browser/chrome/overrides/appstrings.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:50:06 +0200
changeset 862 66b2b5d67ce2d32dd3cfade94080addc5a094e7c
parent 861 c661f597c69e18ed967f46b86e7c21bb47c9fc54
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI2=ກະລຸນາກວດສອບວ່າ URL ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະລອງອີກຄັ້ງ.
fileNotFound=Firefox ບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄຟລ໌ໄດ້ທີ່ %S.
fileAccessDenied=ໄຟລ໌ທີ່ %S ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້.
dnsNotFound2=ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເຊີບເວີທີ່ %S.
unknownProtocolFound=Firefox ບໍ່ຮູ້ວິທີເປີດທີ່ຢູ່ນີ້, ເພາະວ່າມີຫນື່ງໂປຣໂຕຄອລດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (%S) ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຣແກຣມໃດໆ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
connectionFailure=Firefox ບໍ່ສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຊີບເວີໄດ້ທີ່ %S.
netInterrupt=ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ %S ໄດ້ຖືກລົບກວນໃນຂະນະທີ່ຫນ້າທີ່ກຳລັງໂຫລດຫນ້າເວັບ.
netTimeout=ເຊີບເວີທີ່ %S ແມ່ນໃຊ້ເວລາໃນການຕອບສະຫນອງດົນເກີນໄປ.
redirectLoop=Firefox ໄດ້ພົບວ່າເຊີບເວີມີການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງການເອີ້ນຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫລດບໍ່ສຳເລັດ.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don’t translate "%S"
confirmRepostPrompt=ເພື່ອສະແດງຫນ້າເວັບນີ້, %S ຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະລື້ມຄືນການກະທຳ (ເຊັ່ນວ່າ: ການຊອກຫາ ຫລື ການຢືນຍັນອື່ນໆ) ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໄປກ່ອນຫນ້ານັ້ນ.
resendButton.label=ສົ່ງຄືນໃຫມ່
unknownSocketType=Firefox ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະສືສານກັບເຊີບເວີ.
netReset=ການເຊື່ອມຕໍ່ຫາເຊີບເວີໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໂຫລດຫນ້າເວັບ.
notCached=ເອກະສານນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.
netOffline=ປະຈຸບັນ Firefox ຢູ່ໃນຮູບແບບອອບລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເວັບຕ່າງໆໄດ້.
isprinting=ເອກະສານບໍ່ສາມາດມີການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ມີການພິມ ຫລື ການສະແດງໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນການພິມ.
deniedPortAccess=ທີ່ຢູ່ນີ້ໃຊ້ພັອດເນັດເວີກທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະໃຊ້ກັບຈຸດປະສົງອື່ນຫລາຍກ່ວາໃຊ້ໃນການທ່ອງເວັບ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ Firefox ໄດ້ຍົກເລີກການຮ້ອງຂໍນີ້ແລ້ວ.
proxyResolveFailure=Firefox ໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໃຊ້ພັອກຊີທີ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້.
proxyConnectFailure=Firefox ໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໃຊ້ພັອກຊີທີ່ປະຕິເສດການເຊື່ອມຕໍ່.
contentEncodingError=ຫນ້າທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໄປເບິ່ງບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເພາະວ່າມັນໃຊ້ການບີບອັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ຮອງຮັບການບີບອັດ.
unsafeContentType=ຫນ້າທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມເຂົ້າໄປເບິ່ງບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເພາະວ່າມັນຖືກຈັດເກັບໃນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອາດບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະເປີດ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອແຈ້ງບັນຫານີ້ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້.
externalProtocolTitle=ຄຳຂໍໂປຣໂຕຄອລພາຍນອກ
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<ບໍ່ຮູ້ຈັກ>
externalProtocolChkMsg=ຈົດຈຳການເລືອກຂອງຂ້ອຍສຳລັບລິ້ງປະເພດນີ້ທັງຫມົດ.
externalProtocolLaunchBtn=ເປີດແອັບພລິເຄຊັນ
malwareBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ຈູ່ໂຈມ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
harmfulBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
unwantedBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊອບແວທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
deceptiveBlocked=ເວັບໄຊທ໌ທີ່ %S ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາວ່າເປັນເວັບໄຊທ໌ປອມແປງ ແລະ ໄດ້ຖືກບັອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ.
cspBlocked=ຫນ້ານີ້ມີນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພດ້ານເນື້ອຫາທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກໂຫລດໃນລັກສະນະນີ້.
corruptedContentErrorv2=ເວັບໄຊທ໌ນີ້ທີ່ %S ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາຜິດກົດໂປຣໂຕຄອລຂອງເຄື່ອຂາຍທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄືນໄດ້.
## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
sslv3Used=Firefox ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນ %S ເພາະວ່າມັນໃຊ້ SSLv3, ເປັນໂປຣໂຕຄອລຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.
inadequateSecurityError=ເວັບໄຊທ໌ພະຍາຍາມຈະແລກປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
blockedByPolicy=ອົງກອນຂອງທ່ານໄດ້ບັອກການເຂົ້າເຖີງຫນ້າ ຫລື ເວັບໄຊທ໌ນີ້.