browser/browser/aboutLogins.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 08:06:34 +0100
changeset 1297 86187e1d8f21bbc66aa9931f8e0918df417fefe5
parent 1228 63a70f643f57d46db3657dd33de2c88358b0055e
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
# NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.

about-logins-page-title = लगइनहरू र पासवर्डहरू

login-filter =
  .placeholder = लगइनहरू खोज्नुहोस्

create-login-button = नयाँ लगईन सिर्जना गर्नुहोस्

fxaccounts-sign-in-text = तपाईंको अन्य उपकरणहरूमा तपाईंको पासवर्डहरू प्राप्त गर्नुहोस्
fxaccounts-sign-in-sync-button = सिङ्क गर्नका लागि साइन इन गर्नुहोस्
fxaccounts-avatar-button =
  .title = खाता व्यवस्थापन गर्नुहोस्

## The ⋯ menu that is in the top corner of the page

menu =
  .title = मेनू खोल्नुहोस्
# This menuitem is only visible on Windows and macOS
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser = अन्या ब्राउजरबाट आयात गर्नुहोस्…
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file = एउटा फाइलबाट आयात गर्नुहोस्…
about-logins-menu-menuitem-export-logins = लगइनहरु निर्यात गर्नुहोस्…
about-logins-menu-menuitem-remove-all-logins = सबै लगइनहरु हटाउनुहोस्
menu-menuitem-preferences =
  { PLATFORM() ->
    [windows] विकल्पहरू
    *[other] प्राथमिकताहरू
  }
about-logins-menu-menuitem-help = मद्दत

## Login List

login-list =
  .aria-label = खोज प्रश्न मिल्ने लगइनहरू
login-list-count =
  { $count ->
    [one] { $count }लग - इन
    *[other] { $count }लगइनहरू
  }
login-list-sort-label-text = क्रमबद्ध गर्नुहोस्:
login-list-name-option = नाम (क-ज्ञ)
login-list-name-reverse-option = नाम (ज्ञ-क)
login-list-username-option = प्रयोगकर्ता नाम (क-ज्ञ)
login-list-username-reverse-option = प्रयोगकर्ता नाम (ज्ञ-क)
about-logins-login-list-alerts-option = सुचनाहरु
login-list-last-changed-option = पछिल्लो परिमार्जित
login-list-last-used-option = अन्तिम प्रयोग गरिएको
login-list-intro-title = लगइनहरू फेला परेन
login-list-intro-description = जब तपाईं पासवर्ड बचत गर्नुहुन्छ { -brand-product-name }, यो यहाँ देखिनेछ।
about-logins-login-list-empty-search-title = लगइनहरू फेला परेन
about-logins-login-list-empty-search-description = तपाईको खोजसँग मिल्ने कुनै परिणामहरू छैनन्।
login-list-item-title-new-login = नयाँ लगईन
login-list-item-subtitle-new-login = तपाईको लगईन प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
login-list-item-subtitle-missing-username = (प्रयोगकर्ता नाम छैन)
about-logins-list-item-breach-icon =
  .title = उल्लंघन गरिएका वेबसाइट
about-logins-list-item-vulnerable-password-icon =
  .title = कमजोर पासवर्ड
about-logins-list-section-breach = उल्लङ्घन गरिएका वेबसाइटहरु
about-logins-list-section-vulnerable = कमजोर पासवर्डहरु
about-logins-list-section-nothing = कुनैपनि चेतावनी छैनन्
about-logins-list-section-today = आज
about-logins-list-section-yesterday = हिजो
about-logins-list-section-week = पछिल्लो 7 दिन

## Introduction screen

about-logins-login-intro-heading-logged-out2 = सेभ गरेका लगइनहरु खोज्दै हुनुहुन्छ ? सिङ्कलाई सुचारु गर्नुहोस् वा आयात गर्नुहोस् ।
about-logins-login-intro-heading-logged-in = सिङ्क गरिएका लगइनहरु भेट्टिएनन् ।
login-intro-description = यदि तपाईंले आफ्नो लगइनहरू { -brand-product-name } मा बिभिन्न उपकरणमा बचत गर्नुभयो भने, तिनीहरूलाई यहाँ कसरी लिने भन्ने बारे यहाँ छ:
login-intro-instructions-fxa = खाता सिर्जना गर्नुहोस् वा साइन इन गर्नुहोस् तपाईंको { -fxaccount-brand-name } जसले गर्दा तपाईंको उपकरणमा लगइनहरू बचत हुन्छन्।
login-intro-instructions-fxa-settings = सेटिङ्गहरूमा जानुहोस् > सिङ्क > सिङ्किङ सक्षम गर्नुहोस… लगइनहरू र पासवर्डहरू जाँच बाकस चयन गर्नुहोस्।
login-intro-instructions-fxa-passwords-help = थप मद्दतको लागि <a data-l10n-name="passwords-help-link">पासवर्ड समर्थन</a> मा जानुहोस्।
about-logins-intro-browser-only-import = यदि तपाइँको लगइनहरू अर्को ब्राउजरमा बचत गरिएको छ भने, तपाइँ <a data-l10n-name="import-link">तिनीहरूलाई { -brand-product-name }</a>मा आयात गर्न सक्नुहुन्छ।
about-logins-intro-import2 = यदि तपाइँको लगइनहरू { -brand-product-name } भन्दा बाहिर सुरक्षित गरिएका छन् भने, तपाइँ <a data-l10n-name="import-browser-link"> बाट तिनीहरूलाई अर्को ब्राउजरबाट </a> वा <a data-l10n-name="import-file-link">फाइलबाट आयात गर्न सक्नुहुन्छ</a>

## Login

login-item-new-login-title = नयाँ लगइन सिर्जना गर्नुहोस्
login-item-edit-button = सम्पादन गर्नुहोस्
about-logins-login-item-remove-button = हटाउनुहोस्
login-item-origin-label = वेबसाइट ठेगाना
login-item-tooltip-message = तपाईंले लगइन गर्नुभएको वेबसाइटको सही ठेगानासँग यो मेल खान्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
login-item-origin =
  .placeholder = https://www.example.com
login-item-username-label = प्रयोगकर्ताको नाम
about-logins-login-item-username =
  .placeholder = (प्रयोगकर्ताको नाम छैन)
login-item-copy-username-button-text = कपि गर्नुहोस्
login-item-copied-username-button-text = प्रतिलिपि गरियो !
login-item-password-label = पासवर्ड
login-item-password-reveal-checkbox =
  .aria-label = पासवर्ड देखाउनुहोस्
login-item-copy-password-button-text = कपि गर्नुहोस्
login-item-copied-password-button-text = प्रतिलिपि गरियो !
login-item-save-changes-button = परिवर्तनहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
login-item-save-new-button = सङ्ग्रह गर्नुहोस्
login-item-cancel-button = रद्द गर्नुहोस्
login-item-time-changed = अन्तिम परिमार्जन: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
login-item-time-created = सिर्जना गरिएको: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
login-item-time-used = अन्तिम प्रयोग: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }

## OS Authentication dialog

about-logins-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.

# This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = आफ्नो लगइन सम्पादन गर्न, आफ्नो लगइन प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खाताहरूको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्छ।
# This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = बचत गरिएका लगइनहरु सम्पादन गर्नुहोस्

# This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = आफ्नो लगइन सम्पादन गर्न, आफ्नो लगइन प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खाताहरूको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्दछ।
# This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = सेभ गरेको पासवर्ड देखाउनुहोस्

# This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = आफ्नो पासवर्ड कपि गर्न, आफ्नो लगइन प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खाताहरूको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्दछ।
# This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = सेभ गरेको पासवर्ड कपि गर्नुहोस्

# This message can be seen when attempting to export a password in about:logins on Windows.
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win = आफ्नो लगइनहरु निर्यात गर्न, आफ्नो लगइन प्रमाणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले तपाईंको खाताहरूको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्छ।
# This message can be seen when attempting to export a password in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx = सेभ गरिएका लगइनहरू र पासवर्डहरू निर्यात गर्नुहोस्

## Primary Password notification

about-logins-primary-password-notification-message = सेभ गरिएका लगइनहरु र पासवर्डहरू हेर्नको लागि, कृपया आफ्नो प्राथमिक पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
master-password-reload-button =
  .label = लगइन गर्नुहोस्
  .accesskey = ल

## Dialogs

confirmation-dialog-cancel-button = रद्द गर्नुहोस्
confirmation-dialog-dismiss-button =
  .title = रद्द गर्नुहोस्

about-logins-confirm-remove-dialog-title = यो लगइन हटाउन चाहनुहुन्छ?
confirm-delete-dialog-message = यो कार्य पूर्ववत गर्न सकिँदैन ।
about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = हटाउनुहोस्

about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label =
  { $count ->
    [1] हटाउनुहोस्
    [one] सबै हटाउनुहोस्
    *[other] सबै हटाउनुहोस्
  }

about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label =
  { $count ->
    [1] हुन्छ, यो लगइन हटाउनुहोस्
    [one] हुन्छ, यी लगइनहरू हटाउनुहोस्
    *[other] हुन्छ, यी लगइनहरू हटाउनुहोस्
  }

about-logins-confirm-remove-all-dialog-title =
  { $count ->
    [one] { $count } लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ?
    *[other] { $count } लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ?
  }
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message =
  { $count ->
    [1] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएको लगइन र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाको जस्तै गर्न सक्नुहुने छैन।
    [one] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका लगइनहरू र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाकै अवस्थामा गर्न सक्नुहुने छैन।
    *[other] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका लगइनहरू र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाकै अवस्थामा गर्न सक्नुहुने छैन।
  }

about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title =
  { $count ->
    [one] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ?
    *[other] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ?
  }
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message =
  { $count ->
    [1] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन।
    [one] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन।
    *[other] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन।
  }

about-logins-confirm-export-dialog-title = लगइनहरू र पासवर्डहरू निर्यात गर्नुहोस्
about-logins-confirm-export-dialog-message = तपाईंका पासवर्डहरू पढ्न योग्य अक्षर (जस्तै, BadP@ssw0rd) को रूपमा बचत गरिनेछ, ताकि जो कोहीले निर्यातित फाइलहरु खोल्न र तिनीहरूलाई हेर्न सक्छन्।
about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = निर्यात गर्नुहोस्…

about-logins-alert-import-title = आयात सफल भयो
about-logins-alert-import-message = विस्तृत आयात कार्यहरुको सारांश हेर्नुहोस्

confirm-discard-changes-dialog-title = सङ्ग्रह नगरिएका परिवर्तनहरू रद्द गर्न चाहानुहुन्छ ?
confirm-discard-changes-dialog-message = सबै सङ्ग्रह नगरिएका परिवर्तनहरू हराउने छन्।
confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = खारेज गर्नुहोस्

## Breach Alert notification

about-logins-breach-alert-title = वेबसाइट उल्लंघन
breach-alert-text = पछिल्लोपटक तपाईले आफ्नो लगइन विवरण अद्यावधिक गरेपछि यस वेबसाइटबाट पासवर्ड चोरी भएको थियो। तपाईंको खाता सुरक्षित गर्न तपाईंको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
about-logins-breach-alert-date = यो उल्लघंन { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } भएको थियो
# Variables:
#  $hostname (String) - The hostname of the website associated with the login, e.g. "example.com"
about-logins-breach-alert-link = { $hostname } मा जानुहोस्
about-logins-breach-alert-learn-more-link = थप जान्नुहोस्

## Vulnerable Password notification

about-logins-vulnerable-alert-title = कमजोर पासवर्ड
about-logins-vulnerable-alert-text2 = यो पासवर्ड अर्को खातामा प्रयोग गरिएको छ जसमा डाटा उल्लङ्घनको सम्भावना थियो। प्रमाणहरू पुन: प्रयोग गर्दा तपाईंका सबै खाताहरू जोखिममा हुन्छन्। कृपया यो पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
# Variables:
#  $hostname (String) - The hostname of the website associated with the login, e.g. "example.com"
about-logins-vulnerable-alert-link = { $hostname } मा जानुहोस्
about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = थप जान्नुहोस्

## Error Messages

# This is an error message that appears when a user attempts to save
# a new login that is identical to an existing saved login.
# Variables:
#  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = त्यो प्रयोगकर्ता नाम भएको { $loginTitle } को लागि प्रविष्टि पहिले नै अवस्थित छ। <a data-l10n-name="duplicate-link">अवस्थित प्रविष्टिमा जाने हो?</a>

# This is a generic error message.
about-logins-error-message-default = यो पासवर्ड सेभ गर्ने क्रममा त्रुटि भयो।

## Login Export Dialog

# Title of the file picker dialog
about-logins-export-file-picker-title = लगइन फाइलहरु निर्यात गर्नुहोस्
# The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
# This must end in .csv
about-logins-export-file-picker-default-filename = लगइन्स.csv
about-logins-export-file-picker-export-button = निर्यात
# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
# filter by the operating system.
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title =
  { PLATFORM() ->
    [macos] CSV डकुमेन्ट
    *[other] CSV फाइल
  }

## Login Import Dialog

# Title of the file picker dialog
about-logins-import-file-picker-title = लगइन फाइलहरु आयात गर्नुहोस्
about-logins-import-file-picker-import-button = आयात
# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
# filter by the operating system.
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title =
  { PLATFORM() ->
    [macos] CSV डकुमेन्ट
    *[other] CSV फाइल
  }
# A description for the .tsv file format that may be shown as the file type
# filter by the operating system. TSV is short for 'tab separated values'.
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title =
  { PLATFORM() ->
    [macos] TSV डकुमेन्ट
    *[other] TSV फाइल
  }

##
## Variables:
## $count (number) - The number of affected elements

about-logins-import-dialog-title = आयात सफल भयो
about-logins-import-dialog-items-added =
  { $count ->
    [one] <span>नयाँ लगइनहरू थपियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>नयाँ लगइनहरू थपियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
  }

about-logins-import-dialog-items-modified =
  { $count ->
    [one] <span>अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
    *[other] <span>अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
  }

about-logins-import-dialog-items-no-change =
  { $count ->
    [one] <span>डुप्लिकेट लगइनहरू फेला पर्यो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> >
    *[other] <span>डुप्लिकेट लगइनहरू फेला पर्यो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> >
  }
about-logins-import-dialog-items-error =
  { $count ->
    [one] <span>त्रुटिहरू:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span>
    *[other] <span>त्रुटिहरू:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span>
  }
about-logins-import-dialog-done = सम्पन्न भयो

about-logins-import-dialog-error-title = आयात गर्ने क्रममा त्रुटि भयो
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title = एक लगइनको लागि बहुविवादित मानहरू
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description = उदाहरण को लागी: एक लगइन को लागी धेरै युजरनेमगरू, पासवर्डहरू, URLs, आदि।
about-logins-import-dialog-error-file-format-title = फाइल ढाँचा मामिला
about-logins-import-dialog-error-file-format-description = स्तम्भ हेडरहरू गलत वा छुटेका छन्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फाइलमा प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र URL को लागि स्तम्भहरू समावेश छन्।
about-logins-import-dialog-error-file-permission-title = फाइल पढ्न असमर्थ
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description = { -brand-short-name } सँग फाइल पढ्ने अनुमति छैन। फाइल अनुमतिहरू परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title = फाइल पार्स गर्न असमर्थ
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description = तपाईंले CSV वा TSV फाइल चयन गर्नुभयो भनि निश्चित गर्नुहोस्।
about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported = कुनै लगइनहरू आयात गरिएको छैन
about-logins-import-dialog-error-learn-more = थप जान्नुहोस्
about-logins-import-dialog-error-try-import-again = फेरि आयात प्रयास गर्नुहोस्…
about-logins-import-dialog-error-cancel = रद्द गर्नुहोस्

about-logins-import-report-title = सारांश आयात गर्नुहोस्
about-logins-import-report-description = लगइन र पासवर्डहरू { -brand-short-name } मा आयात गरियो।

#
# Variables:
# $number (number) - The number of the row
about-logins-import-report-row-index = पङ्क्ति { $number }
about-logins-import-report-row-description-no-change = नक्कल: अवस्थित लगइनको सटीक मिलान
about-logins-import-report-row-description-modified = अवस्थित लगइन अद्यावधिक गरियो
about-logins-import-report-row-description-added = नयाँ लगइन थपियो
about-logins-import-report-row-description-error = त्रुटि: क्षेत्र छुटेको छ

##
## Variables:
## $field (String) - The name of the field from the CSV file for example url, username or password

about-logins-import-report-row-description-error-multiple-values = त्रुटि: { $field } को लागि धेरै मानहरू
about-logins-import-report-row-description-error-missing-field = त्रुटि: { $field } छुटेको छ

##
## Variables:
## $count (number) - The number of affected elements

about-logins-import-report-added =
  { $count ->
    [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">नयाँ लगइनहरू थपियो</div>
    *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">नयाँ लगइनहरू थपियो</div>
  }
about-logins-import-report-modified =
  { $count ->
    [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो</div>
    *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो</div>
  }
about-logins-import-report-no-change = <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">डुप्लिकेट लगइनहरू</div> <div data-l10n-name="not-imported">(आयात गरिएको छैन)</div>
about-logins-import-report-error =
  { $count ->
    [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">त्रुटिहरू</div> <div data-l10n-name="not-imported" >(आयात गरिएको छैन)</div>
    *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">त्रुटिहरू</div> <div data-l10n-name="not-imported" >(आयात गरिएको छैन)</div>
  }

## Logins import report page

about-logins-import-report-page-title = रिपोर्ट सारांश आयात गर्नुहोस्।