mail/README.txt
author Мартин Ристовски <martinristovski@protonmail.com>
Wed, 23 Nov 2022 07:57:48 +0100
changeset 818 506ba2dca1d0082c3cf643d4216720bb425844a7
parent 0 f3d689871250bf8f891daf6d70b54f1b81e37b09
permissions -rw-r--r--
Bug 1760029 - Migrate tabbrowser to Fluent, part 4.

Доколку ви се потребни информации за инсталирање, користење и
конфигурирање на Thunderbird, како и информации за познати проблеми и
начини за нивно надминување посетете ја страницата:
http://getthunderbird.com/releases/
Информации за локализацијата можете да најдете на:
http://mozilla.softver.org.mk