Updates for 8.0
authorDamjan Georgievski <gdamjan@gmail.com>
Sun, 30 Oct 2011 01:40:07 +0200
changeset 124 78bee36e384c64d1784a854312cda5a944d171ef
parent 123 22a2217775d401aa1a742a7f33b266e4c5c4ce8f
child 125 d59926b5fed05b54dcd1177765dc3dcbbf72ee43
push id49
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 22 Nov 2013 13:45:48 +0000
Updates for 8.0
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/tabview.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -266,17 +266,17 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Да почнеме!">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.label "Рестартирај со исклучени сите додатоци…">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.accesskey "Р">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY urlbar.placeholder "Оди на мрежно место">
 <!ENTITY urlbar.accesskey "д">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label "Оди до јазиче:">
-<!-- 
+<!--
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
  Search Command Key Logic works like this:
 
  Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
     Ctrl+K (cross platform binding)
  Mac: Cmd+K (cross platform binding)
     Cmd+Opt+F (platform convention)
@@ -552,11 +552,15 @@ just addresses the organization to follo
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
  - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
  - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
  - approximation to it or choose a word (or words) that means
  - "simple discardable text editor". -->
 <!ENTITY scratchpad.label       "Бележник">
 <!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Неподредени обележувачи">
+
+<!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Web Developer">
 <!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
 
-<!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Web Developer">
+<!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Десен клик или повлечи надоле да ја видиш историјата">
+<!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Повлечи надоле да ја видиш историјата">
+<!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -30,8 +30,11 @@
 <!ENTITY alwaysAsk.label "Секогаш прашувај ме каде да се снимаат датотеките">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey "ш">
 
 <!ENTITY addonsMgr.label "Додатоци">
 <!ENTITY manageAddonsDescWin.label "Менување на опции за Вашите додатоци">
 <!ENTITY manageAddonsDescUnix2.label "Менување на преференции за Вашите додатоци">
 <!ENTITY manageAddons.label "Уреди ги додатоците…">
 <!ENTITY manageAddons.accesskey "У">
+
+<!ENTITY restoreOnDemand.label   "Не ги вчитувај јазичињата пред да бидат избрани">
+<!ENTITY restoreOnDemand.accesskey "ј">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -86,17 +86,17 @@ can=Дозволи
 canSession=Дозволи привремено
 cannot=Блокирај
 noCookieSelected=<не е избрано колаче>
 cookiesAll=Следниве колачиња се чуваат на Вашиот компјутер:
 cookiesFiltered=Следниве колачиња се совпаѓаат со Вашето барање:
 
 #### Offline apps
 offlineAppRemoveTitle=Отстранување на локални податоци за мрежни места
-offlineAppRemovePrompt=Откако ќе ги отстраните овие податоци, %S нема да биде достапен на локално. Сигурно сакате да ја отстраните оваа локална страница?
+offlineAppRemovePrompt=Откако ќе ги отстраните овие податоци, %S нема да биде локално достапна. Сигурно сакате да ја отстраните оваа локална страница?
 offlineAppRemoveConfirm=Отстрани ги локалните податоци
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # offline application
 #  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 offlineAppUsage=%1$S %2$S
@@ -109,8 +109,13 @@ offlinepermissionstitle=Податоци за локална употреба
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=Вашиот кеш моментално зафаќа %1$S %2$S простор на дискот
 
 stopUsingAccount.title=Дали сакате да престанете да ја користите оваа сметка?
 differentAccount.label=Ова ќе ги рестетира сите информации и преференции за Вашата Sync сметка.
 differentAccountConfirm.label=Ресетирај ги сите информации
+
+syncUnlink.label=Овој уред веќе нема да биде приклучен на Вашата Sync сметка. Сите Ваши лични податоци, и на овој уред и во вашата Sync сметка, ќе останат недопрени.
+
+syncUnlink.title=Дали сакате до го исклучите Вашиот уред?
+syncUnlinkConfirm.label=Исклучи
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -16,17 +16,17 @@
 <!ENTITY changePassword.label "Промени лозинка">
 <!ENTITY mySyncKey.label "Мојот клуч за Sync">
 <!ENTITY resetSync.label "Ресетирај го Sync">
 <!-- Sync Settings -->
 
 <!ENTITY syncComputerName.label "Име на компјутерот:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey "к">
 
-<!ENTITY syncMy.label "Синхорнизирај ги моите">
+<!ENTITY syncMy.label "Синхронизирај ги моите">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label "Обележувачи">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "б">
 <!ENTITY engine.tabs.label "Јазичиња">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey "Ј">
 <!ENTITY engine.history.label "Историја">
 <!ENTITY engine.history.accesskey "р">
 <!ENTITY engine.passwords.label "Лозинки">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "Л">
@@ -35,8 +35,12 @@
 <!-- Footer stuff -->
 
 
 <!ENTITY prefs.tosLink.label "Услови за употреба">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label "Политика за приватност">
 
 <!ENTITY addDevice.label       "Додај уред">
 <!ENTITY deactivateDevice.label    "Исклучи го овој уред">
+
+<!ENTITY changePassword2.label     "Промени лозинка…">
+<!ENTITY resetSync2.label       "Ресетирај го Sync…">
+<!ENTITY unlinkDevice.label      "Исклучи го овој уредо">
--- a/browser/chrome/browser/tabview.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -1,5 +1,7 @@
 tabview.groupItem.newTabButton=Ново јазиче
 tabview.groupItem.defaultName=Именувај ја оваа група со јазичиња…
 tabview.search.otherWindowTabs=Јазичиња од други прозорци
 
 tabview.groupItem.undoCloseGroup=Врати ја затворената група
+
+tabview.notification.sessionStore=Јазичињата и групите автоматски ќе бидат реставрирани следниот пат кога ќе го стартате %S.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -59,26 +59,26 @@ UseOfPreventBubbleWarning=Настан=%S, употребата на preventBubble() не е одобрена. Наместо тоа користете го stopPropagation() стандардот на W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Настан=%S, употребата на preventCapture() не е одобрена. Наместо тоа користете го stopPropagation() стандардот на W3C.
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Употребата на Document.load() е застарена. Надградете го Вашиот код, користете го DOM објекот XMLHttpRequest. За повеќе помош посетете ја страницата https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: an attempt to set strokeStyle or fillStyle to a value that is neither a string, a CanvasGradient, or a CanvasPattern was ignored.
 EmptyGetElementByIdParam=Празен стрин е предаден до getElementById().
 LowMemoryTitle=Предупредување: Нема доволно меморија
 LowMemoryMessage=Скриптата на оваа страница е сопрена бидејќи нема доволно меморија.
 SpeculationFailed=Небалансираното дрво запишано со document.write() предизвикува податоците од мрежата повторно да се толкуваат. За повеќе информации посетете ја страницата https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Повикот за document.write() од асинхроно вчитана надворешна скрипта е игнориран.
-FormValidationTextTooLong=Please shorten this text to %S characters or less (you are currently using %S characters).
-FormValidationValueMissing=Please fill out this field.
-FormValidationCheckboxMissing=Please check this box if you want to proceed.
-FormValidationRadioMissing=Please select one of these options.
-FormValidationFileMissing=Please select a file.
-FormValidationSelectMissing=Please select an item in the list.
-FormValidationInvalidEmail=Please enter an email address.
-FormValidationInvalidURL=Please enter a URL.
-FormValidationPatternMismatch=Please match the requested format.
-FormValidationPatternMismatchWithTitle=Please match the requested format: %S.
+FormValidationTextTooLong=Ве молиме скратете го текстот до %S букви или помалку (тековно е %S букви).
+FormValidationValueMissing=Ве молиме пополнете го ова поле.
+FormValidationCheckboxMissing=Ве молиме обележете го ова поле ако сакате да продолжите.
+FormValidationRadioMissing=Ве молиме одберете едно од овие опции.
+FormValidationFileMissing=Ве молиме изберете датотека.
+FormValidationSelectMissing=Ве молиме одберете ставка во листата.
+FormValidationInvalidEmail=Ве молиме внесете email адреса.
+FormValidationInvalidURL=Ве молиме внесете URL.
+FormValidationPatternMismatch=Ве молиме пополнете во бараниот формат.
+FormValidationPatternMismatchWithTitle=Ве молиме пополнете во бараниот формат: %S.
 
 GetAttributeNodeWarning=Use of getAttributeNode() is deprecated. Use getAttribute() instead.
 SetAttributeNodeWarning=Use of setAttributeNode() is deprecated. Use setAttribute() instead.
 GetAttributeNodeNSWarning=Use of getAttributeNodeNS() is deprecated. Use getAttributeNS() instead.
 SetAttributeNodeNSWarning=Use of setAttributeNodeNS() is deprecated. Use setAttributeNS() instead.
 RemoveAttributeNodeWarning=Use of removeAttributeNode() is deprecated. Use removeAttribute() instead.
 CreateAttributeWarning=Use of document.createAttribute() is deprecated. Use element.setAttribute() instead.
 CreateAttributeNSWarning=Use of document.createAttributeNS() is deprecated. Use element.setAttributeNS() instead.
@@ -103,8 +103,12 @@ AppendChildWarning=Use of attributes' ap
 CloneNodeWarning=Use of attributes' cloneNode() is deprecated.
 OwnerDocumentWarning=Use of attributes' ownerDocument attribute is deprecated.
 NormalizeWarning=Use of attributes' normalize() is deprecated.
 IsSupportedWarning=Use of attributes' isSupported() is deprecated.
 IsEqualNodeWarning=Use of attributes' isEqualNode() is deprecated.
 TextContentWarning=Use of attributes' textContent attribute is deprecated. Use value instead.
 EnablePrivilegeWarning=Use of enablePrivilege is deprecated. Please use code that runs with the system principal (e.g. an extension) instead.
 
+
+nsIDOMWindowInternalWarning=Use of nsIDOMWindowInternal is deprecated. Use nsIDOMWindow instead.
+nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode is deprecated. Please use JSON.parse instead.
+nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode is deprecated. Please use JSON.stringify instead.
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Информации околу решавање на проблеми">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
 
-<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Оваа страна содржи технички информации кои може да Ви послужат кога се 
-обидувате да решите некој проблем. Ако барате одговори на често поставувани прашања 
-за &brandShortName;, појдете на нашиот <a id='supportLink'>веб сајт за поддршка</a>.">
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "Оваа страна содржи технички информации кои може да Ви послужат кога се
+ обидувате да решите некој проблем. Ако барате одговори на често поставувани прашања
+ за &brandShortName;, појдете на нашиот <a id='supportLink'>веб сајт за поддршка</a>.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Проширувања">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Име">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Вклучен">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Верзија">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Основи за апликацијата">
@@ -31,8 +31,10 @@ variant of aboutSupport.show.label. Thi
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Вредност">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Графика">
 
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Историја на инсталации">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Историја на надградби">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Ископирај сѐ во таблата со исечоци (clipboard)">
+
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Извештаи за уривања">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -29,8 +29,17 @@ blockedGfxCard = Блокиран за Вашата графичка картица поради нерешени проблеми со софверот што таа го користи.
 
 # LOCALIZATION NOTE The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 blockedOSVersion = Блокиран Blocked for your operating system version.
 clearTypeParameters = Параметри за ClearType
 clearTypeParametersNotFound = Не се пронајдени параметри за ClearType
 
 # LOCALIZATION NOTE The %S here is a placeholder, leave unchanged, it will get replaced by the driver version string.
 tryNewerDriver = Блокиран за верзијата на софтвер за графика што го користите. Надградете на верзија %S или понова.
+
+adapterDescription2 = Adapter Description (GPU #2)
+adapterDeviceID2 = Device ID (GPU #2)
+adapterDrivers2 = Adapter Drivers (GPU #2)
+adapterRAM2 = Adapter RAM (GPU #2)
+adapterVendorID2 = Vendor ID (GPU #2)
+driverDate2 = Driver Date (GPU #2)
+driverVersion2 = Driver Version (GPU #2)
+isGPU2Active = GPU #2 Active
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -61,8 +61,11 @@ mmAudioPlayerOS2=Аудио изведувач
 # LOCALIZATION NOTE (mmVideoPlayerOS2): OS/2 only, default operation of video files with OS/2 multimedia support installed
 mmVideoPlayerOS2=Видео изведувач
 # LOCALIZATION NOTE (mmMidiPlayerOS2): OS/2 only, default operation of MIDI files with OS/2 multimedia support installed
 mmMidiPlayerOS2=MIDI изведувач
 # LOCALIZATION NOTE (odZipFolderOS2): OS/2 only, refers to ZipFolder of Object Desktop
 odZipFolderOS2=ZipFolder
 # LOCALIZATION NOTE (odTextViewOS2): OS/2 only, refers to TextView of Object Desktop
 odTextViewOS2=TextView
+
+# LOCALIZATION NOTE (fileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit
+fileSizeWithType=%1S (%2S %3S)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY title      "Инсталирај додаток">
+<!ENTITY intro      "Програма што ја имате инсталирано сака да го промени 
+             &brandShortName; со следниот додаток:">
+<!ENTITY warning     "Инсталирајте додатоци само од автори на кои им верувате.">
+<!ENTITY allow      "Дозволи ја оваа инсталација">
+<!ENTITY later      "Секогаш може да се премислите преку опциите во менаџерот за додатоци.">
+<!ENTITY continue    "Продолжи">
+<!ENTITY restartMessage "&brandShortName; мора да биде рестартиран за да заврши инсталацијата на овој додаток.">
+<!ENTITY restartButton  "Рестартирај го &brandShortName;">
+<!ENTITY cancelButton  "Откажи">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
@@ -0,0 +1,6 @@
+#LOCALIZATION NOTE (name) %1$S is the add-on name, %2$S is the add-on version
+name=%1$S %2$S
+#LOCALIZATION NOTE (author) %S is the author of the add-on
+author=На %S
+#LOCALIZATION NOTE (location) %S is the path the add-on is installed in
+location=Локација: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
@@ -0,0 +1,45 @@
+<!ENTITY upgrade.style        "width: 93ch; height: 448px;">
+
+<!ENTITY checking.heading      "Проверка на додатоците">
+<!ENTITY checking.progress.label   "Проверуваме дали Вашите додатоци се компатибилни со оваа верзија на &brandShortName;.">
+
+<!ENTITY select.heading       "Избор на додатоци">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.description      "Направете го &brandShortName; уште побрз со оневозможување на додатоци кои не ги користите. Додатоците инсталирани од други страни ќе бидат автоматски оневозможени освен ако не ги одберете подолу.">
+<!ENTITY select.keep         "Зачувај">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.keep.style): Should be a width wide enough for
+   the string in select.keep above. -->
+<!ENTITY select.keep.style      "width: 6ch;">
+<!ENTITY select.action        "Дејство">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.action.style): Should be a width wide enough for
+   the action strings in selectAddons.properties or brandShortName. -->
+<!ENTITY select.action.style     "width: 35ch;">
+<!ENTITY select.source        "Инсталиран од">
+<!ENTITY select.name         "Име">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.name.style): Should be a width small enough so
+   the source column still has enough room for the source strings in
+   selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.name.style      "width: 33ch;">
+
+<!ENTITY confirm.heading       "Одберете ги Вашите додатоци">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirm.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY confirm.description     "Направете го &brandShortName; уште побрз со оневозможување на додатоци кои не ги користите. Додатоците инсталирани од други страни ќе бидат автоматски оневозможени освен ако не ги одберете подолу.">
+
+<!ENTITY action.disable.heading   "Следниве додатоци ќе бидат оневозможени:">
+<!ENTITY action.incompatible.heading "Следниве додатоци се оневозможени, но ќе бидат овозможени штом ќе станат компатибилни:">
+<!ENTITY action.update.heading    "Следниве додатоци ќе бидат надградени:">
+<!ENTITY action.enable.heading    "Следниве додатоци ќе бидат овозможени:">
+
+<!ENTITY update.heading       "Надградување на Вашите додатоци">
+<!ENTITY update.progress.label    "Преземање и инсталирање надградби за избраните додатоци.">
+
+<!ENTITY errors.heading       "&brandShortName; не може да надгради некои од Вашите додатоци.">
+<!ENTITY errors.description     "Надградбите за некои од Вашите додатоци не успеаа. &brandShortName; автоматски ќе проба повторно да ги надгради подоцна.">
+
+<!ENTITY footer.label        "Преку менаџерот за додатоци секогаш можете да ги смените Вашите додатоци.">
+<!ENTITY cancel.label        "Откажи">
+<!ENTITY back.label         "Назад">
+<!ENTITY next.label         "Напред">
+<!ENTITY done.label         "Готово">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+#LOCALIZATION NOTE (source.profile) add-ons installed by the user, this may be
+# translated as "You" or "User" depending on the locale
+source.profile=Корисник
+#LOCALIZATION NOTE (source.other) add-ons installed by other applications
+# installed on the computer
+source.other=Друга страна
+
+action.enabled=Ќе биде овозможен
+action.disabled=Ќе биде оневозможен
+action.autoupdate=Ќе биде надградено заради компатибилност
+action.incompatible=Ќе биде овозможен кога ќе биде компатибилен
+action.neededupdate=Надгради заради компатибилност
+action.unneededupdate=Незадолжителна надградба