dom/chrome/dom/dom.properties
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Thu, 26 Jan 2023 09:03:00 +0000
changeset 3846 66ec7073a4a849d1c230a3f360ba4a42db7d45b0
parent 3842 5ae0c0cc6ff13b09acc978fd17d0044b1e96a7ff
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

KillScriptTitle=Advarsel: Et skript svarer ikke
KillScriptMessage=Et skript på denne siden kan være opptatt, eller det kan ha sluttet å svare. Du kan stoppe skriptet nå, eller du kan vente og se om det vil fullføre.
KillScriptWithDebugMessage=Et skript på denne siden kan være opptatt eller sluttet å svare. Du kan stoppe skriptet nå, åpne det i en feilsøker eller la skriptet fortsette.
KillScriptLocation=Skript: %S

KillAddonScriptTitle=Advarsel: Et utvidelsesskript svarer ikke
# LOCALIZATION NOTE (KillAddonScriptMessage): %1$S is the name of an extension.
# %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
KillAddonScriptMessage=Et skript fra utvidelsen «%1$S» kjører på denne siden og gjør at %2$S ikke svarer.\n\nDet kan være opptatt eller det kan ha sluttet å reagere permanent. Du kan stoppe skriptet nå, eller du kan fortsette for å se om det vil fullføre.
KillAddonScriptGlobalMessage=Forhindre at utvidelsesskriptet kjører på denne siden til neste gang siden lastes på nytt

StopScriptButton=Stopp skript
DebugScriptButton=Feilsøk skript
WaitForScriptButton=Fortsett
DontAskAgain=&Ikke spør igjen
WindowCloseBlockedWarning=Skript kan ikke lukke vinduer som ikke ble åpnet av skriptet selv.
OnBeforeUnloadTitle=Er du sikker?
OnBeforeUnloadMessage2=Denne siden ber deg bekrefte at du ønsker å forlate siden — informasjon som du allerede har skrevet inn vil kanskje ikke lagres.
OnBeforeUnloadStayButton=Bli på siden
OnBeforeUnloadLeaveButton=Forlat siden
EmptyGetElementByIdParam=Tom strengverdi sendt til getElementById().
SpeculationFailed2=Et ubalansert tre ble skrevet med document.write(), som forårsaket at data fra nettet ble lest inn på nytt. Mer info: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
DocumentWriteIgnored=Et kall til document.write() fra et asynkront-lastet skript ble ignorert.
# LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
EditorFileDropFailed=Slepping av en fil i et element med redigerbart innhold feilet: %S.
FormValidationTextTooLong=Forkort denne teksten til %S tegn eller mindre (du bruker nå %S tegn).
FormValidationTextTooShort=Du må bruke minst %S tegn (du har nå brukt %S tegn)
FormValidationValueMissing=Fyll ut dette feltet.
FormValidationCheckboxMissing=Kryss av denne avkryssingsboksen om du ønsker å fortsette.
FormValidationRadioMissing=Velg ett av disse valgene.
FormValidationFileMissing=Velg en fil.
FormValidationSelectMissing=Velg ett av alternativene i listen.
FormValidationInvalidEmail=Skriv inn en e-postadresse.
FormValidationInvalidURL=Skriv inn en URL.
FormValidationInvalidDate=Skriv inn en gyldig dato.
FormValidationInvalidTime=Angi et gyldig tidspunkt.
FormValidationInvalidDateTime=Skriv inn gyldig dato og tid.
FormValidationInvalidDateMonth=Skriv inn en gyldig måned.
FormValidationInvalidDateWeek=Skriv inn en gyldig uke.
FormValidationPatternMismatch=Skriv inn data som stemmer med det forespurte formatet.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
FormValidationPatternMismatchWithTitle=Skriv inn data som stemmer med formatet: %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeOverflow=Velg en verdi som ikke er mer enn %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeOverflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeOverflow=Velg en verdi som ikke er senere enn %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
FormValidationNumberRangeUnderflow=Velg en verdi som ikke er mindre enn %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Velg en verdi som ikke er tidligere enn %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
FormValidationStepMismatch=Velg en gyldig verdi. De to nærmeste gyldige verdiene er %S og %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
FormValidationStepMismatchOneValue=Velg en gyldig verdi. Den nærmeste gyldige verdien er %S.
# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow=Velg en verdi mellom %1$S og %2$S.
FormValidationBadInputNumber=Skriv inn et tall.
FullscreenDeniedDisabled=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi fullskjerm-API er avslått i brukerinnstillingene.
FullscreenDeniedFocusedPlugin=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi et programtillegg i vindusmodus har fokus.
FullscreenDeniedHidden=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi dokumentet ikke lenger er synlig.
FullscreenDeniedHTMLDialog=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi det forespørrende elementet er et <dialog>-element.
FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi minst ett av elementene som dokumentet er i, ikke er en iframe eller ikke har en "allowfullscreen"-attributt.
FullscreenDeniedNotInputDriven=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi Element.requestFullscreen() ikke ble kalt fra innenfor en kort kjørende bruker-generert hendelseshåndterer.
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn=Forespørsel om fullskjerm ble nektet fordi Element.requestFullscreen() ble kalt fra innsiden av en mushendelseshåndterer som ikke ble utløst av venstre museknapp.
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi elementet ikke er <svg>, <math>, eller et HTML-element.
FullscreenDeniedNotInDocument=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi elementet ikke lenger er i dokumentet.
FullscreenDeniedMovedDocument=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi det forespørrende elementet har flyttet til et annet dokument.
FullscreenDeniedLostWindow=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi vi ikke lenger har et vindu.
FullscreenDeniedSubDocFullscreen=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi et underdokument av dokumentet som ber om fullskjerm allerede er i fullskjerm.
FullscreenDeniedNotDescendant=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi elementet ikke er under det nåværende fullskjerm-elementet.
FullscreenDeniedNotFocusedTab=Forespørsel om fullskjerm ble avvist fordi det forespørrende elementet ikke er i den nåværende fokuserte fanen.
FullscreenDeniedFeaturePolicy=Forespørsel om fullskjerm ble nektet på grunn av FeaturePolicy-direktiver.
FullscreenExitWindowFocus=Avsluttet fullskjerm fordi et vindu har fokus.
RemovedFullscreenElement=Avsluttet fullskjerm fordi fullskjerm-elementet ble fjernet fra dokumentet.
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen=Avsluttet fullskjerm fordi et programtillegg i vindusmodus har fokus.
PointerLockDeniedDisabled=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi pekerlås-API-et er avslått i brukerinnstillingene.
PointerLockDeniedInUse=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi pekeren allerede blir kontrollert av et annet dokument.
PointerLockDeniedNotInDocument=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi det forespørrende elementet ikke er et dokument.
PointerLockDeniedSandboxed=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi pekerlås-API-et er avgrenset via sandbox.
PointerLockDeniedHidden=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi dokumentet ikke lenger er synlig.
PointerLockDeniedNotFocused=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi dokumentet ikke er i fokus.
PointerLockDeniedMovedDocument=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi det forespørrende elementet har flyttet til et annet dokument.
PointerLockDeniedNotInputDriven=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi Element.requestPointerLock() ikke ble kalt innenfra en brukergenerert hendelseshåndterer og dokumentet ikke er i fullskjermmodus.
PointerLockDeniedFailedToLock=Forespørsel om pekerlås ble avvist fordi nettleseren mislyktes med å låse pekeren.
HTMLSyncXHRWarning=HTML-tolking i XMLHttpRequest er ikke støttet i synkron modus.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
ForbiddenHeaderWarning=Forsøk på å sette et forbudt header ble avslått: %S
ResponseTypeSyncXHRWarning=Bruk av XMLHttpRequest sin responseType-attributt er ikke lenger støttet i synkron modus i vinduskonteksten.
TimeoutSyncXHRWarning=Bruk av XMLHttpRequest sin timeout-attributt er ikke støttet i synkron modus i vinduskontekst.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
UseSendBeaconDuringUnloadAndPagehideWarning=Det gir en bedre brukeropplevelse å bruke navigasjonen.sendBeacon istedenfor synkron XMLHttpRequest under unload og pagehide.
JSONCharsetWarning=Et forsøk ble gjort på å deklarere en ikke-UTF-8 tegnkoding for JSON mottatt med XMLHttpRequest. Bare UTF-8 støttes for å dekode JSON.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=HTMLMediaElement sendt til createMediaElementSource har en cross-origin resurs, noden kommer ikke til å ha noe output.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=Mediastream sendt til createMediaStreamSource har en cross-origin resurs, noden kommer ikke til å ha noe output.
# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin=MediaStreamTrack, som ble sendt til createMediaStreamTrackSource benytter et fremmed nettsted som kilde, der noden ikke vil sende noe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Den oppfangede HTMLMediaElement spiller en MediaStream. Endring av status for lydstyrke eller demping av lyd er ikke støttet for øyeblikket.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
MediaElementStreamCaptureCycle=MediaStream som er tilordnet srcObject kommer fra en fangst av dette HTMLMediaElement-et, og danner en syklus, oppgave ignorert.
MediaLoadExhaustedCandidates=Klarte ikke laste noen av kandidatressursene. Medialasting satt i pause.
MediaLoadSourceMissingSrc=<source>-elementet har ingen «src»-attributt. Medialasting feilet.
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Kobling av AudioNodes fra AudioContexts med forskjellig samplingsrate støttes for øyeblikket ikke.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadHttpError=HTTP-innlasting feilet med status %1$S. Lasting av medieressurs %2$S feilet.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadInvalidURI=Ugyldig URI. Innlasting av medieressurs %S mislyktes.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Den angitte verdien for «type» i «%1$S» støttes ikke. Innlasting av medieressurs %2$S mislyktes.
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild=Spesifisert «type»-attributt for «%1$S» støttes ikke. Lasting av medieressurs %2$S mislyktes. Prøver å laste fra neste <source>-element.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
MediaLoadUnsupportedMimeType=HTTP «Content-Type» med «%1$S» støttes ikke. Innlasting av medieressursen %2$S mislyktes.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
MediaLoadDecodeError=Klarte ikke dekode mediaressursen %S.
MediaWidevineNoWMF=Forsøker å spille av Widevine uten Windows Media Foundation. Se https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaWMFNeeded=For å spille videoformat %S, må du installere ekstra programvare fra Microsoft, se https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaPlatformDecoderNotFound=Videoen på denne side kan ikke spilles av. Datamaskinen din har kanskje ikke de nødvendige videokodekene for: %S
MediaUnsupportedLibavcodec=Videoen på denne siden kan ikke spilles av. Systemet har en ustøttet versjon av libavcodec
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeError=Klarte ikke dekode mediaressursen %1$S, feil: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the media resource, %2$S is technical information (in English)
MediaDecodeWarning=Klarte ikke dekode mediaressursen %1$S, men med feil: %2$S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaCannotPlayNoDecoders=Klarer ikke å spille av media. Ingen dekodere for det forespurte formatet: %S
# LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
MediaNoDecoders=Ingen dekodere for de forespurte formatene: %S
MediaCannotInitializePulseAudio=Kan ikke bruke PulseAudio
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=Bruk av krypterte medieutvidelser (Encrypted Media Extensions) på %S i en usikker (dvs. ikke-HTTPS) kontekst blir foreldet og vil snart bli fjernet. Du bør vurdere å bytte til en sikker opprinnelse som HTTPS.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=Oppkall av navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) uten å sende en kandidat MediaKeySystemConfiguration som inneholder audioCapabilities eller videoCapabilities er foreldet og støtten vil snart bli fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=Oppkall av navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) sender en kandidat MediaKeySystemConfiguration som inneholder audioCapabilities eller videoCapabilities uten en contentType med en «codecs»-string er foreldet og støtten vil snart bli fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
MutationEventWarning=Bruk av Mutation Events er frarådet. Bruk MutationObserver isteden.
BlockAutoplayError=Automatisk avspilling er kun tillatt når det er godkjent av brukeren, eller hvis nettstedet er aktivert av brukeren eller hvis lyden er slått av i medie-filer.
BlockAutoplayWebAudioStartError=En AudioContext ble forhindret i å starte automatisk. Den må opprettes eller gjenopptas, etter en brukerbevegelse på siden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
ComponentsWarning=Components-objektet er foreldet. Det vil snart fjernes.
PluginHangUITitle=Advarsel: Uresponsivt programtillegg
PluginHangUIMessage=%S kan være opptatt, eller det kan ha sluttet å svare. Du kan stoppe programtillegget nå, eller du kan fortsette og se om det vil fullføre.
PluginHangUIWaitButton=Fortsett
PluginHangUIStopButton=Stopp programtillegg
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
NodeIteratorDetachWarning=Kall til detach() på en NodeIterator har ikke lenger noen virkning.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
LenientThisWarning=Ignorerer get eller set på egenskap som har [LenientThis] fordi "this"-objektet er feil.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
UseOfCaptureEventsWarning=Bruk av captureEvents() er frarådet. For å oppgradere koden, bruk DOM 2 addEventListener()-metoden. Se også http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
UseOfReleaseEventsWarning=Bruk av releaseEvents() er frarådet. For å oppgradere koden, bruk DOM 2 removeEventListener()-metoden. Se også http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
SyncXMLHttpRequestWarning=Synkron XMLHttpRequest på hovedtråden er frarådet fordi det kan ha negativ virkning på brukerens opplevelse. Les mer på http://xhr.spec.whatwg.org/
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers er foreldet. Ikke bruk det til UA-detektering.
ImportXULIntoContentWarning=Importering av XUL-noder til et innholdsdokument er foreldet. Denne funksjonaliteten kan snart bli fjernet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
IndexedDBTransactionAbortNavigation=An IndexedDB transaction that was not yet complete has been aborted due to page navigation.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change-minneforbruket er for høyt. Budsjettgrensen er grunnområdet multiplisert med %1$S (%2$S px). Tilfeller av Will-change over budsjettet vil ignoreres.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
HittingMaxWorkersPerDomain2=En Worker kunne ikke startes med en gang fordi andre dokument i same plassering bruker allerede maksimalt antall workere. Workeren er satt i kø og blir startet etter at noen av de andre workerene har fullført.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
AppCacheWarning=Programhurtiglager-APIen (AppCache) er frarådet brukt, og vil fjernes i fremtiden. Vurder å bruke en ServiceWorker for frakoblet støtte.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
EmptyWorkerSourceWarning=Attempting to create a Worker from an empty source. This is probably unintentional.
WebrtcDeprecatedPrefixWarning=WebRTC-grensesnitt med "moz"-prefikset (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) er frarådet.
NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia er erstattet av navigator.mediaDevices.getUserMedia
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams er foreldet. Bruk RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers istedenfor.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
InterceptionFailedWithURL=Klarte ikke laste '%S'. En ServiceWorker mottok forespørselen, og fikk en uventet feil.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "cors", "Response", "same-origin" or "Request". %1$S is a URL, %2$S is a URL.
CorsResponseForSameOriginRequest=Klarte ikke å lese inn ‘%1$S’ ved å svare ‘%2$S’. En ServiceWorker kan ikke syntetisere et cors Response for en same-origin Request.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "FetchEvent.respondWith()", "FetchEvent", "no-cors", "opaque", "Response", or "RequestMode". %1$S is a URL. %2$S is a RequestMode value.
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL=Klarte ikke laste «%1$S». En ServiceWorker sendte en opaque Response til FetchEvent.respondWith() ved behandling av «%2$S» FetchEvent. Gjennomsiktige Response-objekter er bare gyldige når RequestMode er «no-cors».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Error", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "fetch()". %S is a URL.
InterceptedErrorResponseWithURL=Klarte ikke laste '%S'. En ServiceWorker sendte en Response med feil til FetchEvent.respondWith(). Dette betyr vanligvis at ServiceWorker utførte et ugyldig fetch()-kall.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "Response.clone()". %S is a URL.
InterceptedUsedResponseWithURL=Klarte ikke laste '%S'. En ServiceWorker sendte en brukt Response til FetchEvent.respondWith(). Kroppen til Response kan bare leses en gang. Bruk Response.clone() for å få tilgang til kroppen flere ganger.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "opaqueredirect", "Response", "FetchEvent.respondWith()", or "FetchEvent". %S is a URL.
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL=Klarte ikke laste «%S». En ServiceWorker sendte en opaqueredirect Response til FetchEvent.respondWith() mens en ikke-navigasjons-FetchEvent ble behandlet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Response", "FetchEvent.respondWith()", "RedirectMode" or "follow". %S is a URL.
BadRedirectModeInterceptionWithURL=Feilet under lasting av "%S". En ServiceWorker passerte en redirigert respons til FetchEvent.respondWith() mens RedirectMode ikke er "follow".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" or "FetchEvent.preventDefault()". %S is a URL.
InterceptionCanceledWithURL=Klarte ikke laste '%S'. En ServiceWorker avbrøt innlastingen ved å kalle FetchEvent.preventDefault().
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", or "FetchEvent.respondWith()". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptionRejectedResponseWithURL=Klarte ikke laste '%1$S'. En ServiceWorker sendte en promise til FetchEvent.respondWith() som ble avvist med '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "promise", "FetchEvent.respondWith()", or "Response". %1$S is a URL. %2$S is an error string.
InterceptedNonResponseWithURL=Klarte ikke laste '%1$S'. En ServiceWorker sendte en promise til FetchEvent.respondWith() som resulterte i en ikke-Response-verdi '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozImageSmoothingEnabled", or "imageSmoothingEnabled"
PrefixedImageSmoothingEnabledWarning=Bruk av mozImageSmoothingEnabled er foreldet. Bruk uprefixet imageSmoothingEnabled i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker", "Service-Worker-Allowed" or "HTTP". %1$S and %2$S are URLs.
ServiceWorkerScopePathMismatch=Klarte ikke å registrere en ServiceWorker: Søkestien til området '%1$S' er ikke under det maksimale området som er tillatt '%2$S'. Juster området, flytt skriptet for ServiceWorker-en eller bruk Service-Worker-Allowed HTTP-hodet for å tillate området.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a stringified numeric HTTP status code like "404" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterNetworkError=Klarte ikke å registrere/oppdatere en ServiceWorker for området ‘%1$S’: innlesingen misslyktes med status %2$S for skript ‘%3$S’.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker, %2$S is a MIME Media Type like "text/plain" and %3$S is a URL.
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2=Kunne ikke registrere/oppdatere en ServiceWorker for virkefelt ‘%1$S’: Feil Content-Type ‘%2$S’ mottatt for skript ‘%3$S’. Må være en JavaScript MIME-type.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerRegisterStorageError=Klarte ikke å registrere/oppdatere en ServiceWorker for området ‘%S’: Lagringstilgang er begrenset i denne sammenhengen, avhengig av brukerinnstillinger eller privat nettlesermodus.
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError=Klarte ikke å registrere service worker: Lagringstilgang er begrenset i denne sammenheng på grunn av brukerinnstillinger eller privat nettlesermodus.
ServiceWorkerGetClientStorageError=Klarte ikke å hente service worker-klienten(e): Lagringstilgang er begrenset i denne sammenheng på grunn av brukerinnstillinger eller privat nettlesermodus.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker" and "postMessage". %S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerPostMessageStorageError=ServiceWorker for område ‘%S’ feilet med å utføre ‘postMessage‘ siden lagringstilgangen er begrenset i denne sammenheng på grunn av brukerinnstillinger eller privat nettlesermodus.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %1$S is a URL representing the scope of the ServiceWorker.
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination=Avslutter ServiceWorker for området ‘%1$S’ med ventende waitUntil/respondWith fordi grace fikk timeout.
# LOCALIZATION NOTE (ServiceWorkerNoFetchHandler): Do not translate "Fetch".
ServiceWorkerNoFetchHandler=Fetch-hendelseshåndterere må legges til under worker scriptets sin innledende evaluering.
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven=document.execCommand('cut'/'copy') ble avvist fordi den ikke ble kalt opp fra innenfor en raskt-utførende brukergenerert event-håndterer.
ManifestIdIsInvalid=ID-medlemmet ble ikke løst til en gyldig URL.
ManifestIdNotSameOrigin=Id-medlemmet må ha samme opprinnelse som start_url-medlemmet.
ManifestShouldBeObject=Manifest bør være et objekt.
ManifestScopeURLInvalid=Skop-URL er ugyldig.
ManifestScopeNotSameOrigin=Skop-URL må være av samme opprinnelse som dokumentet.
ManifestStartURLOutsideScope=Start-URL er utenfor skopet, så skopet er ugyldig.
ManifestStartURLInvalid=Start-URL er ugyldig.
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Start-URL må være av samme opprinnelse som dokumentet.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
ManifestInvalidType=Forventet at %1$S sin %2$S-medlem å være en %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
ManifestInvalidCSSColor=%1$S: %2$S er ikke en gyldig CSS-farge.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
ManifestLangIsInvalid=%1$S: %2$S er ikke en gyldig språkkode.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
ManifestImageURLIsInvalid=Elementet %1$S ved indeks %2$S er ugyldig. Medlemmet %3$S er en ugyldig URL %4$S
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
ManifestImageUnusable=Elementet %1$S ved indeks %2$S mangler et brukbart formål. Det vil bli ignorert.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
ManifestImageUnsupportedPurposes=Elementet %1$S ved indeks %2$S inkluderer ikke-støttede formål: %3$S.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
ManifestImageRepeatedPurposes=Elementet %1$S element ved indeks %2$S inkluderer repeterende formål: %3$S.
PatternAttributeCompileFailure=Klarte ikke å kontrollere <input pattern='%S'> fordi mønsteret ikke er en gyldig regexp: %S
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
TargetPrincipalDoesNotMatch=Klarte ikke utføre 'postMessage' på 'DOMWindow': Mål-opprinnelsen som er oppgitt ('%S') stemmer ikke med mottakervinduets opprinnelse ('%S').
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbed=Skriver om foreldet syntaks på YouTube Flash embed (%S) til iframe embed (%S). Oppdater siden til å bruke iframe istedenfor embed/object, hvis mulig.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
RewriteYouTubeEmbedPathParams=Skriver om foreldet syntaks på YouTube Flash embed (%S) til iframe embed (%S). Forespørselen var ugyldig og ble fjernet fra URL. Oppdater siden til å bruke iframe istedenfor embed/object, hvis mulig.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Encryption", and "salt". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionHeader=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. 'Encryption'-headeren må inneholde en unik 'salt'-parameter for hver melding. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Crypto-Key" header for an
# incoming push message is missing or invalid. Do not translate "ServiceWorker",
# "Crypto-Key", and "dh". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoKeyHeader=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘Crypto-Key‘-headeren må inneholde en 'dh'-parameter som inneholder app-serverens offentlige nøkkel. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt because the deprecated
# "Encryption-Key" header for an incoming push message is missing or invalid.
# Do not translate "ServiceWorker", "Encryption-Key", "dh", "Crypto-Key", and
# "Content-Encoding: aesgcm". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncryptionKeyHeader=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘Encryption-Key‘-headeren må inneholde en 'dh'-parameter. Denne headeren er foreldet og vil snart bli fjernet. Bruk ‘Crypto-Key‘ med ‘Content-Encoding: aesgcm‘ istedenfor. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "Content-Encoding" header is missing or contains an
# unsupported encoding. Do not translate "ServiceWorker", "Content-Encoding",
# "aesgcm", and "aesgcm128". %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadEncodingHeader=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘Content-Encoding‘-headeren må være ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ er tillatt, men foreldet og vil snart bli fjernet. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "dh" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "dh", "Crypto-Key", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSenderKey=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘dh‘-parameteret i ‘Crypto-Key‘-headern må være app-serverens offentlige Diffie-Hellman-nøkkel, må være base64-url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i “uncompressed” eller “raw” form (65 byte før koding). Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "salt" parameter is not valid base64url. Do not translate
# "ServiceWorker", "salt", "Encryption", and "base64url". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadSalt=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘salt‘-parameteret i 'Encryption'-headeren må være base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), og være på minst 16 byte før koding. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because the "rs" parameter is not a number, or is less than the pad size.
# Do not translate "ServiceWorker", "rs", or "Encryption". %1$S is the
# ServiceWorker scope URL. %2$S is the minimum value (1 for aesgcm128, 2 for
# aesgcm).
PushMessageBadRecordSize=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. 'rs'-parameteret til 'Encryption'-headeren må være mellom %2$S og 2^36-31, eller utelatt helt. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when a push message fails to decrypt
# because an encrypted record is shorter than the pad size, the pad is larger
# than the record, or any of the padding bytes are non-zero. Do not translate
# "ServiceWorker". %1$S is the ServiceWorker scope URL. %2$S is the pad size
# (1 for aesgcm128, 2 for aesgcm).
PushMessageBadPaddingError=ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. En post i den krypterte meldingen ble ikke utfylt riktig. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for mer informasjon.
# LOCALIZATION NOTE: This error is reported when push message decryption fails
# and no specific error info is available. Do not translate "ServiceWorker".
# %1$S is the ServiceWorker scope URL.
PushMessageBadCryptoError=ServiceWorker-en for området '%1$S' støtte på en feil med dekryptering av en push-melding. For å få hjelp med kryptering, se https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=Ignorer 'preventDefault()'-anrop for events av typen '%1$S' fra en listener, som er registrert som 'passive'.
# LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap er foreldet og vil bli fjernet snart. Bruk ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap i stedet.
IIRFilterChannelCountChangeWarning=IIRFilterNode-kanalforandringer, kan produsere lydfeil.
BiquadFilterChannelCountChangeWarning=BiquadFilterNode-kanalforandringer kan produsere lydfeil.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
GenericImageNamePNG=bilde.png
GenericFileName=fil
GeolocationInsecureRequestIsForbidden=En plasseringsforespørsel kan bare oppfylles i en sikker kontekst.
NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Tillatelser for varsler kan bare bli bedt om i en sikker kontekst.
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=Tillatelser for varsler kan bare bli bedt om på et toppnivå-dokument eller en iframe av samme opprinnelse.
NotificationsRequireUserGesture=Det kan kun anmodes om tillatelse til å vise varsler fra en hurtig, bruker-generert hendelseshåndterer.
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Forespørsel om varslingstilatelse utenfor en kort kjørende brukergenerert hendelsesbehandler er foreldet og vil bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
WindowContentUntrustedWarning=«content»-attributtet til Window-objekter er foreldet.  Bruk ‘window.top’ i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
SVGRefLoopWarning=SVG-en <%S> med ID “%S” har en referansesløyfe.
# LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
SVGRefChainLengthExceededWarning=En SVG <%S> referansekjede som er for lang ble forlatt ved elementet med ID “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.nearestViewportElement or SVGElement.viewportElement.
SVGNearestViewportElement=SVGGraphicsElement.nearestViewportElement is deprecated and will be removed at a future date. Use SVGElement.viewportElement instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate SVGGraphicsElement.farthestViewportElement.
SVGFarthestViewportElement=SVGGraphicsElement.farthestViewportElement is deprecated and will be removed at a future date.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceEmpty=‘%S’-atributtet til <script>-elementet er tomt.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceInvalidUri=‘%S’-atributtet til <script>-elementet er ikke en gyldig URI: «%S»
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceLoadFailed=Lasting feilet for <script> med kilde «%S».
ModuleSourceLoadFailed=Lasting mislyktes for modulen med kilde “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceMalformed=<script> kilde-URI er i feil format: «%S».
ModuleSourceMalformed=Modulkilde-URI er i feil format: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
ScriptSourceNotAllowed=<script> kilde-URI er ikke tillatt i dette dokumentet: «%S».
ModuleSourceNotAllowed=Modulkilde-URI er ikke tillatt i dette dokumentet: “%S”.
WebExtContentScriptModuleSourceNotAllowed=WebExtension-innholdsskripter kan bare laste inn moduler med moz-extension-URL-er og ikke: «%S».
ModuleResolveFailure=Feil ved løsning av modulspesifikator «%S». Relative modulspesifikatorer må starte med «./», «../» eller «/».
ModuleResolveFailureNoWarn=Error resolving module specifier “%S”.
ModuleResolveFailureWarnRelative=Error resolving module specifier “%S”. Relative module specifiers must start with “./”, “../” or “/”.
ImportMapInvalidTopLevelKey=En ugyldig toppnivånøkkel «%S» var til stede i importkartet.
ImportMapEmptySpecifierKeys=Specifier keys cannot be empty strings.
ImportMapAddressesNotStrings=Adresser må være strenger.
ImportMapInvalidAddress=Adressen «%S» var ugyldig.
# %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
ImportMapAddressNotEndsWithSlash=An invalid address was given for the specifier key “%1$S”; since “%1$S” ended in a slash, the address “%2$S” needs to as well.
ImportMapScopePrefixNotParseable=The scope prefix URL “%S” was not parseable.
ImportMapResolutionBlockedByNullEntry=Resolution of specifier “%S” was blocked by a null entry.
ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix=Resolution of specifier “%S” was blocked since the substring after prefix could not be parsed as a URL relative to the address in the import map.
ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Resolution of specifier “%S” was blocked since the parsed URL does not start with the address in the import map.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifier=The specifier “%S” was a bare specifier, but was not remapped to anything.
ImportMapResolveInvalidBareSpecifierWarnRelative=The specifier “%S” was a bare specifier, but was not remapped to anything. Relative module specifiers must start with “./”, “../” or “/”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script type='importmap'>", "src".
ImportMapExternalNotSupported=External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
InvalidKeyframePropertyValue=Egenskapsverdien for Keyframe «%1$S» er ugyldig i henhold til syntaksen for «%2$S».
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
ReadableStreamReadingFailed=Kunne ikke lese data fra ReadableStream: “%S”.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Kan ikke bruke registerProtocolHandler i privat nettlesermodus.
MotionEventWarning=Bruk av bevegelsessensor er foreldet.
OrientationEventWarning=Bruk av orienteringssensor er foreldet.
ProximityEventWarning=Bruk av nærhetssensor er foreldet.
AmbientLightEventWarning=Bruk av lyssensor er foreldet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=‘storage’-attributen i innstillinger sendt til indexedDB.open er foreldet og vil bli fjernet snart. For å få varig lagring, bruk navigator.storage.persist() isteden.
UnsupportedEntryTypesIgnored=Ignorerer ustøttet entryTypes: %S.
AllEntryTypesIgnored=Ingen gyldige entryTypes; avbryter registrering.
# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
GTK2Conflict2=Tastehendelsen ikke tilgjengelig på GTK2: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
WinConflict2=Tastehendelsen finnes ikke i visse tastaturoppsett: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
DocumentSetDomainNotAllowedWarning=Det er ikke tillatt å angi document.domain i kryssende-opprinnelse-isolerte omgivelser.

#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface er et grensesnitt kun for testing, og dette er testforeldelsesmeldingen.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() er en metode kun for testing, og dette er testforeldelsesmeldingen.
#LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute er et atributt kun for testing, og dette er testforeldelsesmeldingen.
# LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=Bruk av CanvasRenderingContext2D i createImageBitmap er foreldet.

# LOCALIZATION NOTE (DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D, drawWindow and tabs.captureTab.
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning=Bruk av drawWindow-metoden fra CanvasRenderingContext2D er foreldet. Bruk tabs.captureTab-utvidelses-API-en i stedet https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozTextStyle" and "CanvasRenderingContext2D.font".
MozTextStyleWarning=mozTextStyle is deprecated and will be removed in the future. Use CanvasRenderingContext2D.font instead.

# LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() er foreldet.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange er foreldet.
# LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror er foreldet.
# LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider er utdatert.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
MouseEvent_MozPressureWarning=MouseEvent.mozPressure er foreldet. Bruk PointerEvent.pressure i stedet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
MathML_DeprecatedAlignmentAttributesWarning=MathML-attributtene «align», «numalign» og «denomalign» er foreldete verdier og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
MathML_DeprecatedBevelledAttribute=MathML-attributtet «bevelled» er foreldet og kan bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
MathML_DeprecatedLineThicknessValueWarning=«thin», «medium» og «thick» er foreldete verdier for attributten linethickness og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning=«small», «normal» og «big» er foreldete verdier for attributten mathsize og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning=«veryverythinmathspace», «verythinmathspace», «thinmathspace», «mediummathspace», «thickmathspace», «verythickmathspace» og «veryverythickmathspace» er foreldete verdier for MathML-lengder og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
MathML_DeprecatedMencloseNotationRadical=Verdien «radical» er foreldet for attributten «notation» for elementet <menclose> og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
MathML_DeprecatedMfencedElement=MathML-elementet «mfenced» er foreldet og vil bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributtene «subscriptshift» og «superscriptshift» er foreldet og kan bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributene «background», «color», «fontfamily», «fontsize», «fontstyle» og «fontweight» er foreldet og vil fjernes i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning=Støtte for gjengivelse av strukne MathML-operatører med STIXGeneral-skrifter er utdatert og kan fjernes på et fremtidig tidspunkt. Se %S for detaljer om nyere skrifter som fortsatt vil støttes
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning=MathML-attributtet «scriptminsize» er foreldet og kan bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=MathML-attributtet «scriptsizemultiplier» er foreldet og kan bli fjernet i fremtiden.
FormSubmissionUntrustedEventWarning=Skjemainnsending via ikke-klarerte innsendingshendelse er foreldet og vil bli fjernet på en fremtidig dato.
WebShareAPI_Failed=Delingsoperasjonen har mislyktes.
WebShareAPI_Aborted=Delingsoperasjonen ble avbrutt.
# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
UnknownProtocolNavigationPrevented=Forhindret navigering til «%1$S» på grunn av en ukjent protokoll.
PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning=Kan ikke sende melding som inneholder et delt minneobjekt til et cross-origin-vindu.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
UnusedLinkPreloadPending=Ressursen til «%S» forhåndsinnlastet med lenkeforhåndsinnlasting ble ikke brukt i løpet av noen få sekunder. Forsikre deg om at alle attributtene til forhåndsinnlastings-taggen er riktig angitt.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessNullPrincipal=document.requestStorageAccess() kan ikke kalles på et dokument med opaque opprinnelse, for eksempel en sandboxed iframe uten allow-same-origin i sandbox-attributet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
RequestStorageAccessSandboxed=document.requestStorageAccess() kan ikke kalles i en sandboxed iframe uten allow-storage-access-by-user-activation i sandbox-attributet.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
RequestStorageAccessNested=document.requestStorageAccess() kan ikke kalles fra en nestet iframe.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
RequestStorageAccessUserGesture=document.requestStorageAccess() kan kun anmodes om fra en hurtig, bruker-generert hendelseshåndterer.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
LocChangeFloodingPrevented=For mange anrop til API-er for plassering eller historikk innen en kort tidsramme.
FolderUploadPrompt.title = Bekreft opplasting
# LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
FolderUploadPrompt.message = Er du sikker på at du vil laste opp alle filene fra «%S»? Gjør det kun hvis du stoler på nettstedet.
FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Last opp
InputPickerBlockedNoUserActivation=<input>-velgeren ble blokkert på grunn av mangel på brukeraktivering.
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation=Iframe med ekstern protokoll ble blokkert på grunn av manglende brukeraktivering, eller fordi det ikke har gått nok tid siden forrige slik iframe ble lastet inn.
MultiplePopupsBlockedNoUserActivation=Åpning av flere sprettopp-vinduer ble blokkert på grunn av mangel på brukeraktivering.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
PreloadIgnoredInvalidAttr=Forhådslasting av %S ble ignorert på grunn av ukjente «as»- eller «type»-verdier, eller et «media»-attributt som ikke samsvarer.
# LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
BlobDifferentClusterError=Får ikke tilgang til blob-nettadresse «%S» fra en annen agentklynge.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.setCapture()" and "Element.setPointerCapture()"".
ElementSetCaptureWarning=Element.setCapture() er foreldet. Bruk Element.setPointerCapture() i stedet. For mer hjelp, se https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/setPointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
ElementReleaseCaptureWarning=Element.releaseCapture() er foreldet. Bruk Element.releasePointerCapture() i stedet. For mer hjelp, se https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Document.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
DocumentReleaseCaptureWarning=Document.releaseCapture() er foreldet. Bruk Element.releasePointerCapture() i stedet. For mer hjelp, se https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture

# LOCALIZATION NOTE: Don't translate browser.runtime.lastError, %S is the error message from the unchecked value set on browser.runtime.lastError.
WebExtensionUncheckedLastError=browser.runtime.lastError-verdien ble ikke sjekket: %S

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "OffscreenCanvas.toBlob()" and "OffscreenCanvas.convertToBlob()".
OffscreenCanvasToBlobWarning=OffscreenCanvas.toBlob() er foreldet. Bruk OffscreenCanvas.convertToBlob() i stedet.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBDatabase.createMutableFile()"
IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=IDBDatabase.createMutableFile() er foreldet. Hvis denne API-en blir standardisert, så vil det sannsynligvis skje som en del av initiativet «Origin Private File System» på https://bugzil.la/1748667.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
IDBMutableFileOpenWarning=IDBMutableFile.open() er foreldet. Hvis denne API-en blir standardisert, så vil det sannsynligvis skje som en del av initiativet «Origin Private File System» på https://bugzil.la/1748667.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
InstallTriggerDeprecatedWarning=InstallTrigger er foreldet og vil bli fjernet i fremtiden.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning=InstallTrigger.install() er foreldet og vil bli fjernet i fremtiden. For mer hjelp https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransform", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformWarning=mozCurrentTransform is deprecated and will be removed in the future. Use CanvasRenderingContext2D.getTransform() or CanvasRenderingContext2D.setTransform() instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransformInverse", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
MozCurrentTransformInverseWarning=mozCurrentTransformInverse is deprecated and will be removed in the future. Use CanvasRenderingContext2D.getTransform() or CanvasRenderingContext2D.setTransform() instead.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "HTMLOptionsCollection.length". %1$S is the invalid value, %2$S is the current limit.
SelectOptionsLengthAssignmentWarning=Refused to expand <select> option list via assignment to HTMLOptionsCollection.length (value %1$S). The maximum supported size is %2$S.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.register()" or "navigator.credentials.create()"
U2FRegisterWarning=u2f.register() is deprecated and will be removed at a future date. Use navigator.credentials.create() instead.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "u2f.sign()" or "navigator.credentials.get()"
U2FSignWarning=u2f.sign() is deprecated and will be removed at a future date. Use navigator.credentials.get() instead.