security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
author Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>
Mon, 16 Jan 2023 10:08:00 +0000
changeset 2646 a2738b051de38336ce397c82cb55295f6dd06a04
parent 1596 c09bdf55ff2378fbafa869a4fa8e202566cb2409
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Firefox Co-authored-by: Francesco Lodolo [:flod] <flod+pontoon@mozilla.com>

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

CertPasswordPrompt=Խնդրում ենք մուտքագրել PKCS#11 %S հետքանշիչի գաղտաբառը:

CertPasswordPromptDefault=Խնդրում ենք մուտքագրել Ձեր Առաջնային գաղտնաբառը:

# The following strings have special requirements: they must fit in a 32 or 64
# bytes buffer after being encoded to UTF-8.
#
# It's possible to verify the length of a translation using the Browser Console
# in Firefox and evaluating the following code:
#
# (new TextEncoder('utf-8').encode('YOURSTRING')).length
#
# Simply replace YOURSTRING with your translation.
#
# If it's not possible to produce an understandable translation within these
# limits, keeping the English text is an acceptable workaround.

# LOCALIZATION NOTE (RootCertModuleName): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
RootCertModuleName=Արմատների Ներդրուած Բաղադրիչ
# LOCALIZATION NOTE (ManufacturerID): string limit is 32 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
ManufacturerID=Mozilla.org
# LOCALIZATION NOTE (LibraryDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
LibraryDescription=PSM Internal Crypto Services
# LOCALIZATION NOTE (TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
TokenDescription=Generic Crypto Services
# LOCALIZATION NOTE (PrivateTokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
PrivateTokenDescription=Software Security Device
# LOCALIZATION NOTE (SlotDescription): string limit is 64 bytes after conversion
# to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
SlotDescription=PSM Ներքին Cryptographic ծառայութիւններ
# LOCALIZATION NOTE (PrivateSlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
PrivateSlotDescription=PSM գաղտնի բանալիներ
# LOCALIZATION NOTE (Fips140TokenDescription): string limit is 32 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 32 bytes
Fips140TokenDescription=Software Security Device (FIPS)
# LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
# conversion to UTF-8.
# length_limit = 64 bytes
Fips140SlotDescription=FIPS ծծգր․, բնլն.-ի եւ վկայագրման ծառ.

# LOCALIZATION NOTE (nick_template): $1s is the common name from a cert (e.g. "Mozilla"), $2s is the CA name (e.g. VeriSign)
nick_template=%1$s-ի %2$s ID-ին

CertDumpKUSign=Ստորագրում է
CertDumpKUNonRep=Անմերժելիութիւն
CertDumpKUEnc=Բանալու ծածկագրում
CertDumpKUDEnc=Տուեալների ծածկագրում
CertDumpKUKA=Բանալու համաձայնեցում
CertDumpKUCertSign=Վկայագրի ստորագրող
CertDumpKUCRLSigner=CRL Ստորագրող

PSMERR_SSL_Disabled=Չի ստացուում անվտանգ կապ հաստատել, քանի որ SSL կանխագիրն անջատուած է։
PSMERR_SSL2_Disabled=Չի ստացուում հաստատել անվտանգ կապ, քանի որ կայքն աւգտագործում է առաւել հին, անապահով SSL կանխագիր։
PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Դուք ստացել էք անվտանգ վկայագիր։ Կապ հաստատէք սպասարկիչի կառավարիչի նամակների թղթակցի հետ եւ փոխանցէք հետեւեալ տեղեկութիւնը. \n\nՁեր վկայագիրը պարունակում է միեւնոյն հերթական համարը, ինչ մեկ այլ վկայագիր՝ տրուած վկայագրման նոյն կենտրոնի կողմից։   Խնդրում ենք ձեռք բերէք նոր վկայագիր՝ իր ուրոյն հերթական  համարով։

# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
SSLConnectionErrorPrefix2=Սխալ է տեղի ունեցել %1$S֊ին միացման ժամանակ։ %2$S\n

certErrorIntro=%S-ն աւգտագործում է անվտանգութեան սխալ վկայագիր։

certErrorTrust_SelfSigned=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ այն ստորագրուել է իր իսկ կողմից։
certErrorTrust_UnknownIssuer=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ նրա տրամադրողի վկայագիրն անյայտ է։
certErrorTrust_UnknownIssuer2=Հնարաւոր է սպասարկիչը չի ուղարկել համապատասխան միջանկեալ վկայագիր։
certErrorTrust_UnknownIssuer3=Լրացուցիչ արմատային վկայագիր պէտք է ներմուծել։
certErrorTrust_CaInvalid=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ այն տրամադրուել է անվաւեր Հաւաստագրման կենտրոնի կողմից։
certErrorTrust_Issuer=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ տրամադրողի վկայագիրը վստահելի չէ։
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ ստորագրուած է այնպիսի քայլաշարով, որը կասեցուել է անվտանգ չլինելու պատճառով։
certErrorTrust_ExpiredIssuer=Վկայագիրը վստահելի չէ, քանի որ արտօնագիր տրամադրողի ժամկէտը սպառուել է։
certErrorTrust_Untrusted=Վկայագիրը տրամադրող աղբեւրը վստահելի չէ։
certErrorTrust_MitM=Ձեր կապակցումը զննուում է TLS միջնորդի կողմից։ Հնարաւորութեան դէպքում ապատեղադրէք կամ կազմաձեւէք ձեր սարքը, այնպէս, որ ունենայ իր արմատային վկայագիրը։

certErrorMismatch=Վկայագիրը անվաւեր է %S-ի համար։
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
certErrorMismatchSinglePrefix=Այս վկայագիրը վաւեր է միայն %S֊ի համար։
certErrorMismatchMultiple=Վկայագիրը վաւեր է միայն հետեւեալ անունների համար՝

# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
certErrorExpiredNow=Վկայագիրը սպառուել է %1$S-ին։ Այժմ ժամը %2$S֊ն է։

# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
certErrorNotYetValidNow=Վկայագիրը վաւեր չի լինի մինչեւ %1$S֊ը։ Այժմ ժամը %2$S է։

certErrorMitM=Վեբ կայքերը հաստատում են իրենց վաւերականութիւնը հաւաստագրերի միջոցով, որոնք թողարկուած են որոշակի կենտրոնների կողմից։
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM2): %S is brandShortName
certErrorMitM2=%S֊ին աջակցում է Mozilla ընկերութիւնը, շահոյթ չհետապնդող կազմակերպութիւն, որն ունի լիովին բաց հաւաստագրերի լիազաւր մարմնի (CA) պահեստ։ Այն աւգնում է հաւաստիանալ, որ հաւաստագրման մարմինները հետեւում են աւգտատէրերի անվտանգութեան լաւագոյն փորձերին։
# LOCALIZATION NOTE (certErrorMitM3): %S is brandShortName
certErrorMitM3=Կապակցման անվտանգութիւնը ստուգելու համար %S֊ն աւգտագործում է Mozilla֊յի հաւաստագրման կենտրոնների պահեստը, այլ ոչ աւգտագործողի գործառնական համակարգում ներկառուցուած վկայականը։ Այսպիսով, եթե հակավիրուսային կամ ցանցային ծրագիրը ընդհատում է կապը՝ աւգտագործելով լիազաւր մարմնի կողմից տրուած անվտանգութեան վկայագիր, որը Mozilla֊ի պահեստում չկայ, կապը համարուում է անապահով։

certErrorSymantecDistrustAdministrator=Այս խնդրի մասին կարող էք տեղեկացնել վեբ կայքի համակագավարին։

# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
certErrorCodePrefix3=Սխալի ծածկագիր․ %S

P12DefaultNickname=Ներմուծուած վկայագիր
CertUnknown=Անյայտ
CertNoEmailAddress=(առանց ել-փոստի հասցէի)
CaCertExists=Այս վկայագիրն արդէն տեղակայուած է որպէս վկայագրող կենտրոնի արտաւնագիր։
NotACACert=Այս վկայագիրը չի հանդիսանում վկայագրման կենտրոնի վկայագիր, հետեւաբար, չի կարող ներմուծուել վկայագրման կենտրոնների ցանկում։
UserCertIgnoredNoPrivateKey=Այս անհատական վկայագիրը չի կարող տեղադրուել, որովհետեւ դուք չունէք այն մասնաւոր բանալին, որ ստեղծուել է վկայականը պահանջելիս։
UserCertImported=Ձեր անհատական վկայագիրը տեղադրուեց։ Դուք պէտք է պահպանէք վկայագրի պահեստային կրկնաւրինակը։
CertOrgUnknown=(Անյայտ)
CertNotStored=(Չպահպանուած)
CertExceptionPermanent=Մշտական
CertExceptionTemporary=Ժամանակաւոր