calendar/chrome/calendar/calendar.properties
author Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Sat, 27 Feb 2021 15:36:37 +0000
changeset 3436 258cfd034ad244efe2fc06f66c11ab72a774a7b3
parent 2984 59f2ccc9635240c8550e6a7e89d1170334164209
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Misc. strings in JS

# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
PrintPreviewWindowTitle=Førehandsvising av %1$S
Untitled=Namnlaus

# Default name for new events
newEvent=Ny hending

# Titles for the event/task dialog
newEventDialog=Ny hending
editEventDialog=Rediger hending
newTaskDialog=Ny oppgåve
editTaskDialog=Rediger oppgåve

# Do you want to save changes?
askSaveTitleEvent=Lagra hendinga
askSaveTitleTask=Lagra oppgåva
askSaveMessageEvent=Hendinga er ikkje lagra. Vil du lagra hendinga?
askSaveMessageTask=Oppgåva er ikkje lagra. Vil du lagra oppgåva?

# Event Dialog Warnings
warningEndBeforeStart=Sluttdatoen du skreiv inn er før start-datoen
warningUntilDateBeforeStart=Til-datoen er før startdatoen

# The name of the calendar provided with the application by default
homeCalendarName=Heim

# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
untitledCalendarName=Namnlaus kalender

# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
statusTentative   =Med atterhald
statusConfirmed   =Stadfesta
eventStatusCancelled=Avbrote
todoStatusCancelled =Avbrote
statusNeedsAction  =Treng handling
statusInProcess   =I framdrift
statusCompleted   =Ferdig

# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
highPriority=Høg
normalPriority=Normal
lowPriority=Låg

importPrompt=Kva for kalender vil du importere desse hendingane til?
exportPrompt=Kva for kalender vil du eksportere frå?
pastePrompt=Kva for ein av dei skrivbare kalendrane dine vil du lime inn i?
publishPrompt=Kva for kalender vil du publisere?

# LOCALIZATION NOTE (pasteEventAlso): The users pasting operation includes among
# others also a meeting invitation - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventAlso=Innliminga di inneheld eit møte
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsAlso): The users pasting operation includes among
# others also several meeting invitations - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventsAlso=Innliminga di inneheld møte
# LOCALIZATION NOTE (pasteTaskAlso): The users pasting operation includes among
# others also an assigned task - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskAlso=Innliminga di inneheld ei tildelt oppgåve
# LOCALIZATION NOTE (pasteTasksAlso): The users pasting operation include among
# others also several assigned tasks - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteTasksAlso=Innliminga di inneheld tildelte oppgåver
# LOCALIZATION NOTE (pasteItemsAlso): The users pasting operation includes among
# others also assigned task(s) and meeting invitation(s) - this is used as a affix
# in pasteNotifyAbout
pasteItemsAlso=Innliminga di inneheld møte og tildelte oppgåver
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting a meeting -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventOnly=Du limer inn eit møte
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several meetings -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventsOnly=Du limer inn møte
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting an assigned task -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskOnly=Du limer inn ei tildelt oppgåve
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several assigned
# tasks - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTasksOnly=Du limer inn tildelte oppgåver
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting assigned task(s) and
# meeting(s) - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteItemsOnly=Du limer inn møte og tildelte oppgåver

# LOCALIZATION NOTE (pasteNotifyAbout): Text displayed if pasting an invitation
# or assigned task
# %1$S - pasteEvent* or pasteTask*
pasteNotifyAbout=%1$S - vil du sende ei opdatering til alle involverte?

# LOCALIZATION NOTE (pasteAndNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteAndNotifyLabel=Lim inn og send no
# LOCALIZATION NOTE (pasteDontNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteDontNotifyLabel=Lim inn utan å sende

# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
#  %1$S will be replaced with number of failed items
#  %2$S will be replaced with last error code / error string
importItemsFailed=Klarte ikkje å importere %1$S element. Den siste feilen var: %2$S
# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile=Klarte ikkje å importere frå %1$S. Det finst ingen objekt som kan importerast i denna fila.

# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile2):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile2=Klarte ikkje å importere frå %1$S. Det finst ingen importerbare element i denne fila.

#spaces needed at the end of the following lines
eventDescription=Skildring:

unableToRead=Kan ikkje lese frå fila:
unableToWrite=Kan ikkje skrive til fila:
defaultFileName=MozillaCalEvents
HTMLTitle=Mozilla Calendar

# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
#  %1$S will be replaced with the path to a file
timezoneError=Ei ukjend og udefinert tidssone vart funnen under lesing av %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
duplicateError=%1$S hendingar vart ignorerte sidan dei finst både i målkalenderen og i %2$S.

unableToCreateProvider=Ein feil oppstod under førebuinga til bruk av kalenderen på %1$S. Han vil ikkje vere tilgjengeleg.
unknownTimezonesError=Ein feil oppstod under førebuinga til bruk av kalenderen på %1$S. Kalenderen kan vise til ukjende tidssoner. Installer siste calendar-timezones.xpi.
missingCalendarTimezonesError=Ingen tidssoner vart funne! Installer calendar-timezones.xpi.

# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
unknownTimezoneInItem=Ukjend tidssone "%1$S" in "%2$S". Denne vert handsama som «flytande» lokal tidssone: %3$S
TimezoneErrorsAlertTitle=Tidssonefeil
TimezoneErrorsSeeConsole=Sjå feilkonsoll: Ukjende tidssoner vert handsama som «flytande» lokal tidssone.

# The following strings are for the prompt to delete/unsubscribe from the calendar
removeCalendarTitle=Fjern kalender
removeCalendarButtonDelete=Slett kalender
removeCalendarButtonUnsubscribe=Stopp abonnement

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe): Shown for
# calendar where both deleting and unsubscribing is possible.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe=Vil du fjerne kalenderen «%1$S»? Stopping av abonnementet vil fjerne kalenderen frå lista, sletting vil også permanent fjerne tilhøyrande data.

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDelete): Shown for calendar where
# deleting is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDelete=Ønskjer du å permanent slette kalenderen «%1$S»?

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageUnsubscribe): Shown for calendar
# where unsubscribing is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageUnsubscribe=Ønskjer du å stoppe abonnementet på kalenderen «%1$S»?

WeekTitle=Veke %1$S
None=Ingen

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none
tooNewSchemaErrorBoxTitle=Kalenderdata er ikkje kompatible med denne versjonen av %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Kalenderdata i profilen din vart oppdaterte av ein nyare versjon av %1$S. Dersom du held fram vil det truleg føre til at informasjonen vert borte eller øydelagd. %1$S vert no slått av og %2$S starta på nytt.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonRestart=Start %1$S på nytt

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonQuit=Avslutt %1$S

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorText):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application, e.g. 'Thunderbird'
#  %2$S will be replaced with the name of the new copy of the file, e.g. 'local-2020-05-11T21-30-17.sqlite'
tooNewSchemaErrorText=Kalenderdataa dine er ikkje kompatible med denne versjonen av %1$S. Kalenderdataa i profilen din vart oppdaterte av ein nyare versjon av %1$S. Ein sikkerheitskopi av datafila er oppretta med namnet «%2$S». Fortset med ei nyoppretta datafil.

# List of events or todos (unifinder)
eventUntitled=Manglar tittel

# Tooltips of events or todos
tooltipTitle=Tittel:
tooltipLocation=Stad:
# event date, usually an interval, such as
# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
tooltipDate=Dato:
# event calendar name
tooltipCalName=Kalendernamn:
# event status: tentative, confirmed, cancelled
tooltipStatus=Status:
# event organizer
tooltipOrganizer=Organisert av:
# task/todo fields
# start date time, due date time, task priority number, completed date time
tooltipStart=Start:
tooltipDue=Forfall:
tooltipPriority=Prioritet:
tooltipPercent=% fullført:
tooltipCompleted=Fullført:

# Tooltips for attendees and organizer in event and summary dialog

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendee.combined): tooltip for itip icon in summary/event dialog.
# Given an attendee loungeexample.org of type room is a mandatory participant and has accepted the
# invitation, the tooltip would be:
# lounge@example.org (room) is a required participant. lounge@example.org has confirmed attendance.
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %2$S - value of dialog.tooltip.attendeePartStat2.*
dialog.tooltip.attendee.combined=%1$S %2$S

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR=%1$S er vertskap for hendinga.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT=%1$S er ein ikkje-deltakar.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT=%1$S er ein valfri deltakar.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT=%1$S er ein påkravd deltakar

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED=%1$S har stadfesta deltaking.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED=%1$S har avvist deltaking.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED=%1$S har delegert deltakinga si.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION=%1$S må framleis svara.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE=%1$S har med atterhald godteke deltakinga si.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing individual attendee
dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL=%1$S
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a group (e.g. a distribution list)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP=%1$S (gruppe)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a resource (e.g. projector)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE=%1$S (resurs)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a room
dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM=%1$S (rom)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing an attendee of unknown type
dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN=%1$S

#File commands and dialogs
New=Ny
Open=Opna
filepickerTitleImport=Importer
filepickerTitleExport=Eksporter

# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
filterIcs=iCalendar (%1$S)
filterXml=XML-dokument (%1$S)
filterHtml=Nettside (%1$S)
filterOutlookCsv=Outlook Kommaseparert (%1$S)

# Remote calendar errors
genericErrorTitle=Det oppstod ein feil
httpPutError=Publisering av kalenderfila feila.\nStatuskode: %1$S: %2$S
otherPutError=Publisering av kalenderfila feila.\nStatuskode: 0x%1$S

# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
readOnlyMode=Ein feil har oppstått under lesing av kalenderdata: %1$S. Han er no skriveverna, sidan endringar i han truleg vil føre til tap av data. Du kan endre dette ved å velje «Rediger kalender».

# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
disabledMode=En feil oppstod under lesing av data i kalenderen: %1$S. Og er difor avslått til det er trygt å bruke han.

# LOCALIZATION NOTE (minorError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
minorError=Ein feil har oppstått under lesing av kalenderdata: %1$S. Men sidan feilen verkar å vere liten, vil programmet prøve å fortsetje.

# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
stillReadOnlyError=Ein feil har oppstått under lesing av kalenderdata: %1$S.
utf8DecodeError=Ein feil har oppstått under dekoding av ei iCalendar (ics)-fil til UTF-8. Kontroller at fila, medrekna symbol og utheva teikn, er koda med UTF-8.
icsMalformedError=Lesing av ei iCalendar (ics)-fil feila. Kontroller at fila samsvarar med iCalendar (ics)-filsyntaks.
itemModifiedOnServerTitle=Hending endra på tenaren
itemModifiedOnServer=Denne hendinga er nyleg blitt endra på tenaren.\n
modifyWillLoseData=Dersom du sender inn endringane dine, overskriv du endringane som er gjort på tenaren.
deleteWillLoseData=Slettar du denne hendinga vil endringane som er gjort på tenaren gå tapt.
updateFromServer=Forkast endringane mine og last inn på nytt
proceedModify=Send endringane mine likevel
proceedDelete=Slett likevel
dav_notDav=Ressursen på %1$S er anten ikkje ei DAV-samling eller er ikkje tilgjengeleg
dav_davNotCaldav=Ressursen på %1$S er ei DAV-samling, men ikkje ein CalDAV-kalender
itemPutError=Det oppstod ein feil ved lagring av hendingar på tenaren.
itemDeleteError=Det oppstod ein feil ved sletting av hendingar på tenaren.
caldavRequestError=Det oppstod ein feil ved sending av invitasjonen.
caldavResponseError=Det oppstod ein feil ved sending av svaret.
caldavRequestStatusCode=Statuskode: %1$S
caldavRequestStatusCodeStringGeneric=Klarte ikkje å handsame førespurnaden.
caldavRequestStatusCodeString400=Førespurnaden har feil syntaks og kan ikkje handsamast.
caldavRequestStatusCodeString403=Brukaren manglar nødvendige rettar for å utføre førespurnaden.
caldavRequestStatusCodeString404=Fann ikkje resursen.
caldavRequestStatusCodeString409=Resurskonflikt.
caldavRequestStatusCodeString412=Vilkåra feila.
caldavRequestStatusCodeString500=Intern serverfeil.
caldavRequestStatusCodeString502=Problem med gateway (proxy-konfigurasjon?).
caldavRequestStatusCodeString503=Intern tenarfeil (serveren er mellombels nede?).
caldavRedirectTitle=Oppdatere plassering for kalenderen %1$S?
caldavRedirectText=Førespurnaden for %1$S er vidarekopla til ei ny plassering. Ønskjer du å endre plassering til følgjande verdi?
caldavRedirectDisableCalendar=Slå av kalender


# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
# for english-US:
#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
# for english:
#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
#  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
likelyTimezone=Europe/Oslo, Europe/Stockholm, Europe/Copenhagen, Europe/London, Europe/Paris, Europe/Berlin, America/New_York

# Guessed Timezone errors and warnings.
# Testing note:
# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
# * repeat
#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
#  - restart
#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
#   makes sense for OS city.
#
# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
# Testing notes:
# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
#  can also trigger this warning.
WarningOSTZNoMatch=Åtvaring: Tidssona i opreativsystemet («%1$S»)\nsamsvarar ikkje lenger med den interne ZoneInfo-tidssona («%2$S»).

# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
SkippingOSTimezone=Hoppar over tidssona til operativsystemet («%1$S»).

# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
SkippingLocaleTimezone=Hoppar over lokal-tidssone («%1$S»).

# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
# and changes are often more than a week different).
warningUsingFloatingTZNoMatch=Åtvaring: Brukar «flytande» tidssone.\nIngen tidssonedata frå ZoneInfo samsvarte med tidssonedata på operativsystemet.

# "Warning: Using guessed timezone
#  America/New York (UTC-0500/-0400).
#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
WarningUsingGuessedTZ=Åtvaring: Gjettar tidssone\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S

# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Denne ZoneInfo-tidssona passar nesten til tidssona i operativsystemet. \nFor denne regelen vil neste byte mellom standardtid og vintertid skje\nmaks ei veke etter operativsystemet.\nDet kan oppstå konflikt i data, som t.d. at startdato\neller ulike reglar, eller forskjellar for ikkje-gregorianske kalendrar.

TZSeemsToMatchOS=Denne ZoneInfo-tidssona ser ut til å samsvare med tidssona på operativsystemet i år.

# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
# used for a display of a chosen timezone
#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
TZFromOS=Denne ZoneInfo-tidssona vart vald basert på tidssoneidentifiseringa\n på operativsystemet, «%1$S».

# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
TZFromLocale=Denne ZoneInfo-tidssona vart vald basert på ei passande operativsystem\ntidssone som dei fleste brukarane av US English har.

TZFromKnownTimezones=Denne ZoneInfo-tidssona vart vald basert på samsvar mellom operativsystem\ntidssona og kjende tidssoner i alfabetisk rekkjefølgje etter tidssone-ID.

# Print Layout
formatListName = Liste
weekPrinterName = Vekeplanleggar
monthPrinterName = Månadsoversikt
tasksWithNoDueDate = Oppgåver utan forfallsdato

# Providers
caldavName=CalDAV
compositeName=Kompositt
icsName=iCalendar (ICS)
memoryName=Førebels (minne)
storageName=Lokal (SQLite)

# Used in created html code for list layout print and html export
htmlPrefixTitle=Tittel
htmlPrefixWhen=Når
htmlPrefixLocation=Stad
htmlPrefixDescription=Skildring
htmlTaskCompleted=%1$S (fullført)

# Categories
addCategory=Legg til kategori
multipleCategories=Fleire kategoriar

today=I dag
tomorrow=I morgon
yesterday=I går

#Today pane
eventsonly=Hendingar
eventsandtasks=Hendingar og oppgåver
tasksonly=Oppgåver
shortcalendarweek=Veke

go=

# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
# 'next Sunday'.
next1=neste
next2=neste
last1=siste
last2=siste

# Alarm Dialog
# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
alarmWindowTitle.label=#1 påminning;#1 påminningar

# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmStarts=Startar: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTodayAt=I dag %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTomorrowAt=I morgon %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmYesterdayAt=I går %1$S

# Alarm interface strings
# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
alarmDefaultDescription=Standard Mozilla-skildring
alarmDefaultSummary=Standard Mozilla-oppsummering

# LOCALIZATION NOTE (alarmSnoozeLimitExceeded): Semi-colon list of plural
# forms.
alarmSnoozeLimitExceeded=Du kan ikkje slumre ein alarm meir enn #1 månad.;Du kan ikkje slumre ein alarm over #1 månadar.

taskDetailsStatusNeedsAction=Treng handling

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% fullført
taskDetailsStatusCompleted=Fullført

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
taskDetailsStatusCompletedOn=Fullført den %1$S
taskDetailsStatusCancelled=Avbrote

gettingCalendarInfoCommon=Kontrollerer kalendrar…

# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
gettingCalendarInfoDetail=Kontrollerer kalender %1$S av %2$S

# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
#  %1$S will be replaced with the number of an error code
errorCode=Feilkode: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
#  %1$S will be replaced with the description of an error
errorDescription=Skildring: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
errorWriting2=Ein feil oppstod under skriving til kalenderen %1$S! Sjå nedanfor for meir informasjon.

# LOCALIZATION NOTE (errorWritingDetails):
# This will be displayed in the detail section of the error dialog
errorWritingDetails=Viss du ser denne meldinga etter å ha slumra eller avvist ei påminning, og dette er for ein kalender du ikkje vil leggje til eller redigere hendingar for, kan du markere denne kalenderen som skrivebeskytta for å unngå at dette skjer i framtida. For å gjere det, gå til kalendereigenskapane ved å høgreklikke på denne kalenderen i lista i kalenderen eller oppgåvevisinga.

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarDisabled=Kalenderene %1$S er førebels ikkje tilgjengeleg

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarReadOnly=Kalenderen %1$S er skriveverna

taskEditInstructions=Trykk her for å leggje til ei ny oppgåve
taskEditInstructionsReadonly=Vel ein kalender som kan skrivast til
taskEditInstructionsCapability=Vel ein kalender som støttar oppgåver

eventDetailsStartDate=Start:
eventDetailsEndDate=Slutt:

# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
#  %1$S will be replaced with the completion date-time
#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleLongCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleLongCalendarWeek=Kalenderveke: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalLongCalendarWeeks=kalenderveker %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleShortCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleShortCalendarWeek=Veke: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalShortCalendarWeeks=Veke: %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (abbreviationOfWeek):
# Used for displaying the week number in the first day box of every week
# in multiweek and month views.
# It allows to localize the label with the week number in case your locale
# requires it.
# Take into account that this label is placed in the same room of the day label
# inside the day boxes, exactly on left side, hence a possible string shouldn't
# be too long otherwise it will create confusion between the week number and
# the day number other than a possible crop when the window is resized.
#
#  %1$S is a number from 1 to 53 that represents the week number.
abbreviationOfWeek=%1$S

# Task tree, "Due In" column.
# LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
dueInDays=#1 dag;#1 dagar
dueInHours=#1 time;#1 timar
dueInLessThanOneHour=< 1 time

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
# used for display of Month-dates like 'December 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month
#  %2$S will be replaced with the year
monthInYear=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
monthInYear.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (formatDateLong):
# used for display dates in long format like 'Mon 15 Oct 2008' when it's
# impossible to retrieve the formatatted date from the OS.
#  %1$S will be replaced with name of the day in short format;
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties);
#  %3$S will be replaced with the name of the month in short format;
#  %4$S will be replaced with the year.
formatDateLong=%1$S %2$S %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (dayHeaderLabel):
# used for display the labels in the header of the days in day/week views in short
# or long format. For example: 'Monday 6 Oct.' or 'Mon. 6 Oct.'
#  %1$S will be replaced with name of the day in short or long format
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties), plus the name
#     of the month in short format (the day/month order depends on the OS settings).
dayHeaderLabel=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth):
# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalInMonth=%1$S %2$S – %3$S, %4$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalInMonth.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths):
# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %5$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenMonths=%1$S %2$S – %3$S %4$S, %5$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenMonths.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears):
# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the year of the start date
#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %6$S will be replaced with the year of the end date
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenYears=%1$S %2$S, %3$S – %4$S %5$S, %6$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenYears.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
# used for intervals where end is equals to start
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
# end date but still include end time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
# used for intervals spanning multiple days by including date and time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the date of the end date
#  %4$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
# used for task without start and due date
# (showed only in exported calendar in Html format)
datetimeIntervalTaskWithoutDate= ingen start- eller forfallsdato
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
# used for intervals in task with only start date
# displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=startdato %1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
# used for intervals in task with only due date
# displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the due date
#  %2$S will be replaced with the time of the due date
datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=innan %1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
# Labels that appear while dragging a task with only
# entry date OR due date
dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Starttidspunkt
dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Forfall

deleteTaskLabel=Slett oppgåve
deleteTaskMessage=Vil du verkeleg slette denne oppgåva?
deleteTaskAccesskey=l
deleteItemLabel=Slett
deleteItemMessage=Vil du verkeleg slette dette elementet?
deleteItemAccesskey=l
deleteEventLabel=Slett hending
deleteEventMessage=Vil du verkeleg slette denne hendinga?
deleteEventAccesskey=l

calendarPropertiesEveryMinute=Kvart minutt;Kvart #1 minutt

# LOCALIZATION NOTE (extractUsing)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
extractUsing=Med %1$S

# LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
#  %2$S will be replaced with region like US in en-US
extractUsingRegion=Brukar %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (unit)
# Used to determine the correct plural form of a unit
unitMinutes=#1 minutt;#1 minutt
unitHours=#1 time;#1 timar
unitDays=#1 dag;#1 dagar
unitWeeks=#1 veke;#1 veker

# LOCALIZATION NOTE (showCalendar)
# Used in calendar list context menu
#  %1$S will be replaced with the calendar name
# uses the access key calendar.context.togglevisible.accesskey
showCalendar=Vis %1$S
hideCalendar=Gøym %1$S
# uses the access key calendar.context.showonly.accesskey
showOnlyCalendar=Vis berre %1$S

# LOCALIZATION NOTE (modifyConflict)
# Used by the event dialog to resolve item modification conflicts.
modifyConflictPromptTitle=Konflikt ved endring av element
modifyConflictPromptMessage=Elementet som vert redigert i dialogen er endra sidan det vart opna.
modifyConflictPromptButton1=Skriv over dei andre endringane
modifyConflictPromptButton2=Forkast desse endringane

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedFrom): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip and the visible name for an attendee in the event summary dialog - don't add
# leading or trailing whitespaces here
# %1$S - a single delegatee or a comma separated list of delegatees
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedFrom=(delegert frå %1$S)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedTo): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip for an attendee in the event summary dialog - don't add leading or trailing
# whitespaces here
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedTo=(delegert til %1$S)

# Accessible description of a grid calendar with no selected date
minimonthNoSelectedDate=Ingen dato vald