Pontoon: Update Nepali (ne-NP) localization of Firefox
authorयोसेस गुरुङ <trustjoses1@gmail.com>
Tue, 15 Mar 2022 08:10:17 +0000
changeset 1212 c755877f2e740a1459b5f3312b37326064c0de04
parent 1211 bd41eaadd460a7f87aac8e8f85a13753e04997cc
child 1213 ef208a96f8a7d943c03942358f59dfe1793a8241
push id503
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 15 Mar 2022 08:10:20 +0000
Pontoon: Update Nepali (ne-NP) localization of Firefox Co-authored-by: योसेस गुरुङ <trustjoses1@gmail.com>
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -43,16 +43,17 @@ cert-error-expired-now = वेबसाइटहरूले प्रमाणपत्रहरूको माध्यमबाट उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्दछ, जुन निर्धारित समय अवधिको लागि मान्य हो। { $hostname } को लागि प्रमाणपत्र { $not-after-local-time } मा समाप्त भयो।
 cert-error-not-yet-valid-now = वेबसाइटहरूले प्रमाणपत्रहरूको माध्यमबाट उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्दछ, जुन निर्धारित समय अवधिको लागि मान्य हुन्छ। { $hostname } को लागि प्रमाणपत्र { $not-before-local-time } सम्म मान्य हुँदैन।
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = त्रुटि कोड: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = वेबसाइटहरूले प्रमाणपत्रहरूको माध्यमबाट उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्दछ, जुन प्रमाणपत्र अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिन्छ। अधिकांश ब्राउजरहरूले GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte र VeriSign, द्वारा जारी गरिएको विश्वास प्रमाणपत्रहरू स्विकार गर्दैनन्। { $hostname } ले यी अधिकारीहरु मध्ये एकबाट प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दछ र त्यसैले वेबसाइटको पहिचान प्रमाणित गर्न सकिँदैन।
 cert-error-symantec-distrust-admin = तपाईं यस समस्याको बारेमा वेबसाइट प्रशासकलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ।
+cert-error-old-tls-version = यो वेबसाइटले TLS 1.2 प्रोटोकललाई समर्थन नगर्न सक्छ, जुन { -brand-short-name } द्वारा समर्थित न्यूनतम संस्करण हो।
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
 cert-error-details-cert-chain-label = प्रमाणपत्र चेन:
 open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = साइट नयाँ विन्डोमा खोल्नुहोस्
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -67,16 +67,18 @@ about-logins-list-section-week = पछिल्लो 7 दिन
 
 about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = सेभ गरेका लगइनहरु खोज्दै हुनुहुन्छ ? सिङ्कलाई सुचारु गर्नुहोस् वा आयात गर्नुहोस् ।
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = सिङ्क गरिएका लगइनहरु भेट्टिएनन् ।
 login-intro-description = यदि तपाईंले आफ्नो लगइनहरू { -brand-product-name } मा बिभिन्न उपकरणमा बचत गर्नुभयो भने, तिनीहरूलाई यहाँ कसरी लिने भन्ने बारे यहाँ छ:
 login-intro-instructions-fxa = खाता सिर्जना गर्नुहोस् वा साइन इन गर्नुहोस् तपाईंको { -fxaccount-brand-name } जसले गर्दा तपाईंको उपकरणमा लगइनहरू बचत हुन्छन्।
 login-intro-instructions-fxa-settings = सेटिङ्गहरूमा जानुहोस् > सिङ्क > सिङ्किङ सक्षम गर्नुहोस… लगइनहरू र पासवर्डहरू जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्।
 login-intro-instructions-fxa-help = <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } भ्रमण गर्नुहोस् अझै धेरै मद्दतका लागि </a> सहयोग गर्नुहोस्
 about-logins-intro-import = यदि तपाइँको लगइनहरू अर्को ब्राउजरमा बचत गरिएको छ भने, तपाइँ <a data-l10n-name="import-link"> बाट तिनीहरूलाई { -lockwise-brand-short-name }</a> मा आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
+login-intro-instructions-fxa-passwords-help = थप मद्दतको लागि <a data-l10n-name="passwords-help-link">पासवर्ड समर्थन</a> मा जानुहोस्।
+about-logins-intro-browser-only-import = यदि तपाइँको लगइनहरू अर्को ब्राउजरमा बचत गरिएको छ भने, तपाइँ <a data-l10n-name="import-link">तिनीहरूलाई { -brand-product-name }</a>मा आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
 about-logins-intro-import2 = यदि तपाइँको लगइनहरू { -brand-product-name } भन्दा बाहिर सुरक्षित गरिएका छन् भने, तपाइँ <a data-l10n-name="import-browser-link"> बाट तिनीहरूलाई अर्को ब्राउजरबाट </a> वा <a data-l10n-name="import-file-link">फाइलबाट आयात गर्न सक्नुहुन्छ</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = नयाँ लगइन सिर्जना गर्नुहोस्
 login-item-edit-button = सम्पादन गर्नुहोस्
 about-logins-login-item-remove-button = हटाउनुहोस्
 login-item-origin-label = वेबसाइट ठेगाना
@@ -204,39 +206,72 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = थप जान्नुहोस्
 
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = यो पासवर्ड सेभ गर्ने क्रममा त्रुटि भयो।
 
 ## Login Export Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-export-file-picker-title = लगइन फाइलहरु निर्यात गर्नुहोस्
+# The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
+# This must end in .csv
+about-logins-export-file-picker-default-filename = लगइन्स.csv
 about-logins-export-file-picker-export-button = निर्यात
+# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system.
+about-logins-export-file-picker-csv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] CSV डकुमेन्ट
+    *[other] CSV फाइल
+  }
 
 ## Login Import Dialog
 
 # Title of the file picker dialog
 about-logins-import-file-picker-title = लगइन फाइलहरु आयात गर्नुहोस्
 about-logins-import-file-picker-import-button = आयात
+# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system.
+about-logins-import-file-picker-csv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] CSV डकुमेन्ट
+    *[other] CSV फाइल
+  }
+# A description for the .tsv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system. TSV is short for 'tab separated values'.
+about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] TSV डकुमेन्ट
+    *[other] TSV फाइल
+  }
 
 ##
 ## Variables:
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 about-logins-import-dialog-title = आयात सफल भयो
 about-logins-import-dialog-done = सम्पन्न भयो
 about-logins-import-dialog-error-title = आयात गर्ने क्रममा त्रुटि भयो
+about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = एक लगइनको लागि बहुविवादित मानहरू
+about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = फाइल पढ्न असमर्थ
+about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = तपाईंले CSV वा TSV फाइल चयन गर्नुभयो भनि निश्चित गर्नुहोस्।
+about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = कुनै लगइनहरू आयात गरिएको छैन
+about-logins-import-dialog-error-learn-more = थप जान्नुहोस्
+about-logins-import-dialog-error-try-import-again = फेरि आयात प्रयास गर्नुहोस्…
 about-logins-import-dialog-error-cancel = रद्द गर्नुहोस्
 about-logins-import-report-title = सारांश आयात गर्नुहोस्
 about-logins-import-report-row-description-added = नयाँ लगइन थपियो
+about-logins-import-report-row-description-error = त्रुटि: क्षेत्र छुटेको छ
 
 ##
 ## Variables:
 ## $field (String) - The name of the field from the CSV file for example url, username or password
 
+about-logins-import-report-row-description-error-missing-field = त्रुटि: { $field } छुटेको छ
 
 ##
 ## Variables:
 ## $count (number) - The number of affected elements
 
 
 ## Logins import report page
 
+about-logins-import-report-page-title = रिपोर्ट सारांश आयात गर्नुहोस्।