browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Fri, 27 May 2022 16:09:33 +0000
changeset 3866 4598fb2e432dd8a22069fd6c16a0119ffc86f33e
parent 3860 e736488d3eb539c835bb39bba01a103998bf1a5c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Send nettsider eit «Ikkje spor»-signal om at du ikkje vil bli spora
do-not-track-learn-more = Les meir
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Berre når { -brand-short-name } er innstilt for å blokkere kjende sporarar
do-not-track-option-always =
  .label = Alltid

settings-page-title = Innstillingar

# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box2 =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder = Søk i innstillingar

managed-notice = Nettlessaren din vert administrert av organisasjonen din.

category-list =
  .aria-label = Kategoriar

pane-general-title = Generelt
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }

pane-home-title = Start
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }

pane-search-title = Søk
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }

pane-privacy-title = Personvern og sikkerheit
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }

pane-sync-title3 = Synkronisering
category-sync3 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title3 }

pane-experimental-title = { -brand-short-name }-eksperiment
category-experimental =
  .tooltiptext = { -brand-short-name }-eksperiment
pane-experimental-subtitle = Gå varsamt til verks
pane-experimental-search-results-header = { -brand-short-name }-eksperiment: Fortset med varsemd
pane-experimental-description2 = Endrar du avanserte konfigurasjonsinnstillingar kan det påverke yting eller sikkerheit i { -brand-short-name }.

pane-experimental-reset =
  .label = Gjenopprett standard
  .accesskey = G

help-button-label = Brukarstøtte for { -brand-short-name }
addons-button-label = Utvidingar og tema

focus-search =
  .key = f

close-button =
  .aria-label = Lat att

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } må starte på nytt for å slå på denne funksjonen.
feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } må starte på nytt for å slå på denne funksjonen.
should-restart-title = Start { -brand-short-name } på nytt
should-restart-ok = Start { -brand-short-name } på nytt no
cancel-no-restart-button = Avbryt
restart-later = Start på nytt seinare

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlling-password-saving = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne innstillinga.

# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlling-web-notifications = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne innstillinga.

# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlling-privacy-containers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> krev innhaldsfaner.

# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers = <img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer denne innstillinga.

# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlling-proxy-config = <img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> kontrollerer korleis { -brand-short-name } koplar til internett.

# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = For å aktivere utvidinga, gå til <img data-l10n-name="addons-icon"/> Utviding i menyen <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Søkjeresultat

# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message2 = Orsak! Det er ingen resultat i innstillingar for «<span data-l10n-name="query"></span>».

search-results-help-link = Treng du hjelp? Gå til <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } brukarstøtte</a>

## General Section

startup-header = Startside

always-check-default =
  .label = Kontroller alltid om { -brand-short-name } er standard-nettlesar
  .accesskey = a

is-default = { -brand-short-name } er standard-nettlesar
is-not-default = { -brand-short-name } er ikkje standard nettlesar

set-as-my-default-browser =
  .label = Bruk som standard…
  .accesskey = S

startup-restore-windows-and-tabs =
  .label = Opne tidlegare vindauge og faner
  .accesskey = p

startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Åtvar meg når eg avsluttar nettlesaren

disable-extension =
  .label = Slå av utviding

tabs-group-header = Faner

ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab vekslar mellom faner i nyleg brukt-rekkjefølgje
  .accesskey = T

open-new-link-as-tabs =
  .label = Opne lenker i faner i staden for nye vindauge
  .accesskey = l

confirm-on-close-multiple-tabs =
  .label = Stadfest før attlating av fleire faner
  .accesskey = S

# This string is used for the confirm before quitting preference.
# Variables:
#  $quitKey (String) - the quit keyboard shortcut, and formatted
#            in the same manner as it would appear,
#            for example, in the File menu.
confirm-on-quit-with-key =
  .label = Stadfest før avslutting med { $quitKey }
  .accesskey = S

warn-on-open-many-tabs =
  .label = Åtvar meg når opning av mange faner samstundes kan gjere { -brand-short-name } treg
  .accesskey = a

switch-to-new-tabs =
  .label = Når du opner ei lenke, eit bilde eller media i ei ny fane, byt til fana med ein gong
  .accesskey = d

show-tabs-in-taskbar =
  .label = Vis førehandsvising av faner i Windows-oppgåvelinja
  .accesskey = s

browser-containers-enabled =
  .label = Aktiver innhaldsfaner
  .accesskey = k

browser-containers-learn-more = Les meir

browser-containers-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I

containers-disable-alert-title = Late att alle innhaldsfaner?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfane bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner?
    *[other] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfaner bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner?
  }

containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Lat att { $tabCount } innhaldsfane
    *[other] Lat att { $tabCount } innhaldsfaner
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Behald aktivert

containers-remove-alert-title = Fjerne denne behaldaren?

# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfane latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren?
    *[other] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfaner latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren?
  }

containers-remove-ok-button = Fjern denne behaldaren
containers-remove-cancel-button = Ikkje fjern denne behaldaren

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Språk og utsjånad

preferences-web-appearance-header = Utsjånaden på nettstaden

preferences-web-appearance-description = Nokre nettstadar tilpassar fargeskjemaet basert på innstillingane dine. Vel kva for fargeskjema du vil bruke for desse nettstadane.

preferences-web-appearance-choice-browser = { -brand-short-name }-tema
preferences-web-appearance-choice-system = Systemtema
preferences-web-appearance-choice-light = Lyst
preferences-web-appearance-choice-dark = Mørkt

preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
  .title = Samsvar temainnstillingane for { -brand-short-name } for nettsidebakgrunn og innhald på nettstaden.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
  .title = Samsvar systeminnstillingane for nettsidebakgrunn og innhald på nettstaden.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
  .title = Bruk ein lys utsjånad for nettsidebakgrunn og innhald.
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
  .title = Bruk ein mørk utsjånad for nettsidebakgrunn og innhald.

preferences-web-appearance-choice-input-browser =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }

preferences-web-appearance-choice-input-system =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }

preferences-web-appearance-choice-input-light =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }

preferences-web-appearance-choice-input-dark =
  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }

# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
# system colors.
preferences-web-appearance-override-warning = Fargevala dine overstyrer utsjånaden til nettstaden. <a data-l10n-name="colors-link">Handsam fargar</a>

# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
# to adapt to your language, but should not be changed.
preferences-web-appearance-footer = Handsam { -brand-short-name }-tema i <a data-l10n-name="themes-link">Tillegg og tema</a>

preferences-colors-header = Fargar

preferences-colors-description = Overstyr { -brand-short-name } sine standardfargar for tekst, nettsidebakgrunnar og lenker.

preferences-colors-manage-button =
  .label = Handsam fargar…
  .accesskey = H

preferences-fonts-header = Skrifttypar

default-font = Standardskrift
  .accesskey = t
default-font-size = Storleik
  .accesskey = S

advanced-fonts =
  .label = Avansert…
  .accesskey = A

# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Skalering

preferences-default-zoom = Standardskalering
  .accesskey = s

preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage }%

preferences-zoom-text-only =
  .label = Forstørr berre tekst
  .accesskey = o

language-header = Språk

choose-language-description = Vel føretrekte språk på nettsider

choose-button =
  .label = Vel…
  .accesskey = V

choose-browser-language-description = Vel språka som som skal brukast til å vise menyar, meldingar og varsel frå { -brand-short-name }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Vel alternativ…
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description = Start om { -brand-short-name } for å bruke desse endringane
confirm-browser-language-change-button = Bruk og start på nytt

translate-web-pages =
  .label = Omset webinnhald
  .accesskey = O

fx-translate-web-pages = { -translations-brand-name }

# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Omsettingar av <img data-l10n-name="logo"/>

translate-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = n

# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Bruk operativsystem-innstillingane for «{ $localeName }» for å formatere datoar, klokkeslett, tal og målingar.

check-user-spelling =
  .label = Kontroller stavinga mi når eg tastar
  .accesskey = K

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Filer og program

download-header = Nedlastingar

download-save-to =
  .label = Lagre filer i
  .accesskey = L

download-save-where = Lagre filer i
  .accesskey = L

download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Vel…
      *[other] Bla gjennom…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] V
      *[other] o
    }

download-always-ask-where =
  .label = Spør alltid om kvar eg vil lagre filer
  .accesskey = a

applications-header = Program

applications-description = Vel korleis { -brand-short-name } handterer filer du hentar frå nettet eller programma du brukar når du surfar.

applications-filter =
  .placeholder = Søk filtypar eller program

applications-type-column =
  .label = Innhaldstype
  .accesskey = I

applications-action-column =
  .label = Handling
  .accesskey = H

# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension }-fil
applications-action-save =
  .label = Lagre fila

# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Bruk { $app-name }

# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Bruk { $app-name } (standard)

applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Bruk macOS-standardprogrammet
      [windows] Bruk Windows-standardprogrammet
      *[other] Bruk standardprogrammet til systemet
    }

applications-use-other =
  .label = Bruk anna…
applications-select-helper = Vel hjelpeprogram

applications-manage-app =
  .label = Programinformasjon…
applications-always-ask =
  .label = Spør alltid

# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })

# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })

# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Bruk { $plugin-name } (i { -brand-short-name })
applications-open-inapp =
  .label = Opne i { -brand-short-name }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }

applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }

applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }

applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }

applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }

applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }

applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }

applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

applications-handle-new-file-types-description = Kva skal { -brand-short-name } gjere med andre filer?

applications-save-for-new-types =
  .label = Lagre filer
  .accesskey = L

applications-ask-before-handling =
  .label = Spør om du vil opne eller lagre filer
  .accesskey = S

drm-content-header = Digital Rights Management (DRM) innhald

play-drm-content =
  .label = Spel DRM-kontrollert innhald
  .accesskey = S

play-drm-content-learn-more = Les meir

update-application-title = { -brand-short-name }-oppdateringar

update-application-description = Hald { -brand-short-name } oppdatert for beste yting, stabilitet og sikkerheit.

update-application-version = Versjon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kva er nytt</a>

update-history =
  .label = Vis oppdateringshistorikk…
  .accesskey = p

update-application-allow-description = Tillat { -brand-short-name } å

update-application-auto =
  .label = Installer oppdateringar automatisk (tilrådd)
  .accesskey = a

update-application-check-choose =
  .label = Sjå etter oppdateringar, men la meg velje om eg vil installere dei
  .accesskey = S

update-application-manual =
  .label = Sjå aldri etter oppdateringar (ikkje tilrådd)
  .accesskey = a

update-application-background-enabled =
  .label = Når { -brand-short-name } ikkje køyrer
  .accesskey = N

update-application-warning-cross-user-setting = Denne innstillinga gjeld for alle Windows-kontoar og { -brand-short-name }-profilar som brukar denne installasjonen av { -brand-short-name }.

update-application-use-service =
  .label = Bruk ei bakgrunnsteneste for å installere oppdateringar
  .accesskey = B

update-application-suppress-prompts =
  .label = Vis færre oppdateringsvarsel
  .accesskey = n

update-setting-write-failure-title2 = Klarte ikkje å lagre oppdateringsinnstillingar

# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message2 =
  { -brand-short-name } oppdaga ein feil og lagra ikkje denne endringa. Merk, for å kunne lagre endringa av denne oppdateringsinnstillinga, vert det krevd løyve til å skrive til fila nedanfor. Du eller ein systemadministrator kan kanskje rette feilen ved å gi gruppa Brukarar full tilgang til denne fila.
  
  Kunne ikke skrive til filen: { $path }

update-in-progress-title = Oppdatering i framdrift

update-in-progress-message = Vil du at { -brand-short-name } skal fortsetje med denne oppdateringa?

update-in-progress-ok-button = &Avvis
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Fortset

## General Section - Performance

performance-title = Yting

performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Bruk tilrådde innstillingar for yting
  .accesskey = B

performance-use-recommended-settings-desc = Desse innstillingane er skreddarsydde for maskinvare og operativsystem i datamaskina di.

performance-settings-learn-more = Les meir

performance-allow-hw-accel =
  .label = Bruk maskinvareakselerasjon når tilgjengeleg
  .accesskey = m

performance-limit-content-process-option = Grense for innhaldsprosessar
  .accesskey = G

performance-limit-content-process-enabled-desc = Ytterlegere innhaldsprosessar kan forbetre ytinga når du brukar fleire faner, men vil også bruke meir minne.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Endring av talet på innhaldsprosessar kan berre gjerast med multiprosess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Lær deg korleis du kontrollerer om multiprosess er slått på</a>

# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (standard)

## General Section - Browsing

browsing-title = Nettlesing

browsing-use-autoscroll =
  .label = Bruk automatisk rulling
  .accesskey = B

browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Bruk jamn rulling
  .accesskey = u

browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
  .label = Vis alltid rullefelt
  .accesskey = V

browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Vis eit tøtsj-tastatur når nødvendig
  .accesskey = t

browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Bruk alltid piltastane for å navigere innanfor nettsider
  .accesskey = A

browsing-search-on-start-typing =
  .label = Søk etter tekst når eg byrjar å skrive
  .accesskey = k

browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Slå på videokontrollar for bilde-i-bilde
  .accesskey = e

browsing-picture-in-picture-learn-more = Les meir

browsing-media-control =
  .label = Kontroller media via tastatur, hovudsett eller virtuelt grensesnitt
  .accesskey = o

browsing-media-control-learn-more = Les meir

browsing-cfr-recommendations =
  .label = Tilrå utvidingar når du surfar
  .accesskey = T
browsing-cfr-features =
  .label = Tilrå funksjonar medan du surfar
  .accesskey = T

browsing-cfr-recommendations-learn-more = Les meir

## General Section - Proxy

network-settings-title = Nettverksinnstillingar

network-proxy-connection-description = Konfigurer korleis { -brand-short-name } koplar seg til internett.

network-proxy-connection-learn-more = Les meir

network-proxy-connection-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Nye vindauge og faner

home-new-windows-tabs-description2 = Vel kva du vil sjå når du opnar startsida, nye vindauge og nye faner.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Startside og nye vindauge

home-newtabs-mode-label = Nye faner

home-restore-defaults =
  .label = Bruk standardinnstillingar
  .accesskey = r

# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Firefox startside (standard)

home-mode-choice-custom =
  .label = Tilpassa nettadresser…

home-mode-choice-blank =
  .label = Tom side

home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Lim inn ein URL…

# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Bruk open nettside
      *[other] Bruk opne nettsider
    }
  .accesskey = B

choose-bookmark =
  .label = Bruk bokmerke…
  .accesskey = u

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Innhald på: Firefox-startside
home-prefs-content-description = Vel kva for innhald du vil ha på Firefox-startsida di.

home-prefs-search-header =
  .label = Nettsøk
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Snarvegar
home-prefs-shortcuts-description = Nettstadar du lagrar eller besøkjer
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Sponsa snarvegar

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Tilrådd av { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-new = Eksepsjonelt innhald sett saman av { $provider }, ein del av { -brand-product-name }-familien

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Korleis det fungerar
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponsa historiar

home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Besøkte sider
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Bokmerke
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Siste nedlasting
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Sider lagra til { -pocket-brand-name }

home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Nyleg aktivitet
home-prefs-recent-activity-description = Eit utval av nylige nettstadar og innhald

# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Snuttar

home-prefs-snippets-description-new = Tips og nyheiter frå { -vendor-short-name } og { -brand-product-name }

home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } rekkje
      *[other] { $num } rekkjer
    }

## Search Section

search-bar-header = Søkjelinje
search-bar-hidden =
  .label = Bruk adresselinja for søk og navigering
search-bar-shown =
  .label = Legg til søkjelinje i verktøylinja

search-engine-default-header = Standard søkjemotor
search-engine-default-desc-2 = Dette er standardsøkjemotoren din i adresselinja og søkelinja. Du kan byte når som helst.
search-engine-default-private-desc-2 = Vel ein annan standardsøkjemotor berre for private vindauge
search-separate-default-engine =
  .label = Bruk denne søkjemotoren i private vindauge
  .accesskey = u

search-suggestions-header = Søkjeforslag
search-suggestions-desc = Vel korleis forslag frå søkjemotoren skal visast.

search-suggestions-option =
  .label = Tilby søkjeforslag
  .accesskey = T

search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Vis søkjeforslag i adresselinja
  .accesskey = l

# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Vis søkjeforslag før nettlesarhistorikk i adressefeltresultata

search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Vis søkjeforslag i private vindauge

suggestions-addressbar-settings-generic2 = Endre innstillingar for andre adresselinjeforslag

search-suggestions-cant-show = Søkjeforslag vil ikkje visast i adresselinjeresultata fordi du har konfigurert { -brand-short-name } til å aldri hugse historikk.

search-one-click-header2 = Søkesnarvegar

search-one-click-desc = Vel alternative søkjemotorar som vert viste under adresselinja og søkelinja når du byrjar å skrive inn eit søkjeord.

search-choose-engine-column =
  .label = Søkjemotor
search-choose-keyword-column =
  .label = Nøkkelord

search-restore-default =
  .label = Bygg oppatt standard søkjemotorar
  .accesskey = G

search-remove-engine =
  .label = Fjern
  .accesskey = F
search-add-engine =
  .label = Legg til
  .accesskey = L

search-find-more-link = Finn fleire søkjemotorar

# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Kopiere stikkord
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Du har valt eit nøkkelord som allereie er i bruk av «{ $name }». Vel eit anna nøkkelord.
search-keyword-warning-bookmark = Du har valt eit nøkkelord som allereie vert brukt av eit bokmerke. Vel eit anna nøkkelord.

## Containers Section

containers-back-button2 =
  .aria-label = Tilbake til innstillingar
containers-header = Innhaldsfaner
containers-add-button =
  .label = Legg til ny behaldar
  .accesskey = L

containers-new-tab-check =
  .label = Vel ein behaldar for kvar ny fane
  .accesskey = V

containers-settings-button =
  .label = Innstillingar
containers-remove-button =
  .label = Fjern

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Ta med deg nettet
sync-signedout-description2 = Synkroniser bokmerke, historikk, faner, passord, utvidingar og innstillingar på tvers av alle einingane dine.

sync-signedout-account-signin3 =
  .label = Logg in for å synkronisere…
  .accesskey = L

# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Last ned Firefox for <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> eller <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> for å synkronisere med mobileininga di.

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Endre profilbilde

sync-sign-out =
  .label = Logg ut…
  .accesskey = g

sync-manage-account = Handter kontoen
  .accesskey = k

sync-signedin-unverified = { $email } er ikkje stadfesta.
sync-signedin-login-failure = Logg inn for å kople til på nytt { $email }

sync-resend-verification =
  .label = Send stadfesting på nytt
  .accesskey = S

sync-remove-account =
  .label = Fjern konto
  .accesskey = k

sync-sign-in =
  .label = Logg inn
  .accesskey = g

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synkronisering: PÅ

prefs-syncing-off = Synkronisering: AV

prefs-sync-turn-on-syncing =
  .label = Slå på synkronisering…
  .accesskey = S

prefs-sync-offer-setup-label2 = Synkroniser bokmerke, historikk, faner, passord, utvidingar og innstillingar på tvers av alle einingane dine.

prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synkroniser no
  .accesskeynotsyncing = n
  .labelsyncing = Synkroniserer…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Du synkroniserer for tida desse elementa:

sync-currently-syncing-bookmarks = Bokmerke
sync-currently-syncing-history = Historikk
sync-currently-syncing-tabs = Opne faner
sync-currently-syncing-logins-passwords = Innloggingar og passord
sync-currently-syncing-addresses = Adresser
sync-currently-syncing-creditcards = Kredittkort
sync-currently-syncing-addons = Tillegg
sync-currently-syncing-settings = Innstillingar

sync-change-options =
  .label = Endre…
  .accesskey = E

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Vel kva som skal synkroniserast
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Lagre endringar
  .buttonaccesskeyaccept = L
  .buttonlabelextra2 = Kople frå
  .buttonaccesskeyextra2 = K

sync-engine-bookmarks =
  .label = Bokmerke
  .accesskey = B

sync-engine-history =
  .label = Historikk
  .accesskey = H

sync-engine-tabs =
  .label = Opne faner
  .tooltiptext = Ei liste over kva som er ope på alle synkroniserte einingar
  .accesskey = f

sync-engine-logins-passwords =
  .label = Innloggingar og passord
  .tooltiptext = Brukarnamn og passord som du har lagra
  .accesskey = l

sync-engine-addresses =
  .label = Adresser
  .tooltiptext = Postadresser du har lagra (berre skrivebord)
  .accesskey = e

sync-engine-creditcards =
  .label = Kredittkort
  .tooltiptext = Namn, nummer og forfallsdato (berre skrivebord)
  .accesskey = K

sync-engine-addons =
  .label = Tillegg
  .tooltiptext = Tillegg og tema for Firefox desktop
  .accesskey = T

sync-engine-settings =
  .label = Innstillingar
  .tooltiptext = Generelle, personvern- og sikkerheitsinnstillingar du har endra
  .accesskey = n

## The device name controls.

sync-device-name-header = Namn på eininga

sync-device-name-change =
  .label = Endre namn på eininga…
  .accesskey = E

sync-device-name-cancel =
  .label = Avbryt
  .accesskey = A

sync-device-name-save =
  .label = Lagre
  .accesskey = L

sync-connect-another-device = Kople til ei anna eining

## Privacy Section

privacy-header = Nettlesarpersonvern

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Innloggingar og passord
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }

# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Spør om å lagre innloggingar og passord for nettsider
  .accesskey = i
forms-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = n
forms-generate-passwords =
  .label = Foreslå og generer sterke passord
  .accesskey = o
forms-breach-alerts =
  .label = Vis varsel om passord for datalekkasjar på nettstadar
  .accesskey = p
forms-breach-alerts-learn-more-link = Les meir

# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Autoutfyll innloggingar og passord
  .accesskey = i
forms-saved-logins =
  .label = Lagre innloggingar…
  .accesskey = L
forms-primary-pw-use =
  .label = Bruk eit hovudpassord
  .accesskey = B
forms-primary-pw-learn-more-link = Les meir
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Endre hovudpassord…
  .accesskey = d
forms-primary-pw-change =
  .label = Endre hovudpassord…
  .accesskey = E
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = ""

forms-primary-pw-fips-title = Du er for tida i FIPS-modus. FIPS krev eit hovudpassord.
forms-master-pw-fips-desc = Mislykka passordendring
forms-windows-sso =
  .label = Tillat Windows enkel innlogging for Microsoft-, arbeids- og skulekontoar.
forms-windows-sso-learn-more-link = Les meir
forms-windows-sso-desc = Handter konton i einingsinnstillingane dine

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Skriv inn innloggingsinformasjonen din for Windows for å lage eit hovudpassord. Dette vil gjere kontoen din tryggare.

# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = lag eit hovudpassord
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Historikk

# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = { -brand-short-name } vil
  .accesskey = v

history-remember-option-all =
  .label = Hugse historikk
history-remember-option-never =
  .label = Aldri hugse historikk
history-remember-option-custom =
  .label = Bruke eigne innstillingar for historikk

history-remember-description = { -brand-short-name } vil lagre informasjon om besøkte nettsider, skjema- og søkjehistorikk.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } vil bruke dei same innstillingane som privat nettlesing og vil ikkje hugse historikk medan du brukar nettet.

history-private-browsing-permanent =
  .label = Alltid bruke privat nettlesing-modus
  .accesskey = A

history-remember-browser-option =
  .label = Hugs nettlesing- og nedlastingshistorikk
  .accesskey = H

history-remember-search-option =
  .label = Hugse søkje- og skjemahistorikk
  .accesskey = ø

history-clear-on-close-option =
  .label = Slette historikk når { -brand-short-name } avsluttar
  .accesskey = S

history-clear-on-close-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I

history-clear-button =
  .label = Tøm historikk…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Infokapslar og sidedata

sitedata-total-size-calculating = Reknar ut storleik på nettstad-data og snøgglager…

# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Dei lagra infokapslane dine, nettstaddata og hurtiglager brukar for tida { $value } { $unit } diskplass.

sitedata-learn-more = Les meir

sitedata-delete-on-close =
  .label = Slett infokapslar og nettstaddata når { -brand-short-name } stenger
  .accesskey = S

sitedata-delete-on-close-private-browsing = I permanent privat nettlesingsmodus vil infokapslar og nettstaddata alltid bli sletta når { -brand-short-name } er avslutta.

sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Tillat infokapslar og nettsidedata
  .accesskey = a

sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Blokker infokapslar og nettsidedata
  .accesskey = B

# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Type blokkert
  .accesskey = T

sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sporing på tvers av nettstadar
sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies =
  .label = Sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar
sitedata-option-block-cross-site-cookies =
  .label = Sporingsinfokapslear på tvers av nettstadar, isolering av andre infokapslar på tvers av nettstadar
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Infokapslar frå ubesøkte nettsider
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Alle tredjeparts infokapslar (kan føre til feil på nettsider)
sitedata-option-block-all =
  .label = Alle infokapslar (vil føre til feil på nettsider)

sitedata-clear =
  .label = Tøm data…
  .accesskey = T

sitedata-settings =
  .label = Handter data…
  .accesskey = H

sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Handter unntak…
  .accesskey = H

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Adresselinje

addressbar-suggest = Når du brukar adresselinja, føreslå

addressbar-locbar-history-option =
  .label = Nettlesarhistorikk
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Bokmerke
  .accesskey = k
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Opne faner
  .accesskey = O
# Shortcuts refers to the shortcut tiles on the new tab page, previously known as top sites. Translation should be consistent.
addressbar-locbar-shortcuts-option =
  .label = Snarvegar
  .accesskey = S
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = Mest besøkte nettstadar
  .accesskey = M
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = Søkjemotorar
  .accesskey = k

addressbar-suggestions-settings = Endre innstillingar for søkjeforslag

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Utvida sporingsvern

content-blocking-section-top-level-description = Sporarar følgjer deg rundt på nettet for å samle informasjon om surfevanane og interessene dine. { -brand-short-name } blokkerer mange av desse sporarane og andre vondsinna skript.

content-blocking-learn-more = Les meir

content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Du brukar First Party Isolation (FPI), som set til side nokre av infokapsel-innstillingane til { -brand-short-name }.

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Standard
  .accesskey = S
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Streng
  .accesskey = r
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Tilpassa
  .accesskey = T

##

content-blocking-etp-standard-desc = Balansert for vern og yting. Sider vil laste normalt.
content-blocking-etp-strict-desc = Sterkare vern, men kan føre til at nokre nettstadar eller innhald ikkje vil fungere.
content-blocking-etp-custom-desc = Vel kva for sporarar og skript som skal blokkerast.
content-blocking-etp-blocking-desc = { -brand-short-name } blokkerer følgjande:

content-blocking-private-windows = Sporingsinnhald i private vindauge
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows = Infokapslar på tvers av nettstadar i alle vindauge (inkluderer infokapslar for sporing)
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows = Infokapslar på tvers av nettstadar i private vindauge
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Sporingsinfokapsler på tvers av nettstadar, isolering av attståande infokapslar
content-blocking-social-media-trackers = Sporing via sosiale medium
content-blocking-all-cookies = Alle infokapslar
content-blocking-unvisited-cookies = Infokapslar frå ikkje-besøkte nettsider
content-blocking-all-windows-tracking-content = Sporingsinnhald i alle vindauge
content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapslar
content-blocking-cryptominers = Kryptoutvinnarar
content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters

# "Test pilot" is used as a verb. Possible alternatives:
# "Be the first to try", "Join an early experiment".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-checkbox =
  .label = Test ut den kraftigaste personvernfunksjonen vår nokosinne
  .accesskey = T

# "Contains" here means "isolates", "limits".
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description = Totalt vern mot infokapslar isolerer infokapslar til nettstaden du er på, så sporarar ikkje kan bruke dei til å følgje deg mellom nettstadar.
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-learn-more = Les meir

content-blocking-warning-title = Viktig!
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Denne innstillinga kan føre til at enkelte nettstadar ikkje viser innhald eller fungerer rett. Dersom ein nettstad verkar øydelagd, kan det vere lurt å slå av sporingsvernet for nettsaden for å få laste inn alt innhaldet.
content-blocking-warning-learn-how = Les korleis

content-blocking-reload-description = Du må oppdatere fanene dine for å kunne bruke desse endringane.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Oppdater alle faner
  .accesskey = O

content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Sporingsinnhald
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = I alle vindauge
  .accesskey = I
content-blocking-option-private =
  .label = Berre i private vindauge
  .accesskey = B
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Endre blokkeringsliste

content-blocking-cookies-label =
  .label = Infokapslar
  .accesskey = k

content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Meir informasjon

# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Kryptoutvinnarar
  .accesskey = y

# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Nettlesaravtrykk
  .accesskey = N

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Handter unntak…
  .accesskey = H

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Løyve

permissions-location = Plassering
permissions-location-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t

permissions-xr = Virtuell røyndom
permissions-xr-settings =
  .label = Innstillingear…
  .accesskey = s

permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t

permissions-microphone = Mikrofon
permissions-microphone-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t

permissions-notification = Varsel
permissions-notification-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Les meir

permissions-notification-pause =
  .label = Set varsel på pause til { -brand-short-name } startar på nytt
  .accesskey = n

permissions-autoplay = Automatisk avspeling

permissions-autoplay-settings =
  .label = Innstillingar
  .accesskey = n

permissions-block-popups =
  .label = Blokker sprettoppvindauge
  .accesskey = B

# "popup" is a misspelling that is more popular than the correct spelling of
# "pop-up" so it's included as a search keyword, not displayed in the UI.
permissions-block-popups-exceptions-button =
  .label = Unntak…
  .accesskey = U
  .searchkeywords = sprettoppvindauge

permissions-addon-install-warning =
  .label = Åtvar meg når netsider vil installere tillegg
  .accesskey = Å

permissions-addon-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = U

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Datainnsamling og bruk for { -brand-short-name }

collection-description = Vi prøver alltid å gje deg val og samlar inn berre det vi treng for å levere og forbetre { -brand-short-name } for alle. Vi ber alltid om løyve før vi får personopplysningar.
collection-privacy-notice = Personvernpraksis

collection-health-report-telemetry-disabled = Du tillèt ikkje lenger { -vendor-short-name } å samle inn teknisk- og interaksjonsdata. Alle tidlegare data vil bli sletta innan 30 dagar.
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Les meir

collection-health-report =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å sende tekniske data og data for bruk til { -vendor-short-name }
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Les meir

collection-studies =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å installere og køyre studium
collection-studies-link = Vis { -brand-short-name }-studium

addon-recommendations =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å kome med tilpassa utvidingstilrådingar
addon-recommendations-link = Les meir

# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Datarapportering er deaktivert for denne byggekonfigurasjonen

collection-backlogged-crash-reports-with-link = Tillat { -brand-short-name } å sende etterslepne krasjrapportar på dine vegne <a data-l10n-name="crash-reports-link">Les meir</a>
  .accesskey = T

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Sikkerheit

security-browsing-protection = Vern mot villeiande innhald og skadeleg programvare

security-enable-safe-browsing =
  .label = Blokker farleg og villeiande innhald
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Les meir

security-block-downloads =
  .label = Blokker farlege nedlastingar
  .accesskey = f

security-block-uncommon-software =
  .label = Åtvar meg mot uønskte eller uvanlege program
  .accesskey = t

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Sertifikat

certs-enable-ocsp =
  .label = Spør OCSP-tenarar om å stadfeste gyldigheita til sertifikat
  .accesskey = O

certs-view =
  .label = Vis sertifikat…
  .accesskey = s

certs-devices =
  .label = Tryggingseiningar…
  .accesskey = T

space-alert-over-5gb-settings-button =
  .label = Opne Innstillingar
  .accesskey = p

space-alert-over-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name } er i ferd med å gå tom for plass på disken.</strong> Det kan hende at innhaldet på nettstaden ikkje vert vist skikkeleg. Du kan tøme lagra data i Innstillingar > Personvern og sikkerheit > Infokapslar og nettstaddata.

space-alert-under-5gb-message2 = <strong>{ -brand-short-name } er i ferd med å gå tom for plass på disken.</strong> Det kan hende at innhaldet på nettsida ikkje vert vist skikkeleg. Gå til «Les meir» for å optimalisere diskbruken din for ei betre nettoppleving.

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = Berre HTTPS-modus

httpsonly-description = HTTPS gir eit trygt, kryptert samband mellom { -brand-short-name } og nettstadane du besøkjer. Dei fleste nettstadar støttar HTTPS, og dersom berre HTTPS-modus er slått på, vil { -brand-short-name } oppgradere alle tilkoplingar til HTTPS.

httpsonly-learn-more = Les meir

httpsonly-radio-enabled =
  .label = Slå på berre HTTPS-modus i alle vindauge

httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Slå på berre HTTPS-modus kun i private vindauge

httpsonly-radio-disabled =
  .label = Ikkje slå på berre HTTPS-modus

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Skrivebord
downloads-folder-name = Nedlastingar
choose-download-folder-title = Vel nedlastingsmappe:

# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Lagre filer til { $service-name }