browser/browser/preferences/preferences.ftl
author kk team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:kk>
Mon, 12 Mar 2018 20:12:15 +0100
changeset 1111 5e7313137e48ac3808a5d15d1ca5190024163217
parent 1110 c35116419313bcb9103d4a38a101779785ee515f
child 1113 2d1b87ddf5dc79129cca012acecccc303422447e
permissions -rw-r--r--
Bug 1435912 - Migrate Preferences::General XUL to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Сайттарға "Мені бақыламау" сигналын жіберу арқылы сіз өзіңізді бақыламауды қалайтыныңыз туралы хабарлау
do-not-track-learn-more = Көбірек білу
do-not-track-option-default =
  .label = Тек Бақылаудан қорғанысты қолдану кезінде
do-not-track-option-always =
  .label = Әрқашан
pref-page =
  .title =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Баптаулар
      *[other] Баптаулар
    }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input =
  .style = width: 15.4em
pane-general-title = Жалпы
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-search-title = Іздеу
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Жекелік және қауіпсіздік
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
# The word "account" can be translated, do not translate or transliterate "Firefox".
pane-sync-title = Firefox тіркелгісі
category-sync =
  .tooltiptext = { pane-sync-title }
help-button-label = { -brand-short-name } қолдауы
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Жабу

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name } бұл мүмкіндікті іске қосу үшін қайта іске қосылуы керек.
feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name } бұл мүмкіндікті сөндіру үшін қайта іске қосылуы керек.
should-restart-title = { -brand-short-name } қайта қосу
should-restart-ok = { -brand-short-name } қазір қайта қосу
cancel-no-restart-button = Бас тарту
restart-later = Қайта қосуды кейін орындау

## General Section

startup-header = Іске қосылу
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = { -brand-short-name } және Firefox үшін бір уақытта жұмыс жасауды рұқсат ету
use-firefox-sync = Кеңес: Бұл бөлек профильдерді қолданады. Олар арасында деректермен бөлісу үшін Синхрондауды қолданыңыз.
get-started-not-logged-in = { -sync-brand-short-name } ішіне кіру…
get-started-configured = { -sync-brand-short-name } баптауларын ашу
always-check-default =
  .label = Әр қосылған кезде { -brand-short-name } жүйедегі негізгі браузер екенін тексеру
  .accesskey = н
is-default = { -brand-short-name } сіздің ағымдағы негізгі браузеріңіз
is-not-default = { -brand-short-name } негізгі браузер емес
set-as-my-default-browser =
  .label = Негізгі браузер қылу…
  .accesskey = Н
startup-page = { -brand-short-name } іске қосылу кезінде
  .accesskey = ы
startup-user-homepage =
  .label = Үй парағыңызды көрсету
startup-blank-page =
  .label = Таза парақты көрсету
startup-prev-session =
  .label = Алдында ашылған терезелер мен беттерді көрсету
disable-extension =
  .label = Кеңейтуді сөндіру
home-page-header = Үй парағы
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Ағымдағы бетті қолдану
      *[other] Ағымдағы беттерді қолдану
    }
  .accesskey = А
choose-bookmark =
  .label = Бетбелгіні қолдану…
  .accesskey = Б
restore-default =
  .label = Бастапқы күйге келтіру
  .accesskey = с
tabs-group-header = Беттер
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab беттер арасында соңғы қолданылу реті бойынша ауысады
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Сілтемелерді жаңа терезелер орнына жаңа беттерде ашу
  .accesskey = р
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Бірнеше беттер бірге жабылған кезде ескерту
  .accesskey = с
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Беттердің көп санын ашу әрекеті { -brand-short-name } жұмысын тежей алатын кезде ескерту
  .accesskey = т
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Сілтеме жаңа бетте ашылған кезде ол бетке ауысу
  .accesskey = ы
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Windows тапсырмалар панелінде беттер көріністерін көрсету
  .accesskey = п
browser-containers-enabled =
  .label = Контейнер беттерін іске қосу
  .accesskey = е
browser-containers-learn-more = Көбірек білу
browser-containers-settings =
  .label = Баптаулар…
  .accesskey = п
containers-disable-alert-title = Барлық контейнерлік беттерді жабу керек пе?
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба?
    *[other] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба?
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу
    *[other] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Іске қосылған ретінде қалдыру

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Тіл және сыртқы түрі
fonts-and-colors-header = Қаріптер мен түстер
default-font = Негізгі қаріп
  .accesskey = Н
default-font-size = Өлшемі
  .accesskey = л
advanced-fonts =
  .label = Қосымша…
  .accesskey = ш
colors-settings =
  .label = Түстер…
  .accesskey = Т
language-header = Тіл
choose-language-description = Интернет-беттерді көрсету үшін тілді таңдаңыз
choose-button =
  .label = Таңдау…
  .accesskey = у
translate-web-pages =
  .label = Веб құрамасын аудару
  .accesskey = а
translate-exceptions =
  .label = Осыдан бөлек…
  .accesskey = О
check-user-spelling =
  .label = Мәтін терілген кезде орфографияны тексеру
  .accesskey = о

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Файлдар және қолданбалар
download-header = Жүктемелер
download-save-to =
  .label = Файлдарды келесі жерге сақтау
  .accesskey = д
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Таңдау…
      *[other] Қарап шығу…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Т
      *[other] ш
    }
download-always-ask-where =
  .label = Файлдар сақталатын жері туралы әрқашан сұрау
  .accesskey = ж
applications-header = Қолданбалар
applications-description = { -brand-short-name } сіз интернеттен жүктеп алған файлдарды немесе шолу кезінде қолданатын қолданбаларды қалай өңдейтінін таңдаңыз.
applications-filter =
  .placeholder = Файлдар түрлерін немесе қолданбаларды іздеу
applications-type-column =
  .label = Құрамының түрі
  .accesskey = р
applications-action-column =
  .label = Әрекет
  .accesskey = е
drm-content-header = Цифрлық құқықтарды басқару (DRM) құрамасы
play-drm-content =
  .label = DRM-басқарылатын құрамасын ойнау
  .accesskey = й
play-drm-content-learn-more = Көбірек білу
update-application-title = { -brand-short-name } жаңартулары
update-application-description = { -brand-short-name } жақсырақ өнімділік, тұрақтылық және қауіпсіздікпен жаңартылған етіп ұстаңыз.
update-application-info = Нұсқасы { $version } <a>Не жаңалық</a>
update-history =
  .label = Жаңартулар тарихын көрсету…
  .accesskey = р
update-application-allow-description = { -brand-short-name } үшін рұқсат ету
update-application-auto =
  .label = Жаңартуларды автоорнату (ұсынылады)
  .accesskey = а
update-application-check-choose =
  .label = Жаңартуларды тексеру, бірақ орнату керектігін өзіңіз тандайсыз
  .accesskey = з
update-application-manual =
  .label = Жаңартуларды тексермеу (ұсынылмайды)
  .accesskey = р
update-application-use-service =
  .label = Жаңартуларды орнату үшін фон қызметін қолдану
  .accesskey = ф
update-enable-search-update =
  .label = Іздеу жүйелерін автожаңарту
  .accesskey = а

## General Section - Performance

performance-title = Өнімділік
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Ұсынылатын өнімділік баптауларын қолдану
  .accesskey = д
performance-use-recommended-settings-desc = Бұл баптаулар сіздің компьютеріңіздің құрылғылары және операциялық жүйесі үшін ыңғайлатылған.
performance-settings-learn-more = Көбірек білу
performance-allow-hw-accel =
  .label = Қолжетерлік болса құрылғылық үдетуді қолдану
  .accesskey = д
performance-limit-content-process-option = Құрама процестерінің шегі
  .accesskey = ш
performance-limit-content-process-enabled-desc = Қосымша құрама процестері бірнеше беттерді қолдану кезінде өнімділікті арттыра алады, бірақ, нәтижесінде көбірек жады қолданылады.
performance-limit-content-process-disabled-desc = Процесстер санын түзету тек көппроцесстік { -brand-short-name } үшін мүмкін. <a>Көппроцесстік іске қосылғанын қалай білуге болады</a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (негізгі)

## General Section - Browsing

browsing-title = Сайттарды қарау
browsing-use-autoscroll =
  .label = Автоматты айналдыруды қолдану
  .accesskey = в
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Тегіс айналдыруды қолдану
  .accesskey = е
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Керек болған кезде шерту пернетақтасын қолдану
  .accesskey = п
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Парақтарға навигация жасау үшін әрқашан курсор батырмаларын қолдану
  .accesskey = н
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Мәтін терілген кезде оны парақтан іздей бастау
  .accesskey = т

## General Section - Proxy

network-proxy-title = Желілік прокси
network-proxy-connection-learn-more = Көбірек білу
network-proxy-connection-settings =
  .label = Баптау…
  .accesskey = а