mobile/overrides/appstrings.properties
author aefgh39622 <aefgh39622@gmail.com>
Wed, 17 Aug 2022 14:21:19 +0200
changeset 870 d2cf26bb2d726c939fa7a0d6c2d3ab89a5a8b0eb
parent 861 c661f597c69e18ed967f46b86e7c21bb47c9fc54
permissions -rw-r--r--
Bug 1771126 - Migrate resetProfileProgress strings from DTD to FTL, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# BEFORE EDITING THIS FILE, PLEASE NOTE:
# These strings are only here to support shipping Fennec ESR.
# They are unused in GeckoView, so please don't make any changes.

malformedURI2=URL ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂຫລດໄດ້.
fileNotFound=Firefox ບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄຟລ໌ໄດ້ທີ່ %S.
fileAccessDenied=ຟາຍຂໍ້ມູນທີ່ %S ແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດອ່ານໄດ້.
dnsNotFound2=Firefox ບໍ່ສາມາດຊອກຫາເຊີເວີໄດ້ທີ່ %S.
unknownProtocolFound=Firefox ບໍ່ຮູ້ວິທີເປີດທີ່ຢູ່ນີ້, ເພາະວ່າມີຫນື່ງໂປລໂຕຄໍລນີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (%S) ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປແກຼມໃດໆ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
connectionFailure=Firefox ບໍ່ສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໄດ້ທີ່ %S.
netInterrupt=ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ %S ໄດ້ຖືກລົບກວນໃນຂະນະທີ່ຫນ້າທີ່ກຳລັງໂຫລດຫນ້າເວັບ.
netTimeout=ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ %S ແມ່ນໃຊ້ເວລາໃນການຕອບສະຫນອງດົນເກີນໄປ.
redirectLoop=Firefox ໄດ້ພົບວ່າເຄື່ອງແມ່ຂາຍມີການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງການເອີ້ນຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫລດບໍ່ສຳເລັດ.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don't translate "%S"
confirmRepostPrompt=ເພື່ອສະແດງຫນ້າເວັບນີ້, %S ຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະລື້ມຄືນການກະທຳ (ເຊັ່ນວ່າ: ການຊອກຫາ ຫລື ການຢືນຍັນອື່ນໆ) ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.
resendButton.label=ສົ່ງຄືນໃຫມ່
unknownSocketType=Firefox ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະສືສານກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.
netReset=ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໄດ້ຖືກຕັ້່ງຄ່າໃຫມ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໂຫລດຫນ້າເວັບ.
notCached=ເອກະສານນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
netOffline=ປະຈຸບັນ Firefox ຢູ່ໃນຮູບແບບອອຟ໌ໄລ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເວັບຕ່າງໆໄດ້.
isprinting=ເອກະສານບໍ່ສາມາດມີການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ມີການພິມ ຫຼື ການສະແດງໃຫ້ເບິງກ່ອນການພິມ.
deniedPortAccess=ທີ່ຢູ່ນີ້ໃຊ້ພັອດເນັດເວີກທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະໃຊ້ກັບຈຸດປະສົງອື່ນຫລາຍກ່ວາໃຊ້ໃນການເຂົ້າຫລີ້ນເວັບ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ Firefox ໄດ້ຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍນີ້ແລ້ວ.
proxyResolveFailure=Firefox ໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໃຊ້ພັອກຊີທີ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້.
proxyConnectFailure=Firefox ໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໃຊ້ພັອກຊີທີ່ປະຕິເສດການເຊື່ອມຕໍ່.
contentEncodingError=ຫນ້າທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໄປເບິ່ງບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເພາະວ່າມັນໃຊ້ການບີບອັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຮອງຮັບການບີບອັດ.
unsafeContentType=ຫນ້າທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໄປເບິ່ງບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເພາະວ່າມັນປະກອບມີໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອແຈ້ງບັນຫານີ້.
malwareBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ຈູ່ໂຈມ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
harmfulBlocked=ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊຕ໌ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
deceptiveBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ແປກປອມ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
unwantedBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊັອບແວທີ່ບໍ່ພຶງປາດຖະຫນາ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
cspBlocked=ຫນ້ານີ້ມີນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກໂຫລດໃນລັກສະນະນີ້.
corruptedContentErrorv2=ເວັບໄຊທ໌ນີ້ທີ່ %S ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຜິດກົດໂປໂຕຄໍຂອງເຄື່ອຂາຍທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄືນໄດ້.
sslv3Used=Firefox ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນ %S ເພາະວ່າມັນໃຊ້ SSLv3, ເປັນໂປລໂຕຄໍລຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.
weakCryptoUsed=ເຈົ້າຂອງ %S ໄດ້ທຳການຕັ້ງຄ່າເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອເປັນການຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ຖືກໂຈລະກຳ, Firefox ຈື່ງໄດ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວັບດັ່ງກ່າວນີ້.
inadequateSecurityError=ເວັບໄຊທ໌ພະຍາຍາມຈະແລກປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
networkProtocolError=Firefox ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາລະເມີດກົດຂອງໂປໂຕຄໍຂອງເຄື່ອຂາຍທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄືນໄດ້.