suite/chrome/common/notification.properties
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Mon, 03 Oct 2022 12:42:16 +0000
changeset 4006 690309f421ec4779dacbf06c1d9f7a0221b2486b
parent 3860 e736488d3eb539c835bb39bba01a103998bf1a5c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


crashedpluginsMessage.title=Programtillegget %S krasja
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Last sida på nytt
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=L
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Send inn ein krasjrapport
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Les meir…

pluginInfo.unknownPlugin=Ukjent

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of popups blocked.
popupWarning.message=#1 hindra nettstaden frå å opne eit sprettoppvindauge.;#1 hindra nettstaden frå å opne #2 sprettoppvindauge.
popupWarningButton=Innstillingar
popupWarningButton.accesskey=I

xpinstallHostNotAvailable=ukjend vert
xpinstallPromptWarning=%S hindra denne nettstaden (%S) frå å spørje om å installere programvare på datamaskina.
xpinstallPromptInstallButton=Installer programvare…
xpinstallPromptInstallButton.accesskey=I
xpinstallDisabledMessageLocked=Programvareinstallasjon er avslått av systemansvarleg.
xpinstallDisabledMessage=Programvareinstallasjon er avslått no. Trykk på Tillat for å slå på, og prøv igjen.
xpinstallDisabledButton=Slå på
xpinstallDisabledButton.accesskey=S

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloading, addonDownloadCancelled):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# The number of add-ons is not itself substituted in the string.
addonDownloading=Lastar ned utviding:;Lastar ned utvidingar:
addonDownloadCancelled=Nedlasting av utviding avbroten.;Nedlasting av utvidingar avbrotne.
addonDownloadCancelButton=Avbryt
addonDownloadCancelButton.accesskey=v
addonDownloadRestartButton=Start på nytt
addonDownloadRestartButton.accesskey=S

# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
addonsInstalled=#1 er installert.;#2 utvidingar vart installerte.
addonsInstalledNeedsRestart=#1 vert installert etter at du startar #3 på nytt.;#2 utvidingar vert installerte etter at du startar #3 på nytt.
addonInstallRestartButton=Start på nytt no
addonInstallRestartButton.accesskey=S
addonInstallManageButton=Opne utvidingshandsamaren
addonInstallManageButton.accesskey=n

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
# #4 is the application version
addonError-1=Klarte ikkje å laste ned utvidinga på grunn av tilkoplingsfeil #2.
addonError-2=Klarte ikkje å installere utvidinga frå #2 fordi ho ikkje stemmer med utvidinga som #3 venta.
addonError-3=Klarte ikkje å installere utvidinga lasta ned frå #2, fordi ho ser ut til å vere skada.
addonError-4=Klarte ikkje å installere #1 fordi #3 ikkje kan endre ei påkravd fil.
addonErrorBlocklisted=#1 kan ikkje installerast fordi det er stor risiko for at ho lagar stabilitets- eller tryggingsproblem.
addonErrorIncompatible=#1 kan ikkje installerast fordi det ikkje er kompatibel med #3 #4.

# Light Weight Themes
# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Denne nettstaden (%S) perøvde å installere it tema. Trykk Tillat for å fortsetje.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Tillat
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=T

lwthemeInstallNotification.message=Eit nytt tema er installert.
lwthemeInstallNotification.undoButton=Angre
lwthemeInstallNotification.undoButton.accesskey=n
lwthemeInstallNotification.manageButton=Handter tema…
lwthemeInstallNotification.manageButton.accesskey=H

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
# %S will be replaced with the new theme name.
lwthemeNeedsRestart.message=%S vil bli installert etter at du har starta på nytt.
lwthemeNeedsRestart.restartButton=Start på nytt no
lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=S

# Geolocation UI
geolocation.allowLocation=Tillat tilgang til plassering
geolocation.allowLocation.accesskey=a
geolocation.dontAllowLocation=Ikkje tillat
geolocation.dontAllowLocation.accesskey=k
geolocation.shareWithSite3=Vil du tillate %S å få tilgang til plasseringa di?
geolocation.shareWithFile3=Tillèt du at denne lokale fila får tilgang til plasseringa di?
geolocation.remember=Hugs valet for denne nettstaden

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Tillat
persistentStorage.allow.accesskey=a
persistentStorage.dontAllow=Ikkje tillat
persistentStorage.dontAllow.accesskey=k
persistentStorage.allowWithSite=Vil du tillate %S å lagre data i varig lager?
persistentStorage.remember=Hugs dette valet

# Desktop Notifications
webNotifications.allow=Tillat varsel
webNotifications.allow.accesskey=a
webNotifications.notNow=Ikkje no
webNotifications.notNow.accesskey=o
webNotifications.never=Tillat aldri
webNotifications.never.accesskey=d
webNotifications.receiveFromSite2=Tillèt du at %S sender deg varsel?

# IndexedDB
offlineApps.permissions=Denne nettstaden (%S) ber om å lagre data på datamaskina di for fråkopla bruk.
offlineApps.private=Du er i eit privat vindauge. Denne nettstaden (%S) har ikkje løyve til å lagre data på datamaskina di for fråkopla bruk.
offlineApps.quota=Denne nettstaden (%1$S) prøver å lagre meir enn %2$S MB data på datamaskina for fråkopla bruk.
offlineApps.always=Alltid tillat
offlineApps.always.accesskey=A
offlineApps.later=Ikkje no
offlineApps.later.accesskey=k
offlineApps.never=Aldri for denne nettstaden
offlineApps.never.accesskey=d

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Tillat
refreshBlocked.goButton.accesskey=T
refreshBlocked.refreshLabel=%S hindra denne nettsida frå å automatisk laste på nytt.
refreshBlocked.redirectLabel=%S hindra denne netsida frå å automatisk omdirigere til ei anna nettside.

# LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
# %S will be replaced with the application name.
updatePromptCheckButton.label=Sjå etter oppdateringar
updatePromptCheckButton.accesskey=S

SecurityTitle=Tryggingsåtvaring
TrackingContentMessage=Delar av denne sida sporar kanskje onlineaktiviteten din.
MixedDisplayContentMessage=Du har førespurd ei side som berre er delvis kryptert, og som ikkje hindrar avlytting.
BlockedActiveContentMessage=Usikker informasjon på denne nettsida vart blokkert.
SecurityKeepBlocking.label=Fortset blokkeringa
SecurityKeepBlocking.accesskey=F
SecurityUnblock.label=Opphev blokkeringa
SecurityUnblock.accesskey=O
SecurityPreferences.label=Innstillingar
SecurityPreferences.accesskey=n
PostToInsecureContinue=Fortset

# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key.
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Få meg bort herifrå!
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=F
safebrowsing.deceptiveSite=Villeiande nettstad!
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Dette er ikkje ein villeiande nettstad…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=v
safebrowsing.reportedAttackSite=Rapportert åtaksnettstad!
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Dette er ikkje ein åtaksnettstad…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=e
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Rapporter nettstad med uønskte program!