security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:59:54 +0200
changeset 758 bd1d63b1c53333bd2ba89441f0a287f2cf3a4d18
parent 263 3f518297e94665e00c81e48f95f8cf3dcea9fae7
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Не може да се комуницира безбедно. Врсникот не поддржува висока енкрипација.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Не може да се комуницира безбедно. Врсникот бара висока енкрипција која не е поддржана.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Не може да се комуницира безбедно со врсникот: нема заеднички алгоритам за енкрипција.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Не може да се најде сертификатот или клучот потребен за идентификација.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Не може безбедно да се комуницира со врсникот: неговиот сертификат беше одбиен.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Серверод наиде на лоши податоци од клиентот.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Клиентот наиде на лоши податоци од серверот.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Неподдржан тип на сертификат.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Врсникот користи неподдржана верзија на безбедносниот протокол.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Идентификацијата на клиентот не успеа: приватниот клуч од базата не се совпаѓа со јавниот клуч во базата на сертифиакти.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Не е можна безбедна комуникација со врсникот: бараното име на домен не се совпаѓа со сертификатот на серверот.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Непрепознаен код за SSL грешка.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Врсникот поддржува само SSL верзија 2, која е оневозможена локално.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL доби запис со неточен код за идентификација на порака.
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=SSL врсникот известува за неточен код за идентификација на порака.
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=SSL врсникот не може да го провери вашиот сертификат.
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=SSL врсникот го одби вашиот сертификат како повлечен.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=SSL врсникот го одби вашиот сертификат како истечен.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Не може да се поврзе: SSL е оневозможено.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Не може да се поврзе: SSL врсникот е уште еден FORTEZZA домен.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=An unknown SSL cipher suite has been requested.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=No cipher suites are present and enabled in this program.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL received a record with bad block padding.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL прими запис кој ја надминува максималната дозволена големина.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL проба да испрати запис кој ја надминува максималната дозволена големина.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL прими погрешно форматирана Hello Request порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL прими погрешно форматирана Client Hello порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL прими погрешно форматирана Server Hello порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=SSL прими погрешно форматирана Certificate порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=SSL прими погрешно форматирана Server Key Exchange порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=SSL прими погрешно форматирана Certificate Request порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=SSL прими погрешно форматирана Server Hello Done порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=SSL прими погрешно форматирана Certificate Verify порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL прими погрешно форматирана Client Key Exchange порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=SSL прими погрешно форматирана Finished порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=SSL прими погрешно форматиран Change Cipher Spec запис.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=SSL прими погрешно форматиран Alert запис.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=SSL прими погрешно форматиран Handshake запис.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=SSL прими погрешно форматиран Application Data запис.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=SSL прими неочекувана Hello Request порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=SSL прими неочекувана Client Hello порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=SSL прими неочекувана Server Hello порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=SSL прими неочекувана Certificate порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=SSL прими неочекувана Server Key Exchange порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=SSL прими неочекувана Certificate Request порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=SSL прими неочекувана Server Hello Done порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=SSL прими неочекувана Certificate Verify порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL прими неочекувана Client Key Exchange порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=SSL прими неочекувана Finished порака за ракување.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL прими неочекуван Change Cipher Spec запис.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL прими неочекуван Alert запис.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL прими неочекуван Handshake запис.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL прими неочекуван Application Data запис.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL прими запис со непознат тип на содржина.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL прими порака за ракување со непознат тип на порака.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL прими запис за узбуна со непознат опис за узбуна.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=SSL врсникот ја затвори оваа врска.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=SSL не ја очекуваш пораката за ракување која ја доби.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL врсникот не успеа да го декомпресира SSL записот што го прими.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL врсникот не успеа да договори прифатлив сет на безбедносни параметри.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=SSL врсникот одби порака за ракување за неприфатлива содржина.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=SSL врсникот не поддржува тип на сертификати како тој што го прими.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=SSL врсникот имаше непознат проблем со сертификатот што го доби.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=Генераторот на случаен број на SSL доживеа неуспех.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Не може дигитално да се потпишат податоците потребни за проверка на вашиот сертификат.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL не можеше да го извади јавниот клуч од сертификатот на врсникот.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Непознат неуспех при процесирањето на SSL Server Key Exchange ракувањето.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=Непознат неуспех при процесирањето на SSL Client Key Exchange ракувањето.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Алгоритамот за шифрирање на масивни податоци не се изврши во избраниот шифрирачки пакет.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Алгоритамот за дешифрирање на масивни податоци не се изврши во избраниот шифрирачки пакет.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=MD5 функцијата не успеа.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=SHA-1 функцијата не успеа.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=Пресметката на MAC не успеа.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Неуспешно креирање на контекстот на симетричниот клуч.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Неуспешно исправување на симетричниот клуч во Client Key Exchange (Размена на Клуч со Клиент) пораката.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=SSL Server attempted to use domestic-grade public key with export cipher suite.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=PKCS11 code failed to translate an IV into a param.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Неуспешно иницијализирање на одбраниот шифрирачки прибор.
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Клиентот не успеа да генерира клучеви за SSL сесијата.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Серверот нема клуч за пробаниот алгоритам за промена на клучеви.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=PKCS#11 токенот бил внесен или отстранет додека траела операцијата.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Не беше пронајден ниту еден PKCS#11 токен за извршување на бараната операција.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Не може да се комуницира сигурно со врсникот: нема заеднички алгоритам(и) за компресија.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Не може да се започне друго SSL ракување додека не заврши тековното ракување.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Се добија погрешни хеш вредности од врсникот при ракувањето.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Дадениот сертификат не може да се користи со избраниот алгоритам за размена на клучеви.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=No certificate authority is trusted for SSL client authentication.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=SSL сесискиот ID не е пронајден во сесискиот кеш на серверот.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Врсникот не беше во можност да го дешифрира SSL записот кој го доби.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Врсникот доби SSL запис кој е подолг од дозволеното.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Врсникот не го препознава и не му верува на CA кој го издал вашиот сертификат.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Врсникот доби валиден сертификат, но пристапот беше одбиен.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Врсникот неможе да ја декодира SSL пораката за ракување.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Peer reports failure of signature verification or key exchange.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Врсникот известува за некомпатибилна или неподдржана верзија на протоколот.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=На серверот му се потребни посигурни шифри од шифрите поддржани од клиентот.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Peer reports it experienced an internal error.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Peer user canceled handshake.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Врсникот не дозволува регенерација на SSL сигурносни параметри.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=SSL врсникот не го поддржува бараното TLS hello проширување.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=SSL врсникот не можеше да го добие вашиот сертификат од даденото URL.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=SSL врсникот нема сертификат за бараното DNS име.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=SSL врсникот не беше во можност да добие OCSP одговор за неговиот сертификат.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=SSL врсникот пријави погрешна вредност на сертификцискиот хеш.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL доби неочекувана New Session Ticket порака при ракување.               
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL доби погрешно форматирана New Session Ticket порака при ракување.               
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL доби запис кој не може да биде декомпресиран.                    
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Регенрацијата не е дозволена на овоj SSL сокет.                          
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Peer attempted old style (potentially vulnerable) handshake.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL прими неочекуван некомпресиран запис.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL received a weak ephemeral Diffie-Hellman key in Server Key Exchange handshake message.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL прими неважечки податоци од NPN проширувањето.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=SSL особеноста не е поддржана за врски со SSL 2.0.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=SSL особеноста не е поддржана за врски со сервери.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=SSL особеноста не е поддржана за врски со клиенти.
SEC_ERROR_IO=Се случи I/O грешка за време на сигурносната авторизација.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=security library failure.
SEC_ERROR_BAD_DATA=безбедносна библиотека: добив неиспавни податоци.
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=безбедносна библиотека: грешка во излезната должина.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=безбедносната библиотека искуси грешка во влезната должина.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=безбедносна библиотека: погрешни аргументи.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=безбедносна библиотека: погрешен алгоритам.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=безбедносна библиотека: погрешна AVA.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Неправилно форматиран стринг за време.
SEC_ERROR_BAD_DER=безбедносна библиотека: погрешен формат на DER-шифрираната порака.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Погрешен потпис на сертификатот на врсникот.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Сертификатот на врсникот е истечен.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Сертификатот на врсникот е отповикан.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Непознат издавач на сертификатот на врсникот.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Јавниот клуч на врсникот е неважечки.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Внесената безбедносна лозинка е погрешна.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Новата лозикнка е погрешно внесена. Ве молиме обидете се повторно.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=безбедносна библиотека: нема заклучување на јазли (nodelock).
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=безбедносна библиотека: погрешна база на податоци.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=безбедносна библиотека: неуспешно доделување на меморија.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Издавачот на сертификатот на врсникот е обележан како недоверлив од страна на корисникот.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Сертификатот на врсникот е обележан како недоверлив од страна на корисникот.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Сертификатот веќе постои во вашата база на податоци.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Името на симнатиот сертификат се повторува во вашата база на податоци.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Грешка при додавањето на сертификатот во базата на податоци.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Error refiling the key for this certificate.
SEC_ERROR_NO_KEY=The private key for this certificate cannot be found in key database
SEC_ERROR_CERT_VALID=Овој сертификат е важечки.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Овој сертификат не е важечки.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Библиотека на Сертификати: Нема Одговор
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Сертификатот на издавачот на сертификати е истечен. Проверете ги системскиот датум и време.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=CRL-от на издавачот на сертификати е истечен. Ажурирајте го, или проверете ги системскиот датум време.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=CRL-от за издавачот на сертификати има неважечки потпис.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=Новата CRL има погрешен формат.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Вредноста на проширувањето на сертификатот е неважечка.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Не е пронајдено проширување на сертификатот.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Сертификатот на издавачот не е важечки.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Ограничувањето на должината на патот на сертификатот е неважечко.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Полето за употреба на сертификатот е неважечко.
SEC_INTERNAL_ONLY=**САМО внатрешен модул**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Клучот не ја поддржува бараната операција.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Сертификатот содржи непознато критично проширување.
SEC_ERROR_OLD_CRL=Новата CRL не е понова од тековната.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Не е шифрирано: не поседувате сертификати за сите примачи.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Неможе да се дешифрира: Вие не сте примач, или не е пронајден соодветен сертификат со таен клуч.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Не може да се дешифрира: шифрирачкиот алгоритам на клучот не се совпаѓа со вашиот сертификат.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Неуспешна преверка на потписот: Не е пронајден потпишувашот, пронајдени се повеќе потпишувачи, или неправилни или оштетени податоци.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Неподдржан или непознат клучен алгоритам.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Не може да се дешифрира: шифрирано со недозволен алгоритам или должина на клуч.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Картичката Fortezza не е правилно поставена. Ве молиме отстранете ја и вратете ја на вашиот издавач.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Не е пронајдена Fortezza картичка
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Нема избрана Fortezza картичка
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Ве молиме изберете личност за која сакате да добиете повеќе информации
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Личноста не е пронајдена
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Нема повеќе информации за таа личност
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Погрешен PIN
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Поставувањето на Fortezza личностите не е возможно.
SEC_ERROR_NO_KRL=Не е пронајден ниту еден KRL сертификат за ова место.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=KRL-от за сертификатот на ова место е истечен.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=KRL-от за сертификатот на ова место има погрешен потпис.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Клучот за сертификатот на ова место е отповикан.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=Новиот KRL има неважечки формат.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=безбедносна библиотека: потребни се податоци по случаен избор.
SEC_ERROR_NO_MODULE=безбедносна библиотека: нема безбедносен модул кој може да ја изврши бараната операција.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Безбедносната картичка или токенот не постојат, треба да се иницијализираат, или се отстранети.
SEC_ERROR_READ_ONLY=безбедносна библиотека: база на податоци од која може само да се чита.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=No slot or token was selected.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Веќе постои сертификат со истиот прекар.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Веќе постои клуч со тој прекар.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=грешка при создавање на безбеден објект
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=грешка при создавање на багажен објект
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Управителот не може да се отстрани
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Привилегијата не може да се избрише
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Управителот не поседува сертификат
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Задолжителниот алгоритам не е дозволен.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Грешка при обидот за извоз на сертификатите.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Грешка при обидот за увоз на сертификатите.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Нема можност за увоз. Грешка при декодирање. Датотеката не е важечка.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Нема можност за увоз. Неважечка MAC. Погрешна лозинка или расипана датотека.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=Нема можност за увоз. MAC алгоритамот не е поддржан.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=Нема можност за увоз. Поддржани се само методите на приватност и интегритет на лозинка.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=Нема можност за увоз. Структурата на даотеката е расипана.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=Нема можност за увоз. Алгоритамот за шифрирање не е поддржан.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=Нема можност за увоз. Верзијата на датотеката не е поддржана.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=Unable to import. Incorrect privacy password.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=Нема можност за увоз. Истиот прекар веќе постои во базата на податоци.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Корисникот притисна „Откажи“.
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Не е увезено, веќе е во базата.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Пораката не е испратена.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Употребата на сертификацискиот клуч е несоодветна за бараната операција.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Типот на сертификатот не е одобрен за апликацијата.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Адресата на пчотпишувачкиот сертификат не одговара со адресата во заглавието на пораката.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Нема можност за увоз. Грешка при обидот за увоз на тајниот клуч.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Нема можност за увоз. Грешка при обидот за увоз на сертификацискиот синџир.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Нема можност за увоз. Грешка при лоцирањето на сертификатот или клучот по прекар.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Нема можност за извоз. Тајниот клуч не може да се пронајде и извезе.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Нема можност за извоз. Нема можност за запишување на извозната датотека.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Нема можност за увоз. Нема можност за читање на увозната датотека.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Unable to export. Key database corrupt or deleted.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Unable to generate public/private key pair.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Password entered is invalid. Please pick a different one.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Old password entered incorrectly. Please try again.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Certificate nickname already in use.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=Peer FORTEZZA chain has a non-FORTEZZA Certificate.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=A sensitive key cannot be moved to the slot where it is needed.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Погрешно име на модул.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Погрешна патека/име на модул
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Не може да се додаде модул
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Не може да се избрише модул
SEC_ERROR_OLD_KRL=New KRL is not later than the current one.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=New CKL has different issuer than current CKL. Delete current CKL.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=The Certifying Authority for this certificate is not permitted to issue a certificate with this name.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=The key revocation list for this certificate is not yet valid.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=The certificate revocation list for this certificate is not yet valid.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=The requested certificate could not be found.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=The signer's certificate could not be found.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=The location for the certificate status server has invalid format.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=The OCSP server returned unexpected/invalid HTTP data.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=The OCSP server found the request to be corrupted or improperly formed.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=The OCSP server experienced an internal error.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=The OCSP server suggests trying again later.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=The OCSP server requires a signature on this request.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=The OCSP server has refused this request as unauthorized.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=The OCSP server returned an unrecognizable status.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=The OCSP server has no status for the certificate.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=You must enable OCSP before performing this operation.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=You must set the OCSP default responder before performing this operation.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=The response from the OCSP server was corrupted or improperly formed.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=The OCSP response is not yet valid (contains a date in the future).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=The OCSP response contains out-of-date information.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=The CMS or PKCS #7 Digest was not found in signed message.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=PKCS #11 module could not be removed because it is still in use.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=Could not decode ASN.1 data. Specified template was invalid.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Не е пронајдена CRL која се совпаѓа.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Сертификатот што се обидувате да го увезете има ист издавач и сер. број како постоечки сертификат, но двата не се исти.
SEC_ERROR_BUSY=NSS не се изгаси. Објектите сè уште се во употреба.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Порака кодирана со DER содржи дополнителни неискористени податоци.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Unsupported elliptic curve.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Unsupported elliptic curve point form.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Unrecognized Object Identifier.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=Неважечки сертификат за потпишување на OCSP во одговор на OCSP.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Сертификатот е отповикан во списокот за отповикување на издавачот.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=OCSP на издавачот известува дека сертификатот е отповикан.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Непозната верзија на списокот за отповикување на издавачот.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Списокот за отповикување на V1 сертификати има критично проширување.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Списокот за отповикување на V2 сертификати има непознато критично проширување.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Наведен е непознат тип на објект.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Управувачот на PKCS #11 е некомпатибилен и ги нарушува спецификациите.
SEC_ERROR_NO_EVENT=Нема достапен пунк во овој момент.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=CRL веќе постои.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS is not initialized.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Операцијата не успеа бидејќи белегот PKCS#11 не е пријавен.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Конфигурираниот сертификат за одговарачот на OCSP не е важечки.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Одговорот од OCSP има неважечки потпис.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Пребарувањето за проверката на сертификатот е надвор од границите
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Policy mapping contains anypolicy
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Cert chain fails policy validation
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Непознат локациски тип во AIA продолжението на сертификатот
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Серверот врати лош HTTP одговор
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Серверот врати лош LDAP одговор
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Неуспешен обид за кодирање на податоците со ASN1 енкодерот
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Лоша локација за пристап на информации во продолжувањето на сертификатот
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Се случи Libpkix внатрешна грешка за време на валидација на сертификатот.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=PKCS модулот #11 врати CKR_GENERAL_ERROR, што индицира дека се случила грешка по којашто не може да се продолжи.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=PKCS модулот #11 врати CKR_FUNCTION_FAILED, што индицира дека бараната функција не може да се изврши. Повторување на истата операција може да резултира со успех.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=A PKCS #11 module returned CKR_DEVICE_ERROR, indicating that a problem has occurred with the token or slot.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Непознат метод за пристап на информациите во проширувањето на серификатот.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Грешка при обидот за увезување на CRL.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Лозинката е истечена.
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Лозинката е заклучена.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Непозната PKCS #11 грешка.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Неважечко или неподдржано URL во дистрибутивното име на CRL.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Сертификатот е потпишан со потписен алогоритам кој е оневоможен бидејќи не е безбеден.