browser/browser/preferences/preferences.ftl
author nn-NO team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:nn-NO>
Thu, 17 Oct 2019 08:18:30 +0200
changeset 2615 4018c60f63270e7ac56b039257965be18503ddaf
parent 2594 aa10de345e19c7accff7bc15da089aab01ea272f
permissions -rw-r--r--
Bug 1588925 - Fix broken identifier for about:support d3d9 video crash guard string, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Send nettsider eit «Ikkje spor»-signal om at du ikkje vil bli spora
do-not-track-learn-more = Les meir
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Berre når { -brand-short-name } er innstilt for å blokkere kjende sporfølgjarar
do-not-track-option-always =
  .label = Alltid
pref-page =
  .title =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Innstillingar
      *[other] Innstillingar
    }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Søk i innstillingar
      *[other] Søk i innstillingar
    }
managed-notice = Nettlessaren din vert administrert av organisasjonen din.
pane-general-title = Generelt
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Start
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Søk
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Personvern og sikkerheit
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
category-sync2 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
help-button-label = Brukarstøtte for { -brand-short-name }
addons-button-label = Utvidingar og tema
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Lat att

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } må starte på nytt for å slå på denne funksjonen.
feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } må starte på nytt for å slå på denne funksjonen.
should-restart-title = Start { -brand-short-name } på nytt
should-restart-ok = Start { -brand-short-name } på nytt no
cancel-no-restart-button = Avbryt
restart-later = Start på nytt seinare

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that their home page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-homepage-override = Ei utviding, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, styrer startsida di.
# This string is shown to notify the user that their new tab page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-new-tab-url = Ei utviding, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, styrer Ny fane-sida di.
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-web-notifications = Eit tillegg, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, kontrollerer denne innstillinga.
# This string is shown to notify the user that the default search engine
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-default-search = Ei utviding, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, har endra standardsøkjemotor.
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlled-privacy-containers = Ei utviding, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, krev innhaldsfaner.
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Eit tillegg, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, styrer denne innstillinga.
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlled-proxy-config = Ei utviding, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, styrer korleis { -brand-short-name } koplar seg til internett.
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = For å aktivere utvidinga, gå til <img data-l10n-name="addons-icon"/> Utviding i menyen <img data-l10n-name="menu-icon"/>.

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Søkjeresultat
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Beklagar! Ingen resultat i Innstillingar for “<span data-l10n-name="query"></span>”.
    *[other] Beklagar! Ingen resultat i Innstillingar for “<span data-l10n-name="query"></span>”.
  }
search-results-help-link = Treng du hjelp? Gå til <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } brukarstøtte</a>

## General Section

startup-header = Startside
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Tillat { -brand-short-name } og Firefox å køyre samstundes
use-firefox-sync = Tips: Dei brukar eigne profilar. Bruk { -sync-brand-short-name } for å dele data mellom dei.
get-started-not-logged-in = Logg inn på { -sync-brand-short-name }…
get-started-configured = Opne innstillingar for { -sync-brand-short-name }
always-check-default =
  .label = Kontroller alltid om { -brand-short-name } er standard-nettlesar
  .accesskey = a
is-default = { -brand-short-name } er standard-nettlesar
is-not-default = { -brand-short-name } er ikkje standard nettlesar
set-as-my-default-browser =
  .label = Bruk som standard…
  .accesskey = S
startup-restore-previous-session =
  .label = Bygg oppatt siste programøkt
  .accesskey = B
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Åtvar meg når eg avsluttar nettlesaren
disable-extension =
  .label = Slå av utviding
tabs-group-header = Faner
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab vekslar mellom faner i nyleg brukt-rekkjefølgje
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Opne lenker i faner i staden for nye vindauge
  .accesskey = l
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Åtvar meg ved attlating av fleire faner
  .accesskey = Å
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Åtvar meg når opning av mange faner samstundes kan gjere { -brand-short-name } treg
  .accesskey = a
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Når du opnar ei lenke i ei ny fane, byt til fana med ein gong
  .accesskey = N
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Vis førehandsvising av faner i Windows-oppgåvelinja
  .accesskey = s
browser-containers-enabled =
  .label = Aktiver innehaldsfaner
  .accesskey = k
browser-containers-learn-more = Les meir
browser-containers-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I
containers-disable-alert-title = Late att alle innhaldsfaner?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfane bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner?
    *[other] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfaner bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Lat att { $tabCount } innhaldsfane
    *[other] Lat att { $tabCount } innhaldsfaner
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Behald aktivert
containers-remove-alert-title = Fjerne denne behaldaren?
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfane latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren?
    *[other] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfaner latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren?
  }
containers-remove-ok-button = Fjern denne behaldaren
containers-remove-cancel-button = Ikkje fjern denne behaldaren

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Språk og utsjånad
fonts-and-colors-header = Skrifttypar og fargar
default-font = Standardskrift
  .accesskey = t
default-font-size = Storleik
  .accesskey = S
advanced-fonts =
  .label = Avansert…
  .accesskey = A
colors-settings =
  .label = Fargar…
  .accesskey = F
language-header = Språk
choose-language-description = Vel føretrekte språk på nettsider
choose-button =
  .label = Vel…
  .accesskey = V
choose-browser-language-description = Vel språka som som skal brukast til å vise menyar, meldingar og varsel frå { -brand-short-name }.
manage-browser-languages-button =
  .label = Vel alternativ…
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description = Start om { -brand-short-name } for å bruke disse endringene
confirm-browser-language-change-button = Bruk og start på nytt
translate-web-pages =
  .label = Omset webinnhald
  .accesskey = O
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Omsettingar av <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = n
check-user-spelling =
  .label = Kontroller stavinga mi når eg tastar
  .accesskey = K

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Filer og program
download-header = Nedlastingar
download-save-to =
  .label = Lagre filer i
  .accesskey = L
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Vel…
      *[other] Bla gjennom…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] V
      *[other] o
    }
download-always-ask-where =
  .label = Spør alltid om kvar eg vil lagre filer
  .accesskey = a
applications-header = Program
applications-description = Vel korleis { -brand-short-name } handterer filer du hentar frå nettet eller programma du brukar når du surfar.
applications-filter =
  .placeholder = Søk filtypar eller program
applications-type-column =
  .label = Innhaldstype
  .accesskey = I
applications-action-column =
  .label = Handling
  .accesskey = H
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension }-fil
applications-action-save =
  .label = Lagre fila
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Bruk { $app-name }
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Bruk { $app-name } (standard)
applications-use-other =
  .label = Bruk anna…
applications-select-helper = Vel hjelpeprogram
applications-manage-app =
  .label = Programinformasjon…
applications-always-ask =
  .label = Spør alltid
applications-type-pdf = Portable Document Format (PDF)
# Variables:
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Bruk { $plugin-name } (i { -brand-short-name })
applications-preview-inapp =
  .label = Førehandsvis i { -brand-short-name }

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-preview-inapp-label =
  .value = { applications-preview-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }drm-content-header = Digital Rights Management (DRM) innhald
play-drm-content =
  .label = Spel DRM-kontrollert innhald
  .accesskey = S
play-drm-content-learn-more = Les meir
update-application-title = { -brand-short-name }-oppdateringar
update-application-description = Hald { -brand-short-name } oppdatert for beste yting, stabilitet og sikkerheit.
update-application-version = Versjon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kva er nytt</a>
update-history =
  .label = Vis oppdateringshistorikk…
  .accesskey = p
update-application-allow-description = Tillat { -brand-short-name } å
update-application-auto =
  .label = Installer oppdateringar automatisk (tilrådd)
  .accesskey = a
update-application-check-choose =
  .label = Sjå etter oppdateringar, men la meg velje om eg vil installere dei
  .accesskey = S
update-application-manual =
  .label = Sjå aldri etter oppdateringar (ikkje tilrådd)
  .accesskey = a
update-application-warning-cross-user-setting = Denne innstillinga gjeld for alle Windows-kontoar og { -brand-short-name }-profilar som brukar denne installasjonen av { -brand-short-name }.
update-application-use-service =
  .label = Bruk ei bakgrunnsteneste for å installere oppdateringar
  .accesskey = B
update-enable-search-update =
  .label = Oppdater søkjemotorar automatisk
  .accesskey = e
update-pref-write-failure-title = Skrivfeil
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
update-pref-write-failure-message = Klarte ikkje å lagre innstillinga. Kunne ikkje skrive til fila: { $path }
update-setting-write-failure-title = Klarte ikkje å lagre oppdateringsinnstillingar
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message =
  { -brand-short-name } oppdaga ein feil og lagra ikkje denne endringa. Merk, for å kunne lagre endringa av denne oppdateringsinnstillinga, vert det krevd løyve til å skrive til fila nedanfor. Du eller ein systemadministrator kan kanskje løyse feilen ved å gje gruppa Brukarar full tilgang til denne fila.
  
  Klarte ikkje å skrive til fila: { $path }
update-in-progress-title = Oppdatering i framdrift
update-in-progress-message = Vil du at { -brand-short-name } skal fortsetje med denne oppdateringa?
update-in-progress-ok-button = &Avvis
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Fortset

## General Section - Performance

performance-title = Yting
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Bruk tilrådde innstillingar for yting
  .accesskey = B
performance-use-recommended-settings-desc = Desse innstillingane er skreddarsydde for maskinvare og operativsystem i datamaskina di.
performance-settings-learn-more = Les meir
performance-allow-hw-accel =
  .label = Bruk maskinvareakselerasjon når tilgjengeleg
  .accesskey = m
performance-limit-content-process-option = Grense for innhaldsprosessar
  .accesskey = G
performance-limit-content-process-enabled-desc = Ytterlegere innhaldsprosessar kan forbetre ytinga når du brukar fleire faner, men vil også bruke meir minne.
performance-limit-content-process-blocked-desc = Endring av talet på innhaldsprosessar kan berre gjerast med multiprosess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Lær deg korleis du kontrollerer om multiprosess er slått på</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (standard)

## General Section - Browsing

browsing-title = Nettlesing
browsing-use-autoscroll =
  .label = Bruk automatisk rulling
  .accesskey = B
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Bruk jamn rulling
  .accesskey = u
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Vis eit tøtsj-tastatur når nødvendig
  .accesskey = t
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Bruk alltid piltastane for å navigere innanfor nettsider
  .accesskey = A
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Søk etter tekst når eg byrjar å skrive
  .accesskey = k
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Aktiver videokontrollar for bilde-i-bilde
  .accesskey = e
browsing-picture-in-picture-learn-more = Les meir
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Tilrå utvidingar når du surfar
  .accesskey = T
browsing-cfr-features =
  .label = Tilrå funksjonar medan du surfar
  .accesskey = T
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Les meir

## General Section - Proxy

network-settings-title = Nettverksinnstillingar
network-proxy-connection-description = Konfigurer korleis { -brand-short-name } koplar seg til internett.
network-proxy-connection-learn-more = Les meir
network-proxy-connection-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Nye vindauge og faner
home-new-windows-tabs-description2 = Vel kva du vil sjå når du opnar startsida, nye vindauge og nye faner.

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Startside og nye vindauge
home-newtabs-mode-label = Nye faner
home-restore-defaults =
  .label = Bruk standard
  .accesskey = r
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Firefox startside (standard)
home-mode-choice-custom =
  .label = Tilpassa nettadresser…
home-mode-choice-blank =
  .label = Tom side
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Lim inn ein URL…
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Bruk open nettside
      *[other] Bruk opne nettsider
    }
  .accesskey = B
choose-bookmark =
  .label = Bruk bokmerke…
  .accesskey = u

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Innhald på: Firefox-startside
home-prefs-content-description = Vel kva for innhald du vil ha på Firefox-startsida di.
home-prefs-content-discovery-description = Innhaldsoppdaging på Firefox startside lèt deg oppdage relevante artiklar av høg kvalitet frå nettet.
home-prefs-search-header =
  .label = Nettsøk
home-prefs-topsites-header =
  .label = Mest besøkte
home-prefs-topsites-description = Sidene du besøkjer mest
# Variables:
# $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Tilrådd av { $provider }
home-prefs-recommended-by-description = Bra innhald frå heile nettet, tilpassa for deg
home-prefs-recommended-by-learn-more = Korleis det fungerar
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Sponsa historiar
home-prefs-highlights-header =
  .label = Høgdepunkt
home-prefs-highlights-description = Eit utval av nettsider som du har lagra eller besøkt
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Besøkte sider
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Bokmerke
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Siste nedlasting
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = Sider lagra til { -pocket-brand-name }
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Snuttar
home-prefs-snippets-description = Oppdateringar frå { -vendor-short-name } og { -brand-product-name }
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } rekkje
      *[other] { $num } rekkjer
    }

## Search Section

search-bar-header = Søkjelinje
search-bar-hidden =
  .label = Bruk adresselinja for søk og navigering
search-bar-shown =
  .label = Legg til søkjelinje i verktøylinja
search-engine-default-header = Standard søkjemotor
search-engine-default-desc = Vel standardsøkjemotor som skal brukast i adresselinja og søkelinja.
search-engine-default-private-desc = Vel kva for søkjemotor du vil bruke i private vindauge.
search-separate-default-engine =
  .label = Bruk denne søkjemotoren i private vindauge
  .accesskey = u
search-suggestions-header = Søkjeforslag
search-suggestions-desc = Vel korleis forslag frå søkjemotoren skal visast.
search-suggestions-option =
  .label = Tilby søkjeforslag
  .accesskey = T
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Vis søkjeforslag i adresselinja
  .accesskey = l
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Vis søkjeforslag før nettlesarhistorikk i adressefeltresultata
suggestions-addressbar-settings = Endre innstillingar for nettlesarhistorikk, bokmerke og faneforslag
search-suggestions-cant-show = Søkjeforslag vil ikkje visast i adresselinjeresultata fordi du har konfigurert { -brand-short-name } til å aldri hugse historikk.
search-one-click-header = Eittklikks-søkjemotorar
search-one-click-desc = Vel alternative søkjemotorar som vert viste under adresselinja og søkelinja når du byrjar å skrive inn eit søkjeord.
search-choose-engine-column =
  .label = Søkjemotor
search-choose-keyword-column =
  .label = Nykelord
search-restore-default =
  .label = Bygg oppatt standard søkjemotorar
  .accesskey = G
search-remove-engine =
  .label = Fjern
  .accesskey = F
search-find-more-link = Finn fleire søkjemotorar
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Kopiere stikkord
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Du har valt eit nykelord som allereie er i bruk av «{ $name }». Vel eit anna nykelord.
search-keyword-warning-bookmark = Du har valt eit nykelord som allereie vert brukt av eit bokmerke. Vel eit anna nykelord.

## Containers Section

containers-back-link = « Gå tilbake
containers-header = Innhaldsfaner
containers-add-button =
  .label = Legg til ny behaldar
  .accesskey = L
containers-preferences-button =
  .label = Innstillingar
containers-remove-button =
  .label = Fjern

## Sync Section - Signed out


## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Ta med deg nettet
sync-signedout-description = Synkroniser bokmerke, historikk, faner, passord, utvidingar og innstillingar på tvers av alle einingane dine.
sync-signedout-account-title = Kople til ein { -fxaccount-brand-name }
sync-signedout-account-create = Har du ikkje ein konto? Kom i gang
  .accesskey = H
sync-signedout-account-signin =
  .label = Logg inn…
  .accesskey = i
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Last ned Firefox for <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> eller <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> for å synkronisere med mobileininga di.

## Sync Section - Signed in


## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Endre profilbilde
sync-disconnect =
  .label = Kople frå…
  .accesskey = f
sync-sign-out =
  .label = Logg ut…
  .accesskey = g
sync-manage-account = Handter kontoen
  .accesskey = k
sync-signedin-unverified = { $email } er ikkje stadfesta.
sync-signedin-login-failure = Logg inn for å kople til på nytt { $email }
sync-resend-verification =
  .label = Send stadfesting på nytt
  .accesskey = S
sync-remove-account =
  .label = Fjern konto
  .accesskey = k
sync-sign-in =
  .label = Logg inn
  .accesskey = g
sync-signedin-settings-header = Sync-innstillingar
sync-signedin-settings-desc = Vel kva du vil synkronisere på einingane dine med { -brand-short-name }.

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Synkronisering: PÅ
prefs-syncing-off = Synkronisering: AV
prefs-sync-setup =
  .label = Konfigurer { -sync-brand-short-name }…
  .accesskey = K
prefs-sync-offer-setup-label = Synkroniser bokmerke, historikk, faner, passord, tillegg og innstillingar på tvers av alle einingane dine.
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Synkroniser no
  .accesskeynotsyncing = n
  .labelsyncing = Synkroniserer…

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Du synkroniserer for tida desse elementa:
sync-currently-syncing-bookmarks = Bokmerke
sync-currently-syncing-history = Historikk
sync-currently-syncing-tabs = Opne faner
sync-currently-syncing-logins-passwords = Innloggingar og passord
sync-currently-syncing-addresses = Adresser
sync-currently-syncing-creditcards = Kredittkort
sync-currently-syncing-addons = Tillegg
sync-currently-syncing-prefs =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Innstillingar
    *[other] Innstillingar
  }
sync-change-options =
  .label = Endre…
  .accesskey = E

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Vel kva som skal synkroniserast
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Lagre endringar
  .buttonaccesskeyaccept = L
  .buttonlabelextra2 = Kople frå
  .buttonaccesskeyextra2 = K
sync-engine-bookmarks =
  .label = Bokmerke
  .accesskey = B
sync-engine-history =
  .label = Historikk
  .accesskey = H
sync-engine-tabs =
  .label = Opne faner
  .tooltiptext = Ei liste over kva som er ope på alle synkroniserte einingar
  .accesskey = f
sync-engine-logins =
  .label = Innloggingar
  .tooltiptext = Brukarnamn og passord du har lagra
  .accesskey = l
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Innloggingar og passord
  .tooltiptext = Brukarnamn og passord som du har lagra
  .accesskey = l
sync-engine-addresses =
  .label = Adresser
  .tooltiptext = Postadresser du har lagra (berre skrivebord)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Kredittkort
  .tooltiptext = Namn, nummer og forfallsdato (berre skrivebord)
  .accesskey = K
sync-engine-addons =
  .label = Tillegg
  .tooltiptext = Tillegg og tema for Firefox desktop
  .accesskey = U
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Innstillingar
      *[other] Innstillingar
    }
  .tooltiptext = Generelle, personvern og sikkerheitsinnstillingar du har endra
  .accesskey = n

## The device name controls.

sync-device-name-header = Namn på eininga
sync-device-name-change =
  .label = Endre namn på eininga…
  .accesskey = E
sync-device-name-cancel =
  .label = Avbryt
  .accesskey = A
sync-device-name-save =
  .label = Lagre
  .accesskey = L
sync-connect-another-device = Kople til ei anna eining
sync-manage-devices = Handter einingar
sync-fxa-begin-pairing = Par ei eining
sync-tos-link = Tenestevilkår
sync-fxa-privacy-notice = Personvernpraksis

## Privacy Section

privacy-header = Nettlesarpersonvern

## Privacy Section - Forms

logins-header = Innloggingar og passord
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Spør om å lagre innloggingar og passord for nettsider
  .accesskey = i
forms-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = n
forms-generate-passwords =
  .label = Foreslå og generer sterke passord
  .accesskey = o
forms-breach-alerts =
  .label = Vis varsel om passord for datalekkasjar på nettstadar
  .accesskey = p
forms-breach-alerts-learn-more-link = Les meir
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Autoutfyll innloggingar og passord
  .accesskey = i
forms-saved-logins =
  .label = Lagre innloggingar…
  .accesskey = L
forms-master-pw-use =
  .label = Bruk eit hovudpassord
  .accesskey = r
forms-master-pw-change =
  .label = Endre hovudpassord…
  .accesskey = d
forms-master-pw-fips-title = Du er i FIPS-modus. FIPS krev at du brukar eit hovudpassord.
forms-master-pw-fips-desc = Mislykka passordendring

## Privacy Section - History

history-header = Historikk
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = { -brand-short-name } vil
  .accesskey = v
history-remember-option-all =
  .label = Hugse historikk
history-remember-option-never =
  .label = Aldri hugse historikk
history-remember-option-custom =
  .label = Bruke eigne innstillingar for historikk
history-remember-description = { -brand-short-name } vil lagre informasjon om besøkte nettsider, skjema- og søkjehistorikk.
history-dontremember-description = { -brand-short-name } vil bruke dei same innstillingane som privat nettlesing og vil ikkje hugse historikk medan du brukar nettet.
history-private-browsing-permanent =
  .label = Alltid bruke privat nettlesing-modus
  .accesskey = A
history-remember-browser-option =
  .label = Hugs nettlesing- og nedlastingshistorikk
  .accesskey = H
history-remember-search-option =
  .label = Hugse søkje- og skjemahistorikk
  .accesskey = ø
history-clear-on-close-option =
  .label = Slette historikk når { -brand-short-name } avsluttar
  .accesskey = S
history-clear-on-close-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = I
history-clear-button =
  .label = Tøm historikk…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Infokapslar og sidedata
sitedata-total-size-calculating = Reknar ut storleik på nettstad-data og snøgglager…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Dei lagra infokapslane dine, nettstaddata og hurtiglager brukar for tida { $value } { $unit } diskplass.
sitedata-learn-more = Les meir
sitedata-delete-on-close =
  .label = Slett infokapslar og nettstaddata når { -brand-short-name } stenger
  .accesskey = S
sitedata-delete-on-close-private-browsing = I permanent privat nettlesingsmodus vil infokapslar og nettstaddata alltid bli sletta når { -brand-short-name } er avslutta.
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Tillat infokapslar og nettsidedata
  .accesskey = a
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Blokker infokapslar og nettsidedata
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Type blokkert
  .accesskey = T
sitedata-option-block-trackers =
  .label = Tredjeparts-sporfølgjarar
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Sporing på tvers av nettstadar
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
  .label = Sporing på tvers av nettstadar og sosiale media-sporfølgjarar
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Infokapslar frå ubesøkte nettsider
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Alle tredjeparts infokapslar (kan føre til feil på nettsider)
sitedata-option-block-all =
  .label = Alle infokapslar (vil føre til feil på nettsider)
sitedata-clear =
  .label = Tøm data…
  .accesskey = T
sitedata-settings =
  .label = Handter data…
  .accesskey = H
sitedata-cookies-permissions =
  .label = Handter løyve…
  .accesskey = H

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Adresselinje
addressbar-suggest = Når du brukar adresselinja, føreslå
addressbar-locbar-history-option =
  .label = Nettlesarhistorikk
  .accesskey = h
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Bokmerke
  .accesskey = k
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Opne faner
  .accesskey = O
addressbar-suggestions-settings = Endre innstillingar for søkjeforslag

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-header = Innhaldsblokkering
content-blocking-section-description = Ta vare på personvernet ditt når du surfar. Blokker usynleg innhald som sporar sidene du besøkjer og profilerer deg. Blokkering av noko av dette innhaldet kan gjere sider raskare å laste.
content-blocking-enhanced-tracking-protection = Utvida sporingsvern
content-blocking-section-top-level-description = Sporfølgjarar følgjer deg rundt på nettet for å samle informasjon om surfevanane og interessene dine. { -brand-short-name } blokkerer mange av desse sporfølgjarane og andre vondsinna skript.
content-blocking-learn-more = Les meir
# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
content-blocking-setting-standard =
  .label = Standard
  .accesskey = S
content-blocking-setting-strict =
  .label = Streng
  .accesskey = r
content-blocking-setting-custom =
  .label = Tilpassa
  .accesskey = p
content-blocking-standard-desc = Balansert for vern og yting. Tillèt nokre sporfølgjarar slik at nettsider fungerer som dei skal.
content-blocking-strict-description = Sterkare vern kan føre til feil på nettsider.
content-blocking-custom-desc = Vell kva du vil blokkere.
content-blocking-private-trackers = Kjende sporfølgjarar berre i Private vindauge
content-blocking-third-party-cookies = Tredjeparts sporingsinfokapslar

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Standard
  .accesskey = S
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Streng
  .accesskey = r
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Tilpassa
  .accesskey = Tcontent-blocking-etp-standard-desc = Balansert for vern og yting. Sider vil laste normalt.
content-blocking-etp-strict-desc = Sterkare vern, men kan føre til at nokre nettstadar eller innhald ikkje vil fungere.
content-blocking-etp-custom-desc = Vel kva for sporfølgjarar og skript som skal blokkerast.
content-blocking-private-windows = Sporingsinnhald i private vindauge
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar
content-blocking-social-media-trackers = Sporing via sosiale medium
content-blocking-all-cookies = Alle infokapslar
content-blocking-unvisited-cookies = Infokapslar frå ikkje-besøkte nettsider
content-blocking-all-windows-trackers = Kjende sporfølgjarar i alle vindauge
content-blocking-all-windows-tracking-content = Sporingsinnhald i alle vindauge
content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapslar
content-blocking-cryptominers = Kryptominarar
content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters
content-blocking-warning-title = Viktig!
content-blocking-warning-description = Blokkering av innhald kan føre til at nokre nettstadar sluttar å fungere. Det er enkelt å deaktivere blokkering for nettstadar du stolar på.
content-blocking-learn-how = Finn ut korleis
content-blocking-etp-warning-description = Blokkering av sporfølgjarar kan påverke funksjonaliteten på nokre nettstadar.
content-blocking-warning-learn-how = Les korleis
content-blocking-reload-description = Du må oppdatere fanene dine for å kunne bruke desse endringane.
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Oppdater alle faner
  .accesskey = O
content-blocking-trackers-label =
  .label = Sporfølgjarar
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Sporingsinnhald
  .accesskey = S
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = I alle vindauge
  .accesskey = I
content-blocking-option-private =
  .label = Berre i private vindauge
  .accesskey = B
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Endre blokkeringsliste
content-blocking-cookies-label =
  .label = Infokapslar
  .accesskey = k
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Meir informasjon
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Kryptominarar
  .accesskey = y
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Nettlesaravtrykk
  .accesskey = N

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Handter unntak…
  .accesskey = H

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Løyve
permissions-location = Plassering
permissions-location-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t
permissions-camera = Kamera
permissions-camera-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t
permissions-microphone = Mikrofon
permissions-microphone-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t
permissions-notification = Varsel
permissions-notification-settings =
  .label = Innstillingar…
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Les meir
permissions-notification-pause =
  .label = Set varsel på pause til { -brand-short-name } startar på nytt
  .accesskey = n
permissions-block-autoplay-media2 =
  .label = Blokker nettstadar frå å automatisk spele av lyd
  .accesskey = B
permissions-block-autoplay-media-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = U
permissions-autoplay = Automatisk avspeling
permissions-autoplay-settings =
  .label = Innstillingar
  .accesskey = n
permissions-block-popups =
  .label = Blokker sprettoppvindauge
  .accesskey = B
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = U
permissions-addon-install-warning =
  .label = Åtvar meg når netsider vil installere tillegg
  .accesskey = Å
permissions-addon-exceptions =
  .label = Unntak…
  .accesskey = U
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Hindre tilgangstenester tilgjenge til nettlesaren din
  .accesskey = H
permissions-a11y-privacy-link = Les meir

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = Datainnsamling og bruk for { -brand-short-name }
collection-description = Vi prøver alltid å gje deg val og samlar inn berre det vi treng for å levere og forbetre { -brand-short-name } for alle. Vi ber alltid om løyve før vi får personopplysningar.
collection-privacy-notice = Personvernpraksis
collection-health-report =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å sende tekniske data og data for bruk til { -vendor-short-name }
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Les meir
collection-studies =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å installere og køyre studium
collection-studies-link = Vis { -brand-short-name }-studium
addon-recommendations =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å kome med tilpassa utvidingstilrådingar
addon-recommendations-link = Les meir
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Datarapportering er deaktivert for denne byggekonfigurasjonen
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Tillat { -brand-short-name } å sende etterslepne krasjrapportar på dine vegner
  .accesskey = s
collection-backlogged-crash-reports-link = Les meir

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Sikkerheit
security-browsing-protection = Vern mot villeiande innhald og skadeleg programvare
security-enable-safe-browsing =
  .label = Blokker farleg og villeiande innhald
  .accesskey = B
security-enable-safe-browsing-link = Les meir
security-block-downloads =
  .label = Blokker farlege nedlastingar
  .accesskey = f
security-block-uncommon-software =
  .label = Åtvar meg mot uønskte eller uvanlege program
  .accesskey = t

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Sertifikat
certs-personal-label = Når ein server ber om det personlege sertifikatet ditt
certs-select-auto-option =
  .label = Vel eit automatisk
  .accesskey = s
certs-select-ask-option =
  .label = Spør kvar gong
  .accesskey = S
certs-enable-ocsp =
  .label = Spør OCSP-tenarar om å stadfeste gyldigheita til sertifikat
  .accesskey = O
certs-view =
  .label = Vis sertifikat…
  .accesskey = s
certs-devices =
  .label = Tryggingseiningar…
  .accesskey = T
space-alert-learn-more-button =
  .label = Les meir
  .accesskey = L
space-alert-over-5gb-pref-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Opne innstillingar
      *[other] Opne innstillingar
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] n
      *[other] p
    }
space-alert-over-5gb-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] { -brand-short-name } er i ferd med å gå tom for plass på disken. Det kan hende at innhaldet på nettstaden ikkje vert vist skikkeleg. Du kan tøme lagra data i Innstillingar > Personern og sikkerheit > Infokapslar og nettstedsdata.
    *[other] { -brand-short-name } er i ferd med å gå tom for plass på disken. Det kan hende at innhaldet på nettstaden ikkje vert vist skikkeleg. Du kan tøme lagra data i Innstillingar > Personern og sikkerheit > Infokapslar og nettstaddata.
  }
space-alert-under-5gb-ok-button =
  .label = OK, eg forstår det
  .accesskey = K
space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name } er i ferd med å gå tom for diskplass. Det kan vere at nettinnhaldet på sida ikkje vert vist korrekt. Gå til «Les meir» for å optimere diskbruken din for ei betre nettlesaroppleving.

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Skrivebord
downloads-folder-name = Nedlastingar
choose-download-folder-title = Vel nedlastingsmappe:
# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Lagre filer til { $service-name }