chat/irc.properties
author Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Thu, 02 Jul 2020 12:06:28 +0000
changeset 3072 e641c0bbce6b705425914d765b1693d8d765463c
parent 2641 da8bc9a9557490e842ab4860d3f9d3812d4352f8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=kallenamn

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Mista tilkoplinga til tenaren
connection.error.timeOut=Tilkoplinga fekk tidsavbrot
connection.error.invalidUsername=%S kan ikkje nyttast som brukarnamn
connection.error.invalidPassword=Ugyldig tenarpassord
connection.error.passwordRequired=Skriv inn passord

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Kanal
joinChat.password=_Passord

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Tenar
options.port=Port
options.ssl=Bruk SSL
options.encoding=Teiknsett
options.quitMessage=Avsluttingsmelding
options.partMessage=Lukkemelding
options.showServerTab=Vis melding frå tenaren
options.alternateNicks=Alternative kallenamn

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S brukar "%2$S"
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Tida til %1$S er %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;handling å utføre&gt;: Utfør ei handling.
command.ban=%S &lt;nick!user@host&gt;: Bannlys brukarane som passar til det spesifiserte mønsteret.
command.ctcp=%S &lt;kallenamn&gt; &lt;msg&gt;: Sender ei CTCP-melding til kallenamnet.
command.chanserv=%S &lt;kommando&gt;: Sender ein kommando til ChanServ.
command.deop=%S &lt;kallenamn1&gt;[,&lt;kallenamn2&gt;]*: Fjern kanaloperatørstatus frå nokon. Du må vera kanaloperatør for å gjera dette.
command.devoice=%S &lt;kallenamn1&gt;[,&lt;kallenamn2&gt;]*: Fjern voice-status i kanalen frå somme, slik at dei vert hindra i å prata i kanalen dersom han er moderert (+m). Du må vera kanaloperatør for å gjera dette.
command.invite2=%S &lt;kallenamn&gt;[ &lt;kallenamn&gt;]* [&lt;kanal&gt;]: Inviter ein eller fleire kallenamn til å vere med deg i denne kanalen, eller kople til den spesifiserte kanalen.
command.join=%S &lt;rom1&gt;[,&lt;rom2&gt;]* [&lt;nykel1&gt;[,&lt;nykel2&gt;]*]: Skriv inn ein eller fleire kanalar, og valfritt spesifiser ein kanalnykel for kvar av dei dersom det er påkravd.
command.kick=%S &lt;kallenamn&gt; [&lt;melding&gt;]: Fjern nokre frå ein kanal. Du må vera kanaloperatør for å gjera dette.
command.list=%S: Viser ei liste over alle praterom på dette nettverket. Åtvaring, nokre tenarar vil kopla deg frå dersom du prøver dette.
command.memoserv=%S &lt;kommando&gt;: Send ein kommando til MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;nick&gt; [(+|-)&lt;mode&gt;]: Hent, sett eller ta bort ein brukar sin status.
command.modeChannel2=%S [&lt;kanal&gt;] [(+|-)&lt;ny status&gt; [&lt;parameter&gt;][,&lt;parameter&gt;]*]: Hent, sett eller ta bort ein kanalstatus.
command.msg=%S &lt;kallenamn&gt; &lt;melding&gt;: Send ei privat melding til ein brukar (i stadenfor ein kanal).
command.nick=%S &lt;nytt kallenamn&gt;: Endra kallenamnet ditt.
command.nickserv=%S &lt;kommando&gt;: Send ein kommando til NickServ.
command.notice=%S &lt;mål&gt; &lt;melding&gt;: Send ein notis til ein brukar eller kanal.
command.op=%S &lt;kallenamn1&gt;[,&lt;kallenamn2&gt;]*: Gje kanaloperatørstatus til nokon. Du må vera kanaloperatør for å gjera dette.
command.operserv=%S &lt;kommando&gt;: Send ein kommando til OperServ.
command.part=%S [melding]: Forlat den noverande kanalen, valfritt med ei melding.
command.ping=%S [&lt;kallenamn&gt;]: Spør om kor mykje tidsforseinking ein brukar (eller tenaren, om ingen er spesifisert) har.
command.quit=%S &lt;melding&gt;: Koplar frå tenaren, valfritt med ei melding.
command.quote=%S &lt;kommando&gt;: Sender ein rå-kommando til tenaren.
command.time=%S: Viser gjeldande lokal tid på IRC-tenaren.
command.topic=%S [&lt;nytt emne&gt;]: Vis eller endra kanalemnet.
command.umode=%S (+|-)&lt;ny modus&gt;: Sett eller fjern ein brukarmodus.
command.version=%S &lt;kallenamn&gt;: Spøretter kva for klientversjon ein brukar har.
command.voice=%S &lt;kallenamn1&gt;[,&lt;kallenamn2&gt;]*: Gje kanal-voicestatus til nokon. Du må vera kanaloperatør for å gjera dette.
command.whois2=%S [&lt;nick&gt;]: Hent info om ein brukar.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] kopla til rommet.
message.rejoined=Du har kopla til rommet på nytt.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Du vart sparka av %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S vart sparka av %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Modus %1$S for %2$S vald av %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Kanalmodus %1$S valt av %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Din modus er %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Klarte ikkje å endra til det spesifiserte kallenamnet. Kallenamnet ditt er enno %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Du har forlate rommet (Part%1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S har forlate rommet (Part%2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S har forlate rommet (Avslutta%2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S har invitert deg til %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S vart invitert til %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S er allereie %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S vart tilkalla.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS informasjon for %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S er fråkopla. WHOWAS-informasjon for %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\u00A0   %1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S er eit ukjend kallenamn.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S endra kanalpassord til %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S fjerna kanalpassordet.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Brukarar tilkopla frå følgjande adresser er utestengde frå %S:
message.noBanMasks=Det fins ingen utestengde adresser for %S.
message.banMaskAdded=Brukarar tilkopla frå adresser som passar med %1$S er utestengde av %2$S.
message.banMaskRemoved=Brukarar tilkopla frå adresser som passar med %1$S er ikkje lenger utestengde av %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Ping-svar %1$S in #2 millisekund.;Ping-svar frå %1$S in #2 millisekund.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Ingen kanal funnen: %S.
error.tooManyChannels=Kan ikkje kopla til %S; du er tilkopla for mange kanalar.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Kallenamnet er allereie i bruk, endrar namn til %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S er ikkje eit tilate kallenamn.
error.banned=Du er utestengd frå denne tenaren.
error.bannedSoon=Du vil snart bli utestengd frå denne tenaren.
error.mode.wrongUser=Du kan ikkje endra brukarmodus for andre brukarar.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S er ikkje tilkopla
error.wasNoSuchNick=Ukjend kallenamn: %S
error.noSuchChannel=Ukjend kanal: %S.
error.unavailable=%S er mellombels utilgjengeleg.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Du er utestengd frå %S.
error.cannotSendToChannel=Du kan ikkje senda meldingar til %S.
error.channelFull=Kanalen %S er full.
error.inviteOnly=Du treng ein invitasjon for å kopla til %S.
error.nonUniqueTarget=%S er ikkje eit unikt brukar@vertsnamn eller kortnamn, eller du har prøvd å kopla til for mange kanalar samtstundes.
error.notChannelOp=Du er ikkje kanaloperatør på %S.
error.notChannelOwner=Du er ikkje kanaleigar for %S.
error.wrongKey=Kan ikkje kopla til rommet %S, ugyldig kanalpassord.
error.sendMessageFailed=Ein feil oppstod ved sending av den siste meldinga di. Prøv igjen når tilkoplinga er oppretta på nytt.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Du kan ikkje kopla til %1$S, og vart automatisk omdirigert til %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' er ikkje eit gyldig brukarmodus på denne tenaren.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Namn
tooltip.server=Tilkopla
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Tilkopla frå
tooltip.registered=Registrert
tooltip.registeredAs=Registrert som
tooltip.secure=Brukar ei trygg tilkopling
# The away message of the user
tooltip.away=Borte
tooltip.ircOp=IRC-operatør
tooltip.bot=Bot
tooltip.lastActivity=Siste aktivitet
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=%S sidan
tooltip.channels=No tilkopla

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Ja
no=Nei