dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Sat, 14 Dec 2019 20:13:14 +0000
changeset 2604 166fbd1e3f8a121150c2710e9bbc9cb963241642
parent 1143 59764dbd553e47380a8054a1b31dfe75ffb3b78e
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Thunderbird Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Screen reader started/stopped
screenReaderStarted = Skjermleser startet
screenReaderStopped = Skjermleser stoppet

# Roles
menubar    =    menylinje
scrollbar   =    rullefelt
grip      =    grip
alert     =    varsel
menupopup   =    menyvarsel
document    =    dokument
pane      =    panel
dialog     =    dialog
separator   =    skille
toolbar    =    verktøylinje
statusbar   =    statuslinje
table     =    tabell
columnheader  =    kolonneoverskrift
rowheader   =    radoverskrift
column     =    kolonne
row      =    rad
cell      =    celle
link      =    lenke
list      =    liste
listitem    =    listeelement
outline    =    disposisjon
outlineitem  =    disposisjonselement
pagetab    =    sidetabulator
propertypage  =    egenskapsside
graphic    =    grafikk
switch     =    bytt
pushbutton   =    knapp
checkbutton  =    avkryssingsknapp
radiobutton  =    radioknapp
combobox    =    kombinasjonsboks
progressbar  =    framdriftsviser
slider     =    glidebryter
spinbutton   =    tallboks
diagram    =    diagram
animation   =    animasjon
equation    =    ligning
buttonmenu   =    knappemeny
whitespace   =    blanktegn
pagetablist  =    sidetabulatorliste
canvas     =    lerret
checkmenuitem =    avkryssingsmenyelement
label     =    etikett
passwordtext  =    passordtekst
radiomenuitem =    radiomenyelement
textcontainer =    tekstbeholder
togglebutton  =    knappebryter
treetable   =    tretabell
header     =    topptekst
footer     =    bunntekst
paragraph   =    avsnitt
entry     =    oppføring
caption    =    bildetekst
heading    =    overskrift
section    =    kapittel
form      =    skjema
comboboxlist  =    kombinasjonsboksliste
comboboxoption =    kombinasjonsbokselement
imagemap    =    bildekart
listboxoption =    listeelement
listbox    =    listeboks
flatequation  =    flat ligning
gridcell    =    rutenettcelle
note      =    notat
figure     =    figur
definitionlist =    definisjonsliste
term      =    begrep
definition   =    definisjon

mathmltable       = mattetabell
mathmlcell        = celle
mathmlenclosed      = vedlagt
mathmlfraction      = fraksjon
mathmlfractionwithoutbar = fraksjon uten linje
mathmlroot        = rot
mathmlscripted      = med skript
mathmlsquareroot     = kvadratrot

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    tekstområde

base      =    base
close-fence  =    lukkende gjerde
denominator  =    nevner
numerator   =    teller
open-fence   =    åpnende gjerde
overscript   =    overscript
presubscript  =    presubscript
presuperscript =    presuperscript
root-index   =    rotindeks
subscript   =    subscript
superscript  =    superscript
underscript  =    underscript

# Text input types
textInputType_date  =    dato
textInputType_email =    e-post
textInputType_search =    søk
textInputType_tel  =    telefon
textInputType_url  =    URL

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    overskriftsnivå %S

# more sophisticated list announcement
listStart   =    Første element
listEnd    =    Siste element
# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
listItemsCount =    1 element;#1 elementer

# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
# %2$S is the total number of such items in the set.
# An expanded example would read "2 of 5".
objItemOfN   =    %1$S av %2$S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    komplementær
contentinfo  =    innholdsinfo
main      =    hoved
navigation   =    navigasjon
search     =    søk

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfo = med 1 kolonne;med #1 kolonner
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfo = og 1 rad;og #1 rader

# table or grid cell information
columnInfo = Kolonne %S
rowInfo = Rad %S
spansColumns = strekker seg over %S kolonner
spansRows = strekker seg over %S rader

# Invoked actions
jumpAction   =   hoppet
pressAction  =   trykket
checkAction  =   avkrysset
uncheckAction =   fjernet avkryssing
onAction    =   
offAction   =   av
selectAction  =   valgt
unselectAction =   ikke valgt
openAction   =   åpnet
closeAction  =   lukket
switchAction  =   vekslet
clickAction  =   trykket
collapseAction =   sammenslått
expandAction  =   utvidet
activateAction =   aktivert
cycleAction  =   byttet

# Live regions
# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
hidden     =   skjult

# Tab states
tabLoading   =   laster inn
tabLoaded   =   innlastet
tabNew     =   ny fane
tabLoadStopped =   innlasting stoppet
tabReload   =   laster inn på nytt

# Object states
stateChecked   =  avkrysset
stateOn     =  
stateNotChecked =  ikke avkrysset
stateOff     =  av
statePressed   =  trykt
# No string for a not pressed toggle button
stateExpanded  =  ekspandert
stateCollapsed  =  sammenslått
stateUnavailable =  utilgjengelig
stateReadonly  =  bare lesing
stateRequired  =  nødvendig
stateTraversed  =  besøkt
stateHasPopup  =  har sprettopp
stateSelected  =  valgt

# App modes
editingMode  =   redigering
navigationMode =   navigasjon

# Quick navigation modes
quicknav_Simple   = Standard
quicknav_Anchor   = Ankre
quicknav_Button   = Knapper
quicknav_Combobox  = Kombinasjonsbokser
quicknav_Landmark  = Landemerker
quicknav_Entry    = Elementer
quicknav_FormElement = Skjemaelementer
quicknav_Graphic   = Bilder
quicknav_Heading   = Overskrifter
quicknav_ListItem  = Listeelementer
quicknav_Link    = Lenker
quicknav_List    = Lister
quicknav_PageTab   = Sidefaner
quicknav_RadioButton = Radioknapper
quicknav_Separator  = Skillelinjer
quicknav_Table    = Tabeller
quicknav_Checkbox  = Sjekkbokser

# MathML menclose notations.
# See developer.mozilla.org/docs/Web/MathML/Element/menclose#attr-notation
notation-longdiv      = langdivisjon
notation-actuarial     = actuarial
notation-phasorangle    = phasor-vinkel
notation-radical      = radikal
notation-box        = boks
notation-roundedbox     = avrundet boks
notation-circle       = sirkel
notation-left        = venstre
notation-right       = høyre
notation-top        = topp
notation-bottom       = bunn
notation-updiagonalstrike  = oppover diagonal strek
notation-downdiagonalstrike = nedover diagonal strek
notation-verticalstrike   = vertikal strek
notation-horizontalstrike  = horisontal strek
notation-updiagonalarrow  = oppover diagonal pil
notation-madruwb      = madruwb

# Shortened role names for braille
menubarAbbr    =    menylinje
scrollbarAbbr   =    rullefelt
gripAbbr      =    grip
alertAbbr     =    varsel
menupopupAbbr   =    meny-varsel
documentAbbr    =    dokument
paneAbbr      =    panel
dialogAbbr     =    dialog
separatorAbbr   =    skillelinje
toolbarAbbr    =    verktøylinje
statusbarAbbr   =    statuslinje
tableAbbr     =    tbl
columnheaderAbbr  =    kolonneoverskrift
rowheaderAbbr   =    radoverskrift
columnAbbr     =    kolonne
rowAbbr      =    rad
cellAbbr      =    celle
linkAbbr      =    lnk
listAbbr      =    liste
listitemAbbr    =    listeelement
outlineAbbr    =    omriss
outlineitemAbbr  =    omrisselement
pagetabAbbr    =    tab
propertypageAbbr  =    egenskap-side
graphicAbbr    =    grafikk
pushbuttonAbbr   =    knp
checkbuttonAbbr  =    avkryssingsboks
radiobuttonAbbr  =    radioknapp
comboboxAbbr    =    komboboks
progressbarAbbr  =    fremdriftsindikator
sliderAbbr     =    glidebryter
spinbuttonAbbr   =    tallboks
diagramAbbr    =    diagram
animationAbbr   =    animasjon
equationAbbr    =    ligning
buttonmenuAbbr   =    knappemeny
whitespaceAbbr   =    mellomrom
pagetablistAbbr  =    tab-liste
canvasAbbr     =    kanvas
checkmenuitemAbbr =    avkryssingselement
labelAbbr     =    etikett
passwordtextAbbr  =    passtkst
radiomenuitemAbbr =    radiomenyelement
textcontainerAbbr =    tekstboks
togglebuttonAbbr  =    bryter
treetableAbbr   =    tretabell
headerAbbr     =    overskrift
footerAbbr     =    bunntekst
paragraphAbbr   =    avsnitt
entryAbbr     =    oppføring
captionAbbr    =    bildetekst
headingAbbr    =    tittel
sectionAbbr    =    seksjon
formAbbr      =    skjema
comboboxlistAbbr  =    komboboksliste
comboboxoptionAbbr =    komboboksvalg
imagemapAbbr    =    bildekart
listboxoptionAbbr =    valg
listboxAbbr    =    listeboks
flatequationAbbr  =    flat ligning
gridcellAbbr    =    rutenettcelle
noteAbbr      =    merknad
figureAbbr     =    fig
definitionlistAbbr =    definisjonsliste
termAbbr      =    term
definitionAbbr   =    definisjon
textareaAbbr    =    tkstomr

# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of columns within the table.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c
# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
# Number of rows within the table or grid.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
cellInfoAbbr = c%Sr%S

stateCheckedAbbr = (x)
stateUncheckedAbbr = ( )
statePressedAbbr = (x)
stateUnpressedAbbr = ( )

mathmlenclosedAbbr      = vedlagt
mathmltableAbbr       = tbl
mathmlcellAbbr        = cell
mathmlfractionAbbr      = frac
mathmlfractionwithoutbarAbbr = frac no bar
mathmlrootAbbr        = root
mathmlscriptedAbbr      = scripted
mathmlsquarerootAbbr     = sqrt

baseAbbr      = base
close-fenceAbbr  = close
denominatorAbbr  = den
numeratorAbbr   = num
open-fenceAbbr   = open
overscriptAbbr   = over
presubscriptAbbr  = presub
presuperscriptAbbr = presup
root-indexAbbr   = index
subscriptAbbr   = sub
superscriptAbbr  = sup
underscriptAbbr  = under

notation-longdivAbbr      = longdiv
notation-actuarialAbbr     = act
notation-phasorangleAbbr    = phasang
notation-radicalAbbr      = rad
notation-boxAbbr        = box
notation-roundedboxAbbr     = rndbox
notation-circleAbbr       = circ
notation-leftAbbr        = lft
notation-rightAbbr       = rght
notation-topAbbr        = top
notation-bottomAbbr       = bot
notation-updiagonalstrikeAbbr  = updiagstrike
notation-downdiagonalstrikeAbbr = dwndiagstrike
notation-verticalstrikeAbbr   = vstrike
notation-horizontalstrikeAbbr  = hstrike
notation-updiagonalarrowAbbr  = updiagarrow
notation-madruwbAbbr      = madruwb