security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sun, 07 Aug 2022 08:10:48 +0000
changeset 2362 af591ca4a31bbd78859cb5943312b39536a354f7
parent 1174 b7dc199054ad24b8ef080f13d0fce916975a867a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Co-authored-by: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды. Торап жоғары дәрежелі шифрлеуді қолдамайды.
SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды. Торап сұраған жоғары дәрежелі шифрлеуге қолдау жоқ.
SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: шифрлеудің жалпы алгоритмдері жоқ.
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Аутентификация үшін керек сертификат немесе кілт табылмады.
SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: тораптың сертификаты қабылданбады.
SSL_ERROR_BAD_CLIENT=Серверге клиент жағынан қате мәліметтер түсті.
SSL_ERROR_BAD_SERVER=Клиентке сервер жағынан қате мәліметтер түсті.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Сертификаттың осы түріне қолдау жоқ.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Торап сұраған қауіпсіздік хаттамасына қолдау жоқ.
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Клиент аутентификациясы сәтсіз аяқталды: кілт дерекқорындағы жабық кілт сертификаттар дерекқорындағы ашык кілтке сәйкес келмейді.
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Қорғалған байланысты орнату сәтсіз аяқталды: сұраған домен аты сервер сертификатындағы көрсетілгенге сәйкес келмейді.
SSL_ERROR_POST_WARNING=Танылмаған SSL қате коды.
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Торап тек SSL хаттамасының 2 нұсқасын қолдайды, ал сізде ол өшірулі тұр.
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ=SSL хабарламаны аутентификациялау коды қате жазбаны алды.
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT=SSL торабы хабарламаны аутентификациялау коды қате екенін хабарлады.
SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT=SSL торабы сертификатыңызды растай алмайды (верификация).
SSL_ERROR_REVOKED_CERT_ALERT=SSL торабы сертификатыңызды кері шақырылған деп қабылдамады.
SSL_ERROR_EXPIRED_CERT_ALERT=SSL торабы сертификатыңызды мерзімі аяқталған деп қабылдамады.
SSL_ERROR_SSL_DISABLED=Байланысү мүмкін емес: SSL сөндірулі тұр.
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG=Байланысты орнату мүмкін емес: SSL торабы басқа FORTEZZA доменде орналасқан.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CIPHER_SUITE=Белгісіз SSL шифрлер жинағы сұранған.
SSL_ERROR_NO_CIPHERS_SUPPORTED=Бағдарламада бірде-бір шифрлер жинағы жоқ және қосылмаған.
SSL_ERROR_BAD_BLOCK_PADDING=SSL түзетілуі қате жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG=SSL ұзындығы максимал мүмкін шамадан үлкен жазбаны алды.
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG=SSL ұзындығы максимал мүмкін шамадан үлкен жазбаны жіберіп көрді.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_REQUEST=SSL Hello Request байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_HELLO=SSL Client Hello байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO=SSL Server Hello байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERTIFICATE=SSL Certificate байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH=SSL Server Key Exchange байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_REQUEST=SSL Certificate Request байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_DONE=SSL Server Hello Done байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CERT_VERIFY=SSL Certificate Verify байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL Client Key Exchange байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_FINISHED=SSL Finished байланысын орнату зақымдалған сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER=SSL Change Cipher Spec зақымдалған жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT=SSL Alert  зақымдалған жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HANDSHAKE=SSL зақымдалған Handshake жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_APPLICATION_DATA=SSL зақымдалған Application Data жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_REQUEST=SSL күтпеген Hello Request байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_HELLO=SSL күтпеген Client Hello байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_HELLO=SSL күтпеген Server Hello байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERTIFICATE=SSL күтпеген Certificate байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH=SSL күтпеген Server Key Exchange байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_REQUEST=SSL күтпеген Certificate Request байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_DONE=SSL күтпеген Server Hello Done байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_VERIFY=SSL күтпеген Certificate Verify байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH=SSL күтпеген Client Key Exchange байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_FINISHED=SSL күтпеген Finished байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER=SSL күтпеген Change Cipher Spec жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_ALERT=SSL күтпеген Alert жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HANDSHAKE=SSL күтпеген Handshake жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_APPLICATION_DATA=SSL күтпеген Application Data жазбасын алды.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE=SSL құрамасы белгісіз жазбаны алды.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE=SSL сәлем хабарламасына қоса белгісіз түрде хабарламаны алды.
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT=SSL ескертудің белгісіз түрімен ескерту жазбасын алды.
SSL_ERROR_CLOSE_NOTIFY_ALERT=SSL торабы бұл байланысты жапты.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT=SSL торабы байланысты орнатуға алынған сұранымды күтпеді.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE_ALERT=SSL торабы өзі алған SSL жазбасын сәтті дешифрлей алмады.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT=SSL торабы алынған қауіпсіздік ақпаратты терістей не растай алмады.
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT=SSL торабы құрамасы қате болған соң байланыс орнату хабарламасын үзді.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT=SSL торабы алынған сертификат түрін қолдамайды.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT=SSL торабында алынған сертификатпен біраз мәселелер пайда болды.
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE=SSL кездейсоқ сандарды генерациялауда қате кетті.
SSL_ERROR_SIGN_HASHES_FAILURE=Сіздің сертификатыңызды растау үшін керек мәліметтерге сандық қолтаңба қою мүмкін емес.
SSL_ERROR_EXTRACT_PUBLIC_KEY_FAILURE=SSL тораптың сертификатынан ашық кілтті тарқата алмады.
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE=SSL Server Key Exchange handshake өңдеу кезінде белгісіз қате кетті.
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE=SSL Client Key Exchange handshake  өңдеу кезінде белгісіз қате кетті.
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE=Таңдалған шифрлер жинағы үшін көптік ақпаратты шифрлеу алгоритмі сәтсіз.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE=Таңдалған шифрлер жинағы үшін көптік ақпаратты шифрлеу алгоритмі сәтсіз.
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE=Төменгі жатқан сокетке шифрленген ақпаратты жазу талабы сәтсіз аяқталды.
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE=MD5 digest функция қатесі.
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE=SHA-1 digest функция қатесі.
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE=MAC есептеу қатесі.
SSL_ERROR_SYM_KEY_CONTEXT_FAILURE=Симметриялы кілт контекстін жасау қатесі.
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE=Client Key Exchange хабарламасынан симметриялы кіллті тарқату қатесі.
SSL_ERROR_PUB_KEY_SIZE_LIMIT_EXCEEDED=SSL сервері таңдалған шифрлер жинағымен ішкі қолдануға арналған ашық кіллті қолданып көрді.
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE=PKCS11 кодын IV param-ға айналдыру қатесі.
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE=Шифрлердің таңдалған жинағын іске қосу қатесі
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE=Клиент SSL сессиясы үшін кілттерді генерациялай алмады.
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG=Серверде сұранған кілт алмасу алгоритмі үшін кілт жоқ.
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL=PKCS#11 токені операция жүріп жатқан кезде қосылды не сөндірілді.
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND=Сұранған операцияны жасау үшін бірде-бір PKCS#11 токені табылмады.
SSL_ERROR_NO_COMPRESSION_OVERLAP=Тораппен қауіпсіз байланысу мүмкін емес: жалпы сығу алгоритмдері табылмады.
SSL_ERROR_HANDSHAKE_NOT_COMPLETED=Жаңа SSL handshake жасау мүмкін емес, өйткені ағымдағы handshake әлі бітпеген.
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE=Тораптан алынған handshakes hash мәндері қате.
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH=Ұсынылған сертификат таңдалған кілт алмасу алгоритмімен қолданыла алмайды.
SSL_ERROR_NO_TRUSTED_SSL_CLIENT_CA=SSL клиентін анықтау үшін бірде-бір сертификаттау орталығы жоқ.
SSL_ERROR_SESSION_NOT_FOUND=Клиенттің SSL сессиясының нөмірі (ID) сервердің сессия кэшінен табылмады.
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILED_ALERT=Торап алынған SSL жазбасын дешифрлей алмайтынын хабарлады.
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT=Торап алынған SSL жазбасының ұзындығы рұқсат етілгеннен ұзын екенін хабарлады.
SSL_ERROR_UNKNOWN_CA_ALERT=Торап сіздің сертификатыңызды шығарған CA білмейді және оларға сенбейді.
SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT=Торап дұрыс сертификатты алды, бірақ рұқсат жоқ.
SSL_ERROR_DECODE_ERROR_ALERT=Торап SSL байланыс орнату хабарламасын декодалай алмайды.
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT=Торап қолтаңбаны тексеру кезінде немесе кілттермен алмасу кезінде қате кеткені туралы хабарлады.
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT=Торап жауаптары хабар алмасу ережелеріне сай емес.
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT=Торап жауаптарына немесе оның хаттамасына қолдау жоқ.
SSL_ERROR_INSUFFICIENT_SECURITY_ALERT=Сервер клиентте қолданылатын шифрден дәрежесі үлкен шифрлеуді сұрап тұр.
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Торап жауаптары ішкі қате туралы хабарлайды.
SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Торап пайдаланушысы байланыс орнату хабарын тоқтатқан.
SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Торап SSL қауіпсіздік параметрлерін қайта қарауға рұқсат етпейді.
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=SSL серверінің кэші бапталмаған немесе бұл сокет үшін өшірілген.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=SSL торабы сұранған TLS hello кеңейтуін қолдамайды.
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=SSL торабы сіздің сертификатыңызды көрсетілген URL адресінен жүктей алмады.
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=SSL торабында көрсетілген DNS nаты үшін сертификат жоқ.
SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=SSL торабы оның сертификаты үшін OCSP жауабын ала алмады.
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=SSL торабы сертификаттың хеш сомасы қате екенін хабарлады.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL күтілмеген New Session Ticket handshake хабарламасын алды.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL қате New Session Ticket handshake хабарламасын алды.
SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL тарқатуға келмейтін сығылған жазбаны алды.
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Бұл SSL сокетінде сөйлесуді қайта бастауға рұқсат жоқ.
SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Торап ескіше түрдегі (сындыруға келетін) handshake хабарламасын жіберген.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=SSL күтілмеген сығылмаған жазбаны алды.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=SSL әлсіз эфемерді Diffie-Hellman кіштін Server Key Exchange қол алысу хабарламасы кезінде алды.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=SSL NPN кеңейтуінің қате мәліметін алды.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=SSL мүмкіндігіне SSL 2.0 байланыстары үшін қолдау жоқ.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=SSL мүмкіндігі серверлер үшін қолдау жоқ.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=SSL мүмкіндігі клиенттер үшін қолдау жоқ.
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=SSL нұсқалар ауқымы қате.
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=SSL торабы таңдалған хаттама нұсқасы үшін рұқсат етілмеген шифрларды таңдады.
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL жарамсыз Hello Verify Request handshake сұранымын алды.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL күтпеген Hello Verify Request handshake сұранымын алды.
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=SSL мүмкіндігіне хаттама нұсқасында қолдау жоқ.
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL күтпеген Certificate Request байланысын орнату сұранымын алды.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=TLS торабы қолданатын хэш алгоритміне қолдау жоқ.
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Дайджест функциясы сәтсіз аяқталды.
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Цифрлы қолтаңбасы бар элементінің қолтаңба алгоритмі дұрыс емес.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=Келесі хаттаманы орнату кеңейтуі іске қосылған, бірақ, кері шақыру қолданғанға дейін өшірілді.
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Клиент ALPN кеңейтуінде жазылған хаттамалардың ешбіреуін сервер қолдамайды.
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Сервер байланысты орнату сұранымын тайдырды, өйткені клиенттің сұраған TLS нұсқасы сервер қолдайтын нұсқасынан кіші болып тұр.
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Сервер сертификаты публикалық кілті тым әлсіз болып тұрған сертификатты ұсынған.
SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=DTLS жазбасы үшін буферде орын жеткіліксіз.
SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Бірде-бір қолдауы бар TLS қолтаңба алгоритмі бапталмаған.
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Торап қолдауы жоқ қолтаңба және хэш алгоритмдер жұбын қолданған.
SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=Торап жарамды extended_master_secret кеңейтусіз жалғастыру талабын жасаған.
SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=Торап күтілмеген extended_master_secret кеңейтуімен жалғастыру талабын жасаған.
SEC_ERROR_IO=Қауіпсіз авторизация кезінде Е/Ш қатесі кеткен.
SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=қауіпсіздік жинақ қатесі.
SEC_ERROR_BAD_DATA=қауіпсіздік жинақ қатесі: қате мәліметтер алынды.
SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=қауіпсіздік жинақ қатесі: нәтиженің ұзындығы қате.
SEC_ERROR_INPUT_LEN=қауіпсіздік жинағының енгізілген мәліметтер ұзындығы қате.
SEC_ERROR_INVALID_ARGS=қауіпсіздік жинақ қатесі: аргументтер қате.
SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=қауіпсіздік жинақ қатесі: алгоритм қате.
SEC_ERROR_INVALID_AVA=қауіпсіздік жинақ қатесі: AVA қате.
SEC_ERROR_INVALID_TIME=Уақыт мәні пішімі қате.
SEC_ERROR_BAD_DER=қауіпсіздік жинақ қатесі: қате пішімделген DER-кодталудағы хабарлама.
SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Торап сертификатының қолтаңбасы қате.
SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Торап сертификатының мерзімі біткен.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Торап сертификаты қайта шақырылды.
SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER=Торап сертификатының шығарушысы анықталмады.
SEC_ERROR_BAD_KEY=Тораптың ашық кілті қате.
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD=Енгізілген пароль қате.
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD=Жаңа пароль қате енгізілді. Қайталап көріңіз.
SEC_ERROR_NO_NODELOCK=қауіпсіздік жинақ қатесі: nodelock жоқ.
SEC_ERROR_BAD_DATABASE=қауіпсіздік жинақ қатесі: дерекқор қате.
SEC_ERROR_NO_MEMORY=қауіпсіздік жинақ қатесі: жады бөлу қатесі.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_ISSUER=Пайдаланушы торап сертификатын шағарушысына сенбейді.
SEC_ERROR_UNTRUSTED_CERT=Пайдаланушы торап сертификатына сенбейді.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT=Бұл сертификат сіздің мәліметтер қорыңызда бар болып тұр.
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME=Жүктеліп алынған сертификат аты бар болып тұрған біреуіне сәйкес.
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Серификатты қорыңызға қосу қатемен аяқталды.
SEC_ERROR_FILING_KEY=Осы сертификат үшін кілтті қайта толтырғанда қате кетті.
SEC_ERROR_NO_KEY=Осы сертификат үшін жеке кілт кілт дерекқорынан табылмады.
SEC_ERROR_CERT_VALID=Бұл сертификат дұрыс.
SEC_ERROR_CERT_NOT_VALID=Бұл сертификат дұрыс емес.
SEC_ERROR_CERT_NO_RESPONSE=Сертификаттар жинағы: Жауап жоқ.
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE=Сертификатты шығарушының сертификат мерзімі біткен. Өзіңіздің жүйе уақытын тексеріңіз.
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED=Осы сертификат үшін CRL мерзімі біткен. Оны жаңартыңыз, немесе жүйеңіздің уақытын тексеріңіз.
SEC_ERROR_CRL_BAD_SIGNATURE=Осы сертификат үшін CRL қолтаңбасы қате.
SEC_ERROR_CRL_INVALID=Жаңа CRL пішімі қате.
SEC_ERROR_EXTENSION_VALUE_INVALID=Сертификат кеңейтілуі қате.
SEC_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=Сертификат кеңейтілуі табылмады.
SEC_ERROR_CA_CERT_INVALID=Шығарушы сертификаты қате.
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID=Сертификат жолының бөгеті қате.
SEC_ERROR_CERT_USAGES_INVALID=Сертификатты қолдану жолдары қате.
SEC_INTERNAL_ONLY=**ТЕК ішкі модуль**
SEC_ERROR_INVALID_KEY=Кілт сұранған операцияны қолдамайды.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Сертификат ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
SEC_ERROR_OLD_CRL=Жаңа CRL ағымдағы нұсқажан кейін шыққан емес.
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT=Шифрленбеген немесе қолтаңба қойылмаған: сізде әлі электронды пошта сертификаты жоқ.
SEC_ERROR_NO_RECIPIENT_CERTS_QUERY=Шифрленбеген: сізде алушылардың әрқайсысы үшін сертификат жоқ.
SEC_ERROR_NOT_A_RECIPIENT=Декодалау мүмкін емес: сіз алушы емессіз, немесе сәйкес келетін сертификат не кілт табылмады.
SEC_ERROR_PKCS7_KEYALG_MISMATCH=Декодалау мүмкін емес: кілт шіфрлеу алгоритмі сіздің сертификатыңызға сәйкес келмейді.
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE=Қолтаңба верификация қатесі: қолтаңба қоюшы табылмады, немесе олар өте көп, немесе алынған мәлімет дұрыс емес не зақымдалған.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_KEYALG=Кілт алгоритмі белгісіз, немесе оған қолдау жоқ.
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED=Декодалау мүмкін емес: шифрлеу қолданып тұрған алгоритміне не кілт ұзындығына рұқсат жоқ.
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_CARD=Fortezza card дұрыс жасалмады. Оны алып тастап, шығарушысына қайтарыңыз.
XP_SEC_FORTEZZA_NO_CARD=Бірде-бір Fortezza картасы табылмады
XP_SEC_FORTEZZA_NONE_SELECTED=Бірде-бір Fortezza картасы ерекшеленбеді
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO=Көбірек білу үшін personality таңдаңыз
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND=Personality табылмады
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO=Осы Personality туралы ақпарат жоқ
XP_SEC_FORTEZZA_BAD_PIN=Pin қате
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR=Fortezza personalities іске қосу мүмкін емес.
SEC_ERROR_NO_KRL=Осы сайт сертификаты үшін бірде-бір KRL табылмады.
SEC_ERROR_KRL_EXPIRED=Осы сайт сертификатының KRL мерзімі өткен.
SEC_ERROR_KRL_BAD_SIGNATURE=Осы сайт сертификатының KRL қолтаңбасы қате.
SEC_ERROR_REVOKED_KEY=Осы сайт сертификатының кілті қайта шақырылған.
SEC_ERROR_KRL_INVALID=Жаңа KRL пішімі қате.
SEC_ERROR_NEED_RANDOM=қауіпсіздік жинағы: кездейсоқ мәліметтер керек.
SEC_ERROR_NO_MODULE=қауіпсіздік жинағы: сұраған операцияны орындайтын модуль жоқ.
SEC_ERROR_NO_TOKEN=Қауіпсіздік картасы немесе токен жоқ, іске қосылмаған немесе өшірілген.
SEC_ERROR_READ_ONLY=қауіпсіздік жинағы: деррекқор тек оқу үшін қалпында.
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Бірде-бір слот не токен таңдалмаған.
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION=Қысқаша аты сәйкес келетін сертификат бар болып тұр.
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION=Қысқаша аты сәйкес келетін кілтр болып тұр.
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED=қауіпсіз объектті жасау қатесі
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED=багаж объектін жасау қатесі
XP_JAVA_REMOVE_PRINCIPAL_ERROR=Principal өшіру мүмкін емес
XP_JAVA_DELETE_PRIVILEGE_ERROR=Privilege өшіру мүмкін емес
XP_JAVA_CERT_NOT_EXISTS_ERROR=Осы principal сертификаты жоқ
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM=Керек алгоритмге рұқсат жоқ.
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES=Сертфикаттарды экспорттау сәтсіз аяқталды.
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES=Сертфикаттарды импорттау сәтсіз аяқталды.
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX=Импорттау мүмкін емес. Декодтау қатесі. Файл дұрыс емес.
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC=Импорттау мүмкін емес. MAC қате. Пароль қате не файл зақымданған.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM=Импорттау мүмкін емес. MAC алгоритміне қолдау жоқ.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE=Импорттау мүмкін емес. Тек паролдің бүтіндігін тексеру мен жекелік режимдеріне қолдау бар.
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE=Импорттау мүмкін емес. Файл құрамасы зақымдалған.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM=Импорттау мүмкін емес. Шифрлеу алгоритміне қолдау жоқ.
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION=Импорттау мүмкін емес. Файл нұсқасына қолдау жоқ.
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT=Импорттау мүмкін емес. Жекелік паролі қате.
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION=Импорттау мүмкін емес. Ондай никнейм дерекқорда бар болып тұр.
SEC_ERROR_USER_CANCELLED=Пайдаланушы Бас тарту тандаған.
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA=Импортталмады, дерекқорда бар болып тұр.
SEC_ERROR_MESSAGE_SEND_ABORTED=Хабарлама жіберілмеді.
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE=Сұранған операция үшін сертификат кілтін қолдану сәйкес келмейді.
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE=Сертификат түрі қолдануға бекітілмеген.
SEC_ERROR_CERT_ADDR_MISMATCH=Қолтаңба қойылатын сертификаттың адрес мәні хабарламадағы адресіне сәйкес келмейді.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY=Импорттау мүмкін емес. Жеке кілтті импорттау қатемен аяқталды.
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN=Импорттау мүмкін емес. Сертификаттар тобын импортау кезінде қате кетті.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME=Импорттау мүмкін емес. Никнейм арқылы сертификатты не кілтті табу мүмкін емес.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY=Экспорттау мүмкін емес. Жеке кілтті табу және экспорттау мүмкін емес.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE=Экспорттау мүмкін емес. Экспортталатын файлға жазу мүмкін емес.
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ=Импорттау мүмкін емес. Импортталатын файлды оқу мүмкін емес.
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED=Экспорт мүмкін емес. Кілттер дерекқоры зақымдалған немесе өшірілген.
SEC_ERROR_KEYGEN_FAIL=Ашық/жеке кілттер жұбын жасау мүмкін емес.
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD=Енгізілген пароль қате. Басқасын енгізіңіз.
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD=Ескі пароль қате енгізілді. Қайталап көріңіз.
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME=Сертификаттың қысқаша аты қолданылуда.
SEC_ERROR_NOT_FORTEZZA_ISSUER=FORTEZZA тбының торабы FORTEZZA-емес сертификатқа ие.
SEC_ERROR_CANNOT_MOVE_SENSITIVE_KEY=Сезгіш кілт керек болған кезде слот ішіне ауыстырылмайды.
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME=Модульдің аты қате.
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL=Модульдің аты/орналасқан жері қате көрсетілген.
SEC_ERROR_JS_ADD_MOD_FAILURE=Модульді қосу мүмкін емес
SEC_ERROR_JS_DEL_MOD_FAILURE=Модульді өшіру мүмкін емес
SEC_ERROR_OLD_KRL=Жаңа KRL ағымдағы нұсқадан кеш емес.
SEC_ERROR_CKL_CONFLICT=Жаңа CKL шығарушысы ағымдағы CKL шығарушысынан басқа. Ағымдағы CKL өшіріңіз.
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE=Осы сертификат үшін CA өз атымен сертификаттарды растауға құқығы жоқ.
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Осы сертификат үшін кілтерді қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
SEC_ERROR_CRL_NOT_YET_VALID=Осы сертификат үшін сертификаттарда қайта шақыру тізімінің мерзімі әлі басталмады.
SEC_ERROR_UNKNOWN_CERT=Сұралған сертификат табылмады.
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Қолтаңба қоюшысының сертификатын табу мүмкін емес.
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION=Осы сертификаттар күйі серверінің мекен-жай пішімі қате.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE=OCSP жауабы толығымен декодаланбайды; оның түрі белгісіз.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=OCSP-сервері  күтпеген/қате HTTP мәліметтерін қайтарды.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_REQUEST=OCSP-сервері сұранымды зақымдалған не дұрыс пішімделмеген деп санады.
SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR=OCSP-сервері өзінің ішкі қатесі туралы хабарлайды.
SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER=OCSP-сервері кейінірек қайталап көруді ұсынады.
SEC_ERROR_OCSP_REQUEST_NEEDS_SIG=OCSP сервері бұл сұраным үшін қолтаңба сұрайды.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_REQUEST=OCSP сервері бұл сұранымды авторизацияланбаған деп үзді.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS=OCSP сервері түсініксіз күйді қайтарды.
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT=OCSP серверінің бұл сертификат үшін ақпарат жоқ.
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED=Осы операцияны жалғастыру алдында OCSP қосуыңыз керек.
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Осы операцияны жалғастырар алдында негізгі OCSP серверді таңдауыңыз керек.
SEC_ERROR_OCSP_MALFORMED_RESPONSE=OCSP сервері қайтарған жауап зақымдалған, немесе дұрыс құрылмаған.
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE=OCSP жауабын қайтарған осы сертификатты растауға құқығы жоқ.
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE=OCSP жауабы қазір істемейді (оның уақыты әлі келмеді).
SEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSE=OCSP жауабы ішнде мерзімі аяқталған ақпараты бар.
SEC_ERROR_DIGEST_NOT_FOUND=Қолтаңаба қойылған хабарламада CMS немесе PKCS #7 Digest табылмады.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE=CMS немесе PKCS #7 хабарлама түріне қолдау жоқ.
SEC_ERROR_MODULE_STUCK=PKCS #11 модулін өшіру мүмкін емес, өйткені ол әлі қолдануда.
SEC_ERROR_BAD_TEMPLATE=ASN.1 мәліметтерін декодалау қатесі. Көрсетілген шаблон табылмады.
SEC_ERROR_CRL_NOT_FOUND=Сәйкес CRL табылмады.
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL=Сіз қазір бар болып тұрған сертификаттың сериялық нөмірі мен шығарушысы сәйкес келетін бір сертификатты импорттауды таңдадыңыз, бірақ ол сол сертификат емес.
SEC_ERROR_BUSY=NSS өшіру мүмкін емес. Кейбір объектілер әлі қолданылуда.
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=DER-кодаланған хабарламада қолданылмайтын қосымша ақпарат бар.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_ELLIPTIC_CURVE=Эллиптикалық қисыққа қолдау жоқ.
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_EC_POINT_FORM=Эллиптикалық қисық нүктесінің пішіміне қолдау жоқ.
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID=Анықталмаған Object Identifier.
SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT=OCSP жауабындағы OCSP қолтаңба сертификаты қате.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_CRL=Осы сертификат шығарушысының сертификаттарды қайта шақыру тізімінде қайта шақырылған.
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP=Шығарушының OCSP сервері сертификат қайта шақырылған деп хабарлады.
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION=Шығарушының сертификаттарды қайта шақыру тізімінің сериялық нөмірі белгісіз.
SEC_ERROR_CRL_V1_CRITICAL_EXTENSION=Шығарушының сертификаттарды V1 қайта шақыру тізімінің ішінде маңызды кеңейту бар.
SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Шығарушының сертификаттарды V2 қайта шақыру тізімінің ішінде белгісіз маңызды кеңейту бар.
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Ұсынылған объект түрі белгісіз.
SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=PKCS #11 драйвері спецификацияны бұзып тұр.
SEC_ERROR_NO_EVENT=Қазір жаңа слот оқиғалары жоқ.
SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=CRL бар болып тұр.
SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS инициализацияланбаған.
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=PKCS#11 токені қосылмаған себебінен операция қатемен аяқталды.
SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=OCSP серверінің бапталған сертификаты қате.
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=OCSP жауабының қолтаңбасы қате.
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Сертификатты растау іздеулер саны шектен асты
SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Policy mapping ішінде anypolicy тұр
SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Сертификаттар тізбергі policy validation өтпеді
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Сертификаттың AIA кеңейтуінде белісіз орналасу түрі
SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Сервер қате HTTP жауабын қайтарған
SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Сервер қате LDAP жауабын қайтарған
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Мәліметті ASN1 декодерімен декодалау сәтсіз
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Сертификат кеңейтуінде ақпарат рұқсаты орналасуы қате
SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Libpkix сертификатты растау кезінде ішкі қатеге жолыққан.
SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=PKCS #11 модулі CKR_GENERAL_ERROR қайтарған, яғни, жөнделмейтін қате орын алды.
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=PKCS #11 модулі CKR_FUNCTION_FAILED қайтарған, яғни, сұранған функцияны орындау мүмкін емес. Бұны қайталау сәтті нәтижеге әкелуі мүмкін.
SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=PKCS #11 модулі CKR_DEVICE_ERROR қайтарған, яғни, мәселе токен не слотпен орын алған.
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Сертификат кеңейтуінде ақпаратқа қатынау тәсілі белгісіз.
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=CRL импорттау талабы кезінде қате кетті.
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Парольдің мерзімі аяқталды.
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Пароль блокталған.
SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Белгісіз PKCS #11 қатесі.
SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=CRL тарату нүктесінің атындағы белгісіз не қолдауы жоқ URL.
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Сертификатқа қауіпсіз емес болғаны салдарынан сөндірілген алгоритмі көмегімен қолтаңба қойылған.
MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Бұл сервер кілттерді бекітуді (HPKP) қолданады, бірақ, бекітуге сай келетін сенімді сертификатты жасау мүмкін емес. Кілттерді бекітуді бұзуын ережеден тыс қабылдауға болмайды.
MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Бұл сервер негізгі шектеулерді кеңейтетін, сол себептен оны сертификаттау орталығы ретінде анықтайтын сертификатты қолданады. Жарамды сертификаттар үшін осылай болмау тиіс.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Бұл сервер қауіпсіз байланысты орнату үшін өлшемі тым аз болып тұрған кілті бар сертификатты қолданады.
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=Сервер сертификатын шығару үшін сенімді емес X.509 1-нұсқа сертификаты қолданылған. X.509 1-нұсқа сертификаттары ескірген және басқа сертификаттарға қолтаңба қою үшін қолданылмауы тиіс.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Сервер әлі жарамсыз болып тұрған сертификатты ұсынған.
MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Бұл сервердің сертификатын шығару үшін әлі жарамсыз болып тұрған сертификат қолданылған.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Сертификаттың қолтаңба өрісіндегі қолтаңба алгоритмі оның signatureAlgorithm өрісіндегі алгоритмге сәйкес келмейді.
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=OCSP жауабында расталып тұрған сертификаттың қалып-күйі жоқ.
MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Сервер жарамдылық уақыты тым ұзақ болып тұрған сертификатты ұсынған.
MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Міндетті TLS мүмкіндігі жоқ болып тұр.
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Сервер ұсынған сертификатта бүтін санның қате кодталуы кездесті. Жиі себептер: теріс сериялық сандар, теріс RSA модулі, және ұзындығы керек шамадан артатын кодтаулар.
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Сервер сертификаттау орталығының ажыратылымды аты бос болып келген сертификатпен жауап берген.
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Бұл сертификатты растау кезінде қосымша саясат шарты сәтсіз аяқталды.
MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Сертификатқа сенім жоқ, өйткені оның қолтаңбасы өздігінен қойылған.