Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Mon, 23 Mar 2020 10:06:11 +0000
changeset 2789 b634666e275311a900ccbc015e887fc16891beeb
parent 2788 0d4612e24c46779fbcf7087dec59c5abbec8a2aa
child 2790 5ab4e9c30a836f7c0fe6d2ed4b0fcfe45c587186
push id1596
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 23 Mar 2020 10:06:14 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protections.ftl
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/webconsole.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/security/security.properties
netwerk/necko.properties
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -12,32 +12,16 @@
 #
 # Variables
 #  $mode (String) - "private" in case of a private browsing mode, "default" otherwise.
 browser-main-window-title =
   { $mode ->
     [private] { -brand-full-name } (Privat nettlesing)
    *[default] { -brand-full-name }
   }
-# This is the default window title in case there is a content
-# title to be displayed.
-#
-# Depending on the $mode, the string will look like this (in en-US):
-#
-# "default" - "Example Title - Mozilla Firefox"
-# "private" - "Example Title - Mozilla Firefox (Private Browsing)"
-#
-# Variables
-#  $mode (String) - "private" in case of a private browsing mode, "default" otherwise.
-#  $title (String) - Content title string.
-browser-main-window-content-title =
-  { $mode ->
-    [private] { $title } - { -brand-full-name } (Privat nettlesing)
-    *[default] { $title } - { -brand-full-name }
-  }
 
 ## This is the default window title in case there is content
 ## title to be displayed.
 ##
 ## On macOS the title doesn't include the brand name, on all other
 ## platforms it does.
 ##
 ## For example, in private mode on Windows, the title will be:
@@ -120,16 +104,17 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Tast mindre, finn meir: Søk med { $engineName } rett frå adresselinja.
 urlbar-search-tips-redirect = Start søket ditt her for å sjå forslag frå { $engineName } og frå nettlesarshistorikken din.
+urlbar-search-tips-redirect-2 = Start søket ditt i adressefeltet for å sjå forslag frå { $engineName } og nettleserhistorikken din.
 
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokkert plasseringsinformasjon for denne nettstaden.
 urlbar-xr-blocked =
   .tooltiptext = Du har blokkert tilgang for virtuell røyndomseining for denne nettstaden.
 urlbar-web-notifications-blocked =
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,26 +6,28 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Spesifiser policyar som WebExtensions kan få tilgang til via chrome.storage.managed.
+policy-AppAutoUpdate = Slå på eller slå av automatiske programoppdateringar.
 policy-AppUpdateURL = Spesifiser eigendefinert programoppdateringsadresse.
 policy-Authentication = Konfigurer integrert godkjenning for nettsider som støttar det.
 policy-BlockAboutAddons = Blokker tilgang til Tilleggshandteraren (about:addons)
 policy-BlockAboutConfig = Blokker tilgang til about:config-sida.
 policy-BlockAboutProfiles = Blokker tilgang til about:profiles-sida.
 policy-BlockAboutSupport = Blokker tilgang til about:support-sida.
 policy-Bookmarks = Opprett bokmerke i bokmerkeverktøylinja, i bokmerkermenyen eller ei nærmare spesifisert mappe i dei.
 policy-CaptivePortal = Aktiver eller deaktiver støtte for captive portal.
 policy-CertificatesDescription = Legg til sertifikat eller bruk innebygde sertifikat.
 policy-Cookies = Tillat eller nekt nettstadar å lagre infokapslar.
+policy-DisabledCiphers = Deaktiver krypteringsmetodar.
 policy-DefaultDownloadDirectory = Vel standardmappe for nedlastingar.
 policy-DisableAppUpdate = Hindre oppdatering av nettlesaren.
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Deaktiver PDF.js, det innebygde PDF-visingsprogrammet i { -brand-short-name }
 policy-DisableDeveloperTools = Blokker tilgang til utviklarverktøya.
 policy-DisableFeedbackCommands = Deaktiver kommandoar for å sende tilbakemelding frå Hjelp-menyen (Gje tilbakemelding og Rapporter villeiande nettstad).
 policy-DisableFirefoxAccounts = Deaktiver { -fxaccount-brand-name }-baserte tenester, inkludert Sync.
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Deaktiver funksjonen Firefox Screenshots
@@ -67,17 +69,16 @@ policy-LocalFileLinks = Tillat at bestem
 policy-NetworkPrediction = Aktiver eller deaktiver nettverkspredikering (DNS-prefetch).
 policy-NewTabPage = Slå på eller av sida Ny fane
 policy-NoDefaultBookmarks = Deaktiver oppretting av standardbokmerke, som følgjer med { -brand-short-name }, samt dei smarte bokmerka (Mest besøkte, Siste brukte etikettar). NB: Denne policyen fungerer berre om han er aktivert før profilen vert brukt for første gong.
 policy-OfferToSaveLogins = Tving innstillinga til å tillate { -brand-short-name } å kunne kome i hug lagra innloggingar og passord. Både true- og falseverdiar er godkjende.
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Spesifiser standardverdien for å tillate { -brand-short-name } å kunne hugse lagra innloggingar og passord. Både true- og false-verdiar er godkjende.
 policy-OverrideFirstRunPage = Erstatt sida som vert vist ved første oppstart. La policyen vere tom, viss sida ved første oppstart skal deaktiverast.
 policy-OverridePostUpdatePage = Byt ut «Kva er nytt»-sida som vert vist etter ei oppdatering. La policyen stå tom viss sida etter ei oppdatering skal deaktiverast.
 policy-PasswordManagerEnabled = Slå på lagring av passord til passordhandteraren.
-policy-Permissions = Konfigurer løyve for kamera, mikrofon, plassering og varsel.
 policy-Permissions2 = Konfigurer løyve for kamera, mikrofon, plassering, varsel og auto-avspeling.
 policy-PopupBlocking = Tillat at visse nettstadar skal kunne vise sprettoppvindauge som standard.
 policy-Preferences = Still inn og lås verdien for ei delmengde av innstillingar.
 policy-PromptForDownloadLocation = Spør kvar nedlasta filer skal lagrast.
 policy-Proxy = Konfigurer proxy-innstillingar.
 policy-RequestedLocales = Vel rekkjefølgja av språk, som skal brukeast i programmet.
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Fjern nettlesingsdata ved avslutting.
 policy-SearchBar = Spesifiser standardplassering for søkjefeltet. Brukaren kan framleis tilpassse feltet.
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -780,16 +780,18 @@ forms-master-pw-change =
   .label = Endre hovudpassord…
   .accesskey = d
 forms-master-pw-fips-title = Du er i FIPS-modus. FIPS krev at du brukar eit hovudpassord.
 forms-master-pw-fips-desc = Mislykka passordendring
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
+master-password-os-auth-dialog-message = Stadfest identiteten din for å opprette eit hovudpassord.
+# This message can be seen by trying to add a Master Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 master-password-os-auth-dialog-message-macosx = opprette eit hovudpassord
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -47,16 +47,19 @@ social-tab-contant = Sosiale nettverk plasserer sporfølgjarar på andre nettstadar for å følgje det du gjer og ser på nettet. Dette gjer at sosiale mediaselskap kan lære meir om deg utover det du deler på profilane dine på sosiale medium. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
 cookie-tab-title = Sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar
 cookie-tab-content = Desse infokapslane følgjer deg frå nettstad til nettstad for å samle inn data om kva du gjer på nettet. Dei vert brukte av tredjepartar som annonsørar og analyseselskap. Blokkering av sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar reduserer talet på annonsar som følgjer deg. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
 tracker-tab-title = Sporingsinnhald
 tracker-tab-description = Nettstadar kan laste eksterne annonsar, videoar og anna innhald med sporingskode. Blokkering av sporingsinnhald kan gjere at nettstadar lastar raskare, men det kan vere at nokre knappar, skjema og innloggingsfelt ikkje fungerer. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
 fingerprinter-tab-title = Fingerprinters
 fingerprinter-tab-content = Fingerprinters samlar innstillingar frå nettlesaren din og datamaskina di for å lage ein profil av deg. Ved hjelp av dette digitale fingeravtrykket kan dei spore deg på forskjellige nettstadar. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
 cryptominer-tab-title = Kryptominarar
 cryptominer-tab-content = Kryptominarar brukar datakrafta til systemet for å utvinne digitale pengar. Kryptomineringsskript tappar batteriet, gjer datamaskina tregare og kan auke straumrekninga. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
+mobile-app-title = Blokker annonsesporfølgjarar på fleire einingar
+mobile-app-card-content = Bruk mobilnettlesaren med innebygd vern mot annonsesporing.
+mobile-app-links = { -brand-product-name } Nettlesar for <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> og <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
 lockwise-title = Glæym aldri eit passord igjen
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } lagrar passorda dine sikkert i nettlesaren din.
 lockwise-header-content-logged-in = Lagre passorda dine sikkert og synkroniser dei med alle eniningane dine.
 protection-report-view-logins-button = Vis innloggingar
   .title = Gå til lagra innloggingar
 lockwise-no-logins-content = Få appen <a data-l10n-name="lockwise-inline-link">{ -lockwise-brand-name }</a> for å ta passorda dine med overalt.
 lockwise-mobile-app-title = Ta med deg passorda dine overalt
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -224,21 +224,16 @@ networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty=
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount): A tooltip explaining
 # what the framesCount label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount=Number of messages
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize): A tooltip explaining
 # what the framesTotalSize label displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalSize=Total size of displayed messages
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize): A tooltip explaining
-# what the framesTranferredSize label displays
-# %1$S is the total size of the transferred data, %2$S is the size of sent data, %3$S is the size of received data.
-networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTranferredSize=%1$S total, %2$S sent, %3$S received
-
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.label.framesTranferredSize): A label showing
 # summary size info related to the current list of WS messages
 # %1$S is the total size of the transferred data, %2$S is the size of sent data, %3$S is the size of received data.
 networkMenu.ws.summary.label.framesTranferredSize=%1$S totalt, %2$S sende, %3$S mottekne
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime): A tooltip explaining
 # what framesTotalTime displays
 networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime=Total elapsed time between the first and last displayed messages
@@ -1022,16 +1017,24 @@ netmonitor.toolbar.search=Search
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 netmonitor.toolbar.resetColumns=Reset Columns
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetSorting): This is the label
 # displayed in the network table header context menu to reset sorting
 netmonitor.toolbar.resetSorting=Reset Sorting
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent): This is the label
+# displayed in the network table header context menu to resize a column to fit its content
+netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent=Resize Column To Fit Content
+
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent.title): This is the title
+# tooltip displayed when draggable resizer in network table headers is hovered
+netmonitor.toolbar.resizeColumnToFitContent.title=Double-click to fit column to content
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.timings): This is the label
 # displayed in the network table header context menu for the timing submenu
 netmonitor.toolbar.timings=Timings
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.responseHeaders): This is the
 # label displayed in the network table header context menu for the
 # response headers submenu.
 netmonitor.toolbar.responseHeaders=Response Headers
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -187,16 +187,22 @@ webconsole.menu.openInNetworkPanel.label
 webconsole.menu.openInNetworkPanel.accesskey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.resendNetworkRequest.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for network message logs. Clicking on it
 # resends the network request
 webconsole.menu.resendNetworkRequest.label=Resend Request
 webconsole.menu.resendNetworkRequest.accesskey=n
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openNodeInInspector.label)
+# Label used for a context-menu item displayed for DOM Node logs. Clicking on it will 
+# reveal that specific DOM Node in the Inspector.
+webconsole.menu.openNodeInInspector.label=Reveal in Inspector
+webconsole.menu.openNodeInInspector.accesskey=Q
+
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.storeAsGlobalVar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # creates a new global variable pointing to the logged variable.
 webconsole.menu.storeAsGlobalVar.label=Store as global variable
 webconsole.menu.storeAsGlobalVar.accesskey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.copyMessage.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for any log. Clicking on it will copy the
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -35,20 +35,23 @@ CompositorAnimationWarningTransformPrese
 CompositorAnimationWarningTransformSVG=Async 'transform' animations of aFrames with SVG transforms is not supported
 CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=Animeringar av 'transform' kan ikkje køyrast på kompositoren når geometriskea eigenskapaer er animerte på same element samstundes
 CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=Animeringar av ‘transform’ kan ikkje køyrast på kompositøren fordi den skal synkroniserast med animasjonar av geometriske eigenskapar som starta samstundes
 CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Async animation disabled because frame was not marked active for 'transform' animation
 CompositorAnimationWarningTransformIsBlockedByImportantRules=Transform-animasjon kan ikkje køyrast på kompositøren fordi transformasjonsrelaterte eigenskapar er overstyrte av !important-reglar
 CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Async animation disabled because frame was not marked active for 'opacity' animation
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animering kan ikkje køyrast på compositor fordi elementet har renderingsobservatørar (-moz-element eller SVG klippning/maskering)
 
+CompositorAnimationWarningHasCurrentColor=Animasjonar av «background-color» kan ikkje køyrast på kompositøren med «current-color»-keyframe.
+
 ## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
 ZoomPropertyWarning=Denne sida brukar den ikkje-standardiserte eigenskapen «zoom». Vurder å bruke calc() i dei aktuelle eigenskapsverdiane, eller bruk «transform» saman med «transform-origin: 0 0».
 
 ## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
 ## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.
 PrincipalWritingModePropagationWarning=Ved attgjeving av <html>-elementet, vert dei brukte verdiane for CSS-eigenskapane «writing-mode», «direction» og «text-orientation» på <html>-elementet tekne frå dei berekna verdiane til <body>-elementet, ikkje frå <html>-dei eigne verdiane til elementet. Vurder å setje desse eigenskapane på :root CSS-pseudoklassen. For meir informasjon sjå «The Principal Writing Mode» på https://www.w3.org/TR/css-writing-modes-3/#principal-flow
 
 ## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
 ## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
 ## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
 ## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
 ScrollAnchoringDisabledInContainer=Rulleforankring vart deaktivert i ein rullebehalder på grunn av for mange justeringar på rad (%1$S) med for liten totalavstand (%2$S px i gjennomsnitt, %3$S px totalt).
+
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -141,8 +141,14 @@ ReferrerOriginLengthOverLimitation=HTTP Referrer header: Lengda for opphav innen referrer er over grensa på «%1$S» byte - fjernar referrer med opphav: «%2$S».
 
 # X-Frame-Options
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
 XFOInvalid = Ugyldig X-Frame-Options: «%1$S» header frå «%2$S» lasta inn i «%3$S».
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
 XFODeny = Lasting nekta av X-Frame-Options: «%1$S» fra «%2$S», nettstaden tillèt ikkje innramming. Prøvde å laste inn «%3$S».
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the header value, %2$S is frame URI and %3$S is the parent document URI.
 XFOSameOrigin = Lasting nekta av X-Frame-Options: «%1$S» frå «%2$S», nettstaden tillèt ikkje kryss-opphav innramming frå «%3$S».
+
+# HTTPS-Only Mode
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
+HTTPSOnlyUpgradeRequest = Oppgraderer usikker førespurnad «%1$S» til å bruke «%2$S».
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
+HTTPSOnlyNoUpgrade = Førespurnad for «%1$S» vart ikkje oppgradert fordi han hadde NoUpgrade-flagget.
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -53,13 +53,15 @@ CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Lagringstilgang tildelt for “%3$S” opna av sporfølgjar “%2$S” på “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Lagringstilgang tildelt for sporfølgjar “%2$S” på “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for "%3$S" opnaav sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecure=Infokapsel «%1$S» vart avvist fordi han har attributten «sameSite=none», men manglar «secure»-attributten.
 # LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
+CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta=Infokapsel «%1$S» vil snart bli avvist fordi han har «sameSite»-attributten sett til «none» eller ein ugyldig verdi, utan «secure»-attributten. Les %2$S for å lære meir om «sameSite»-attributten
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
 # LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
 CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig «sameSite»-verdi for infokapsel «%1$S». Dei støtta verdiane er: «lax», «strict» og «none».