mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Tue, 28 Jun 2022 18:43:23 +0000
changeset 3874 aee623f3aa8c88e409851d1ecb42bd1b1e24b986
parent 3679 971f8e237aba24e96dd3039d4eb7565b383a3926
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

# LOCALIZATION NOTE(statusMessage):
# Do not translate the words %1$S and %2$S below. Place the word %1$S where the
# account name should appear and %2$S where the status message should appear.
# EXAMPLE: Jim's Account: Downloading messages...
statusMessage=%1$S: %2$S

removeAccount=Slette konto…
newFolderMenuItem=Mappe …
newSubfolderMenuItem=Undermappe …
newFolder=Ny mappe …
newSubfolder=Ny undermappe …
markFolderRead=Merk mappa som lesen;Merk mappene som lesne
markNewsgroupRead=Merk nyhendegruppa som lesen;Merk nyhendegruppene som lesne
folderProperties=Mappealternativ …
newTag=Nytt merkelapp-stikkord…
# LOCALIZATION NOTE (getNextNewsMessages): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of news messages to get.
getNextNewsMessages=Hent neste #1 nyheitsgruppemelding;Hent neste #1 nyheitsgruppemeldingar
advanceNextPrompt=Gå til neste ulesne melding i %S?
titleNewsPreHost=
replyToSender=Svar til avsendar
reply=Svar
EMLFiles=E-postfiler
OpenEMLFiles=Opne melding
# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
defaultSaveMessageAsFileName=melding.eml
# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
longMsgSubjectTruncator=
SaveMailAs=Lagre melding som
SaveAttachment=Lagre vedlegg
SaveAllAttachments=Lagre alle vedlegg
DetachAttachment=Løys frå vedlegg
DetachAllAttachments=Løys frå alle vedlegg
ChooseFolder=Vel mappe
MessageLoaded=Melding lasta…
PreviewTitle=%S - %S
saveAttachmentFailed=Klarte ikkje å lagre vedlegget. Kontroller filnamnet og prøv igjen.
saveMessageFailed=Klarte ikkje å lagre meldinga. Kontroller at filnamnet er gyldig og prøv på nytt.
fileExists=%S finst frå før. Vil du byte ut fila?
# LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
failedToReadFile=Klarte ikkje å lesa fila: %1$S årsak: %2$S

downloadingNewsgroups=Lastar ned nyhendegrupper for fråkopla bruk
downloadingMail=Lastar ned e-post for fråkopla bruk
sendingUnsent=Sender usendte meldingar

folderExists=Ei mappe med det same namnet finst frå før. Vel eit anna namn.
# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
confirmDuplicateFolderRename=Ei undermappe med namnet «%1$S» finst allereie i mappa «%2$S». Vil du flytta denne mappa med å bruka det nye namnet «%3$S»
folderCreationFailed=Klarte ikkje å oppretta mappa fordi mappenamnet du oppgav inneheld eit ukjent teikn. Vel eit anna namn og prøv på nytt.

compactingFolder=Komprimerer mappa %S …
# LOCALIZATION NOTE(compactingDone): %1$S is the compaction gain.
compactingDone=Komprimering fullført (ca. %1$S spart)

confirmFolderDeletionForFilter=Sletting av mappa «%S» vil slå av filtra som er tilknytte. Er du sikker på at du vil sletta mappa?
alertFilterChanged=Filter knytt til mappa vil bli oppdaterte.
filterDisabled=Fann ikkje «%S»-mappa. Filter knytt til denne mappa vert slått av. Kontroller at mappa finst og at filtra peikar til gyldige målmapper.
filterFolderDeniedLocked=Klarte ikkje å filtrera meldinga til mappa «%S» fordi ein annan operasjon er i framdrift.
parsingFolderFailed=Klarte ikkje å opne mappa %S fordi ho vert brukt i ein annan operasjon. Vent til den operasjonen er fullført, og vel mappa på nytt.
deletingMsgsFailed=Kunne ikkje sletta meldingar i mappa «%S» fordi ho vert brukt i ein annan operasjon. Vent til den operasjonen er ferdig og prøv igjen.
alertFilterCheckbox=Ikkje åtvar meg meir
compactFolderDeniedLock=Klarte ikkje å komprimera mappa «%S» fordi ein annan operasjon er i framdrift. Prøv på nytt seinare.
compactFolderWriteFailed=Klarte ikkje å komprimera mappa «%S» fordi skriving til mappa feila. Kontroller at du har nok diskplass, og at du har skrivetilgang til filsystemet, og prøv på nytt.
compactFolderInsufficientSpace=Nokre mapper (t.d. '%S') kan ikkje komprimerast fordi det ikkje er nok ledig diskplass. Slett nokre filer og prøv på nytt.
filterFolderHdrAddFailed=Klarte ikkje å filtrera meldinga til mappa «%S» fordi tillegging av melding feila. Kontroller at mappa vert vist rett, eller prøv å reparere henne frå mappeeigenskapar.
filterFolderWriteFailed=Klarte ikkje å filtrera denne meldinga til mappa «%S» fordi skriving til mappa feila. Kontroller at du har nok diskplass, og at du har løyve til å skriva til filsystemet og prøv igjen.
copyMsgWriteFailed=Meldinga kunne ikkje bli flytta eller kopiert til mappa «%S» fordi skriving til mappa feila. For å få meir diskplass, vel fyrst «Tøm søppel» frå Fil-menyen. Prøv òg å komprimera mapper.
cantMoveMsgWOBodyOffline=Du kan ikkje flytte eller kopiere meldingar som ikkje var lasta ned for fråkopla bruk medan du er i fråkopla modus. Opna Fil-menyen frå e-postvindauget, vel Fråkopla, og vel Arbeid tilkopla og prøv igjen.
operationFailedFolderBusy=Handlinga feila fordi ei anna handling brukar mappa. Vent til den andre handlinga fullfører, og prøv på nytt.
folderRenameFailed=Klarte ikkje å endra namn på mappa. Sannsynlegvis vert mappa lesen nett no, eller så er namnet ikkje eit gyldig mappenamn.
# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%1$S på %2$S
# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=Det oppstod ein feil under pakking av innboksen, etter å ha flytta ei melding til mappa «%1$S. Det kan vera at du må avslutta %2$S og sletta INBOX.msf.

mailboxTooLarge=Mappa %S er full, og kan ikkje ta fleire meldingar. For å gjera plass til fleire meldingar, må du sletta gamle eller uønskte meldingar, og komprimera mappa.
outOfDiskSpace=Det er ikkje nok ledig diskplass for å lasta ned nye meldingar. Prøv å sletta gamle meldingar, tøme søppelkorga, og å komprimera e-postmappene, og deretter freista igjen.
errorGettingDB=Klarte ikkje å opne oppsummeringsfila for %S. Dette kan skuldast feil på disk, eller at filnamnet er for langt.
defaultServerTag=(Standard)

# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
messageUnread=Ulesen
messageHasFlag=Med stjerne
messageHasAttachment=Har vedlegg
messageJunk=Uønskt
messageExpanded=Utvida
messageCollapsed=Samanslått

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<ikkje oppgjeve>
smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Ingen
smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, dersom tilgjengeleg
smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Slett tenar
smtpServers-confirmServerDeletion=Er du viss på at du vil sletta tenaren: \n %S?

# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
authNo=Inga autentisering
authOld=Passord, opphavleg metode (usikker)
authPasswordCleartextInsecurely=Passord, overført utan sikkerheit
authPasswordCleartextViaSSL=Vanleg passord
authPasswordEncrypted=Kryptert passord
authKerberos=Kerberos / GSSAPI
authExternal=TLS-sertifikat
authNTLM=NTLM
authOAuth2=OAuth2
authAnySecure=Kva som helst trygg måte (frårådd)
authAny=Kva som helst måte (utrygg)

# OAuth2 window title
# LOCALIZATION NOTE(oauth2WindowTitle):
# %1$S is the username (or full email address) used for authentication.
# %2$S is the hostname of the account being authenticated.
oauth2WindowTitle=Skriv inn passord for %1$S på %2$S

# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=Nyhendegruppe-tenar (NNTP)
# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP e-posttenar
# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP e-posttenar
serverType-none=Lokalt e-postlager

sizeColumnTooltip2=Sorter etter storleik
sizeColumnHeader=Storleik
linesColumnTooltip2=Sorter etter linjer
linesColumnHeader=Linjer

# LOCALIZATION NOTE (getMsgButtonTooltip): Do not translate the word "%S" below.
# Place the word "%S" in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
getMsgButtonTooltip=Hent nye meldinger for %S
# Used to separate email addresses in a list. Note the trailing space ', '
getMsgButtonTooltip.listSeparator=,\u0020

# status feedback stuff
documentDone=
documentLoading=Lastar melding…

# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
autosyncProgress=Synkroniserer meldingar i %1$S frå %2$S…

unreadMsgStatus=Ulesne: %S
selectedMsgStatus=Merkt: %S
totalMsgStatus=Totalt: %S

# localized folder names

localFolders=Lokale mapper

# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=Innboks
trashFolderName=Søppel
sentFolderName=Sendt
draftsFolderName=Utkast
templatesFolderName=Malar
outboxFolderName=Utboks
junkFolderName=Uønskt
archivesFolderName=Arkiv

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=Lågast
priorityLow=Låg
priorityNormal=Normal
priorityHigh=Høg
priorityHighest=Høgast

#Group by date thread pane titles
today=I dag
yesterday=I går
lastWeek=Førre veke
last7Days=Siste 7 dagar
twoWeeksAgo=To veker gammal
last14Days=Siste 14 dagar
older=Gammal e-post
futureDate=Framtid

#Grouped By Tags
untaggedMessages=Umerkt melding

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=Ingen status

#Grouped by priority
noPriority=Ingen prioritet

#Grouped by has attachments
noAttachments=Ingen vedlegg
attachments=Vedlegg

#Grouped by starred
notFlagged=Ikkje stjerne
groupFlagged=Stjerne

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=Slett alle merkelapp-stikkord
mailnews.labels.description.1=Viktig
mailnews.labels.description.2=Arbeid
mailnews.labels.description.3=Personleg
mailnews.labels.description.4=Å gjera
mailnews.labels.description.5=Seinare

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=Svart på
forwarded=Vidaresendt
redirected=Omdirigert
new=Ny
read=Lesen
flagged=Med stjerne

# for junk status picker in search and mail views
junk=Uønskt

# for junk score origin picker in search and mail views
junkScoreOriginPlugin=Utviding
junkScoreOriginFilter=Filter
junkScoreOriginWhitelist=Kvitliste
junkScoreOriginUser=Brukar
junkScoreOriginImapFlag=IMAP-flagg

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=Har vedlegg

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=Merkelapp-stikkord

# LOCALIZATION NOTE(andOthers):
# for multiple authors, add this abbreviation to the first author to indicate
# there are more; for the From column in the threadpane message list.
andOthers=m.fl.

# whether to generate display names in last first order
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.displayName.lastnamefirst):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false

# whether to also show phonetic fields in the addressbook
# LOCALIZATION NOTE(mail.addr_book.show_phonetic_fields):
# the only valid values are: true OR false (choose from the untranslated English words)
mail.addr_book.show_phonetic_fields=false

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Christian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=0
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=
# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
mailnews.search_date_leading_zeros=true

# offline msg
nocachedbodybody2=Meldingsteksten til denne meldinga er ikkje lasta ned frå tenaren for fråkopla lesing. For å lesa denne meldinga må du kopla til nettverket igjen, vel Fråkopla tilstand frå fil-menyen og vel «Arbeid tilkopla». Seinare kan du velja kva for meldingar eller mapper som du vil lesa fråkopla. For å gjera dette, vel «Fråkopla» frå fil-menyen og vel «Synkroniser». Du kan justera diskplass-innstillingane for å hindra nedlasting av store meldingar.

# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=E-post
newsAcctType=Nyhendegrupper
feedsAcctType=RSS-kjelder

# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>Gå til tilkopla modus for å sjå denne meldinga</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=Stadfest avmelding
confirmUnsubscribeText=Er du viss på at du vil melda deg ut av %S?
confirmUnsubscribeManyText=Er du viss på at du vil melda deg ut av desse nyhendegruppene?
restoreAllTabs=Gjenopprett alle faner

confirmMarkAllFoldersReadTitle=Merk alle mapper som lesne
confirmMarkAllFoldersReadMessage=Er du sikker på at du vil markere alle meldingar i alle mapper for denne kontoen som lesne?

# LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
junkBarMessage=%S trur denne meldinga er uønskt.
junkBarButton=Ønskt
junkBarButtonKey=Ø
junkBarInfoButton=Les meir
junkBarInfoButtonKey=L

# LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
remoteContentBarMessage=For å ta vare på personvernet ditt, har %S blokkert eksternt innhald i denne meldinga.
remoteContentPrefLabel=Innstillingar
remoteContentPrefAccesskey=I
remoteContentPrefLabelUnix=Innstillingar
remoteContentPrefAccesskeyUnix=I

# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowResource): %S is origin
remoteAllowResource=Tillat eksternt innhald frå %S
# LOCALIZATION NOTE(remoteAllowAll): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of origins
remoteAllowAll=Tillat eksternt innhald frå #1 kjelde spesifisert ovanfor;Tillat eksternt innhald frå alle #1 kjeldene spesifiserte ovanfor

phishingBarMessage=Denne meldingen kan vera ein svindel.
phishingBarPrefLabel=Innstillingar
phishingBarPrefAccesskey=I
phishingBarPrefLabelUnix=Innstillingar
phishingBarPrefAccesskeyUnix=I

mdnBarIgnoreButton=Ignorer førespurnad
mdnBarIgnoreButtonKey=n
mdnBarSendReqButton=Send kvittering
mdnBarSendReqButtonKey=S

draftMessageMsg=Dette er eit meldingsutkast.
draftMessageButton=Rediger
draftMessageButtonKey=R

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=Opne
openLabelAccesskey=O
saveLabel=Lagre som…
saveLabelAccesskey=s
detachLabel=Frikopla …
detachLabelAccesskey=F
deleteLabel=Slett
deleteLabelAccesskey=S
openFolderLabel=Opne mappa med fila
openFolderLabelAccesskey=f
deleteAttachments=Følgjande vedlegg vert sletta permanent no frå denne meldinga:\n%S\nDenne handlinga kan ikkje gjerast om. Vil du fortsetje?
detachAttachments=Følgjande vedlegg er lagra, og vert no sletta permanent frå meldinga:\n%S\nDenne handlinga kan ikkje gjerast om. Vil du fortsetje?
deleteAttachmentFailure=Klarte ikkje å sletta dei valde vedlegga.
emptyAttachment=Dette vedlegget ser ut til å vera tomt.\nKontroller med personen som sende det.\nFirmabrannmurar eller antivirusprogram kan ofte øydeleggja vedlegg.
externalAttachmentNotFound=Denne fråskilde fila eller lenka finst ikkje, eller ho kan ikkje lenger opnast på denne plasseringa.

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 vedlegg;#1 vedlegg

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
# colon.
attachmentCountSingle=1 vedlegg:

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
attachmentSizeUnknown=ukjend storleik

# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
attachmentSizeAtLeast=minst %1$S

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

# This is the heading for the attachment summary when printing an email
attachmentsPrintHeader=Vedlegg:

# Connection Error Messages
# LOCALIZATION NOTE(unknownHostError): %S is the server name
unknownHostError=Mislykka tilkopling til tenaren %S.
# LOCALIZATION NOTE(connectionRefusedError): %S is the server name
connectionRefusedError=Klarte ikkje å kopla til tenaren %S; tilkoplinga vart avvist.
# LOCALIZATION NOTE(netTimeoutError): %S is the server name
netTimeoutError=Tilkoplinga til %S fekk tidsavbrot.
# LOCALIZATION NOTE(netResetError): %S is the server name
netResetError=Tilkoplinga til tenar %S vart nullstilt.
# LOCALIZATION NOTE(netInterruptError): %S is the server name
netInterruptError=Tilkoplinga til tenar %S vart avbroten.

recipientSearchCriteria=Emne eller mottakar inneheld:
fromSearchCriteria=Emne eller avsendar inneheld:

# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages
biffNotification_message=har %1$S nye meldingar
biffNotification_messages=har %1$S nye meldingar

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_message=%1$S mottok %2$S ny melding

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
newMailNotification_messages=%1$S mottok %2$S nye meldingar

# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
# This is UNIX only
newMailNotification_messagetitle=%1$S frå %2$S

# LOCALIZATION NOTE(newMailAlert_message):
# Semi-colon list of plural forms. See:
# https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the name of the account, #2 is the number of new messages
newMailAlert_message=#1 fekk #2 ny melding;#1 fekk #2 nye meldingar

# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
quotaPercentUsed=%S%% full
# for quota in main window (commandglue.js)
percent=%S%%
quotaTooltip2=IMAP-kvote: %S KB brukt av %S KB totalt. Trykk for meir informasjon.

# for message views
confirmViewDeleteTitle=Stadfest
confirmViewDeleteMessage=Er du viss på at du vil sletta denne visinga?

# for virtual folders
confirmSavedSearchTitle=Stadfest sletting
confirmSavedSearchDeleteMessage=Er du viss på at du vil slette dette lagra søket?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=Skriv inn passordet ditt for %1$S på %2$S:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=E-posttenaren krev passord

# for checking if the user really wants to open lots of messages in separate windows.
openWindowWarningTitle=Stadfest
# LOCALIZATION NOTE (openWindowWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openWindowWarningConfirmation=Opning av #1 melding kan ta tid. Vil du halda fram?;Opning av #1 meldingar kan ta lang tid. Halda fram?

# for checking if the user really wants to open lots of messages in tabs.
openTabWarningTitle=Confirm
# LOCALIZATION NOTE (openTabWarningConfirmation): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of messages the user is attempting to open.
openTabWarningConfirmation=Opning av #1 melding kan vera tregt. Halda fram?;Opning av #1 meldingar kan vera tregt. Halda fram?

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=Eit merkelapp-stikkord med same namn finst allereie.

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=Rediger merkelapp-stikkord

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=Rediger lagra søk «%S»
# LOCALIZATION NOTE (foldersChosen): #1 number of chosen folders
virtualFolderSourcesChosen=#1 mappe vald;#1 mapper valde

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=Du må velje minst ei mappe å søkje i for den lagra søkjemappa.

# These are displayed in the message and folder pane windows
# LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
byteAbbreviation2=%.*f byte
kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
megaByteAbbreviation2=%.*f MB
gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
teraByteAbbreviation2=%.*f TB
petaByteAbbreviation2=%.*f PB

## LOCALIZATION NOTE(folderWithAccount):
## This is used to show folder name together with an account name.
## %1$S = folder name
## %2$S = account name
folderWithAccount=%1$S - %2$S
## LOCALIZATION NOTE(folderWithUnreadMsgs):
## This is a concatenation of two strings to compose a folder label with unread messages.
## %1$S = folder name
## %2$S = count of unread messages
folderWithUnreadMsgs=%1$S (%2$S)
## LOCALIZATION NOTE(summarizedValue):
## This string shows an indication that the value shown is actually a summary
## accumulated from all subfolders.
## %S = summarized value from all subfolders
folderSummarizedSymbolValue=▾%S
## LOCALIZATION NOTE(subfoldersExplanation):
## This is a tooltip message shown on the values in the numeric folder pane columns.
## %1$S = is the count of messages having the respective property, found in the folder under mouse cursor
## %2$S = is the count of messages having the respective property, found in subfolders of the folder under mouse cursor
subfoldersExplanation=%1$S i denne mappa, %2$S i undermapper

# Error message if message for a message id wasn't found
errorOpenMessageForMessageIdTitle=Feil ved opning av meldings-ID
errorOpenMessageForMessageIdMessage=Meldinga til meldings-ID %S vart ikkje funne

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=E-postsvindelvarsel
linkMismatchTitle=Feilaktig lenke oppdaga
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S trur denne nettstaden er svindel. Det er mogleg han prøvar å etterlikna ein annan nettstad du vil vitja. Vil du vitja %2$S?
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name of indicated host, %2$S is the host name of the actual host.
confirmPhishingUrlAlternate=Lenka du klikka på ser ut til å leie til ei anna nettside enn det lenketeksten antyda. Dette er enkelte gongar brukt for å spore om du har klikka på lenka, men det kan også vere eit forsøk på svindel.\n\nLenketeksten indikerte at lenka ville leie til %1$S, men leiar i staden til %2$S.
#LOCALIZATION NOTE $1$S is the host name of the indicated host.
confirmPhishingGoAhead=Gå til %1$S likevel
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the host name that was displayed to the user.
confirmPhishingGoDirect=Gå til %1$S

# Check for Updates
# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
# Which one is used depends on Update process state.
updatesItem_default=Sjå etter oppdateringar …
updatesItem_defaultFallback=Sjå etter oppdateringar …
updatesItem_default.accesskey=S
updatesItem_downloading=Lastar ned %S …
updatesItem_downloadingFallback=Lastar ned oppdatering …
updatesItem_downloading.accesskey=L
updatesItem_resume=Hald fram med å lasta ned %S …
updatesItem_resumeFallback=Hald fram med å lasta ned oppdateringa …
updatesItem_resume.accesskey=H
updatesItem_pending=Installer nedlasta oppdatering no…
updatesItem_pendingFallback=Installer nedlasta oppdatering no…
updatesItem_pending.accesskey=n

# Folder Pane Header Title Strings
folderPaneModeHeader_all=Alle mapper
folderPaneModeHeader_unread=Ulesne mapper
folderPaneModeHeader_favorite=Favorittmapper
folderPaneModeHeader_recent=Siste brukte mapper
folderPaneModeHeader_smart=Samlemapper
unifiedAccountName=Samlemapper

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=Flytt til «%1$S» igjen
moveToFolderAgainAccessKey=t
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=Kopier til «%1$S» igjen
copyToFolderAgainAccessKey=t

#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
mdnBarMessageNormal=%1$S ber om å få stadfesting når du les denne meldinga
#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
mdnBarMessageAddressDiffers=%1$S ber om å verta varsla (på %2$S) når du les denne meldinga.

# mailCommands.js
emptyJunkFolderTitle=Tøm "%S"
emptyJunkFolderMessage=Slette alle meldingar og undermapper i Uønskt-mappa?
emptyJunkDontAsk=Ikkje spør meg fleire gongar.
emptyTrashFolderTitle=Tøm "%S"
emptyTrashFolderMessage=Slette alle meldingar og undermapper i Søppel-mappa?
emptyTrashDontAsk=Ikkje spør meg meir.

# junkCommands.js
junkAnalysisPercentComplete=Analyse av uønskt e-post %S fullført
processingJunkMessages=Handsamar uønskt e-post

# Messenger bootstrapping messages
fileNotFoundTitle = Fann ikkje fila
#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
fileNotFoundMsg = Fila %S finst ikkje.

fileEmptyTitle = Fila er tom
#LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
fileEmptyMsg = Fila %S er tom.

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
# forms of the word "more" as used after the number of addresses
# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrs=#1 til;#1 fleire

# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrsTooltip): semicolon separated list of
# plural forms of the phrase ", and #1 more" as used in the tooltip text
# of the more widget displayed in the header pane (see headerMoreAddrs).
# English has two identical forms here, so it will construct strings that
# look like (for example) ", and 1 more" or ", and 20 more".
# <https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
# on this mechanism.
headerMoreAddrsTooltip=, og #1 anna;, og #1 andre

# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
# used for the fallback case if a header-specific localization is not
# available.
headertoFieldMe=Meg

# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
headerfromFieldMe=Meg

# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
headerreply-toFieldMe=Meg

# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
headerccFieldMe=Meg

# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
headerbccFieldMe=Meg

expandAttachmentPaneTooltip=Vis vedlegg-panelet
collapseAttachmentPaneTooltip=Gøym vedlegg-panelet

# Shown when content tabs are being loaded.
loadingTab=Lastar …

confirmMsgDelete.title=Stadfest sletting
confirmMsgDelete.collapsed.desc=Dette vil sletta meldingar i samanslåtte trådar. Er du sikker på at du vil halda fram?
confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=Dette vil slette meldingar med ein gong, utan å lagre ein kopi i Søppel-mappa. Er du sikker på at du vil halda fram?
confirmMsgDelete.deleteFromTrash.desc=Dette vil permanent sletta meldingar frå 'Søppel'. Er du sikker på at du vil halda fram?
confirmMsgDelete.dontAsk.label=Ikkje spør igjen
confirmMsgDelete.delete.label=Slette

mailServerLoginFailedTitle=Innlogging feila
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitleWithAccount):
# "%S" is the account name.
mailServerLoginFailedTitleWithAccount=Mislykka innlogging til kontoen "%S"
# LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailed2):
# %1$S is the host name of the server, %2$S is the user name.
mailServerLoginFailed2=Mislykka innlogging til tenaren %1$S med brukarnamnet %2$S.
mailServerLoginFailedRetryButton=&Prøv igjen
mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Skriv inn nytt passord

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Nytta endringane no?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
# via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the text of
# the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. The
# string '%S' is replaced with the name of the folder the user selected in
# order to help them confirm they picked what they thought they picked. This
# is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
# its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.message=Bruka kolonnane åt denne mappa på %S?

# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# title of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.title=Bruka endringane no?
# LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message):
# When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to via
# the "columnPicker.applyToFolderAndChildren.label" menu option, this is the
# text of the confirmation dialog used to verify they selected the correct
# folder. The string '%S' is replaced with the name of the folder the user
# selected in order to help them confirm they picked what they thought they
# picked. This is the case in which we apply the columns to the folder and all
# of its children.
threadPane.columnPicker.confirmFolder.withChildren.message=Bruk kolonnane åt denne mappa på %S og den sine undermapper?

# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
# the host name of the site.
lwthemeInstallRequest.message=Denne nettstaden (%S) prøvde å installera eit tema.
lwthemeInstallRequest.allowButton=Tillat
lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=T

lwthemePostInstallNotification.message=Eit nytt tema er installert.
lwthemePostInstallNotification.undoButton=Angre
lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=A
lwthemePostInstallNotification.manageButton=Handsama tema …
lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=H

# troubleshootModeRestart
troubleshootModeRestartPromptTitle=Start på nytt i feilsøkingsmodus
troubleshootModeRestartPromptMessage=Feilsøkingsmodus slår av alle tillegg og brukar mellombels nokre standardinnstillingar.\nEr du sikker på at du vil starte på nytt?
troubleshootModeRestartButton=Start på nytt

# LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Oppdater til %S
update.downloadAndInstallButton.accesskey=O

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
sanitizeDialog2.everything.title=Slett all historikk
sanitizeButtonOK=Slett no
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
sanitizeEverythingWarning2=All historikk vert sletta.
# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
sanitizeSelectedWarning=Alle valde element vert fjerna.

learnMoreAboutIgnoreThread=Les meir…
learnMoreAboutIgnoreThreadAccessKey = L
undoIgnoreThread=Angre ignorer tråd
undoIgnoreThreadAccessKey=A
undoIgnoreSubthread=Angre ignorer undertråd
undoIgnoreSubthreadAccessKey=n
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadFeedback): #1 is the message thread title
ignoredThreadFeedback=Svar til tråden «#1» vil ikkje visast.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
ignoredSubthreadFeedback=Svar til undertråden «#1» vil ikkje visast.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is the number of threads
ignoredThreadsFeedback=Svar til tråden som er vald vil ikkje visast.;Svar til dei #1 trådane som er valde vil ikkje visast.
# LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
# #1 is number of subthreads
ignoredSubthreadsFeedback=Svar til undertråden som er vald vil ikkje visast.;Svar til dei #1 undertrådane som er valde vil ikkje visast.
# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
saveAsType=%S-fil

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label): The label used in the autocomplete
# widget to refer to a search on the web for a short string containing at most
# 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S is the string to
# search for.
openSearch.label=Søk med %1$S etter "%2$S"

# LOCALIZATION NOTE (openSearch.label.truncated): The label used in the
# autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
# containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
# is the string to search for, truncated to 15 characters.
openSearch.label.truncated=Søk med %1$S etter "%2$S…"

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# after the Thunderbird version in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-bitar
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-bitar

errorConsoleTitle = Feilkonsoll

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the appmenu.
panel.back = Tilbake

# LOCALIZATION NOTE (folderErrorAlertTitle):
# %S is a pretty string to identify the folder and account.
# EXAMPLE: Error - Inbox on bob@example.com
folderErrorAlertTitle = Feil: %S