toolkit/toolkit/about/aboutRights.ftl
author Saikeo <kavhanxay@hotmail.com>
Thu, 18 Jul 2019 01:32:13 +0000
changeset 640 ff8d31a74e02eeddd64926e2711c4949acccbc78
parent 582 a1a7bb777850d77df0da0986ad2cfe0be87d951f
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Lao (lo) localization of Firefox for Android Localization authors: - Saikeo <kavhanxay@hotmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

rights-intro = { -brand-full-name } ເປັນຊັອບແວຟຣີ ແລະ ໂອເພັນຊອດ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາໂດຍຄົນຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ມັນມີສອງສາມຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້ໄວ້:
rights-intro-point-1 = { -brand-short-name } ຖືກສ້າງຂື້ນມາໂດຍພາຍໃຕ້ເງື່ອໄຂຂອງ  <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">ລິຂະສິດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງ Mozilla</a>. ສິ່ງນີ້ຫມາຍເຖິງວ່າທ່ານອາດຈະໃຊ້ງານຕົວສຳເນົາ ແລະ ແຈກຈ່າຍ { -brand-short-name } ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ.  ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂໂຄດຕົ້ນແບບຂອງ { -brand-short-name } ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. Mozilla Public License ຍັງໃຫ້ສິດທິແກ່ທ່ານໃນການແຈກຈ່າຍລຸ້ນທີ່ທ່ານແກ້ໄຂໄດ້ອີກດ້ວຍ.
rights-intro-point-2 = ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິ ຫລື ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍທາງການຄ້າຂອງມູນນິທິ Mozilla ຫລື ອື່ນໆປະກອບດ້ວຍຊື່ ແລະ ໂລໂກ້ຂອງ Firefox. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫມາຍທາງການຄ້າອາດຈະພົບໄດ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-trademarks-link">ທີ່ນີ້</a>.
rights-intro-point-3 = ບາງຄຸນລັກສະນະໃນ { -brand-short-name } ເຊັ່ນວ່າ: ຕົວລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຈະໃຫ້ຕົວເລືອກແກ່ທ່ານໃນການສະເຫນີຄຳຄິດເຫັນມາຫາ { -vendor-short-name }. ໂດຍການເລືອກສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ ຫມາຍເຖິງວ່າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ { -vendor-short-name } ນຳໃຊ້ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເຂົ້າໃນການປັບປຸງພະລິດຕະຜັນ, ເຜີຍແຜ່ຄຳຄິດເຫັນໃນເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ເພື່ອແຈກຈ່າຍຄຳຄິດເຫັນ.
rights-intro-point-4 = ວິທີການທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ສົ່ງມາຫາ { -vendor-short-name } ຜ່ານ { -brand-short-name } ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໄວ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ</a>.
rights-intro-point-4-unbranded = ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຕ່າງໆທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບພະລິດຕະຜັນນີ້ຄວນຈະສະແດງໄວ້ຢູ່ທີ່ນີ້.
rights-intro-point-5 = ບາງຄຸນສົມບັດຂອງ { -brand-short-name } ນຳໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຈາກເວັບພາຍນອກ ແນວໃດກໍຕາມພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບໍລິການເຫລົ່ານັ້ນຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 100% ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຜິດພາດ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ລວມໄປເຖິງວິທີປິດການນຳໃຊ້ບໍລິການເຫລົ່ານັ້ນ ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-service-terms-link">ເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ບໍລິການ</a>.
rights-intro-point-5-unbranded = ຖ້າພະລິດຕະຜັນນີ້ໄດ້ຮວບຮ່ວມບໍລິການຂອງເວັບໄວ້, ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂອງການໃຫ້ບໍລິການສຳລັບບໍລິການນັ້ນໆສາມາດລີ້ງໄປຫາ <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">ເວັບໄຊຕ໌ໃຫ້ບໍລິການ</a> ແຊສຊັນ.
rights-intro-point-6 = ເພື່ອເປີດເນື້ອຫາວິດີໂອບາງຊະນິດ { -brand-short-name } ດາວໂຫລດໂມດູນຖອດລະຫັດເນື້ອຫາບາງສ່ວນຈາກ 3 parties.
rights-webservices-header = ບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບ { -brand-full-name }
rights-webservices = { -brand-full-name } ໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບ ("ບໍລິການ") ເພື່ອສະຫນອງຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນ { -brand-short-name }ລຸ້ນນີ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການເຫລົ່ານີ້ ຫລື ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເງືອນໄຂນີ້ໄດ້ ທ່ານອາດຈະປິດການໃຊ້ງານບໍລິການເຫລົ່ານີ້ເອົາໄວ້. ວິທີການປິດການໃຊ້ງານບໍລິການເຫລົ່ານີ້ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">ທີ່ນີ້</a>. ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆສາມາດປິດນຳໃຊ້ງານໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.
rights-safebrowsing = <strong>SafeBrowsing: </strong>ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ປິດນຳໃຊ້ໂຫມດການທ່ອງເວັບແບບປອດໄພເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປຫາເວັບໄຊຕ໌ທີ່ບໍ່ປອດໄພໄດ້.  ຖ້າວ່າທ່ານຍັງຕ້ອງການປິດໂຫມດນີ້ແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
rights-safebrowsing-term-1 = ເປີດການຕັ້ງຄ່າຂອງແອັບພລິເຄຊັນ
rights-safebrowsing-term-2 = ການເລືອກຄວາມປອດໄພ
rights-safebrowsing-term-3 = ຍົກເລີກການເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຈະ "{ enableSafeBrowsing-label }"
rights-safebrowsing-term-4 = ໂຫມດການທ່ອງເວັບແບບປອດໄພໄດ້ຖືກປິດນຳໃຊ້
rights-locationawarebrowsing = <strong>ສະຖານທີ່ຕັ້ງຜົນການຊອກຫາຄໍານຶງເຖິງ: </strong>ມັກຈະລືອກໃນ. ຂໍ້ມຼນທີ່ບໍ່ເຄີຍສົ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານຄຸນນະສົມບັດທັງຫມົດ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ :
rights-locationawarebrowsing-term-1 = ຢູ່ໃນ URL ບາ, ປະເພດ <code>about:config</code>
rights-locationawarebrowsing-term-2 = ປະເພດ geo.enabled
rights-locationawarebrowsing-term-3 = ດັບເບິນຄິກໃສ່ geo.enabled  ໃນການຕັ້ງຄ່າ
rights-locationawarebrowsing-term-4 = ສະຖານທີ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນການຊອກຫາຖືກປິດໃນປັດຈຸບັນ
rights-webservices-unbranded = ສະພາບລວມຂອງການບໍລິການເວັບໄຊທ໌ຜະລິດຕະພັນປະກອບດ້ວຍ, ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຖ້າຫາກວ່າສາມາດນໍາໃຊ້, ຄວນໄດ້ຮັບການລວມຢູ່ທີ່ນີ້.
rights-webservices-term-unbranded = ຂໍ້ກໍານົດການບໍລິການສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດຕະພັນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ທີ່ນີ້.
rights-webservices-term-1 = { -vendor-short-name } ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ພາຄີໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນຫນຶ່ງຂື້ນໄວ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌ປອມແປງ ແລະ ມັລແວຣ໌ໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກຸ່ມຜູ້ພັດທະນາຫຍັງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນຈະຄອບຄູ່ມໄດ້ຫຫມົດ ແລະ ອາດມີຄວາມຜິດດ່ຽງໄດ້. ເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີເປັນອັນຕະລາຍບາງເວັບອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ບາງເວັບໄຊທ໌ທີ່ປອດໄພອາດຈະໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້.
rights-webservices-term-2 = { -vendor-short-name } ອາດຈະພິຈາລະນາຍົກເລີກ ຫລື ແກ້ໄຂເງືອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນພາຍຫລັງ.