netwerk/necko.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 06 Dec 2022 08:07:14 +0100
changeset 821 b2f4721f0ff70e663c226fcf1426596899dacb76
parent 687 eab981cc56bf7e9dfcd463b0382e61499fff531a
permissions -rw-r--r--
Bug 1802128 - Convert langpack defines.inc to Fluent, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#ResolvingHost=Looking up
#ConnectedTo=Connected to 
#ConnectingTo=Connecting to 
#SendingRequestTo=Sending request to 
#TransferringDataFrom=Transferring data from 

3=Го барам %1$S…
4=Се поврзав со %1$S…
5=Испраќам барање до %1$S…
6=Примам податоци од %1$S…
7=Се поврзувам со %1$S…
8=Прочитав %1$S 
9=Запишав %1$S
10=Во исчекување на %1$S…
11=Најден е %1$S…

RepostFormData=Оваа страница се пренасочува кон кова локација. Дали сакате да ги препратите податоците од образецот на новата локација?

# Directory listing strings
DirTitle=Содржина на %1$S
DirGoUp=Нагоре во директориум од повисоко ниво
ShowHidden=Покажувај скриени објекти
DirColName=Име
DirColSize=Големина
DirColMTime=Последна промена
DirFileLabel=Датотека: 

SuperfluousAuth=Ќе се пријавите на мрежното место „%1$S“ со корисничкото име „%2$S“, но тоа не бара да се идентификувате. Ова можеби е обид да бидете измамени. \n\nДали „%1$S“ е местото што сакате да го посетите?
AutomaticAuth=Ќе се пријавите на мрежното место „%1$S“ со корисничкото име „%2$S“.