Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Sat, 05 Oct 2019 12:13:50 +0000
changeset 2588 736de6fcc8d54a043faef968272fbc7909708c41
parent 2587 790143ad71a34b9e81d8fcd51ed41d7b27e05649
child 2589 6ceaf71afcb2a88a339a34b21a4b65cfce0c5a67
push id1449
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 05 Oct 2019 12:13:54 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -344,17 +344,17 @@ update-pref-write-failure-message = Klarte ikkje å lagre innstillinga. Kunne ikkje skrive til fila: { $path }
 update-setting-write-failure-title = Klarte ikkje å lagre oppdateringsinnstillingar
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name } oppdaga ein feil og lagra ikkje denne endringa. Merk, for å kunne lagre endringa av denne oppdateringsinnstillinga, vert det krevd løyve til å skrive til fila nedanfor. Du eller ein systemadministrator kan kanskje løyse feilen ved å gje gruppa Brukarar full tilgang til denne fila.
   
-  Kunne ikke skrive til filen: { $path }
+  Klarte ikkje å skrive til fila: { $path }
 update-in-progress-title = Oppdatering i framdrift
 update-in-progress-message = Vil du at { -brand-short-name } skal fortsetje med denne oppdateringa?
 update-in-progress-ok-button = &Avvis
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Fortset
 
 ## General Section - Performance
@@ -500,30 +500,35 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 search-bar-header = Søkjelinje
 search-bar-hidden =
   .label = Bruk adresselinja for søk og navigering
 search-bar-shown =
   .label = Legg til søkjelinje i verktøylinja
 search-engine-default-header = Standard søkjemotor
 search-engine-default-desc = Vel standardsøkjemotor som skal brukast i adresselinja og søkelinja.
+search-separate-default-engine =
+  .label = Bruk denne søkjemotoren i private vindauge
+  .accesskey = u
 search-suggestions-header = Søkjeforslag
+search-suggestions-desc = Vel korleis forslag frå søkjemotoren skal visast.
 search-suggestions-option =
   .label = Tilby søkjeforslag
   .accesskey = T
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Vis søkjeforslag i adresselinja
   .accesskey = l
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Vis søkjeforslag før nettlesarhistorikk i adressefeltresultata
+suggestions-addressbar-settings = Endre innstillingar for nettlesarhistorikk, bokmerke og faneforslag
 search-suggestions-cant-show = Søkjeforslag vil ikkje visast i adresselinjeresultata fordi du har konfigurert { -brand-short-name } til å aldri hugse historikk.
 search-one-click-header = Eittklikks-søkjemotorar
 search-one-click-desc = Vel alternative søkjemotorar som vert viste under adresselinja og søkelinja når du byrjar å skrive inn eit søkjeord.
 search-choose-engine-column =
   .label = Søkjemotor
 search-choose-keyword-column =
   .label = Nykelord
 search-restore-default =
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -40,35 +40,40 @@ deviceDisconnectedNotification.body = Denne datamaskina er kopla frå Firefox Sync.
 # from, a Firefox Account.
 deviceConnDisconnTitle = Firefox-konto
 
 # LOCALIZATION NOTE (otherDeviceConnectedBody, otherDeviceConnectedBody.noDeviceName)
 # These strings are used in a notification shown when a new device joins the
 # Firefox account.
 # %S is the name of the new device; otherDeviceConnectedBody.noDeviceName is shown
 # instead of otherDeviceConnectedBody when the name is not known.
+otherDeviceConnectedBody = Denne datamaskina er no kopla til %S.
+otherDeviceConnectedBody.noDeviceName = Denne datamaskina er no kopla til ei ny eining.
 
 # LOCALIZATION NOTE (thisDeviceConnectedBody) - used in a notification shown
 # after a Firefox Account is connected to the current device.
+thisDeviceConnectedBody = Du er innlogga
 
 # LOCALIZATION NOTE (thisDeviceDisconnectedBody) - used in a notification shown
 # after the Firefox Account was disconnected remotely.
+thisDeviceDisconnectedBody = Denne datamaskina er kopla frå.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Send til alle einingar
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.status = Ikkje kopla til Sync
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.label2)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
+sendTabToDevice.unconfigured.label2 = Ikkje innlogga
 sendTabToDevice.unconfigured = Les meir om sending av faner…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintosync)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when sync is not
 # configured. Allows users to immediately sign into sync via the preferences.
 sendTabToDevice.signintosync = Logg inn på Sync…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintofxa)
@@ -150,8 +155,9 @@ account.finishAccountSetup = Fullfør oppsett av konto
 # LOCALIZATION NOTE (account.reconnectToSync):
 # Used as the FxA toolbar menu item title when the user
 # needs to reconnect Sync. %S is the Sync brand name.
 account.reconnectToSync = Kople til %S på nytt
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.reconnectToFxA):
 # Used as the FxA toolbar menu item title when the user
 # needs to reconnect their account.
+account.reconnectToFxA = Kople til Firefox-kontoen på nytt
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -153,33 +153,35 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Gøym bilde-i-bilde-veksleknapp">
 <!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "G">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Logga inn som">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Handter kontoen…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillingar…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
-<!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillingar…">
+<!ENTITY fxa.menu.syncSettings2.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillingar">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Kople til ei anna eining…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Logg inn på &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Slå på &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "&brandProductName;-tenester">
 
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Konto">
 <!ENTITY fxa.menu.settings.label "Innstillingar">
 <!ENTITY fxa.menu.accountSettings.label "Kontoinnstillingar">
 <!ENTITY fxa.menu.signOut.label "Logg ut…">
 <!ENTITY fxa.menu.deviceSettings.label "Einingsinnstillingar">
+<!ENTITY fxa.menu.setupSync.label "Konfigurer &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.service.sendTab.description "Send ei fane direkte til alle einingar du er logga inn på.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring fullscreen.