mobile/overrides/appstrings.properties
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Thu, 20 Jan 2022 10:52:41 +0000
changeset 3807 4de80ca84f4965bdf7ef791cb7c748f07ff3c2a1
parent 3234 85824d2d25beef9bbb710d5c1936e628ccf10e09
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# BEFORE EDITING THIS FILE, PLEASE NOTE:
# These strings are only here to support shipping Fennec ESR.
# They are unused in GeckoView, so please don't make any changes.

malformedURI2=Adressa er ugyldig og kan ikkje opnast.
fileNotFound=Firefox klarte ikkje å finna fila på %S.
fileAccessDenied=Fila på %S kan ikkje lesast.
dnsNotFound2=Firefox klarte ikkje å finna serveren på %S.
unknownProtocolFound=Firefox veit ikkje korleis denne adressa skal opnast, fordi ein av protokollane (%S) ikkje er knytta til eit program eller er ikkje tillaten i denne samanhengen.
connectionFailure=Firefox klarte ikkje å kopla til tenaren på %S.
netInterrupt=Tilkoplinga til %S vart avbroten medan ei side vart lasta.
netTimeout=Tenaren på %S brukte for lang tid på å svara.
redirectLoop=Firefox har oppadga at tenaren omdirigerer førespurnaden for denne adressa på ein måte som aldri vil fullføra.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
confirmRepostPrompt=For å visa denne sida må %S senda informasjon som vil repetera eventuelle handlingar (som t.d. eit søk, eller ei ordrestadfesting) som vart utført tidlegare.
resendButton.label=Send på nytt
unknownSocketType=Firefox veit ikkje korleis han skal kommunisera med tenaren.
netReset=Tilkoplinga til tenaren vart avbroten medan ei side lasta.
notCached=Dokumentet er ikkje lenger tilgjengeleg.
netOffline=Firefox er no i fråkopla-modus og du kan ikkje bruka nettet.
isprinting=Dokumentet kan ikkje endrast medan du skriv ut eller førehandsviser.
deniedPortAccess=Denne adressa brukar ein nettverksport som vanlegvis vert brukt til andre føremål enn nettsurfing. Firefox har brote av førespurnaden for å verna deg.
proxyResolveFailure=Firefox er konfigurert til å bruka ein mellomtenar som ikkje vart funnen.
proxyConnectFailure=Firefox er konfigurert til å bruka ein mellomtenar som avslår tilkoplingar.
contentEncodingError=Nettsida du prøvar å visa kan ikkje visast fordi ho brukar ei ugyldig eller ustøtta form for komprimering.
unsafeContentType=Nettsida du prøver å visa kan ikkje visast fordi ho er i ei filtype som ikkje er trygg å opna. Kontakt nettstadeigarane om dette problemet.
malwareBlocked=Nettstaden på %S er rapportert som ein åtaksnettstad, og er blokkert basert på tryggingsinnstillingane dine.
harmfulBlocked=Nettsida på %S er rapportert som ei potensielt skadefull nettside og er blokkert basert på tryggings-innstillingane dine.
deceptiveBlocked=Nettsida på %S er raportert som ein villeiande nettstad og er blokkert basert på tryggingsinnstillingane dine.
unwantedBlocked=Nettstaden på %S er rapportert som at han leverer uønskt programvare, og er blokkert basert på tryggings-innstillingane dine.
cspBlocked=Denne nettsida har ein tryggingspraksis som hindrar henne frå å lastast inn på denne måten.
corruptedContentErrorv2=Nettsida %S har opplevd ei krenking av netverksprotokollen som ikkje kan reparerast.
remoteXUL=Denne sida brukar ein ustøtta teknologi som ikkje lenger er tilgjengeleg som standard i Firefox.
sslv3Used=Firefox kan ikkje garantera sikkerheita for dine data på %S fordi den brukar SSLv3, ein øydelagd tryggingsprotokoll.
weakCryptoUsed=Eigaren av %S har konfigurert nettstaden feilaktig. For å verna mot at informasjon vert stolen, har Firefox ikkje kopla til denne nettstaden.
inadequateSecurityError=Nettstaden freista å forhandla fram eit utilstrekkeleg tryggingsnivå.
networkProtocolError=Firefox har opplevd eit nettverksprotokollbrot som ikkje kan reparerast.