devtools/client/netmonitor.properties
2f79570e5e677cbab38252340478ba8b33cfb8d3
created 2019-11-29 07:13 +0000
pushed 2019-11-29 07:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
6bf8499de8e32f0633788bd8d72583e9883e1773
created 2019-11-27 18:14 +0000
pushed 2019-11-27 18:14 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
c5dfd7a5ad914df82f4ac8cf1a9c87b68fdc5aa6
created 2019-11-06 15:33 +0000
pushed 2019-11-06 15:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
baa01d43d0af768dd5cd0f0907ff9fc734440c92
created 2019-10-20 02:33 +0000
pushed 2019-10-20 02:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
c28c14d8c3d313c2c43e62bd7dd29a1a9aa0d018
created 2019-09-29 01:33 +0000
pushed 2019-09-29 01:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
f5ff395d36e3d433d85f98f304f5319a2b078b59
created 2019-09-23 12:55 +0000
pushed 2019-09-23 12:56 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
24b08f705175c51016309961bfc90c7c2b8242be
created 2019-09-18 15:01 +0000
pushed 2019-09-18 15:01 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
2dd900ae42fbd892b03e7790e4ebba44c9eba6e4
created 2019-09-10 19:54 +0000
pushed 2019-09-10 19:54 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
21030ce4573642aaf66e2761a2564f809eb3f944
created 2019-08-30 10:53 +0000
pushed 2019-08-30 10:53 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
f45a6fe497c93e54183ebf7fd8f4ec6cefce860c
created 2019-08-26 07:55 +0000
pushed 2019-08-26 07:55 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
4d5859447fc0478605152b8eac27b772d35981d2
created 2019-08-24 18:53 +0000
pushed 2019-08-24 18:53 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
732f70537c986266b0c9bd3447ee61aaf68bf503
created 2019-08-17 20:12 +0000
pushed 2019-08-17 20:12 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
3673b43e07961e378380df1e1a66a141b64afce4
created 2019-08-17 13:52 +0000
pushed 2019-08-17 13:52 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
deba1d293993ca9fbd7ca12a27955f22f852d03d
created 2019-08-15 05:54 +0000
pushed 2019-08-15 05:54 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
78c8c824eabfeb3f7b6ce523ddef8f3691f0f0e4
created 2019-08-10 16:33 +0000
pushed 2019-08-10 16:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
a30b770a7b3d298afba3822c838a42b0a88ebb8b
created 2019-08-09 20:34 +0000
pushed 2019-08-09 20:34 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
61f5aa8a86d49afbf59d97de4a8901384bc028f1
created 2019-08-05 08:13 +0000
pushed 2019-08-05 08:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
319039ec1accca43f1fbc3f19ac4020b43220ddd
created 2019-07-19 00:13 +0000
pushed 2019-07-19 00:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
d960453ca7857d6d4504adbe825c8f0431a8c236
created 2019-07-02 14:54 +0000
pushed 2019-07-02 14:54 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
42b9a1fad3d2910d74cf70ad2b7f3f4316ce810d
created 2019-06-27 21:34 +0000
pushed 2019-06-27 21:34 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
6ff47a65b9f4d408d36c8dbe37080f0dd37bae22
created 2019-06-02 13:33 +0000
pushed 2019-06-02 13:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
7172df068814ff679ff84515ac345084dc136510
created 2019-04-28 02:13 +0000
pushed 2019-04-28 02:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
ffea0de7fc749be882510de481dd62566e56576a
created 2019-04-18 12:53 +0000
pushed 2019-04-18 12:53 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
03e730298818c49b414756e67d9b67c11bc8c862
created 2019-03-27 22:14 +0000
pushed 2019-03-27 22:14 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
95bc094a7a58b8361210617c77a4aed06eecd113
created 2019-03-16 17:14 +0000
pushed 2019-03-16 17:14 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
470954a4bc8ed526995e94cef7be03733f5e3b30
created 2019-03-07 22:33 +0000
pushed 2019-03-07 22:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
8cfb8568b08672fe2819d5e52328452f87069a89
created 2018-11-25 02:34 +0000
pushed 2018-11-25 02:34 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
c83f9394e757621b1364dfe46a70ed4cbcd470e9
created 2018-10-12 08:13 +0000
pushed 2018-10-12 08:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
119df911a38316aaf035f03571e4ddcb29cd2bdc
created 2018-08-27 22:34 +0000
pushed 2018-08-27 22:34 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
711449c0b67ae0015954cf4fe6955690dcda1529
created 2018-07-23 20:33 +0000
pushed 2018-07-23 20:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
264d12d757f4c2786548d60e82ca1f2559dbfed5
created 2018-05-06 22:51 +0000
pushed 2018-05-06 22:51 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
69406aef3532f0714904c07f03820c3615cd05bf
created 2018-04-28 14:53 +0000
pushed 2018-04-28 14:53 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox THUNDERBIRD_60_0b6_BUILD1 THUNDERBIRD_60_0b6_RELEASE
6c8dc67938c7bba443273633c215c0d71f441a0b
created 2018-04-03 14:33 +0000
pushed 2018-04-03 14:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
6904c9fdfd360d0b4e5c6c8da4e46f2765996e74
created 2018-02-28 23:12 +0000
pushed 2018-02-28 23:12 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
3d0d6dc90d4e2e19c262f1ccc84f79ce0c4251c7
created 2018-01-29 12:54 +0000
pushed 2018-01-29 12:54 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
4eae2c8418a8a3225045e2b1e74d51f6ab5fc4cf
created 2017-12-12 17:52 +0000
pushed 2017-12-12 17:52 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
4d76baeab91bf50c2abd0a5c66b88ba46f34f76c
created 2017-10-26 21:13 +0000
pushed 2017-10-26 21:13 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
5a7cb51e589c09a115c5bf1ad868396b8c5f4264
created 2017-09-13 23:33 +0000
pushed 2017-09-13 23:33 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
7cea26d027c1458170146424a4eea8f57f566b3c
created 2017-09-13 10:52 +0000
pushed 2017-09-13 10:52 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
cbd29501ee2a8201d1ce66344463d8a151469bef
created 2017-09-02 12:32 +0000
pushed 2017-09-02 12:32 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
44b6547ed51e2c516d62daed9d7c817bc3ef8e70
created 2017-07-21 17:34 +0000
pushed 2017-07-21 17:34 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
592ee6ba84d06361ba045e8c4c672672a5b9de01
created 2017-07-03 10:20 +0000
pushed 2017-07-03 10:20 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
89717cea5c7d76355352bbc698ce8c6a086bcfff
created 2017-05-28 02:43 +0000
pushed 2017-05-28 02:43 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
45656b47dd65e270272b120b5f5cc9c0540dfea3
created 2017-05-05 08:21 +0000
pushed 2017-05-05 08:21 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
c07067801d316f1b252461e7905971895a31c21e
created 2017-05-04 09:02 +0000
pushed 2017-05-04 09:02 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
92db970b29d7b6ddf4d08f69927d02950e2f9130
created 2017-04-23 18:43 +0000
pushed 2017-04-23 18:43 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
be42542a2c9be5663619a787ec049ad6ce560c6e
created 2017-04-21 08:07 +0000
pushed 2017-04-21 08:07 +0000
Mozilla Pontoon Mozilla Pontoon - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
fcc3335581627b5e750445861fe9a199ad75c29f
created 2017-04-20 06:00 +0000
pushed 2017-04-20 06:00 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
e45fdc13facd245fef4c44cdef228e2f7bfe9c68
created 2017-04-18 08:16 +0000
pushed 2017-04-18 08:16 +0000
Mozilla Pontoon Mozilla Pontoon - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
074355205e9faa24219d43877118c240bd79a960
created 2017-03-12 20:59 +0000
pushed 2017-03-18 10:26 +0000
Håvar Henriksen Håvar Henriksen - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Aurora
aa792f75a83539f428dbae5987c73a7f3b9379bc
created 2017-03-07 00:51 +0000
pushed 2017-03-07 06:14 +0000
Mozilla Pontoon Mozilla Pontoon - Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Aurora
af98035382974494837354f9d6ed8c4c4b20d500
created 2017-02-21 00:16 +0000
pushed 2017-02-25 07:03 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
dcbca45626ed98b23b7eb6d29c3ed29dbbb1b668
created 2017-01-24 00:45 +0000
pushed 2017-01-24 17:08 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
f18279103e26b7a69c56e7b8fd928d692feef6d5
created 2016-12-17 16:16 +0000
pushed 2016-12-19 14:54 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
3095b4b5d5a7197e5e5350abad38646a7c95354e
created 2016-11-16 07:29 +0000
pushed 2016-11-26 06:58 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
b07f2aefd083fd69478569d442948621427dce0f
created 2016-11-14 14:18 +0100
pushed 2016-11-14 16:49 +0000
Axel Hecht Axel Hecht - Bug 1308500, Bug 1309191 - Migrate NetMonitor from .dtd to .properties
272efddfa24ffdd0edc1f6cbc897e164f49e687c
created 2016-09-20 23:16 +0000
pushed 2016-09-23 10:21 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
048c23f6376c5b1e30b95318c61f18671b72d2cb
created 2016-08-25 11:17 +0000
pushed 2016-08-31 12:51 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
63317cd606f57fcc10dd7cdb4c78a74d6e09241d
created 2016-08-02 04:16 +0000
pushed 2016-08-03 14:00 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
06a990cffe5e6d87b4b881266ff1101655e4246e
created 2016-06-18 14:16 +0000
pushed 2016-07-04 13:41 +0000
nb-NO team [Pootle] nb-NO team [Pootle] - [nb-NO] update from Pootle (firefox)
less more (0) -60 tip