Bug 1645165 - fix header labels in the browser data migration dialog, part 1.
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Mon, 15 Jun 2020 11:25:59 +0200
changeset 1098 43bc62b948c83144116bed458123be409a1b8898
parent 1097 a63681ef306104f04418e110f68d01f7a7fbe163
child 1099 582defb08fb22f2fb0d914a573f57c3d8c49e28c
push id419
push userflodolo@mozilla.com
push dateMon, 15 Jun 2020 09:26:10 +0000
bugs1645165
Bug 1645165 - fix header labels in the browser data migration dialog, part 1.
browser/browser/migration.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -39,29 +39,24 @@ import-from-chromium =
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = x
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
 no-migration-sources = पुस्तकचिनोहरू, इतिहास अथवा गोप्यशब्द डाटा नभएका कार्यक्रमहरू भेटिन सक्छन्।
-import-source =
-  .label = डाटा र सेटिङहरू आयात गर्नुहोस्
-import-items-title =
-  .label = आयत गर्नपर्ने कुराहरू
+import-source-page-title = डाटा र सेटिङहरू आयात गर्नुहोस्
+import-items-page-title = आयत गर्नपर्ने कुराहरू
 import-items-description = आयात गर्ने चिज छान्नुहोस:
-import-migrating-title =
-  .label = आयात हुँदैछ…
+import-migrating-page-title = आयात हुँदैछ…
 import-migrating-description = निम्नलिखित चिजहरू आयात हुँदै…
-import-select-profile-title =
-  .label = प्रोफाइल छान्नुहोस्
+import-select-profile-page-title = प्रोफाइल छान्नुहोस्
 import-select-profile-description = निम्न लिखित प्रोफाइलहरू आयात गर्न उपलब्ध छन्:
-import-done-title =
-  .label = आयात पूरा भयो
+import-done-page-title = आयात पूरा भयो
 import-done-description = निम्नलिखित चिजहरू सफलतापूर्वक आयात गरियो:
 import-close-source-browser = कृपया जारी गर्नु पुर्व, चयन गरिएको ब्राउजर बन्द भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
 imported-bookmarks-source = { $source } बाट
 source-name-ie = ईन्टरनेट एक्स्पोलर