browser/chrome/browser/browser.properties
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Mon, 29 Nov 2021 14:06:06 +0000
changeset 1628 e6e8bedaee66535b4a079d3b6c89317bef9e0db6
parent 1596 c09bdf55ff2378fbafa869a4fa8e202566cb2409
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Lightning Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

nv_timeout=Ժամանակը սպառուեց
openFile=Բացել նիշք

droponhometitle=Դնել որպէս հիմնական էջ
droponhomemsg=Ցանկանու՞մ եք այս փաստաթուղթը լինի Ձեր նոր սկզբնական էջը։
droponhomemsgMultiple=Ցանկանու՞մ եք, որ այս փաստաթղթերը լինեն Ձեր նոր գլխաւոր էջերը:

# context menu strings

# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
# %2$S is the selection string.
contextMenuSearch=Որոնել “%2$S”-ը %1$S-ում
contextMenuSearch.accesskey=S
contextMenuPrivateSearch=Որոնել անձնական պատուհանում
contextMenuPrivateSearch.accesskey=h
# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Որոնեք%S֊ի անձնական պատուհանում
contextMenuPrivateSearchOtherEngine.accesskey=h

# bookmark dialog strings

bookmarkAllTabsDefault=[Թղթապանակի Անունը]

xpinstallPromptMessage=%S֊ը կանխեց այս կայքը `խնդրելով Ձեզ համակարգչից տեղադրել ծրագրակազմ:
# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
# The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
xpinstallPromptMessage.header=Թոյլատրե՞լ %S֊ին տեղակայել յաւելումներ։
xpinstallPromptMessage.message=Դուք փորձում եք տեղակայել հաւելանիւթ %S- ից։ Համոզուէք, որ վստահում եք այս կայքին, նախքան շարունակելը։
xpinstallPromptMessage.header.unknown=Թոյլ տուէք անյայտ կայքին տեղակայել հաւելանիւթ։
xpinstallPromptMessage.message.unknown=Դուք փորձում եք հաւելանիւթ տեղադրել անյայտ կայքից։ Համոզուէք, որ վստահում եք այս կայքին՝ շարունակելուց առաջ։
xpinstallPromptMessage.learnMore=Իմացէք աւելին հաւելումների ապահով տեղակայման մասին
xpinstallPromptMessage.dontAllow=Չթոյլատրել
xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=D
xpinstallPromptMessage.neverAllow=Երբեք չթոյլատրել
xpinstallPromptMessage.neverAllow.accesskey=N
# Accessibility Note:
# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
# See https://website-archive.mozilla.org/www.mozilla.org/access/access/keyboard/ for details
xpinstallPromptMessage.install=Շարունակել տեղակայումը
xpinstallPromptMessage.install.accesskey=C

xpinstallDisabledMessageLocked=Ծրագրերի տեղակայումը պասիւացուել է Ձեր համակարգի վարիչի կողմից։
xpinstallDisabledMessage=Ծրագրերի տեղակայումը ժամանակաւորապէս պասիւացուած է։ Սեղմէք ակտիւացնել եւ կրկին փորձէք։
xpinstallDisabledButton=Միացնել
xpinstallDisabledButton.accesskey=n

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallBlockedByPolicy)
# This message is shown when the installation of an add-on is blocked by
# enterprise policy. %1$S is replaced by the name of the add-on.
# %2$S is replaced by the ID of add-on. %3$S is a custom message that
# the administration can add to the message.
addonInstallBlockedByPolicy=%1$S(%2$S) արգելափակուած է Ձեր վարչարարի կողմից։%3$S
addonInstallFullScreenBlocked=Յաւելումի տեղադրումը չի թոյլատրուում լիեկրան աշխատակերպում կամ նախքան լիեկրան կերպին անցնելը։

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Աւելացնե՞լ %S-ը

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro2)
# This string will be followed by a list of permissions requested
# by the webextension.
webextPerms.add.label=Աւելացնել
webextPerms.add.accessKey=A
webextPerms.cancel.label=Չեղարկել
webextPerms.cancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadMenuItem)
# %1$S will be replaced with the localized name of the sideloaded add-on.
# %2$S will be replace with the name of the application (e.g., Firefox, Nightly)
webextPerms.sideloadMenuItem=%1$S-ը աւելացուել է %2$S-ում

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.sideloadHeader)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog
# when the extension is side-loaded.
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.sideloadHeader=%S-ը աւելացուել է
webextPerms.sideloadText2=Ձեր համակարգչի վրայ տեղադրուած մեկ այլ ծրագիր հաւելուած կարող է ազդել Ձեր զննարկչի վրայ: Խնդրում ենք վերանայել այս հաւելեալ թոյլտուութեան հարցումները եւ ընտրել «Միացնել» կամ «Չեղարկել» (այն անջատուած թողնելու համար):
webextPerms.sideloadTextNoPerms=Ձեր համակարգչի վրա տեղադրուած մեկ այլ ծրագիր հաւելուած կարող է ազդել Ձեր զննարկչի վրա: Խնդրում ենք ընտրել միացնել կամ չեղարկել (այն անջատելու համար):

webextPerms.sideloadEnable.label=Միացնել
webextPerms.sideloadEnable.accessKey=E
webextPerms.sideloadCancel.label=Չեղարկել
webextPerms.sideloadCancel.accessKey=C

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateMenuItem)
# %S will be replaced with the localized name of the extension which
# has been updated.
webextPerms.updateMenuItem=%S-ը պահանջում է նոր թոյլտուութիւններ

webextPerms.updateAccept.label=Թարմացնել
webextPerms.updateAccept.accessKey=U

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replace with the localized name of the extension requested new
# permissions.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.optionalPermsHeader=%S-ը պահանջում է լրացուցիչ թոյլտուութիւններ։
webextPerms.optionalPermsListIntro=Այն ցանկանում է՝
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Թոյլատրել
webextPerms.optionalPermsAllow.accessKey=A
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Մերժել
webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=D

webextPerms.description.bookmarks=Կարդալ եւ փոփոխել էջանիշերը
webextPerms.description.browserSettings=Կարդալ եւ փոփոխել դիտարկիչի կարգաւորումները
webextPerms.description.browsingData=Մաքրել վերջին դիտարկումները պատմութիւնից, նշոցիկները եւ նման տուեալները
webextPerms.description.clipboardRead=Ստանալ տուեալը սեղմատախտակից
webextPerms.description.clipboardWrite=Ներածել տուեալը սեղմատախտակին
webextPerms.description.devtools=Ընդլայնեք մշակողի գործիքները `ձեր տուեալների բաց ներդիրներով մուտք գործելու համար
webextPerms.description.downloads=Ներբեռնէք նիշեր, կարդացէք ու փոփոխէք դիտարկչի ներբեռնումների պատմութիւնը
webextPerms.description.downloads.open=Բացէք համակարգչում ներբեռնուած նիշերը
webextPerms.description.find=Կարդալ բոլոր բաց ներդիրների գրոյթը
webextPerms.description.geolocation=Մուտք գործեք ձեր գտնուելու վայրը
webextPerms.description.history=Մուտք գործեք զննարկման պատմութիւն
webextPerms.description.management=Դիտէք ընդլայնման աւգտագործումը եւ կառավարէք հիմնապատկերները
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Հաղորդագրութիւնների փոխանակում ոչ %S-ով
webextPerms.description.notifications=Ցուցադրել ծանուցումները
webextPerms.description.pkcs11=Տրամադրել գաղտնագրային վաւերացման ծառայութիւններ
webextPerms.description.privacy=Կարդալ եւ փոփոխել գաղտնիութեան կարգաւորումները
webextPerms.description.proxy=Կառաvարել դիտարկչի միջնորդի կարգաւորումները
webextPerms.description.sessions=Մուտք գործեք վերջին փակ ներդիրները
webextPerms.description.tabs=Մուտք գործեք զննարկչի ներդիրներ
webextPerms.description.tabHide=Թաքցնել եւ ցուցադրել զննարկչի ներդիրները
webextPerms.description.topSites=Մուտք գործեք զննարկման պատմութիւն
webextPerms.description.webNavigation=Ուղղորդման ընթացքում մատչել դիտարկիչի գործունութեանը

webextPerms.hostDescription.allUrls=Մուտք գործեք Ձեր տուեալները բոլոր կայքերի համար

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Մատչել Ձեր տուեալներին %S տիրոյթի կայքերի համար

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Ձեր տուեալները հասանելի են #1 այլ տիրոյթում;Ձեր տուեալները հասանելի են #1 այլ տիրոյթներում

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Մուտք գործեք Ձեր տուեալները %S-ում

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Ձեր տուեալներն հասանելի են #1 այլ կայքում;Ձեր տուեալներն հասանելի են #1 այլ կայքերում

# LOCALIZATION NOTE (webext.defaultSearch.description)
# %1$S is replaced with the localized named of the extension that is asking to change the default search engine.
# %2$S is replaced with the name of the current search engine
# %3$S is replaced with the name of the new search engine
webext.defaultSearch.description=%1$S-ը ցանկանում է փոխել Ձեր հիմնական որոնիչը %2$S-ից %3$S-ին։ Ցանկանո՞ւմ եք։
webext.defaultSearchYes.label=Այո
webext.defaultSearchYes.accessKey=Y
webext.defaultSearchNo.label=Ոչ
webext.defaultSearchNo.accessKey=N

# LOCALIZATION NOTE (webext.remove.confirmation.message)
# %1$S is the name of the extension which is about to be removed.
# %2$S is brandShorterName
webext.remove.confirmation.message=Հեռացնե՞լ %1$S֊ը %2$S֊ից։
webext.remove.confirmation.button=Հեռացնել

# LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
addonDownloadingAndVerifying=Հաւելման ներբեռնում եւ ստուգում…;#1 հաւելումների ներբեռնում եւ ստուգում…
addonDownloadVerifying=Ստուգում

addonInstall.unsigned=(Չստուգուած)
addonInstall.cancelButton.label=Չեղարկել
addonInstall.cancelButton.accesskey=C
addonInstall.acceptButton2.label=Աւելացնել
addonInstall.acceptButton2.accesskey=A

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallMessage,addonConfirmInstallUnsigned):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the number of add-ons being installed
addonConfirmInstall.message=Այս կայքը ցանկանում է հաւելում տեղադրել #1-ում.;Այս կայքը ցանկանում է #2 հաւելում տեղադրել #1-ում.
addonConfirmInstallUnsigned.message=Զգուշացում. Այս կայքը ցանկանում է տեղադրել չստուգուած հաւելում #1-ում։ Վարուեք ըստ սեփական հայեցողութեան:;Ուշադրութիւն. Այս կայքը ցանկանում է տեղադրել #2 չստուգուած հաւելումներ #1-ում։ Վարուեք ըստ սեփական հայեցողութեան։

# LOCALIZATION NOTE (addonConfirmInstallSomeUnsigned.message):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName
# #2 is the total number of add-ons being installed (at least 2)
addonConfirmInstallSomeUnsigned.message=;Զգուշացում. Այս կայքը ցանկանում է տեղադրել #2 հաւելումներ #1-ում, որոնց մի մասը ստուգուած չէ։ Վարուէք ըստ սեփական հայեցողութեան։

# LOCALIZATION NOTE (addonInstalled):
# %S is the name of the add-on
addonInstalled=%S-ը հաջողութեամբ տեղադրուել է։
# LOCALIZATION NOTE (addonsGenericInstalled):
# Semicolon-separated list of plural forms. See:
# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of add-ons
addonsGenericInstalled=#1 հաւելումը հաջողութեամբ տեղադրուել է:;#1 հաւելումները հաջողութեամբ տեղադրուել են։

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError-1, addonInstallError-2, addonInstallError-3, addonInstallError-4, addonInstallError-5, addonLocalInstallError-1, addonLocalInstallError-2, addonLocalInstallError-3, addonLocalInstallError-4, addonLocalInstallError-5):
# %1$S is the application name, %2$S is the add-on name
addonInstallError-1=Հաւելումը չի կարող ներբեռնուել, քանի որ տեղի է ունեցել կապի խափանում։
addonInstallError-2=Այս հաւելումը չի կարող տեղադրուել, քանի որ այն չի համապատասխանում ակնկալուող %1$S հաւելմանը։
addonInstallError-3=Այս կայքից ներբեռնած հաւելումը չի տեղադրուել, քանի որ այն վնասուած է։
addonInstallError-4=%2$S-ը հնարաւոր չէ տեղադրել, որովհետեւ %1$S-ը չի կարող փոփոխել անհրաժեշտ նիշքը։
addonInstallError-5=%1$S-ը կանխուել է այս կայքից չստուգուած հաւելումների տեղադրումը։
addonLocalInstallError-1=Հետեւեալ յաւելումը չի տեղադրուել նիշային համակարգի սխալի պատճառով։
addonLocalInstallError-2=Այս հաւելումը չի կարող տեղադրուել, որովհետեւ այն չի համապատասխանում ակնկալուող %1$S հաւելմանը։
addonLocalInstallError-3=Այս հաւելումը չի կարող տեղադրուել, քանի որ այն վնասուած է։
addonLocalInstallError-4=%2$S-ը հնարաւոր չէ ներբեռնել, որովհետեւ %1$S-ը չի կարող ձեւափոխել անհրաժեշտ նիշքը։
addonLocalInstallError-5=Այս հաւելումը հնարաւոր չէ տեղադրել, որովհետեւ այն ստուգուած չէ։

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorIncompatible):
# %1$S is the application name, %2$S is the application version, %3$S is the add-on name
addonInstallErrorIncompatible=%3$S-ը հնարաւոր չէ տեղադրել, որովհետեւ համատեղելի չէ %1$S %2$S-ի հետ։

# LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
addonInstallErrorBlocklisted=%S-ը հնարաւոր չէ տեղադրել, որովհետեւ այն պարունակում է անվտանգութեան խնդիրներ։

unsignedAddonsDisabled.message=Մեկ կամ մի քանի ներբեռնուած հաւելումներ չեն կարող հաստատուել եւ անջատուել են:
unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Իմանալ աւելին
unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=L

# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.message=#1 կանխուել է թռուցիկներ-ի բացումը այս կայքից:;#1 կանխել է #2 թռուցիկների պատուհանների բացումը։
# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popupWarning.exceeded.message=;#1 արգելափակեց այս կայքը աւելի բացելու քան #2 ելնող պատուհաններ։
popupWarningButton=Կարգաւորումներ
popupWarningButton.accesskey=O
popupWarningButtonUnix=Նախըտրանքներ
popupWarningButtonUnix.accesskey=P
popupAllow=Թոյլատրել ելնող պատուհաններ %S-ից
popupBlock=Արգելել ինքնաելիցներ %S-ից
popupWarningDontShowFromMessage=Չցուցադրել այս հաղորդագրութիւնը, երբ ելնող պատուհնները արգելափակուած են
popupShowPopupPrefix=Ցուցադրել '%S'-ը

# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
geolocationLastAccessIndicatorText=Վերջին մուտք %S

# LOCALIZATION NOTE (openProtocolHandlerPermissionEntryLabel): %S is the scheme of the protocol the site may open an application for. For example: mailto
openProtocolHandlerPermissionEntryLabel=%S:// յղումներ

crashedpluginsMessage.title=%S բաղադրիչը վնասուեց։
crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Կրկին բեռնել էջը
crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=R
crashedpluginsMessage.submitButton.label=Տեղեկացնել վթարի մասին
crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
crashedpluginsMessage.learnMore=Իմանալ աւելին…

# Keyword fixup messages
# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
keywordURIFixup.message=Նկատի ունեիր անցնե՞լ %S-ին։
keywordURIFixup.goTo=Այո, տա՛ր ինձ %S
keywordURIFixup.goTo.accesskey=Y

pluginInfo.unknownPlugin=Անյայտ

# Flash activation doorhanger UI
flashActivate.message=Ցանկանու՞մ եք թոյլատրել Adobe Flash-ին աշխատեցուել այս կայքում։ Թոյլատրէք Adobe Flash-ը միայն այն կայքերում, որոնց վստահում եք։
flashActivate.outdated.message=Ցանկանու՞մ եք թոյլատրել Adobe Flash-ի հին տարբերակին աշխատեցուել այս կայքում։ Հին տարբերակը կարող է ազդել արտադրողականութեան եւ անվտանգութեան վրայ։
flashActivate.noAllow=Չթոյլատրել
flashActivate.allow=Թոյլատրել
flashActivate.noAllow.accesskey=D
flashActivate.allow.accesskey=A

# in-page UI
# LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
# previous version of the string. The first is that we changed the wording from
# "Activate" to "Run", because it's shorter and feels less technical in English.
# Feel free to keep using the previous wording in your language if it's already
# the best one.
# The second change is that we removed the period at the end of the phrase, because
# it's not natural in our UI, and the underline was removed from this, so it doesn't
# look like a link anymore. We suggest that everyone removes that period too.
PluginClickToActivate2=Աշխատեցնել %S-ը
PluginVulnerableUpdatable=Բաղադրիչը խոցելի է եւ պէտք է թարմացուի։
PluginVulnerableNoUpdate=Բաղադրիչը ունի անվտանգութեան խոցելիութիւն։

# Sanitize
# LOCALIZATION NOTE (update.downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
# version of the update: "Update to 28.0".
update.downloadAndInstallButton.label=Թարմացնել %S-ի
update.downloadAndInstallButton.accesskey=U

menuOpenAllInTabs.label=Բացել բոլորը ներդիրներում

# History menu
# LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
# see bug 394759
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 Window Title, #2 Number of tabs
menuUndoCloseWindowLabel=#1 (եւ #2 այլ ներդիր);#1 (եւ #2 այլ ներդիրներ)
menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1

# Unified Back-/Forward Popup
tabHistory.current=Մնալ այս էջում
tabHistory.goBack=Գնալ յետ այս էջ
tabHistory.goForward=Գնալ առաջ այս էջ

# URL Bar
pasteAndGo.label=Տեղադրել եւ շարունակել
# LOCALIZATION NOTE (reloadButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for reloading the current page
reloadButton.tooltip=Կրկին բեռնել ընթացիկ էջը (%S)
# LOCALIZATION NOTE (stopButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
stopButton.tooltip=Կանգնեցնել էջի բեռնումը (%S)
# LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
urlbar-zoom-button.tooltip=Վերակայել խոշորացման մակարդակը (%S)
# LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
reader-mode-button.tooltip=Փոխարկել դիւրընթերցման (%S)

# LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
# %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
# format specifiers, so it needs to be escaped).
zoom-button.label = %S%%

# Block autorefresh
refreshBlocked.goButton=Թոյլատրել
refreshBlocked.goButton.accesskey=A
refreshBlocked.refreshLabel=%S-ը կասեցրեց այս էջը ինքնաբերաբար վերբեռնումից։
refreshBlocked.redirectLabel=%S-ը կասեցրեց այս էջի ինքնաբերաբար վերահասցէաւորումը մեկ ուրիշ էջ։

# General bookmarks button
# LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
bookmarksMenuButton.tooltip=Ցուցադրել էջանիշերը (%S)

# Downloads button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
downloads.tooltip=Ցուցադրել շարունակական ներբեռնումների առաջընթացը։ (%S)

# Print button tooltip on OS X
# LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
# Use the unicode ellipsis char, \u2026,
# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
# %S is the keyboard shortcut for "Print"
printButton.tooltip=Տպել էջը… (%S)

# New Window button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newWindowButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Window"
newWindowButton.tooltip=Բացել նոր պատուհան (%S)

# New Tab button tooltip
# LOCALIZATION NOTE (newTabButton.tooltip):
# %S is the keyboard shortcut for "New Tab"
newTabButton.tooltip=Բացել նոր ներդիր (%S)
newTabContainer.tooltip=Բացէք նոր ներդիր (%S)\nՍեղմէք եւ պահէք նոր բեռնարկղի ներդիրը բացելու համար
newTabAlwaysContainer.tooltip=Ընտրէք պարունակը նոր ներդիրը բացելու համար

# Offline web applications

# Canvas permission prompt
# LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt2): %S is hostname

# WebAuthn prompts
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt2): %S is hostname
webauthn.registerPrompt2=%S-ը ցանկանում է գրանցել հաշիւ Ձեր անվտանգութեան կոդերից մեկով։ Կարող եք կապակցուել եւ լիազորել մեկը կամ չեղարկել։
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt2):
# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
# The website is asking for extended information about your
# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
# this is safe if you only use one account at this website. If you have
# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
# authenticator, then the website could link those accounts together.
# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
# for different accounts on this website.
webauthn.registerDirectPrompt2=%1$S֊ը պահանջում է ընդլայնուած տեղեկութիւն Ձեր ապահովութեան բանալու մասին, որը կարող է ազդել Ձեր գաղտնիութեան վրայ։\n\n%2$S֊ը կարող է անանուն ձեւաւորել Ձեզ համար, բայց կայքը կարող է մերժել այս բանալին։ Եթե մերժուած է՝ փորձէք կրկին։
# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt2): %S is hostname
webauthn.signPrompt2=%S֊ը ցանկանում է իսկորոշել Ձեզ աւգտագործելով գրանցուած անվտանգութեան բանալին։ Դուք կարող եք միանալ եւ իսկորոշել մեկը հիմա, կամ չեղարկել։
webauthn.cancel=Չեղարկել
webauthn.cancel.accesskey=c
webauthn.proceed=Շարունակել
webauthn.proceed.accesskey=p
webauthn.anonymize=Այնուամենայնիւ անանունացնել

# Spoof Accept-Language prompt
privacy.spoof_english=Եթե փոխէք լեզուն անգլերէնի, ապա աւելի դժուար կլինի նոյնացնել եւ կատարելագործել Ձեր գաղտնիութիւնը։ Ցանկանու՞մ եք վեբ էջերի անգլերէն տարբերակի հարցում կատարել։

identity.identified.verifier=Հաստատել է՝ %S
identity.identified.verified_by_you=Դուք այս կայքի համար սահմանել եք անվտանգութեան բացառութիւն:
identity.identified.state_and_country=%S, %S
identity.ev.contentOwner2=Վկայականը տրուել է՝ ըստ %S

# LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
# Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
# use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
identity.notSecure.label=Անվտանգ չէ
identity.notSecure.tooltip=Կապակցումն անվտանգ չէ

identity.extension.label=Ընդլայնում (%S)
identity.extension.tooltip=Բեռնումը ընդլայնուած է. %S

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.trackersView.blocked.label=Արգելափակուած

contentBlocking.trackersView.empty.label=Ոչ մեկը յայտնաբերուած չէ այս կայքում

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
#  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
contentBlocking.cookies.blockingTrackers3.label=Միջակայքին հետեւող նշոցիկներ
contentBlocking.cookies.blocking3rdParty2.label=Երրորդ կողմի նշոցիկ
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label=Չայցելած կայքերի նշոցիկներ
contentBlocking.cookies.blockingAll2.label=Բոլոր նշոցիկները

contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Այս կայքից
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
# "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Ոչ մեկը յայտնաբերուած չէ այս կայքում

contentBlocking.cookiesView.trackers2.label=Միջակայքին հետեւող նշոցիկներ
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
# "Tracking Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Ոչ մեկը յայտնաբերուած չէ այս կայքում

contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Երրորդ կողմի նշոցիկներ
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
# This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
# "Third-Party Cookies: None detected on this site".
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label=Ոչ մեկը յայտնաբերուած չէ այս կայքում

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.allowed.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Allowed"
contentBlocking.cookiesView.allowed.label=Թոյլատրուած
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cookie origin in the cookies subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Արգելափակուած
# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip=Մաքրել նշոցիկների բացառութիւնը %S-ի համար

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Արգելափակուած

# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
#  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
#  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Արգելափակուած

trackingProtection.icon.activeTooltip2=Սոց մեդիայի հետեւումների, միջակայքի նշոցիկների հետեւման եւ մատնահետքերի արգելափակում։
trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Այս կայքի համար ընդլայնուած հետեւման պաշտպանութիւնը անջատուած է։
# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Այս էջում %S-ին յայտնի հետեւումներ չեն յայտնաբերուել։

# LOCALIZATION NOTE (protections.header):
# Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
protections.header=%S-ի պաշտպանութիւնները

# LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.disableAriaLabel=Անջատել %S-ի պաշտպանութիւնները

# LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
# Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
# %s is the site's hostname.
protections.enableAriaLabel=Միացնել %S-ի պաշտպանութիւնները

# Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
protections.blocking.fingerprinters.title=Մատնահետքերը արգելափակուել են
protections.blocking.cryptominers.title=Գաղտնազերծիչը արգելափակուած է
protections.blocking.cookies.trackers.title=Միջակայքերի հետեւումների նշոցիկները արգելափակուել են
protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Երրորդ կողմի նշոցիկները արգելափակուել են
protections.blocking.cookies.all.title=Բոլոր նշոցիկները արգելափակուել են
protections.blocking.cookies.unvisited.title=Չայցելած կայքի նշոցիկները արգելափակուել են
protections.blocking.trackingContent.title=Հետեւման բովանդակութիւնը արգելափակուել է
protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Սոց մեդիայի հետեւումները արգելափակուել են
protections.notBlocking.fingerprinters.title=Մատնահետքերը չեն արգելափակուում
protections.notBlocking.cryptominers.title=Ծպտեալ արժեքները չեն արգելափակուում
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title=Չի արգելափակում կողմնակի նշոցիկներին
protections.notBlocking.cookies.all.title=Չի արգելափակում նշոցիկներին
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Միջակայքերի հետեւման նշոցիկները չեն արգելափակուում
protections.notBlocking.trackingContent.title=Հետեւման բովանդակութիւնը չի արգելափակուել
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Սոց մեդիայի հետեւումները չեն արգելափակուել

# Footer section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
# protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
#  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
protections.footer.blockedTrackerCounter.description=#1 Արգելափակուած;#1 Արգելափակուած
# LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
#  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Սկսած %S-ից

# Milestones section in the Protections Panel
# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
#  Semicolon-separated list of plural forms.
#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  #1 is replaced with brandShortName.
#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
protections.milestone.description=#1֊ը արգելափակել է #2 հետագծողների է սկսած #3֊ից;#1֊ը արգելափակել է #2 հետագծողների է սկսած #3֊ից

# Application menu

# LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReduce-button.tooltip = Փոքրացնել (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomReset-button.tooltip = Վերակայել խոշորացման մակարդակը (%S)
# LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
zoomEnlarge-button.tooltip = Խոշորացնել (%S)

# LOCALIZATION NOTE (cut-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
cut-button.tooltip = Կտրել (%S)
# LOCALIZATION NOTE (copy-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
copy-button.tooltip = Պատճէնել (%S)
# LOCALIZATION NOTE (paste-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
paste-button.tooltip = Տեղադրել (%S)

# Geolocation UI

# LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2):
# %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
geolocation.remember=Յիշել այս որոշումը

# Virtual Reality Device UI
xr.remember=Յիշել այս որոշումը

# Persistent storage UI
persistentStorage.allow=Թոյլատրել
persistentStorage.allow.accesskey=A

# Web notifications UI
# LOCALIZATION NOTE (alwaysBlock, block)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
webNotifications.notNow=Ոչ հիմա
webNotifications.notNow.accesskey=n
webNotifications.never=Երբեք չթոյլատրել
webNotifications.never.accesskey=v


# Phishing/Malware Notification Bar.
# LOCALIZATION NOTE (notADeceptiveSite, notAnAttack)
# The two button strings will never be shown at the same time, so
# it's okay for them to have the same access key
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Դուրս բեր ինձ այստեղից։
safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=G
safebrowsing.deceptiveSite=Խաբուսիկ կայք։
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.label=Սա խաբուսիկ կայք չէ…
safebrowsing.notADeceptiveSiteButton.accessKey=D
safebrowsing.reportedAttackSite=Զեկուցուած է իբրեւ հարձակողական կայք։
safebrowsing.notAnAttackButton.label=Սա հարձակողական կայք չէ…
safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=A
safebrowsing.reportedUnwantedSite=Այս կայքը հաղորդուել է որպէս անցանկալի ծրագրերի կայք։
safebrowsing.reportedHarmfulSite=Զեկուցուած վնասակար կայք։

# Ctrl-Tab
# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.listAllTabs.label): #1 represents the number
# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
ctrlTab.listAllTabs.label=;Բոլոր #1 ներդիրները

# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
addKeywordTitleAutoFill=Որոնել %S

# troubleshootModeRestart
# LOCALIZATION NOTE (troubleshootModeRestartPromptTitle): %S is the name of the product (e.g., Firefox)

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Text
# Encoding" menu in the main Firefox button on Windows. Any other value will
# hide it. Regardless of the value of this setting, the "Text Encoding"
# menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
# This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
# up in the Firefox button. If users frequently use the "Text Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
dataReportingNotification.message    = %1$S-ը ինքնաշխատ ուղարկում է որոշ տուեալներ %2$S-ին, որպէսզի մենք կարողանաք բարելաւել արտադրողականութիւնը։
dataReportingNotification.button.label = Ընտրեք այն ինչ ես կիսում եմ
dataReportingNotification.button.accessKey = C

# Process hang reporter
# LOCALIZATION NOTE (processHang.selected_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
# LOCALIZATION NOTE (processHang.nonspecific_tab.label): %1$S is the name of the product (e.g., Firefox)
# LOCALIZATION NOTE (processHang.specific_tab.label): %1$S is the title of the tab.
# %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
# LOCALIZATION NOTE (processHang.add-on.label2): %1$S is the name of the
# extension. %2$S is the name of the product (e.g., Firefox)
processHang.add-on.learn-more.text = Իմանալ աւելին
processHang.button_debug.label = Վրիպազերծման գրուածք
processHang.button_debug.accessKey = D

# LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
fullscreenButton.tooltip=Ցուցադրել պատուհանը լիեկրան (%S)

# These are visible when opening the popup inside the bookmarks sidebar
sidebar.moveToLeft=Տեղափոխել կողագաւտին ձախ
sidebar.moveToRight=Տեղափոխել կողագաւտին աջ

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera3.message,
#          getUserMedia.shareMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareScreen4.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophone3.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture3.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone4.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture4.message,
#          getUserMedia.shareAudioCapture3.message):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation2.message,
#          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation2.message,
# %1$S is the first party origin.
# %2$S is the third party origin.

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
# %S is brandShortName (eg. Firefox)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Իմանալ աւելին
getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Ընտրէք պատուհան կամ ցուցադրիչ
getUserMedia.shareEntireScreen.label = Ամբողջական եկրան
getUserMedia.sharePipeWirePortal.label = Աւգտագործէք գործառնական համակարգի կարգաւորումները
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
# %S is screen number (digits 1, 2, etc)
# Example: Screen 1, Screen 2,..
getUserMedia.shareMonitor.label = Եկրան %S
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
# Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# Replacement for #1 is the name of the application.
# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 պատուհան);#1 (#2 պատուհաններ)
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.allow.label,
#          getUserMedia.block.label):
# These two buttons are the possible answers to the various prompts in the
# "getUserMedia.share{device}.message" strings.
getUserMedia.allow.label = Թոյլատրել
getUserMedia.allow.accesskey = A
getUserMedia.remember=Յիշել այս որոշումը
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio,
#          getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure):
# %S is brandShortName
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.screen3=%S-ը չի կարող թոյլատրել մշտական հասանելիութիւն Ձեր եկրանին։
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.audio=%S-ը չի կարող է թոյատրել մշտական հասանելութիւն Ձեր ներդիրի ձայնանիւթին՝ առանց հարցնելու, թէ որ ներդիրը կիսել։
getUserMedia.reasonForNoPermanentAllow.insecure=Ձեր կապակցումը այս կայքին անվտագ չէ։ Ձեզ պաշտպանելու համար %S-ը կը տայ հասանելութիւն միայն այս աշխատաշրջանի համար։

getUserMedia.sharingMenu.label = Սարքերը տարածող ներդիրներ
getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow,
#          getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser):
# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (տեսախցիկ)
getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (խաւսափող)
getUserMedia.sharingMenuAudioCapture = %S (ձայնանիւթի ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (յաւելուած)
getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (եկրան)
getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuBrowser = %S (ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (տեսախցիկ եւ խաւսափող)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (տեսախցիկ, խաւսափող եւ յաւելուած)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (տեսախցիկ, խաւսափող եւ եկրան)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (տեսախցիկ, խաւսափող եւ պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneBrowser = %S (տեսախցիկ, խաւսափող եւ ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCapture = %S (տեսախցիկ եւ ձայնանիւթի ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureApplication = %S (տեսախցիկ, ձայնանիւթի ներդիր եւ յաւելուած)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureScreen = %S (տեսախցիկ, ձայնանիւթի ներդիր եւ եկրան)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureWindow = %S (տեսախցիկ, ձայնանիւթի ներդիր եւ պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuCameraAudioCaptureBrowser = %S (տեսախցիկ, ձայնանիւթի ներդիր եւ ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (տեսախցիկ եւ յաւելուած)
getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (տեսախցիկ եւ եկրան)
getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (տեսախցիկ եւ պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuCameraBrowser = %S (տեսախցիկ եւ ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (խաւսափող եւ հաւելուած)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (խաւսափող եւ եկրան)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (խաւսափող եւ պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuMicrophoneBrowser = %S (խաւսափող եւ ներդիր)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureApplication = %S (ձայնանիւթի ներդիր եւ կիրառում)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureScreen = %S (ձայնանիւթի ներդիր եւ եկրան)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureWindow = %S (ձայնանիւթի ներդիր եւ պատուհան)
getUserMedia.sharingMenuAudioCaptureBrowser = %S (ձայնանիւթի ներդիր եւ ներդիր)
# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Անյայտ ծագում

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentDisabled.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S will be the 'learn more' link
emeNotifications.drmContentDisabled.button.label = Միացնել DRM
emeNotifications.drmContentDisabled.button.accesskey = E

# LOCALIZATION NOTE(emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string. %S is brandShortName
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message = %S-ը տեղադրում է թարմացումներ, որոնք պէտք են այս էջի ձայնանիւթը եւ տեսանիւթը նուագարկելու համար։ Փորձէք աւելի ուշ։

emeNotifications.unknownDRMSoftware = Անյայտ

# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
flashHang.message = %S-ը փոխել է Adobe Flash-ի որոշ կարգաւորումներ՝ արագագործութեան համար։
flashHang.helpButton.label = Իմանալ աւելին…
flashHang.helpButton.accesskey = L

# LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
customizeMode.tabTitle = Հարմարեցնել %S-ը

e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = Լաւ
e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = O

# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Ներդրի բովանդակութեան ցուցադրումն անջատուած է, քանի որ այն անհամատեղելի է %S-ի եւ Ձեր մատչելիութեան ծրագրաշարի հետ։ Թարմացրէք Ձեր եկրանի ընթերցիչը կամ փոխարկէք Firefox Extended Support Release-ի։

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
userContextPersonal.label = Անձնական
userContextWork.label = Աշխատանքային
userContextBanking.label = Բանկային
userContextShopping.label = Առեւտուր
userContextNone.label = Չպարունակող

userContextPersonal.accesskey = P
userContextWork.accesskey = W
userContextBanking.accesskey = B
userContextShopping.accesskey = S
userContextNone.accesskey = N

userContext.aboutPage.label = Կառավարել պարունակիչները
userContext.aboutPage.accesskey = O

userContextOpenLink.label = Բացել յղումը նոր %S ներդիրում

muteTab.label = Լռեցնել ներդիրը
muteTab.accesskey = M
unmuteTab.label = Միացնել ներդիրի ձայնը
unmuteTab.accesskey = m
playTab.label = Նուագարկել ներդիրը
playTab.accesskey = l

muteSelectedTabs2.label = Լռեցնել ներդիրները
# LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for muteTab.accesskey
muteSelectedTabs2.accesskey = M
unmuteSelectedTabs2.label = Ապալռեցնել ներդիրները
# LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
# match the accesskey for unmuteTab.accesskey
unmuteSelectedTabs2.accesskey = m
playTabs.label = Նուագարկել ներդիրները
playTabs.accesskey = y

# LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of tabs sent to the device.
sendTabsToDevice.label = Ուղարկել ներդիրը սարքին;Ուղարկել #1 ներդիրները սարքին
sendTabsToDevice.accesskey = n

# LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 is the number of pending crash reports
pendingCrashReports2.label = Դուք ունէք չուղարկուած վթարի զեկոյց;Դուք ունէք #1 չուղարկուած վթարի զեկոյցներ
pendingCrashReports.viewAll = տեսադաշտ
pendingCrashReports.send = Ուղարկել
pendingCrashReports.alwaysSend = Միշտ ուղարկել

decoder.noCodecs.button = Սովորել, թէ ինչպէս
decoder.noCodecs.accesskey = L
decoder.noCodecsLinux.message = Տեսանիւթը նուագարկելու համար պէտք է տեղադրէք պահանջուող տեսակոդեկները։
decoder.noHWAcceleration.message = Տեսանիւթի որակը բարելաւել համար դուք պէտք է տեղադրէք Microsoft-ի Media Feature Pack-ը։
decoder.noPulseAudio.message = Ձայնագրութիւնը նուագարկելու համար անհրաժեշտ կլինի տեղադրել պահանջուող PulseAudio ծրագրակազմը․
decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec-ը կարող է խոցելի կամ չաջակցուած լինել եւ պէտք է թարմացուի, որ նուագարկուի տեսանիւթը։

decoder.decodeError.message = Սխալ՝ մեդիայի պաշարը ապակոդաւորելիս։
decoder.decodeError.button = Զեկուցել կայքի խնդրի մասին
decoder.decodeError.accesskey = R
decoder.decodeWarning.message = սխալը ուղղելու համար՝ մեդիայի պաշարը ապակոդաւորեք։

# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.infoMessage3):
# Shown in a notification bar when we detect a captive portal is blocking network access
# and requires the user to log in before browsing.
captivePortal.infoMessage3 = Դուք պէտք է մուտք գործէք այս ցանց՝նախքան համացանց մուտք ստանալու համար։
# LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
# The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
# The button shows the portal login page tab when clicked.
captivePortal.showLoginPage2 = Բացել ցանց մուտք գործելու էջը

# LOCALIZATION NOTE (permissions.header):
# %S is the hostname of the site that is being displayed.
permissions.header = Թոյղտուութիւններ %S-ի համար
permissions.remove.tooltip = Մաքրել այս թոյլտուութիւնը եւ կրկին հարցնել

permissions.fullscreen.promptCanceled = Սպասուող թոյլտուութեան հարցումները չեղարկուել են. թոյլտուութեան հարցումները չպէտք է ուղարկուեն DOM լիեկրան անցնելուց առաջ։
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = Ելք DOM լիեկրանից․ թոյլտուութեան հարցումները չպէտք է ուղարկուեն, երբ DOM լիեկրան աշխատակերպում էք։

# LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
# The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
# current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
# between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
# e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-բիթ
aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-բիթ

midi.remember=Յիշել այս որոշումը

# LOCALIZATION NOTE (midi.shareWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
# LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access

# LOCALIZATION NOTE (panel.back):
# This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
# popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
panel.back = Նախորդը

storageAccess.Allow.label = Թոյլատրել ընդունել
storageAccess.Allow.accesskey = A
storageAccess.DontAllow.label = Արգելափակել ընդունումը
storageAccess.DontAllow.accesskey = B

# LOCALIZATION NOTE (storageAccess3.message, storageAccess.hintText):
# %1$S and %3$S are both the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
# %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
storageAccess3.message = Կը թոյլատրէ՞ք %1$S֊ին աւգտագործել նշոցիկները եւ կայքի տուեալները %2$S֊ում։ Թուլատրելու արդիւնքում %3$S֊ը կարող է հետեւալ կայքում ձեր գործողութիւններին։
storageAccess.hintText = Պէտք է արգելափակէք, եթե չէք վստահում կամ ճանաչում %1$S֊ին։confirmationHint.sendToDevice.label = Ուղարկել
confirmationHint.copyURL.label = Պատճէնուել է սեղմատախտակին
confirmationHint.addSearchEngine.label = Որոնման սարքը աւելացաւ
confirmationHint.pinTab.label = Ամրացուած
confirmationHint.pinTab.description = ներդիրը բացելու համար աջ-կտտացրէք։
confirmationHint.passwordSaved.label = Գաղտնաբառը պահպանուել է
confirmationHint.loginRemoved.label = Գրանցումն հեռացուած է։
confirmationHint.breakageReport.label = Զեկոյցը ուղարկուեց։ Շնորհակալութիւն

# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
gnomeSearchProviderSearch=Որոնել %S