toolkit/defines.inc
author Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>
Thu, 12 Apr 2018 15:52:21 +0000
changeset 1171 4c5b1d0687d953b0e45011419a7bfb547af37472
parent 1 6a06427cb97438c86838185dcf0d2368e0e49862
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Kazakh (kk) localization of Firefox Localization authors: - Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>

#define MOZ_LANG_TITLE Kazakh (KZ)