Bug 1523734 - Move Strings from phishing-afterload-warning-message.dtd to Fluent, part 2
authorer.rabirajkhadka <er.rabirajkhadka@gmail.com>
Fri, 29 Mar 2019 09:39:26 +0100
changeset 910 18e86db176d5e35ae1b37168191830b916c749b0
parent 909 6ca9fbbd8ddaae1e4498b44165d6f1006355dff8
child 911 7cffc31c58fffc2727330bb4918e3e459e1b59c8
push id328
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 29 Mar 2019 08:39:35 +0000
bugs1523734
Bug 1523734 - Move Strings from phishing-afterload-warning-message.dtd to Fluent, part 2
browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
--- a/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
+++ b/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
@@ -1,7 +1,29 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+safeb-blocked-phishing-page-title = अगाडी भ्रामक साइट छ
+safeb-blocked-malware-page-title = यो वेबसाइट भ्रमण गर्नाले तपाईँको कम्प्युटरलाई हानि हुन सक्छ
+safeb-blocked-unwanted-page-title = अगाडी साइटमा हानिकारक कार्यक्रम हुन सक्छ
+safeb-blocked-harmful-page-title = अगाडीको साइट मा मालवेयर हुन सक्छ
+safeb-blocked-phishing-page-short-desc = { -brand-short-name } ले यो पृष्ठलाई अबरुद्द गरेको छ किनकि यसले तपाईँलाई केहि खतरनाक कार्य गर्न झुक्काउन सक्छ जस्तै सफ्टवेयर स्थापना गराउने वा व्यक्तिगत जानकारी जस्तै गोप्यशब्द वा क्रेडिट कार्डहरूको खुलासा गराउने ।
+safeb-blocked-malware-page-short-desc = { -brand-short-name } ले यस पृष्ठलाई अबरुद्द गर्यो किनभने यसले दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर स्थापना गर्न प्रयास गर्दछ जुनले तपाईँको कम्प्युटरमा भएको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न वा मेटाउन सक्दछ ।
+safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = { -brand-short-name } ले यस पृष्ठलाई अबरुद्द गर्यो किनभने यसले तपाईँको ब्राउजिङ्ग अनुभवलाई हानि गर्ने कार्यक्रमहरू स्थापना गर्न झुक्काउने प्रयास गर्न सक्दछ (उदाहरणको लागि, तपाईँको गृहपृष्ठ परिवर्तन गर्ने वा तपाईँले भ्रमण गर्नुहुने साइटहरूमा थप विज्ञापनहरू देखाउँने) ।
+safeb-blocked-harmful-page-short-desc = { -brand-short-name } ले यो पृष्ठ लाई अबरुद्द गरेको छ किनकि उक्त पृष्ठले खतरनाक अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ जसले तपाईँको सूचनाहरु(उदाहरणको लागि, तस्बिरहरू, गोप्यशब्दहरू, सन्देशहरू र क्रेडिट कार्डहरू) चोर्न वा मेटाउन सक्छन ।
+safeb-palm-advisory-desc = <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> द्वारा सल्लाह प्रदान गरिएको ।
+safeb-palm-accept-label = पछाडी जानुहोस्
+safeb-palm-see-details-label = विवरण हेर्नुहोस्
+safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>भ्रामक साइट भएको रिपोर्ट गरिएको छ </a>। तपाईँले <a data-l10n-name='report_detection'> पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> वा <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।
+safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>भ्रामक साइट भएको रिपोर्ट गरिएको छ </a>। तपाईँले <a data-l10n-name='report_detection'> पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> ।
+safeb-blocked-phishing-page-learn-more = भ्रामक साइटहरू र फिसिङ्गको बारेमा थप जानकारी <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a> बाट जान्नु होस् । { -brand-short-name }को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।
+safeb-blocked-malware-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a data-l10n-name='report_detection'>पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> वा <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।
+safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
+safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।
+safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> ।
+safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = हानिकारक र अवाञ्छित सफ्टवेयरबारे थप जानकारी <a data-l10n-name='learn_more_link'>अवाञ्छित सफ्टवेयर नीति </a> बाट जान्नुहोस् । { -brand-short-name }को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।
+safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>सम्भावित हानिकारक अनुप्रयोग भएको साइट को रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।
+safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> लाई <a data-l10n-name='error_desc_link'>सम्भावित हानिकारक अनुप्रयोग भएको साइट को रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> ।
+safeb-blocked-harmful-page-learn-more = { -brand-short-name }को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।
 safeb-palm-notdeceptive =
     .label = यो भ्रामक साइट होइन…
     .accesskey = d