editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Sun, 04 Aug 2019 09:53:31 +0000
changeset 1595 d2421ef0f53496630790b9006793d05b69f15a7d
parent 905 cae1f4f1e00ccd6ed3ddc98780e3143a416962e2
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Localization authors: - Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Жоқ
Save=Сақтау
More=Көбірек
Less=Азырақ
MoreProperties=Көбірек қасиеттердi көрсету
FewerProperties=Азырақ қасиеттер
PropertiesAccessKey=P
None=Ешнәрсе
none=ешнәрсе
OpenHTMLFile=HTML файлын ашу
OpenTextFile=Мәтіндік файлды ашу
SelectImageFile=Сурет файлын таңдау
SaveDocument=Парақты сақтау
SaveDocumentAs=Парақты қалайша сақтау
SaveTextAs=Мәтінді қалайша сақтау
EditMode=Түзету режимі
Preview=Алдын-ала қарау
Publish=Жариялау
PublishPage=Парақты жариялау
DontPublish=Жарияламау
SavePassword=Бұл парольді сақтау үшін парольдер басқарушысын қолдану
CorrectSpelling=(емлені түзету)
NoSuggestedWords=(ұсынылатын сөздер жоқ)
NoMisspelledWord=Қате жазылған сөздер жоқ
CheckSpellingDone=Емлені тексеру аяқталды.
CheckSpelling=Емлені тексеру
InputError=Қате
Alert=Ескерту
CantEditFramesetMsg=Құрастырушы салынған немесе құрамдағы фреймдері бар парақтарды түзете алмайды. Әр фреймді бөлек түзетіп көріңіз. Құрамындағы фреймдері бар парақтардың көшірмелерін сақтап, <iframe> тегін өшіріңіз.
CantEditMimeTypeMsg=Парақтың бұл түрін түзету мүмкін емес.
CantEditDocumentMsg=Бұл парақты белгісіз себеп салдарынан түзету мүмкін емес.
BeforeClosing=жабу алдында
BeforePreview=браузерде қарау алдында
BeforeValidate=құжат дұрыстығын тексеру алдында
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt="%title%" парағына %reason% өзгерістерді сақтау керек пе?\u0020
PublishPrompt="%title%" парағына %reason% өзгерістерді сақтау керек пе?\u0020
SaveFileFailed=Файлды сақтау сәтсіз аяқталды!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=%file% табылмады.
SubdirDoesNotExist="%dir%" ішкі бумасы бұл сайтта жоқ, немесе "%file%" файл атын басқа ішкі бума қолданып тұр.
FilenameIsSubdir="%file%" файл атауы басқа ішкі бумасымен қолданылып тұр.
ServerNotAvailable=Сервер қолжетерсіз. Байланысыңызды тексеріп, кейінірек қайталап көріңіз.
Offline=Сіз желіден тыс режиміндесіз. Желіге байланысу үшін, кез келген терезенің астыңғы оң жақтағы таңбашаға шертіңіз.
DiskFull="%file%" файлын сақтау үшін диск орны жеткіліксіз.
NameTooLong=Файл аты немесе ішкі бума аты тым ұзын.
AccessDenied=Бұл орналасуға жариялау үшін рұқсаттарыңыз жоқ.
UnknownPublishError=Жариялаудың белгісіз қатесі орын алды.
PublishFailed=Жариялау сәтсіз аяқталды.
PublishCompleted=Жариялау аяқталды.
AllFilesPublished=Барлық файлдар жарияланды
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=%x% файлды жариялау сәтсіз, барлығы %total%.
# End-Publishing error strings
Prompt=Сұрау
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=%host% адресіндегі FTP сервері үшін пайдаланушы атын және парольді енгізіңіз
RevertCaption=Соңғы сақталғанға оралу
Revert=Қайтару
SendPageReason=бұл парақты жіберу алдында
Send=Жіберу
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Жариялау: %title%
PublishToSite=Сайтқа жариялау: %title%
AbandonChanges="%title%" ішінде сақталмаған өзгерістерді елемей, парақты қайта жүктеу керек пе?
DocumentTitle=Беттің атауы
NeedDocTitle=Ағымдағы бет үшін атауын енгізіңіз.
DocTitleHelp=Ол парақты терезе атауында және бетбелгілерде анықтауға көмектеседі.
CancelPublishTitle=Жариялаудан бас тарту керек пе?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Жариялау жүрген кезде оны үзу файл(дар)дың толық емес түрде тасымалданылуына әкеп соғуы мүмкін. Жалғастыру немесе Бас тарту керек пе?
CancelPublishContinue=Жалғастыру
MissingImageError=Gif, jpg, не png түріндегі суретте енгізіңіз немесе таңдаңыз.
EmptyHREFError=Жаңа суретті жасау үшін орналасуды таңдаңыз.
LinkText=Сілтеме мәтіні
LinkImage=Сілтеме суреті
MixedSelection=[Аралас таңдау]
Mixed=(аралас)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (орнатылмаған)
EnterLinkText=Сілтеме үшін көрсетілетін мәтінді таңдаңыз:
EnterLinkTextAccessKey=T
EmptyLinkTextError=Бұл сілтеме үшін мәтінді таңдаңыз.
EditTextWarning=Бұл ағымдағы құраманы алмастырады.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Сіз енгізген сан (%n%) рұқсат етілген ауқымнан тыс жатыр.
ValidateNumberMsg=%min% және %max% арасында орналасқан санды енгізіңіз.
MissingAnchorNameError=Бұл байланыс үшін атауды енгізіңіз.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError="%name%" бұл парақта бар болып тұр. Басқа атауды енгізіңіз.
BulletStyle=Маркер стилі
SolidCircle=Тұтас шеңбер
OpenCircle=Ашық шеңбер
SolidSquare=Тұтас шаршы
NumberStyle=Нөмiрлеу стилі
Automatic=Автоматты түрде
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=пиксель
Percent=пайыз
PercentOfCell=% ұяшық өлшемінен
PercentOfWindow=% терезе өлшемінен
PercentOfTable=% кесте өлшемінен
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=атаусыз-%S
untitledDefaultFilename=атаусыз
ShowToolbar=Саймандар панелін көрсету
HideToolbar=Саймандар панелін жасыру
ImapError=Суретті жүктеу мүмкін емес\u0020
ImapCheck=\nЖаңа орналасуды (URL) таңдап, қайталап көріңіз.
SaveToUseRelativeUrl=Салыстырмалы сілтемелерді тек сақталған парақтарда қолдануға болады
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Бұл парақта атаулы байланыстар не тақырыптамалар жоқ)
TextColor=Мәтін түсі
HighlightColor=Ерекшелеу түсі
PageColor=Парақтың фон түсі
BlockColor=Фон түсін блоктау
TableColor=Кестенің фон түсі
CellColor=Ұяшықтың фон түсі
TableOrCellColor=Кесте немесе ұяшық түсі
LinkColor=Сілтеме мәтінінің түсі
ActiveLinkColor=Белсенді сілтеменің түсі
VisitedLinkColor=Қаралған сілтеменің түсі
NoColorError=Түс үстінен шертіңіз, немесе жарамды HTML түс кодын енгізіңіз
Table=Кесте
TableCell=Кесте ұяшығы
NestedTable=Құрамындағы кесте
HLine=Горизонталды сызық
Link=Сілтеме
Image=Сурет
ImageAndLink=Сурет және сілтеме
NamedAnchor=Атауы бар байланыс
List=Тізім
ListItem=Тізім элементі
Form=Форма
InputTag=Форма өрісі
InputImage=Форма суреті
TextArea=Мәтіндік аймақ
Select=Таңдау тiзiмi
Button=Батырма
Label=Белгі
FieldSet=Өрістер жиыны
Tag=Тег
MissingSiteNameError=Жарияланатын сайттың атын енгізіңіз.
MissingPublishUrlError=Жарияланатын сайттың орналасуын енгізіңіз.
MissingPublishFilename=Ағымдағы бет үшін файл атауын енгізіңіз.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError="%name%" бар болып тұр. Басқа сайт атын енгізіңіз.
AdvancedProperties=Кеңейтілген қасиеттері…
AdvancedEditForCellMsg=Бірнеше ұяшық таңдалған кезде кеңейтілген түзету қолжетерсіз
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=%obj% қасиеттері…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=о
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Таңдалған ұяшықтарды біріктіру
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Оң жақ ұяшығымен біріктіру
JoinCellAccesskey=j
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Өшіру
DeleteCells=Ұяшықтарды өшіру
DeleteTableTitle=Жолдар немесе бағандарды өшіру
DeleteTableMsg=Жолдар немесе бағандар санын азайту нәтижесінде кесте ұяшықтары мен олардың құрамасы өшіріледі. Осыны шынымен қалайсыз ба?
Clear=Тазарту
#Mouse actions
Click=Шерту
Drag=Ұстап апару
Unknown=Белгісіз
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=и
RemoveTextStyles=Барлық мәтіндік стильдерді өшіру
StopTextStyles=Мәтіндік стильдерді үзу
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=у
RemoveLinks=Сілтімелерді өшіру
StopLinks=Сілтемені үзу
#
NoFormAction=Бұл форма үшін әрекетті енгізу ұсынылады. Өздігінен жариялайтын формалар бұл кеңейтілген мүмкіндік, әр түрлі браузерлерде әр түрлі жұмыс жасауы мүмкін.
NoAltText=Егер сурет құжаттың құрамасына тиісті болса, онда сізге тек мәтіндік браузерлерде көрсетілетін балама мәтінді көрсету керек, басқа браузерлерде сурет жүктеліп тұрған кезде, немесе суреттерді жүктеу сөндірілген болса, ол мәтін көрсетілетін болады.
#
Malformed=Бастапқы кодты құжатқа қайта түрлендіру мүмкін емес, өйткені ол жарамды XHTML емес.
NoLinksToCheck=Тексеру үшін сілтемелері бар элементтер жоқ