security/manager/security/certificates/certManager.ftl
author Stas Malolepszy <stas@mozilla.com>
Tue, 21 Jan 2020 08:13:49 +0100
changeset 537 5b87e6de5fa2fb49c320043983848e684fb873b5
parent 445 4d0ba7c4d878890054285fa86e929d1ebbc64c20
permissions -rw-r--r--
Bug 1608923 - add accessible labels to PiP controls, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

certmgr-title =
  .title = Менаџер на сертификати
certmgr-tab-mine =
  .label = Ваши сертификати
certmgr-tab-people =
  .label = Луѓе
certmgr-tab-servers =
  .label = Сервери
certmgr-tab-ca =
  .label = Авторитети
certmgr-detail-general-tab-title =
  .label = Општо
  .accesskey = О
certmgr-detail-pretty-print-tab-title =
  .label = Детали
  .accesskey = Д
certmgr-pending-label =
  .value = Сертификатот се проверува…
certmgr-subject-info-label =
  .value = Издаден за
certmgr-issuer-info-label =
  .value = Издаден од
certmgr-fingerprints-label =
  .value = Отпечатоци
certmgr-subject-label = Издаден за
certmgr-issuer-label = Издаден од
certmgr-fingerprints = Отпечатоци
certmgr-cert-detail =
  .title = Детали за сертификатите
  .buttonlabelaccept = Затвори
  .buttonaccesskeyaccept = З
certmgr-cert-detail-cn =
  .value = Вообичаено име (ВИ)
certmgr-cert-detail-o =
  .value = Организација (О)
certmgr-cert-detail-ou =
  .value = Организациона единица (ОЕ)
certmgr-cert-detail-serialnumber =
  .value = Сериски број
certmgr-cert-detail-sha1-fingerprint =
  .value = SHA1 отпечаток
certmgr-cert-detail-commonname = Вообичаено име (ВИ)
certmgr-cert-detail-org = Организација (О)
certmgr-cert-detail-orgunit = Организациона единица (ОЕ)
certmgr-cert-detail-serial-number = Сериски број
certmgr-cert-detail-sha-1-fingerprint = SHA1 отпечаток
certmgr-edit-ca-cert =
  .title = Менување на поставките за доверба на CA сетификатот
  .style = width: 48em;
certmgr-edit-cert-edit-trust = Промени ги поставките за доверба:
certmgr-edit-cert-trust-ssl =
  .label = Овој сертификат може да идентификува мрежни места.
certmgr-edit-cert-trust-email =
  .label = Овој сертификат може да идентификува поштенски корисници.
certmgr-delete-cert =
  .title = Бришење на сертификат
  .style = width: 48em; height: 24em;
certmgr-cert-name =
  .label = Име на сертификатот
certmgr-cert-server =
  .label = Сервер
certmgr-override-lifetime =
  .label = Животен век
certmgr-token-name =
  .label = Безбедносен уред
certmgr-begins-value =
  .value = { certmgr-begins-label.label }
certmgr-expires-on = Истекува на
certmgr-expires-label =
  .label = Истекува на
certmgr-expires-value =
  .value = { certmgr-expires-label.label }
certmgr-email =
  .label = Адреса за е-пошта
certmgr-serial =
  .label = Сериски број
certmgr-view =
  .label = Прикажи
  .accesskey = П
certmgr-edit =
  .label = Уреди го сефот…
  .accesskey = е
certmgr-export =
  .label = Извези
  .accesskey = з
certmgr-delete =
  .label = Избриши
  .accesskey = И
certmgr-delete-builtin =
  .label = Избриши или отстрани доверба
  .accesskey = д
certmgr-backup =
  .label = Резерва…
  .accesskey = Р
certmgr-backup-all =
  .label = Резерва од сè…
  .accesskey = Р
certmgr-restore =
  .label = Увези
  .accesskey = в
certmgr-details =
  .value = Полиња на сертификатот
  .accesskey = л
certmgr-fields =
  .value = Вредност на полето
  .accesskey = В
certmgr-add-exception =
  .label = Додај исклучок…
  .accesskey = к
exception-mgr =
  .title = Додавање на безбедносен исклучок
exception-mgr-extra-button =
  .label = Потврди го безб. исклучок
  .accesskey = П
exception-mgr-supplemental-warning = Легитимни банки, продавници и други јавни места нема да го бараат ова од Вас.
exception-mgr-cert-location-url =
  .value = Локација:
exception-mgr-cert-location-download =
  .label = Земи сертификат:
  .accesskey = З
exception-mgr-cert-status-view-cert =
  .label = Прикажи…
  .accesskey = П
exception-mgr-permanent =
  .label = Зачувај го овој исклучок
  .accesskey = З
pk11-bad-password = Внесената лозинка не е точна.
pkcs12-decode-err = Неуспешно декодирање на датотеката. Или не е во PKCS #12 фромат, или е корпумпирана, или лозниката која ја внесовте е неточна.
pkcs12-unknown-err-restore = Реставрирањето на PKCS #12 датотеката не успеа од непознати причини.
pkcs12-unknown-err-backup = Креирањето на PKCS #12 резервна датотека не успеа од непознати причини.
pkcs12-unknown-err = Операцијата PKCS #12 не успеа од непознати причини.
pkcs12-info-no-smartcard-backup = Не е можно да се прави резерва на сертификати од хардверски безбедносен уред како што е паметната карта.
pkcs12-dup-data = Сертификатот и приватниот клуч веќе постојат на овој безбедносен уред.

## PKCS#12 file dialogs

choose-p12-backup-file-dialog = Име на датотека за резерва
file-browse-pkcs12-spec = PKCS12 датотеки
choose-p12-restore-file-dialog = Увоз на датотека со сертификат

## Import certificate(s) file dialog

file-browse-certificate-spec = Датотеки со сертификати
import-ca-certs-prompt = Одберете ја датотека која ги содржи CA сертификатите за увоз
import-email-cert-prompt = Изберете ја датотека која содржи нечии сертификати за е-пошта за увоз

## For editing certificates trust

# Variables:
#  $certName: the name of certificate
edit-trust-ca = Сертификатот „{ $certName }“ претставува авторитет за сертификати.

## For Deleting Certificates

delete-user-cert-title =
  .title = Бришење на моите сертификати
delete-user-cert-confirm = Сигирно сакате да ги избришете овие сертификати?
delete-user-cert-impact = Ако избришете некој од вашите сертификати, истите повеќе нема да можете да ги користите за да се идентификувате себе си.
delete-ssl-cert-title =
  .title = Бришење на исклучоците за серверските сертификати
delete-ssl-cert-confirm = Сигурно сакате да ги избришете овие исклучоци за сервери?
delete-ssl-cert-impact = Со бришење на исклучок за сервер, ги враќате вообичаените безбедносни проверки за тој сервер и барате тој да користи важечки сертификат.
delete-ca-cert-title =
  .title = Избриши или отстрани доверба на CA сертификати
delete-ca-cert-confirm = Побаравте да ги избришете овие CA сертификати. За вградените сертификати сете доверба ќе биде остранета, што го има истиот ефект. Дали сте сигурни дека сакате да бришете или отстраните доверба?
delete-ca-cert-impact = Доколку избришете или отстраните доверба на сертификат на авторитет (CA), оваа апликација веќе нема да верува на ниедни сертификати издадени од тој авторитет.
delete-email-cert-title =
  .title = Бришење на сертификатите за е-пошта
delete-email-cert-confirm = Сигурно сакате да ги избришете поштенските сертификати на овие луѓе?
delete-email-cert-impact = Ако избришете нечив сертификат за е-пошта, повеќе нема да можете да праќате енкриптирана пошта до тој човек.

## Cert Viewer

not-present =
  .value = <Не е дел од сертификатот>
# Cert verification
cert-verified = Сертификатот може да се користи за следново:
# Add usage
verify-ssl-client =
  .value = SSL клиент сертификат
verify-ssl-server =
  .value = SSL серверски сертификат
verify-ssl-ca =
  .value = Авторитет за SSL сертификатот
verify-email-signer =
  .value = Сертификатот на потпишувачот на пошта
verify-email-recip =
  .value = Сертификатот на примачот на пошта
# Cert verification
cert-not-verified-cert-revoked = Овој сертификат не може да се провери бидејќи е отповикан.
cert-not-verified-cert-expired = Овој сертификат не може да се провери бидејќи е застарен.
cert-not-verified-cert-not-trusted = Овој сертификат не може да се провери бидејќи не може да му се верува.
cert-not-verified-issuer-not-trusted = Овој сертификат не може да се провери бидејќи не може да му се верува на издавачот.
cert-not-verified-issuer-unknown = Овој сертификат не може да се провери бидејќи издавачот е непознат.
cert-not-verified-ca-invalid = Овој сертификат не може да се провери бидејќи CA сертификатот не е важечки.
cert-not-verified_algorithm-disabled = Овој сертификат не може да се провери, бидејќи беше потпишан со потпис со алгоритам кој е оневозможен затоа што не е безбеден.
cert-not-verified-unknown = Сертификатот не може да се провери од непознати причини.

## Add Security Exception dialog

add-exception-branded-warning = Ќе го смените начинот како { -brand-short-name } го идентификува ова место.
add-exception-invalid-header = Ова место се обидува да се идентификува себе си со неважечки информации.
add-exception-domain-mismatch-short = Погрешно место
add-exception-expired-short = Застарени информации
add-exception-unverified-or-bad-signature-short = Непознат идентитет
add-exception-valid-short = Важечки сертификат
add-exception-valid-long = Ова место има важечка и потврдена идентификација. Нема потреба да се додава исклучок.
add-exception-checking-short = Ги проверувам информациите
add-exception-no-cert-short = Нема достапни информации

## Certificate export "Save as" and error dialogs

save-cert-as = Сними го сертификатот во датотека.
cert-format-base64 = X.509 Сертификат (PEM)
cert-format-base64-chain = X.509 Сертификат со ланец (PEM)
cert-format-der = X.509 Сертификат (DER)
cert-format-pkcs7 = X.509 Сертификат (PKCS#7)
cert-format-pkcs7-chain = X.509 Сертификат со ланец (PKCS#7)
write-file-failure = Грешка во датотеката