browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Tue, 25 Jan 2022 08:21:34 +0000
changeset 1778 2f5589c9acf82d485dffbef85540ab5d05c44d41
parent 1596 c09bdf55ff2378fbafa869a4fa8e202566cb2409
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Thunderbird Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

safeb-blocked-phishing-page-title = Խաբուսիկ կայք
safeb-blocked-malware-page-title = Այս կայքի այցելութիւնը կարող է վնասել Ձեր համակարգիչը։
safeb-blocked-unwanted-page-title = Տուեալ կայքը կարող է վնսակար ծրագրերի պարունակել
safeb-blocked-harmful-page-title = Կայքը, որը ցանկանում եք բացել, պարունակում է վնասագիր
safeb-blocked-phishing-page-short-desc = { -brand-short-name }-ը արգելափակել է այս էջը, քանի որ այն կարող է խորամանկութեամբ դրդել Ձեզ կատարել քայլ, որը վնասակար է, աւրինակ՝ տեղադրել ծրագրաշար կամ ցուցադրել անձնական տեղեկութիւններ, ինչպէս աւրինակ՝ գաղտնաբառեր կամ բանկային քարտեր։
safeb-blocked-malware-page-short-desc = { -brand-short-name }-ը արգելափակել է այս էջը, քանի որ այն կարող է փորձել տեղադրել վնասագիր ծրագրաշար, որը իր հերթին կարող է գողանալ կամ ջնջել անձնական տեղեկութիւններ Ձեր համակարգչում։
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = { -brand-short-name }-ը արգելափակել է այս էջը, քանի որ այն կարող է փորձել խորամանկաւրէն սողոսկել տեղադրուած ծրագրերի մէջ եւ վնասել դիտարկումների Ձեր փորձառութիւնը (աւրինակ՝ փոխելով դիտարկչի մեկնարկային էջը կամ ցուցադրելով գովազդ Ձեր այցելած կայքերում)։
safeb-blocked-harmful-page-short-desc = { -brand-short-name }-ը արգելափակել է այս էջը, քանի որ այն կարող է փորձել տեղադրել վտանգաւոր հաւելուածներ, որոնք կը գողանան կամ կը ջնջեն Ձեր տուեալները (աւրինակ՝ լուսանկարներ, գաղտնաբառեր, հաղորդագրութիւններ եւ բանկային քարտ)։
safeb-palm-advisory-desc = Խորհրդատուութիւնը՝ <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>։
safeb-palm-accept-label = Յետ վերադառանալ
safeb-palm-see-details-label = Դիտել մանրամասները
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս խաբուսիկ կայք</a>։ Դուք կարող եք <a data-l10n-name='report_detection'>զեկուցել ծագած խնդրի մասին</a> կամ <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>անտեսել վտանգը</a> եւ անցնել այդ անապահով կայքին։
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս խաբուսիկ կայք</a>։ Դուք կարող եք <a data-l10n-name='report_detection'>զեկուցել ծագած խնդրի մասին</a>։
safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Իմացէք աւելին խաբուսիկ կայքերի եւ որսման մասին <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>-ում։ Իմացեք աւելին { -brand-short-name }-ի Որսումից եւ վնասագրերից պաշտպանութեան մասին <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>-ում։
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo = <span data-l10n-name='sitename'> { $sitename } </span> <a data-l10n-name='error_desc_link'> հաղորդուել է, որ վնասակար ծրագրակազմ է պարունակում </a>: Դուք կարող էք <a data-l10n-name='ignore_warning_link'> անտեսել վտանգը </a> եւ անցնել այս անապահով կայք:
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo = <span data-l10n-name='sitename'> { $sitename } </span> <a data-l10n-name='error_desc_link'> հաղորդուել է, որ վնասակար ծրագրակազմ է պարունակում </a>:
safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo = Իմանալ աւելի { -brand-short-name }֊ի Որսման եւ Վնասագրային պաշտպանութեան մասին <a data-l10n-name='firefox_support'> support.mozilla.org</a>։
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս վնասակար ծրագրաշար պարունակով</a>։ Դուք կարող եք <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>անտեսել վտանգը</a> եւ անցնել այդ ոչ ապահով կայքին։
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս վնասակար ծրագրաշար պարունակող</a>։
safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = Իմանալ աւելին վնասակար եւ անցանկալի ծրագրաշարերի մասին <a data-l10n-name='learn_more_link'>Անցանկալի ծրագրաշարի դրոյթներ</a>-ում։ Իմացէք աւելին { -brand-short-name }-ի որսումից եւ վնասագրերից պաշտպանելու մասին <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>-ում։
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս հաւանական վնասակար գործադիր</a>։ Դուք կարող եք <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>անտեսել վտանգը</a> եւ անցնել այդ ոչ ապահով կայքին։
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span>-ը <a data-l10n-name='error_desc_link'>զեկուցուել է որպէս հաւանական վնասակար գործադիր պարունակող</a>։
safeb-blocked-harmful-page-learn-more = Իմացէք աւելին { -brand-short-name }-ի որսալուց եւ վնասագրերից պաշտպանութեան մասին <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>-ում։
safeb-palm-notdeceptive =
    .label = Սա խաբուսիկ կայք չէ…
    .accesskey = d