browser/browser/aboutDialog.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 08:06:34 +0100
changeset 1297 86187e1d8f21bbc66aa9931f8e0918df417fefe5
parent 1273 5397b584eaf450cdd73932534752b1aa6598bb58
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = { -brand-full-name }का बारेमा

releaseNotes-link = नयाँ के छ?

update-checkForUpdatesButton =
  .label = अद्यावधिकहरूका लागि जाँच गर्नुहोस्
  .accesskey = C

update-updateButton =
  .label = { -brand-shorter-name } अद्यावधिक गर्न पुनःसुरु गर्नुहोस्
  .accesskey = R

update-checkingForUpdates = अद्यावधिकहरुकका लागि जाँच गरिँदै छ…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>अद्यावधिकहरू डाउनलोड हुदैँछन् — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = अपडेट डाउनलोड हुँदै छन् — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = अद्यावधिक लागू गरिँदै…

update-failed = अद्यावधिक असफल भयो। <label data-l10n-name="failed-link">नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्</label>
update-failed-main = अद्यावधिक असफल भयो। <a data-l10n-name="failed-link-main">नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्</a>

update-adminDisabled = तपाईँको प्रणाली प्रशासकद्वारा अद्यावधिकहरू असक्षम पारिएको छ
update-noUpdatesFound = { -brand-short-name } नयाँ संस्करणमा छ
update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name } लाई अर्को सत्रले अद्यावधिक गर्दैछ

update-manual = अद्यावधिकहरू यहाँ उपलब्ध छन् <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = यो प्रणालीमा तपाईँले अरू अद्यावधिकहरू गर्न सक्नुहुँन्न।<label data-l10n-name="unsupported-link">थप जान्नुहोस्</label>

update-restarting = पुनःसुरु गरिँदै…

update-internal-error = आन्तरिक त्रुटिको कारण अद्यावधिकहरू जाँच गर्न मिलेन । अपडेटहरू <label data-l10n-name="manual-link"/> मा उपलब्ध छन्

channel-description = तपाईँ अहिले भएको स्थान <label data-l10n-name="current-channel"></label> अद्यावधिक प्रणालीमा हुनुहुन्छ।

warningDesc-version = { -brand-short-name } परीक्षणकालमा छ त्यसैले अलि अस्थिर हुन सक्छ।

aboutdialog-help-user = { -brand-product-name } सहयोग
aboutdialog-submit-feedback = पृष्ठपोषण बुझाउनुहोस्

community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> एउटा <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">विश्वव्यापी समुदाय</label> जसले वेबलाई खुल्ला, सार्वजनिक र सबैमा पहुँचको लागि सहकार्यमा काम गर्दैछ।

community-2 = { -brand-short-name } द्वारा बनाइएको<label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, एउटा <label data-l10n-name="community-creditsLink">विश्वव्यापी समुदाय</label> जसले वेबलाई खुल्ला, सार्वजनिक र सबैमा पहुँचको लागि सहकार्यमा काम गर्दैछ।

helpus = सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">दान गर्नुहोस्</label> वा <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">सहभागी हुनुहोस्!</label>

bottomLinks-license = इजाजतपत्रबारे जानकारी
bottomLinks-rights = प्रयोगकर्ता अधिकारहरू
bottomLinks-privacy = गोपनीयता नीति

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-बिट)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-बिट)