Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Wed, 18 May 2022 05:43:17 +0000
changeset 3862 948149f99b9da4a304d0810d267a0b9aab91cf68
parent 3861 6ed0c467f81e30bc8214cc7b4fe9496488cd99a1
child 3863 cda55dba0c811287b84272139d411509434a4679
push id2479
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 18 May 2022 05:43:20 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,200 +6,114 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-3rdparty = Spesifiser policyar som WebExtensions kan få tilgang til via chrome.storage.managed.
-
 policy-AllowedDomainsForApps = Definier domene som får tilgang til Google Workspace.
-
 policy-AppAutoUpdate = Slå på eller slå av automatiske programoppdateringar.
-
+policy-AppUpdatePin = Hindre { -brand-short-name } i å oppdatere utover den spesifiserte versjonen.
 policy-AppUpdateURL = Spesifiser eigendefinert programoppdateringsadresse.
-
 policy-Authentication = Konfigurer integrert godkjenning for nettsider som støttar det.
-
 policy-AutoLaunchProtocolsFromOrigins = Definer ei liste over eksterne protokollar som kan brukast frå spesifiserte kjelder uan å spørje brukaren.
-
 policy-BackgroundAppUpdate2 = Slå på eller av bakgrunnsoppdateraren.
-
 policy-BlockAboutAddons = Blokker tilgang til Tilleggshandteraren (about:addons)
-
 policy-BlockAboutConfig = Blokker tilgang til about:config-sida.
-
 policy-BlockAboutProfiles = Blokker tilgang til about:profiles-sida.
-
 policy-BlockAboutSupport = Blokker tilgang til about:support-sida.
-
 policy-Bookmarks = Opprett bokmerke i bokmerkeverktøylinja, i bokmerkermenyen eller ei nærmare spesifisert mappe i dei.
-
 policy-CaptivePortal = Aktiver eller deaktiver støtte for captive portal.
-
 policy-CertificatesDescription = Legg til sertifikat eller bruk innebygde sertifikat.
-
 policy-Cookies = Tillat eller nekt nettstadar å lagre infokapslar.
-
 policy-DisabledCiphers = Deaktiver krypteringsmetodar.
-
 policy-DefaultDownloadDirectory = Vel standardmappe for nedlastingar.
-
 policy-DisableAppUpdate = Hindre oppdatering av nettlesaren.
-
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = Deaktiver PDF.js, det innebygde PDF-visingsprogrammet i { -brand-short-name }
-
 policy-DisableDefaultBrowserAgent = Hindre at standardnettlesaren gjer noko. Dette gjeld berre Windows; andre plattformer har ikkje agenten.
-
 policy-DisableDeveloperTools = Blokker tilgang til utviklarverktøya.
-
 policy-DisableFeedbackCommands = Deaktiver kommandoar for å sende tilbakemelding frå Hjelp-menyen (Gje tilbakemelding og Rapporter villeiande nettstad).
-
 policy-DisableFirefoxAccounts = Deaktiver { -fxaccount-brand-name }-baserte tenester, inkludert Sync.
-
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Deaktiver funksjonen Firefox Screenshots
-
 policy-DisableFirefoxStudies = Hindre { -brand-short-name } frå å køyre undersøkingar.
-
 policy-DisableForgetButton = Hindre tilgang til knappen Gløym.
-
 policy-DisableFormHistory = Ikkje lagre søkje- og skjemahistorikk.
-
 policy-DisablePrimaryPasswordCreation = Om aktiv, kan ikkje eit hovudpassord lagast.
-
 policy-DisablePasswordReveal = Ikkje la passord bli avslørte for lagra innloggingar.
-
 policy-DisablePocket = Deaktiver funksjonen for å lagre nettsider til Pocket.
-
 policy-DisablePrivateBrowsing = Slå av Privat nettlesing.
-
 policy-DisableProfileImport = Deaktiver meny-kommandoen for å importere data frå ein annan nettlesar.
-
 policy-DisableProfileRefresh = Deaktiver knappen Tilbakestill { -brand-short-name } på sida about:support.
-
 policy-DisableSafeMode = Deaktiver funksjonen for å starte på nytt i trygg modus. NB: Deaktivering av tasten skift for å starte trygg modus kan berre gjennomførast i Windows via gruppepolicy.
-
 policy-DisableSecurityBypass = Hindre brukaren frå å å omgå visse sikkerheitsåtvaringar.
-
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Deaktiver menykommandoen Bruk som skrivebordsbakgrunn for bilde.
-
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Hindre at nettlesaren installerer og oppdaterer systemtillegg.
-
 policy-DisableTelemetry = Slå av av telemetri.
-
 policy-DisplayBookmarksToolbar = Vis bokmerkeverktøylinja som standard.
-
 policy-DisplayMenuBar = Vise menylinja som standard.
-
 policy-DNSOverHTTPS = Konfigurer DNS over HTTPS.
-
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Deaktiver sjekk om standard-nettlesar ved oppstart.
-
 policy-DownloadDirectory = Spesifiser og lås netlastingskatalogen.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Aktiver eller deaktiver innhaldsblokkering med moglegheit til å låse valet.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EncryptedMediaExtensions = Aktiver eller deaktiver Encrypted Media Extension med høve til å låse valet.
-
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Installere, avinstallere eller låse tillegg. Installeringsalternativet tar nettadresser eller baner som parameter. Avinstallerings- og Låse-alternativa tek tilleggs-ID som parameter.
-
 policy-ExtensionSettings = Handter alle aspekt av utvidingsinstallasjonen.
-
 policy-ExtensionUpdate = Slå på eller slå av automatisk utvidingsoppdateringar.
-
 policy-FirefoxHome = Konfigurer Firefox startside.
-
 policy-FlashPlugin = Tillat eller nekt bruk av programtillegget Flash.
-
 policy-Handlers = Konfigurer standard applikasjonshandterarar.
-
 policy-HardwareAcceleration = Om inaktiv, slå av maskinvareakselerasjon.
-
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Still inn og eventuelt lås startsida.
-
 policy-InstallAddonsPermission = Tillat visse nettstadar å installere tillegg.
-
 policy-LegacyProfiles = Slå av funksjonen som tvingar fram ein eigen profil for kvar installasjon
 
 ## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
 
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled = Slå på standard innstilling for forelda SameSite-oppførsel for infokapslar.
-
 policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList = Gå tilbake til forelda SameSite-oppførsel for infokapslar på spesifiserte nettstadar.
 
 ##
 
 policy-LocalFileLinks = Tillat at bestemte nettstadar koplar til lokale filer.
-
 policy-ManagedBookmarks = Konfigurerer ei liste over bokmerke som vert administrert av ein administrator og som ikkje kan endrast av brukaren.
-
 policy-ManualAppUpdateOnly = Tillat berre manuelle oppdateringar og gi ikkje brukaren varsel om oppdateringar.
-
 policy-PrimaryPassword = Krev eller hindre bruk av eit hovudpassord.
-
 policy-NetworkPrediction = Aktiver eller deaktiver nettverkspredikering (DNS-prefetch).
-
 policy-NewTabPage = Slå på eller av sida Ny fane
-
 policy-NoDefaultBookmarks = Deaktiver oppretting av standardbokmerke, som følgjer med { -brand-short-name }, samt dei smarte bokmerka (Mest besøkte, Siste brukte etikettar). NB: Denne policyen fungerer berre om han er aktivert før profilen vert brukt for første gong.
-
 policy-OfferToSaveLogins = Tving innstillinga til å tillate { -brand-short-name } å kunne kome i hug lagra innloggingar og passord. Både true- og falseverdiar er godkjende.
-
 policy-OfferToSaveLoginsDefault = Spesifiser standardverdien for å tillate { -brand-short-name } å kunne hugse lagra innloggingar og passord. Både true- og false-verdiar er godkjende.
-
 policy-OverrideFirstRunPage = Erstatt sida som vert vist ved første oppstart. La policyen vere tom, viss sida ved første oppstart skal deaktiverast.
-
 policy-OverridePostUpdatePage = Byt ut «Kva er nytt»-sida som vert vist etter ei oppdatering. La policyen stå tom viss sida etter ei oppdatering skal deaktiverast.
-
 policy-PasswordManagerEnabled = Slå på lagring av passord til passordhandteraren.
-
 policy-PasswordManagerExceptions = Hindre { -brand-short-name } frå å lagre passord for bestemte nettstadar.
-
 # PDF.js and PDF should not be translated
 policy-PDFjs = Deaktiver eller konfigurer PDF.js, det innebygde PDF-visingsprogrammet i { -brand-short-name }.
-
 policy-Permissions2 = Konfigurer løyve for kamera, mikrofon, plassering, varsel og auto-avspeling.
-
 policy-PictureInPicture = Slå på eller av bilde-i-bilde
-
 policy-PopupBlocking = Tillat at visse nettstadar skal kunne vise sprettoppvindauge som standard.
-
 policy-Preferences = Still inn og lås verdien for ei delmengde av innstillingar.
-
 policy-PromptForDownloadLocation = Spør kvar nedlasta filer skal lagrast.
-
 policy-Proxy = Konfigurer proxy-innstillingar.
-
 policy-RequestedLocales = Vel rekkjefølgja av språk, som skal brukeast i programmet.
-
 policy-SanitizeOnShutdown2 = Fjern nettlesingsdata ved avslutting.
-
 policy-SearchBar = Spesifiser standardplassering for søkjefeltet. Brukaren kan framleis tilpassse feltet.
-
 policy-SearchEngines = Konfigurer søkjemotorinnstillingar. Denne policyen er kun tilgjengeleg for Extended Support Release (ESR).
-
 policy-SearchSuggestEnabled = Slå på eller av søkjeforslag.
-
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = Installer PKCS #11-modular.
-
 policy-ShowHomeButton = Vis heimknappen på verktøylinja.
-
 policy-SSLVersionMax = Still inn den maksimale SSL-versjonen.
-
 policy-SSLVersionMin = Still inn den minimale SSL-versjonen.
-
 policy-SupportMenu = Legg til eit tilpassa menyelement med hjelp i hjelpemenyen.
-
 policy-UserMessaging = Ikkje vis visse meldingar til brukaren.
-
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Blokker besøk på nettstadar. Les dokumentasjonen for detaljer om formatet.
-
 policy-Windows10SSO = Tillat Windows enkel pålogging for Microsoft, arbeids- og skulekontoar.
--- a/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
+++ b/browser/browser/screenshotsOverlay.ftl
@@ -1,6 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshots-overlay-cancel-button = Avbryt
 screenshots-overlay-instructions = Dra eller klikk på sida for å velje eit område. Trykk på ESC for å avbryte.
+screenshots-overlay-download-button = Last ned
+screenshots-overlay-copy-button = Kopier
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -318,16 +318,18 @@ ModuleSourceLoadFailed=Mislykka lasting for modulen med kjelda “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceMalformed=<script> kjelde-URI er i feil format: «%S».
 ModuleSourceMalformed=Modulkjelde-URI er i feil format: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=<script> kjelde-URI er ikkje tillaten i dette dokumentet: «%S».
 ModuleSourceNotAllowed=Modulkjelde-URI er ikkje tillaten i dette dokumentet: “%S”.
 WebExtContentScriptModuleSourceNotAllowed=WebExtension-innhaldsskript kan berre laste inn modular med moz-extension-URL-ar og ikkje: «%S».
 ModuleResolveFailure=Feil ved løysing av modulspesifikator «%S». Relative modulspesifikatorar må starte med «./», «../» eller «/».
+ImportMapAddressesNotStrings=Adresser må vere strengar.
+# %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Eigenskapsverdien for Keyframe «%1$S» er ugyldig i høve til syntaksen for «%2$S».
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Klarte ikkje å lese data frå ReadableStream: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Kan ikkje bruke registerProtocolHandler i privat nettlesarmodus.
 MotionEventWarning=Bruk av rørslesensor er forelda.
 OrientationEventWarning=Bruk av orienteringssensor er forelda.