Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 4
authorNirmal Rijal <nirmalrijal41@gmail.com>
Thu, 31 Oct 2019 07:33:43 +0100
changeset 990 b12a51b9cddba97a44aca4b9b684d7b465f4fdf1
parent 989 2c7f60369dff0ef910ff1174476593fcff0ac220
child 991 de9719208c4fb0a0c61d4d5a1f773c422335a6a7
push id370
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:33:58 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 4
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -50,16 +50,20 @@ urlbar-camera-blocked =
 urlbar-microphone-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो माइक्रोफोन अवरुद्ध गर्नु भएको छ
 urlbar-screen-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटलाई आफ्नो स्क्रिन साझा गर्न अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
 urlbar-persistent-storage-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि लगातार भण्डारण अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
 urlbar-popup-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि पपअप अवरुद्ध गर्नु भएको छ|
+urlbar-canvas-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि क्यानभस डाटाको निकास अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
+urlbar-midi-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि MIDI अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = ठेगानापट्टिमा थप्नुहोस्
 page-action-manage-extension =
   .label = एक्स्टेनसन व्यवस्थित गर्नुहोस्
 page-action-remove-from-urlbar =