browser/browser/search.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Tue, 18 Jan 2022 11:03:41 +0000
changeset 1751 e1c46f0802c55e0a09f07bb941e508e890037ab3
parent 1603 4063673748bcd4912ca5a35fb58eedb3f4ffe29b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Thunderbird Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## These strings are used for errors when installing OpenSearch engines, e.g.
## via "Add Search Engine" on the address bar or search bar.
## Variables
## $location-url (String) - the URL of the OpenSearch engine that was attempted to be installed.

opensearch-error-duplicate-title = Տեղադրման սխալ
opensearch-error-duplicate-desc = { -brand-short-name }-ը չկարողացաւ տեղադրել որոնման բաղադրիչը "{ $location-url }"-ից, որովհետեւ նոյնանուն որոնման հանգոյցը արդեն առկայ է:
opensearch-error-format-title = Անվաւեր ձեւաչափ
opensearch-error-format-desc = { -brand-short-name }-ը չի կարող տեղադրել որոնիչ հետեւեալից՝ { $location-url }
opensearch-error-download-title = Բեռնման սխալ
opensearch-error-download-desc = { -brand-short-name }-ը չկարողացաւ  բեռնել որոնման բաղադրիչը { $location-url }-ից

##

searchbar-submit =
    .tooltiptext = Հաստատել որոնումը
# This string is displayed in the search box when the input field is empty
searchbar-input =
    .placeholder = Որոնում
searchbar-icon =
    .tooltiptext = Որոնում