#  of the connection.
#  (These will be displayed in account.connection.progress from
#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
#  periods at the end of these messages.)
connection.initializingStream=Inicjacja strumienia
connection.initializingEncryption=Inicjacja szyfrowania
connection.authenticating=Uwierzytelnianie
connection.gettingResource=Pobieranie zasobu
connection.downloadingRoster=Pobieranie listy kontaktów
connection.srvLookup=Wyszukiwanie rekordu SRV

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
#  These will show in the account manager if an error occurs during the
#  connection attempt.
connection.error.invalidUsername=Nieprawidłowa nazwa użytkownika (nazwa użytkownika powinna zawierać znak „@”)
connection.error.failedToCreateASocket=Błąd tworzenia gniazda (czy program jest w trybie offline?)
connection.error.serverClosedConnection=Serwer zakończył połączenie
connection.error.resetByPeer=Połączenie zostało zresetowane przez drugą stronę
connection.error.timedOut=Upłynął limit czasu połączenia
connection.error.receivedUnexpectedData=Odebrano nieoczekiwane dane
connection.error.incorrectResponse=Odebrano nieprawidłową odpowiedź
connection.error.startTLSRequired=Serwer wymaga szyfrowania które zostało wyłączone
connection.error.startTLSNotSupported=Serwer nie obsługuje szyfrowania które zostało ustawione jako wymagane w konfiguracji
connection.error.failedToStartTLS=Rozpoczęcie szyfrowania się nie powiodło
connection.error.noAuthMec=Serwer nie oferuje mechanizmu uwierzytelniania
connection.error.noCompatibleAuthMec=Żaden z mechanizmów uwierzytelniania oferowanych przez serwer nie jest obsługiwany
connection.error.notSendingPasswordInClear=Serwer obsługuje uwierzytelnianie jedynie poprzez przesłanie hasła czystym tekstem
connection.error.authenticationFailure=Uwierzytelnianie się nie powiodło
connection.error.notAuthorized=Brak upoważnienia (Czy wprowadzone hasło jest prawidłowe?)
connection.error.failedToGetAResource=Pobieranie zasobu się nie powiodło
connection.error.failedMaxResourceLimit=To konto jest połączone ze zbyt wielu miejsc w tym samym czasie.
connection.error.failedResourceNotValid=Zasób jest nieprawidłowy.
connection.error.XMPPNotSupported=Ten serwer nie obsługuje XMPP

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
#  This is displayed in a conversation as an error message when a message
#  the user has sent wasn't delivered.
#  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.notDelivered=Następująca wiadomość nie mogła zostać dostarczona: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
#  fails.
#  %S is the name of the MUC.
conversation.error.joinFailed=Nie można dołączyć do: %S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user is
#  banned from a room.
#  %S is the name of the MUC room.
conversation.error.joinForbidden=Nie można dołączyć do pokoju „%S”, ponieważ Cię z niego wykluczono.
conversation.error.joinFailedNotAuthorized=Wymagana rejestracja: nie masz uprawnień, aby dołączyć do tego pokoju.
conversation.error.creationFailedNotAllowed=Ograniczony dostęp: nie masz uprawnień do tworzenia pokojów.
#  This is displayed in a conversation as an error message when remote server
#  is not found.
#  %S is the name of MUC room.
conversation.error.joinFailedRemoteServerNotFound=Nie można było dołączyć do pokoju „%S”, ponieważ serwer, na którym jest utrzymywany, jest nieosiągalny.
conversation.error.changeTopicFailedNotAuthorized=Nie masz uprawnień, aby ustawić temat tego pokoju.
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that he is not in.
#  %1$S is the name of MUC room.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsNotInRoom=Nie można wysłać wiadomości do pokoju „%1$S”, ponieważ już w nim nie jesteś: %2$S
#  This is displayed in a conversation as an error message when the user sends
#  a message to a room that the recipient is not in.
#  %1$S is the jid of the recipient.
#  %2$S is the text of the message that wasn't delivered.
conversation.error.sendFailedAsRecipientNotInRoom=Nie można wysłać wiadomości do pokoju „%1$S”, ponieważ adresat już w nim nie jest: %2$S
#  These are displayed in a conversation as a system error message.
conversation.error.remoteServerNotFound=Serwer adresata jest nieosiągalny.
conversation.error.unknownSendError=Wystąpił nieznany błąd podczas wysyłania tej wiadomości.
#  %S is the name of the message recipient.
conversation.error.sendServiceUnavailable=W tej chwili wysyłanie wiadomości do %S jest niemożliwe.
#  %S is the nick of participant that is not in room.
conversation.error.nickNotInRoom=%S nie jest w pokoju.
conversation.error.banCommandAnonymousRoom=Nie można wykluczać uczestników z anonimowych pokojów. Zamiast tego spróbuj „/kick”.
conversation.error.banKickCommandNotAllowed=Nie masz wymaganych uprawnień, aby usunąć tego uczestnika z pokoju.
conversation.error.banKickCommandConflict=Nie można usuwać siebie z pokoju.
conversation.error.changeNickFailedConflict=Nie można zmienić pseudonimu na „%S”, ponieważ jest on już używany.
conversation.error.changeNickFailedNotAcceptable=Nie można zmienić pseudonimu na „%S”, ponieważ pseudonimy w tym pokoju są zablokowane.
conversation.error.inviteFailedForbidden=Nie masz wymaganych uprawnień, aby zapraszać użytkowników do tego pokoju.
#  %S is the jid of user that is invited.
conversation.error.failedJIDNotFound=%S jest nieosiągalny.
#  %S is the jid that is invalid.
conversation.error.invalidJID=%S to nieprawidłowy JID (identyfikatory Jabbera muszą być w formie użytkownik@domena).
conversation.error.commandFailedNotInRoom=Musisz ponownie dołączyć do pokoju, aby użyć tego polecenia.
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.resourceNotAvailable=Najpierw Ty musisz coś napisać, ponieważ użytkownik %S może być połączony z więcej niż jednego programu.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.error.version.*):
#  %S is the name of the recipient.
conversation.error.version.unknown=Program użytkownika %S nie obsługuje odpytywania wersji.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the titles of lines of information that will appear in
#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
tooltip.status=Stan (%S)
tooltip.statusNoResource=Stan
tooltip.subscription=Subskrypcja
tooltip.fullName=Imię i nazwisko
tooltip.nickname=Pseudonim
tooltip.email=E-mail
tooltip.birthday=Urodziny
tooltip.userName=Nazwa użytkownika
tooltip.title=Tytuł
tooltip.organization=Organizacja
tooltip.locality=Miejscowość
tooltip.country=Państwo
tooltip.telephone=Numer telefonu

# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
#  for XMPP accounts.
#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
#  character of the string should be used as the access key for this
#  field.
chatRoomField.room=P_okój
chatRoomField.server=_Serwer
chatRoomField.nick=_Pseudonim
chatRoomField.password=_Hasło

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.*):
#  These are displayed as a system message when a chatroom invitation is
#  received.
#  %1$S is the inviter.
#  %2$S is the room.
#  %3$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2=%1$S zaprasza do pokoju %2$S: %3$S
#  %3$S is the password of the room.
#  %4$S is the reason which is a message provided by the person sending the
#  invitation.
conversation.muc.invitationWithReason2.password=%1$S zaprasza do pokoju %2$S (hasło: %3$S): %4$S
conversation.muc.invitationWithoutReason=%1$S zaprasza do pokoju %2$S
#  %3$S is the password of the room.
conversation.muc.invitationWithoutReason.password=%1$S zaprasza do pokoju %2$S (hasło: %3$S)

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.join):
#  This is displayed as a system message when a participant joins room.
#  %S is the nick of the participant.
conversation.message.join=Użytkownik %S dołączył do pokoju.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.muc.rejoined):
#  This is displayed as a system message when a participant rejoins room after
#  parting it.
conversation.message.rejoined=Ponownie dołączono do pokoju.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.parted.*):
#  These are displayed as a system message when a participant parts a room.
#  %S is the part message supplied by the user.
conversation.message.parted.you=Pokój został opuszczony.
conversation.message.parted.you.reason=Pokój został opuszczony: %S
#  %1$S is the participant that is leaving.
#  %2$S is the part message supplied by the participant.
conversation.message.parted=Użytkownik %1$S opuścił pokój.
conversation.message.parted.reason=Użytkownik %1$S opuścił pokój: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.invitationDeclined*):
#  %1$S is the invitee that declined the invitation.
#  %2$S is the decline message supplied by the invitee.
conversation.message.invitationDeclined=Użytkownik %1$S odrzucił zaproszenie.
conversation.message.invitationDeclined.reason=Użytkownik %1$S odrzucił zaproszenie: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.banned.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is banned from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is banned.
#  %2$S is the reason.
#  %3$S is the person who is banning.
conversation.message.banned=Użytkownik %1$S został wykluczony z pokoju.
conversation.message.banned.reason=Użytkownik %1$S został wykluczony z pokoju: %2$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the participant that is banned.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.banned.actor=Użytkownik %1$S wykluczył użytkownika %2$S z pokoju.
conversation.message.banned.actor.reason=Użytkownik %1$S wykluczył użytkownika %2$S z pokoju: %3$S
conversation.message.banned.you=Wykluczono z pokoju.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.banned.you.reason=Wykluczono z pokoju: %1$S
#  %1$S is the person who is banning.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.banned.you.actor=Użytkownik %1$S wykluczył Cię z pokoju.
conversation.message.banned.you.actor.reason=Użytkownik %1$S wykluczył Cię z pokoju: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.kicked.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is kicked from
#  a room.
#  %1$S is the participant that is kicked.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked=Użytkownik %1$S został wyrzucony z pokoju.
conversation.message.kicked.reason=Użytkownik %1$S został wyrzucony z pokoju: %2$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the participant that is kicked.
#  %3$S is the reason.
conversation.message.kicked.actor=Użytkownik %1$S wyrzucił użytkownika %2$S z pokoju.
conversation.message.kicked.actor.reason=Użytkownik %1$S wyrzucił użytkownika %2$S z pokoju: %3$S
conversation.message.kicked.you=Wyrzucono z pokoju.
#  %1$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.reason=Wyrzucono z pokoju: %1$S
#  %1$S is the person who is kicking.
#  %2$S is the reason.
conversation.message.kicked.you.actor=Użytkownik %1$S wyrzucił Cię z pokoju.
conversation.message.kicked.you.actor.reason=Użytkownik %1$S wyrzucił Cię z pokoju: %2$S

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.removedNonMember.*):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because the room has been changed to members-only.
#  %1$S is the participant that is removed.
#  %2$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember=Użytkownik %1$S został usunięty z pokoju, ponieważ jego konfiguracja została zmieniona na tylko dla członków.
conversation.message.removedNonMember.actor=Użytkownik %1$S został usunięty z pokoju, ponieważ użytkownik %2$S zmienił jego konfigurację na tylko dla członków.
conversation.message.removedNonMember.you=Usunięto z pokoju, ponieważ jego konfiguracja została zmieniona na tylko dla członków.
#  %1$S is the person who changed the room configuration.
conversation.message.removedNonMember.you.actor=Usunięto z pokoju, ponieważ użytkownik %1$S zmienił jego konfigurację na tylko dla członków.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.MUCShutdown):
#  These are displayed as a system message when a participant is removed from
#  a room because of a system shutdown.
conversation.message.mucShutdown=Usunięto z pokoju z powodu wyłączenia komputera.

# LOCALIZATION NOTE (conversation.message.version*):
#  %1$S is the name of the user whose version was requested.
#  %2$S is the client name response from the client.
#  %3$S is the client version response from the client.
#  %4$S is the operating system(OS) response from the client.
conversation.message.version=%1$S używa „%2$S %3$S”.
conversation.message.versionWithOS=%1$S używa „%2$S %3$S” w systemie %4$S.

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.resource=Zasób
options.priority=Priorytet
options.connectionSecurity=Bezpieczeństwo połączenia
options.connectionSecurity.requireEncryption=Wymagaj szyfrowania
options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Używaj szyfrowania, kiedy dostępne
options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Zezwalaj na nieszyfrowane przesyłanie hasła
options.connectServer=Serwer
options.connectPort=Port
options.domain=Domena

# LOCALIZATION NOTE (*.protocolName)
# This name is used whenever the name of the protocol is shown.
gtalk.protocolName=Google Talk
odnoklassniki.protocolName=Odnoklassniki

# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Google Talk account.
gtalk.usernameHint=adres e-mail

# LOCALIZATION NOTE (odnoklassniki.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring a Odnoklassniki account.
odnoklassniki.usernameHint=Identyfikator profilu

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
# These are the help messages for each command.
command.join3=%S [&lt;pokój&gt;[@&lt;serwer&gt;][/&lt;pseudonim&gt;]] [&lt;hasło&gt;]: Dołącza do pokoju, opcjonalnie podając inny serwer, pseudonim lub hasło pokoju.
command.part2=%S [&lt;wiadomość&gt;]: Opuszcza pokój (z opcjonalną wiadomością).
command.topic=%S [&lt;nowy temat&gt;]: Ustawia temat pokoju.
command.ban=%S &lt;pseudonim&gt;[&lt;wiadomość&gt;]: Wyklucza uczestnika z pokoju. Tylko administrator pokoju może to robić.
command.kick=%S &lt;pseudonim&gt;[&lt;wiadomość&gt;]: Usuwa uczestnika z pokoju. Tylko moderator pokoju może to robić.
command.invite=%S &lt;JID&gt;[&lt;wiadomość&gt;]: Zaprasza użytkownika do pokoju (z opcjonalną wiadomością).
command.inviteto=%S &lt;JID pokoju&gt;[&lt;hasło&gt;]: Zaprasza rozmówcę do pokoju, dołączając hasło, jeśli jest wymagane.
command.me=%S &lt;działanie&gt;: Wykonuje działanie.
command.nick=%S &lt;nowy pseudonim&gt;: Zmienia pseudonim.
command.msg=%S &lt;pseudonim&gt; &lt;wiadomość&gt;: Wysyła prywatną wiadomość do uczestnika w pokoju.
command.version=%S: Wyświetla informacje o programie używanym przez rozmówcę.