mail/README.txt
author Axel Hecht <l10n@mozilla.com>
Thu, 07 Aug 2008 17:02:48 +0200
changeset 0 f3d689871250bf8f891daf6d70b54f1b81e37b09
permissions -rw-r--r--
initial migration of mk localization, corresponding to the L10N_CENTRAL_IMPORT_TAG and 7 Aug 2008 12:00:00 GMT timestamp

Доколку ви се потребни информации за инсталирање, користење и
конфигурирање на Thunderbird, како и информации за познати проблеми и
начини за нивно надминување посетете ја страницата:
http://getthunderbird.com/releases/
Информации за локализацијата можете да најдете на:
http://mozilla.softver.org.mk