Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Wed, 06 Nov 2019 09:36:47 +0100
changeset 993 85f1717051198dd604d39d41df43dbe355b8278c
parent 992 ebe98edae18e8ae5fa57bf575d534089b43d0cc3
child 994 cc6001abd4aba667330348a7ed36d3cd16588b24
push id371
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:37:03 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -146,16 +146,23 @@ extensions-warning-check-compatibility-e
   .tooltiptext = एडअन समर्थन जाँच सक्षम पार्नुहोस्
 extensions-warning-update-security-label =
   .value = एडअनमा अद्यावधिक सुरक्षा जाँच असक्षम छ। तपाईँ अद्यावधिकसँग सम्झौता गरिरहनुभएको छ।
 extensions-warning-update-security-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
 extensions-warning-update-security-enable =
   .label = सक्षम पार्नुहोस्
   .tooltiptext = एड-अन अद्यावधिक सुरक्षा जाँच सक्षम पार्नुहोस्
+extensions-warning-safe-mode = सबै एडअनहरू सुरक्षित मोडद्वारा असक्षम गरिएको छ।
+extensions-warning-check-compatibility = एडअन अनुकूलता जाँच अक्षम पारिएको छ। तपाईँसँग अमिल्दो एडअनहरू हुन सक्छन्।
+extensions-warning-check-compatibility-button = सक्षम पार्नुहोस्
+  .title = एडअन समर्थन जाँच सक्षम पार्नुहोस्
+extensions-warning-update-security = एडअनमा अद्यावधिक सुरक्षा जाँच असक्षम छ। तपाईँ अद्यावधिकसँग सम्झौता गरिरहनुभएको छ।
+extensions-warning-update-security-button = सक्षम पार्नुहोस्
+  .title = एड-अन अद्यावधिक सुरक्षा जाँच सक्षम पार्नुहोस्
 
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = अद्यावधिकहरूका लागि जाँच गर्नुहोस्
   .accesskey = C
 extensions-updates-view-updates =
   .label = हालका अद्यावधिहरू हेर्नुहोस्