browser/chrome/overrides/netError.dtd
author lo team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:lo>
Thu, 25 Jun 2020 14:26:14 +0200
changeset 768 bfc4ac4f839762a882fc1da5878a57ce50b44307
parent 755 32ce7a0c54ad225cf86965dfcc0e9b224088052e
permissions -rw-r--r--
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "ມີບັນຫາໃນການໂຫລດຫນ້າເວັບ">
<!ENTITY retry.label "ລອງໃຫມ່ອີກຄັ້ງ">
<!ENTITY returnToPreviousPage.label "ກັບຄືນ">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່">

<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "ທີ່ຢູ່ນີ້ໄດ້ຖືກຈໍາກັດ">

<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "ບໍ່ພົບເຊີບເວີ">
<!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY dnsNotFound.title1 "ອືມ. ພວກເຮົາມີບັນຫາໃນການຄົ້ນຫາເວັບໄຊທ໌ນັ້ນ.">

<!ENTITY fileNotFound.title "ບໍ່ພົບໄຟລ໌">

<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>ກວດເບິງຊື່ໄຟລ໌ສຳລັບຕົວພີມໃຫຍ່ ຫລື ການພີມຜິດອື່ນໆ.</li>
 <li>ກວດເບິງວ່າໄຟລ໌ໄດ້ຖືກຍ້າຍ, ປ່ຽນຊື່ ຫລື ລຶບຖີ້ມ.</li>
</ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "ການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ">

<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>ມັນອາດຈະຖືກລຶບອອກໄປແລ້ວ, ຍ້າຍໄປໄວ້ຢູ່ບ່ອນອື່ນແລ້ວ ຫລື ທ່ານອາດບໍ່ມີສິດເຂົ້າເຖິງຟາຍຂໍ້ມູນນີ້.</li> </ul>">

<!ENTITY generic.title "ອຸ່ຍ.">

<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; ບໍ່ສາມາດໂຫລດຫນ້າເວັບນີ້ໄດ້ດ້ວຍບາງເຫດຜົນ.</p>">

<!ENTITY captivePortal.title "ເຂົ້າສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ">
<!ENTITY captivePortal.longDesc2 "
<p>ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍນີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.</p>
">

<!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "ເປີດຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ">

<!ENTITY malformedURI.pageTitle "URL ບໍ່ຖືກຕ້ອງ">
<!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
<!ENTITY malformedURI.title1 "ອືມ. ທີ່ຢູ່ນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ.">

<!ENTITY netInterrupt.title "ການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກລົບກວນ">

<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "ເອກະສານຫມົດອາຍຸ">

<!ENTITY netOffline.title "ໂຫມດອອບລາຍ">

<!ENTITY contentEncodingError.title "ມີຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຂົ້າລະຫັດເນື້ອຫາ">

<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເພື່ອແຈ້ງບັນຫານີ້.</li>
</ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "ປະເພດໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ປອດໄພ">

<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ເພື່ອແຈ້ງບັນຫານີ້.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການຕັ້ງຄ່າໃຫມ່">

<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "ການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫມົດເວລາ">

<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "ບໍ່ເຂົ້າໃຈທີ່ຢູ່ນີ້">

<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຊອບແວອື່ນເພື່ອເປີດທີ່ຢູ່ນີ້.</li>
</ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "ພັອກຊີເຊີເວີປະຕິເສດການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້">

<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>ກວດເບິງການຕັ້ງຄ່າຂອງພັອກຊີໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆແມ່ນຖືກຕ້ອງ.</li>
 <li>ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຄ້ມຄອງລະບົບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພັອກຊີເຊີເວີ ເຮັດວຽກຢູ່.</li>
</ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "ບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາພັອກຊີເຊີເວີ">

<!ENTITY redirectLoop.title "ຫນ້າເວັບນີ້ມີການປ່ຽນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ">

<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>ບາງຄັ້ງບັນຫານີ້ສາມາດເກີດຂື້ນມາຈາກການປິດ ຫລື ປະຕິເສດການຍອມຮັບ ຄຸກກີ້.</li>
</ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "ການຕອບສະຫນອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຈາກເຊີເວີ">

<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>ກວດເບິງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ ຕົວຈັດການຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ.</li>
 <li>ນີ້ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນເຊີເວີ.</li>
</ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພລົ້ມເຫລວ">
<!ENTITY cspBlocked.title "ຖືກບັອກໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເນື້ອຫາ">

<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; ປ້ອງກັນຫນ້າເວັບນີ້ຈາກການໂຫລດໃນທິດທາງນີ້ເພາະວ່າຫນ້າເວັບມີເນື້ອຫາທີ່ຖືກບັອກໄວ້ໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພ.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "ມີການຜີດຜາດໃນການເຊື່ອມໂຍງເນື້ອຫາ">


<!ENTITY errorReporting.automatic2 "ລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດເຊັ່ນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍ Mozilla ລະບຸແລະບັອກເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ">
<!ENTITY errorReporting.learnMore "ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ...​">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL ທາງໄກ">

<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອແຈ້ງບັນຫານີ້.</li></ul></p>">

<!ENTITY sslv3Used.title "ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "ຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->

<!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "ສຳເນົາຂໍ້ຄວາມໄປໄວ້ທີ່ Clipboard">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານບໍ່ປອດໄພ">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->

<!ENTITY blockedByPolicy.title "ບັອກຫນ້າແລ້ວ">


<!ENTITY prefReset.label "ກູ້ຄືນການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ">