browser/chrome/overrides/netError.dtd
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Fri, 21 Jan 2022 09:34:51 +0000
changeset 3808 4260063f4c62c33c7e769c4f870002caf401d56d
parent 3322 920225bd0b2528d1e1d3133650ea23835b2a0e8e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problem med lasting av sida">
<!ENTITY retry.label "Prøv på nytt">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "Gå tilbake">
<!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Gå tilbake (Tilrådd)">
<!ENTITY advanced2.label "Avansert…">
<!ENTITY viewCertificate.label "Vis sertifikat">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "Fann ikkje serveren">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "
<strong>Viss adressa er rett, er det tre andre ting du kan prøve:</strong>
<ul>
 <li>Prøv igjen seinare.</li>
 <li>Sjekk nettverkssambandet ditt.</li>
 <li>Viss du er tilkopla, men bak ein brannmur, må du kontrollere at &brandShortName; har løyve til å bruke internett.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Kontroller filnamnet etter skilnadar i store/små bokstavar eller andre skrivefeil.</li> <li>Kontroller om fila er flytta, har endra namn eller er sletta.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Den kan ha vorte fjerna, flytta, eller filrettar hindrar tilgang.</li></ul>">

<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; klarte ikkje å laste denne sida av ukjend årsak.</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "Logg inn på nettverket">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "
<p>Du må logge inn på nettverket før du kan kople til Internett.</p>
">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Opne innloggingsside for nettverk">

<!ENTITY malformedURI.pageTitle "Ugyldig nettadresse">

<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Det førespurde dokumentet er ikkje tilgjengeleg i &brandShortName; sitt snøgglager.</p><ul><li>Av tryggingsomsyn tillét ikkje &brandShortName; å automatisk hente sensitive dokument på nytt.</li><li>Trykk Prøv igjen for å hente dokumentet på nytt frå nettstaden.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Trykk «Prøv igjen» for å byte til tilkopla modus og laste sida på nytt.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Kontakt eigarane av nettstaden og informer dei om problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Kontakt eigaren av nettsida og informer dei om dette problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Du må kanskje installere anna programvare for å opne denne adressa.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Kontroller at proxy-innstillingane er korrekte.</li> <li>Kontakt nettverksansvarleg for å forsikre deg om at proxyserveren fungerer.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Kontroller at proxyinnstillingane er rette.</li> <li>Kontroller at datamaskina har ei fungerande nettverkstilkopling.</li> <li>Dersom datamaskina di eller nettverket er verna av ein brannmur eller proxy, kontroller at &brandShortName; har løyve til å kople til Internett.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Dette problemet kan av og til kome av at infokapslar har vorte slått av eller ved å ikkje godta infokapslar.</li> </ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Kontroller at systemet ditt har Personal Security Manager installert.</li> <li>Dette problemet kan kome av eit uvanleg oppsett på tenaren.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Sida du prøver å opne kan ikkje visast fordi det ikkje kan stadfestast at overførte data er autentiske.</li> <li>Kontakt nettstadeigarane og informer om problemet.</li> </ul>">

<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
was trying to connect. -->
<!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; oppdaga ein potensiell sikkerheitstrussel og fortsette ikkje til <span class='hostname'/>. Viss du besøkjer denne nettstaden, kan angriparane prøve å stele informasjon som passord, e-post eller kredittkortdetaljar.">
<!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; oppdaga ein potensiell sikkerheitstrussel og held ikkje fram til <span class='hostname'/> fordi denne nettstaden krev ei sikker tilkopling.">

<!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; oppdaga eit problem og held ikkje fram til <span class='hostname'/>. Nettstaden er anten feilkonfigurert eller klokka på datamaskina er stilt inn på feil tid.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Sannsynlegvis har sertifikatet til nettsida gått ut, noko som hindrar &brandShortName; frå å kople til trygt. Dersom du besøkjer denne nettsida, kan angriparar prøve å stele informasjon som passord, e-post eller kredittkortdetaljar.">
<!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Sannsynlegvis har sertifikatet til nettsida gått ut, noko som hindrar &brandShortName; frå å opprette eit trygt samband.">

<!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Kva kan du gjere med det?">

<!ENTITY certerror.unknownIssuer.whatCanYouDoAboutIt "
<p>Problemet er mest sannsynleg med nettstaden, og det er ingenting du kan gjere for å løyse det.</p>
<p>Viss du er på eit bedriftsnettverk eller brukar antivirusprogramvare, kan du kontakte brukarstøtta for hjelp. Du kan også varsle administrator for nettstaden om problemet.</p>
">

<!ENTITY certerror.expiredCert.whatCanYouDoAboutIt2 "
<p>Klokka på datamaskina er sett til <span id='wrongSystemTime_systemDate2'/>. Kontroller at datamaskina er sett til rett dato, klokkeslett og tidssone i systeminnstillingane, og last deretter <span class='hostname'/> på nytt.</p>
<p>Viss klokka di allereie er sett til rett tidspunkt, er nettstaden sannsynlegvis feilkonfigurert, og det er ingenting du kan gjere for å løyse problemet. Du kan varsle administrator for nettstaden om problemet.</p>
">

<!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "
<p>Problemet er mest sannsynleg med nettstaden, og det er ingenting du kan gjere for å løyse det. Du kan varsle administrator for nettstaden om problemet.</p>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Nettstaden kan vere mellombels utilgjengeleg eller oppteken. Prøv på nytt om ei lita stund.</li> <li>Dersom ingen sider vert lasta, kontroller at nettverkstilkoplinga til datamaskina er i orden.</li> <li>Dersom datamaskina er verna av ein brannmur eller mellomtenar, kontroller at &brandShortName; har løyve til å bruke nettet.</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; hindra nettsida frå å laste inn på denne måten fordi nettsida har ein tryggingspraksis som forbyr det.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; hindra denne nettsida i å laste i denne konteksten fordi nettsida har ein X-Frame-Options-policy som ikkje tillèt det.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Sida du prøver å vise kan ikkje opnast fordi ein feil i dataoverføringa vart oppdaga.</p><ul><li>Kontakt eigarane av nettstaden og informer dei om dette problemet.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Godta risikoen og fortset">

<!ENTITY errorReporting.automatic2 "Rapporter feil som dette for å hjelpe Mozilla med å identifisere og blokkere skadelege nettstadar">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "Les meir…">

<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt nettstadseigarane og informer dei om dette problemet.</li></ul></p>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Avansert info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY certerror.pagetitle2 "Åtvaring: Potensiell sikkerheitsrisiko framom her">
<!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Kopla ikkje til: Potensielt tryggingsproblem">
<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> har ein tryggingspolicy kalla HTTP Strict Transport Security (HSTS), som betyr at &brandShortName; berre kan kople til han trygt. Du kan ikkje leggje til eit unntak for å besøkje denne nettstaden.">
<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Kopier tekst til utklippstavla">

<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> brukar tryggingsteknologi som er forelda og sårbar for åtak. Ein angripar kan lett avsløre informasjon som du trudde skulle vere sikker. Administrator på nettstaden må fikse tenaren før du kan besøkje nettsida.</p><p>Feilkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokkert side">

<!ENTITY certerror.mitm.longDesc "<span class='hostname'></span> er sannsynlegvis ein sikker nettstad, men ei sikker tilkopling kunne ikkje etablerast. Problemet er forårsaka av <span class='mitm-name'/> som anten er eit program på datamaskina di eller på nettverket ditt.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt1 "Viss antivirusprogrammet ditt inneheld ein funksjon som skannar krypterte tilkoplingar (ofte kalla «webscanning» eller «https-skanning»), kan du deaktivere denne funksjonen. Viss det ikkje verkar, kan du fjerne og installere antivirusprogrammet på nytt.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt2 "Om du er i eit bedriftsnettverk, kan du kontakte IT-avdelinga di.">
<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt3 "Viss du ikkje kjenner til <span class='mitm-name'/>, kan dette vere eit angrep, og du bør ikkje fortsette til nettstaden.">
<!ENTITY certerror.mitm.sts.whatCanYouDoAboutIt3 "Viss du ikkje kjenner til <span class='mitm-name'/>, kan dette vere eit angrep, og det er ingenting du kan gjere for å få tilgang til nettstaden.">

<!ENTITY clockSkewError.longDesc "Datamaskina di trur det er <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/>, som hindrar &brandShortName; frå å kople til trygt. For å besøkje <span class='hostname'></span>, oppdater klokka til datamaskina i systeminnstillingane til gjeldande dato, klokkeslett og tidssone, og oppdater deretter <span class='hostname'></span>.">

<!ENTITY prefReset.longDesc "Det ser ut til at sikkerheitsinnstillingane i nettverket kan vere årsak til dette. Vil du stille tilbake til standard innstillingar?">
<!ENTITY prefReset.label "Bruk standardinnstillingar">

<!ENTITY enableTls10.longDesc "Denne nettstaden støttar kanskje ikkje TLS 1.2-protokollen, som er den minste versjonen som vert støtta av &brandShortName;. Dersom du slår på TLS 1.0 og TLS 1.1, kan det hende at denne tilkoplinga lykkast.">
<!ENTITY enableTls10.note "TLS 1.0 og TLS 1.1 vil bli permanent deaktivert i ei framtidig utgåve.">
<!ENTITY enableTls10.label "Slå på TLS 1.0 og 1.1">

<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Sida du forsøker å vise kan ikkje opnast fordi ein feil i nettverksprotokollen vart oppdaga.</p><ul><li>Kontakt nettstadseigarane og informer dei om dette problemet.</li></ul>">