browser/browser/preferences/preferences.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Wed, 13 Jan 2021 08:23:25 +0000
changeset 1409 d4cf0052b69ef50e1587476280888335409e1c80
parent 1408 2f2d509888102ffff894af88072c5aa6ca7ebf5a
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Firefox Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

do-not-track-description = Ուղարկէք կայքերին “Չհետագծել“ ազդանշանը, եթե չէք ցանկանում, որ ձեզ հետեւեն
do-not-track-learn-more = Իմանալ աւելին
do-not-track-option-default-content-blocking-known =
  .label = Միայն երբ { -brand-short-name }-ն արգելափակում է յայտնի հետագծիչները
do-not-track-option-always =
  .label = Միշտ
pref-page-title =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Ընտրանքներ
    *[other] Նախընտրանքներ
  }
# This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
# in order to make the entire placeholder string visible
#
# Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
#
# Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
# is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
# Do not translate.
search-input-box =
  .style = width: 15.4em
  .placeholder =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Գտնել Ընտրանքներում
      *[other] Գտնել Նախընտրանքներում
    }
managed-notice = Ձեր դիտարկիչը կառավարում է ձեր կազմակերպութիւնը։
category-list =
  .aria-label = Անուանակարգեր
pane-general-title = Ընդհանուր
category-general =
  .tooltiptext = { pane-general-title }
pane-home-title = Տուն
category-home =
  .tooltiptext = { pane-home-title }
pane-search-title = Որոնում
category-search =
  .tooltiptext = { pane-search-title }
pane-privacy-title = Գաղտնիութիւն եւ անվտանգութիւն
category-privacy =
  .tooltiptext = { pane-privacy-title }
pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
category-sync2 =
  .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
pane-experimental-title = { -brand-short-name } Փորձարկումներ
category-experimental =
  .tooltiptext = { -brand-short-name } Փորձարկումներ
pane-experimental-subtitle = Շարունակէք զգուշաւորութեամբ
pane-experimental-search-results-header = { -brand-short-name } Փորձարկումներ․ շարունակէք զգուշութեամբ
pane-experimental-description = Կազմաձեւի առաջատար նախընտրանքերի փոփոխութիւնը կարող է ազդել { -brand-short-name }֊ի կատարողականութեան կամ անվտանգութեան վրաj:
pane-experimental-reset =
  .label = Վերականգնել սկբնադիր կարգաբերումները
  .accesskey = Վ
help-button-label = { -brand-short-name }-ի աջակցում
addons-button-label = Ընդլայնումներ եւ Ոճեր
focus-search =
  .key = f
close-button =
  .aria-label = Փակել

## Browser Restart Dialog

feature-enable-requires-restart = Այս հնարաւորութիւնը գործարկելու համար վերամեկնարկել { -brand-short-name }-ը:
feature-disable-requires-restart = Այս հնարաւորութիւնը անջատելու համար վերամեկնարկէք { -brand-short-name }-ը:
should-restart-title = Վերամեկնարկել { -brand-short-name }-ը
should-restart-ok = Վերամեկնարկել { -brand-short-name }-ը
cancel-no-restart-button = Չեղարկել
restart-later = Վերամեկնարկել յետոյ

## Extension Control Notifications
##
## These strings are used to inform the user
## about changes made by extensions to browser settings.
##
## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
##
## Variables:
##  $name (String): name of the extension

# This string is shown to notify the user that their home page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-homepage-override = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } ընդլայնումը կառավարում է ձեր տնէջը:
# This string is shown to notify the user that their new tab page
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-new-tab-url = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } ընդլայնումը կառավարում է ձեր նոր ներդիր էջը:
# This string is shown to notify the user that the password manager setting
# is being controlled by an extension
extension-controlled-password-saving = Ընդլայնում <img data-l10n-name="icon"/> { $name }֊ը կառավարում է այս կարգաւորումը։
# This string is shown to notify the user that their notifications permission
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-web-notifications = <img data-l10n-name="icon"/>{ $name } ընդլայնումը կառավարում է այս կարգաւորումը:
# This string is shown to notify the user that the default search engine
# is being controlled by an extension.
extension-controlled-default-search = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } ընդլայնումը կայել է ձեր հիմնական որոնիչը:
# This string is shown to notify the user that Container Tabs
# are being enabled by an extension.
extension-controlled-privacy-containers = Ընդլայնում, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }-ը, պահանջում է պարունակի ներդիրներ:
# This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
# preferences are being controlled by an extension.
extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = <img data-l10n-name="icon"/> { $name }-ի ընդլայնումը կառավարում է այս կարգաւորումը։
# This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
# are being controlled by an extension.
extension-controlled-proxy-config = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } ընդլայնումը ղեկավարում է, թե ինչպէս { -brand-short-name }-ը կապակցուի համացանցին:
# This string is shown after the user disables an extension to notify the user
# how to enable an extension that they disabled.
#
# <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
# <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
extension-controlled-enable = Ընդլայնումը միացնելու համար անցեք <img data-l10n-name="addons-icon"/> յաւելումներին <img data-l10n-name="menu-icon"/> ցանկում:

## Preferences UI Search Results

search-results-header = Որոնման արդիւնքներ
# `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
search-results-empty-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Արդիւնքներ չկան Ընտրանքներում “<span data-l10n-name="query"></span>”-ի համար:
    *[other] Կարգաւորումներում այլ արդիւնքներ չկան “<span data-l10n-name="query"></span>”-ի համար:
  }
search-results-help-link = Աւգնութիւ՞ն է պէտք: Այցելէք <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Աջակցում</a>

## General Section

startup-header = Մեկնարկ
# { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
# since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
separate-profile-mode =
  .label = Թոյլատրել, որ { -brand-short-name }-ը եւ Firefox-ը մեկնարկեն միաժամանակ
use-firefox-sync = Խորհուրդ․ Աւգտագործում է առանձին հաշիւներ։ Աւգտագործէք { -sync-brand-short-name }-ը տուեալների փոխանակման համար։
get-started-not-logged-in = Մուտք գործել { -sync-brand-short-name }...
get-started-configured = Բացել { -sync-brand-short-name }-ի նախընտրանքները
always-check-default =
  .label = Միշտ ստուգել, թե արդեւք { -brand-short-name }-ը ձեր հիմնական դիտարկիչն է
  .accesskey = շ
is-default = { -brand-short-name }-ն այժմ ձեր հիմնական դիտարկիչն է
is-not-default = { -brand-short-name }-ն ձեր հիմնական դիտարկիչը չէ
set-as-my-default-browser =
  .label = Դարձնել հիմնական...
  .accesskey = հ
startup-restore-previous-session =
  .label = Վերականգնել նախորդ աշխատաշրջանը
  .accesskey = s
startup-restore-warn-on-quit =
  .label = Զգուշացնել դիտարկիչը փակելիս
disable-extension =
  .label = Անջատել ընդլայնումը
tabs-group-header = Ներդիրներ
ctrl-tab-recently-used-order =
  .label = Ctrl+Tab՝ պտտուում է ներդիրների միջեւ՝ ըստ վերջին աւգտագործածի
  .accesskey = T
open-new-link-as-tabs =
  .label = Յղումները բացել նոր ներդիրներում՝ նոր պատուհանների փոխարէն
  .accesskey = պ
warn-on-close-multiple-tabs =
  .label = Զգուշացնել մի քանի ներդիրներ փակելիս
  .accesskey = Զ
warn-on-open-many-tabs =
  .label = Զգուշացնել, որ մի քանի ներդիրներ բացելիս { -brand-short-name }-ը կարող է դանդաղել:
  .accesskey = դ
switch-links-to-new-tabs =
  .label = Յղումը նոր ներդիրում բացելիս անմիջապէս անցնել դրան
  .accesskey = բ
show-tabs-in-taskbar =
  .label = Ցուցադրել ներդիրների նախադիտումը Windows taskbar-ում
  .accesskey = k
browser-containers-enabled =
  .label = Միացնել պարունակ ներդիրները
  .accesskey = ի
browser-containers-learn-more = Իմանալ աւելին
browser-containers-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = ր
containers-disable-alert-title = Փակե՞լ պարունակի բոլոր ներդիրները:
containers-disable-alert-desc =
  { $tabCount ->
    [one] Եթե անջատէք պարունակի ներդիրները, { $tabCount } պարունակի ներդիրը կը փակուի: Վստահ էք, որ ցանկանում էք անջատել պարունակի ներդիրը։
    *[other] Եթե անջատէք պարունակի ներդիրները՝ { $tabCount } պարունակի ներդիրը կը փակուի: Վստա՞հ էք, որ ցանկանում էք անջատել պարունակի ներդիրները:
  }
containers-disable-alert-ok-button =
  { $tabCount ->
    [one] Փակել { $tabCount } պարունակի ներդիրը
    *[other] { $tabCount } պարունակի ներդիրները
  }
containers-disable-alert-cancel-button = Պահել միացուած
containers-remove-alert-title = Հեռացնե՞լ այս պարունակը:
# Variables:
#  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
containers-remove-alert-msg =
  { $count ->
    [one] Եթե հեռացնէք այս պարունակը հիմա, { $count } պարունակի ներդիրը կը փակուի: Վստա՞հ էք, որ ուզում էք փակել այն:
    *[other] Եթե հեռացնէք այս պարունակը հիմա՝ { $count } պարունակի ներդիրները կը փակուեն: Վստա՞հ էք, որ ուզում էք փակել այն:
  }
containers-remove-ok-button = Հեռացնել այս պարունակը
containers-remove-cancel-button = Չհեռացնել այս պարունակը

## General Section - Language & Appearance

language-and-appearance-header = Լեզուն եւ տեսքը
fonts-and-colors-header = Տառատեսակները եւ Գոյները
default-font = Հիմնական տառատեսակը
  .accesskey = Հ
default-font-size = Չափը
  .accesskey = Չ
advanced-fonts =
  .label = Լրացուցիչ…
  .accesskey = Լ
colors-settings =
  .label = Գոյներ…
  .accesskey = Գ
# Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
preferences-zoom-header = Չափափոխել
preferences-default-zoom = Սկզբնադիր չափափոխում
  .accesskey = չ
preferences-default-zoom-value =
  .label = { $percentage }%
preferences-zoom-text-only =
  .label = Չափափոխել միայն գրոյթը
  .accesskey = գ
language-header = Լեզու
choose-language-description = Ընտրէք ձեր նախընտրելի լեզուն էջերը ցուցադրելու համար
choose-button =
  .label = Ընտրել…
  .accesskey = տ
choose-browser-language-description = Ընտրէք նամակները եւ ծանուցումները { -brand-short-name }-ից ցուցադրելու համար աւգտագործուած լեզուները։
manage-browser-languages-button =
  .label = Կայել այլընտրանքներ...
  .accesskey = l
confirm-browser-language-change-description = Վերամեկնարկեք { -brand-short-name }-ը՝ փոփոխութիւնները գործադրելու համար
confirm-browser-language-change-button = Գործադրել եւ վերամեկնարկել
translate-web-pages =
  .label = Թարգմանել բովանդակութիւնը
  .accesskey = Թ
# The <img> element is replaced by the logo of the provider
# used to provide machine translations for web pages.
translate-attribution = Թարգմանել է՝ <img data-l10n-name="logo"/>
translate-exceptions =
  .label = Բացառութիւններ…
  .accesskey = ա
# Variables:
#  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
use-system-locale =
  .label = Աւգտագործէք Ձեր գործառնական համակարգի կարգաւորումները { $localeName }–ի համար եւ հաստատէք ամսաթուերը, ժամերը, թուերը եւ չափման միաւորները:
check-user-spelling =
  .label = Գրելիս ստուգել ուղղագրութիւնը
  .accesskey = մ

## General Section - Files and Applications

files-and-applications-title = Նիշեր եւ յաւելուածներ
download-header = Ներբեռնումներ
download-save-to =
  .label = Նիշերը պահել
  .accesskey = ե
download-choose-folder =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Ընտրել…
      *[other] Դիտարկել…
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [macos] լ
      *[other] տ
    }
download-always-ask-where =
  .label = Միշտ հարցնել, թե նիշերը որտեղ պահել
  .accesskey = Մ
applications-header = Ծրագրեր
applications-description = Ընտրել, թե ինչպէս { -brand-short-name }-ը վարուի Ձեր ներբեռնած նիշերի կամ դիտարկումների ժամանակ Ձեր կողմից օգտագործուող յաւելուածների հետ:
applications-filter =
  .placeholder = Որոնել ֆայլերի տեսակները կամ ծրագրերը
applications-type-column =
  .label = Բովանդակութեան տեսակը
  .accesskey = տ
applications-action-column =
  .label = Գործողութիւն
  .accesskey = Գ
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
applications-file-ending = { $extension } նիշ
applications-action-save =
  .label = Պահել նիշը
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app =
  .label = Աւգտագործել { $app-name }-ը
# Variables:
#  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
applications-use-app-default =
  .label = Աւգտագործել { $app-name }-ը (սկզբնադիր)
applications-use-os-default =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Աւգտագործել macOS սկզբնադիր յաւելուածը
      [windows] Աւգտագործել Windows-ի սկզբնադիր յաւելուածը
      *[other] Աւգտագործել համակարգի սկզբնադիր յաւելուածը
    }
applications-use-other =
  .label = Աւգտագործել մեկ ուրիշը…
applications-select-helper = Ընտրել Սատարող Ծրագիրը
applications-manage-app =
  .label = Ծրագրի մանրամասները...
applications-always-ask =
  .label = Միշտ հարցնել
applications-type-pdf = Դյուրակիր փաստաթղթի ձեւաչափ
# Variables:
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
# Variables:
#  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
# Variables:
#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
# Variables:
#  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
applications-use-plugin-in =
  .label = Աւգտագործել { $plugin-name } ({ -brand-short-name }-ում)
applications-open-inapp =
  .label = Բացել { -brand-short-name }֊ում

## The strings in this group are used to populate
## selected label element based on the string from
## the selected menu item.

applications-use-plugin-in-label =
  .value = { applications-use-plugin-in.label }
applications-action-save-label =
  .value = { applications-action-save.label }
applications-use-app-label =
  .value = { applications-use-app.label }
applications-open-inapp-label =
  .value = { applications-open-inapp.label }
applications-always-ask-label =
  .value = { applications-always-ask.label }
applications-use-app-default-label =
  .value = { applications-use-app-default.label }
applications-use-other-label =
  .value = { applications-use-other.label }
applications-use-os-default-label =
  .value = { applications-use-os-default.label }

##

drm-content-header = Թուային իրաւունքների կառավարման (DRM) բովանդակութիւն
play-drm-content =
  .label = Նվագարկել DRM-ղեկաւարուող բովանդակութիւնը
  .accesskey = P
play-drm-content-learn-more = Իմանալ ավելին
update-application-title = { -brand-short-name }-ի թարմացումներ
update-application-description = Պահէք { -brand-short-name }-ը թարմացուած լաւագոյն կատարման, կայունութեան եւ անվտանգութեան համար:
update-application-version = Տարբերակ { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Ինչն է նոր</a>
update-history =
  .label = Ցուցադրել Թարմացումների Պատմութիւնը...
  .accesskey = ա
update-application-allow-description = Թոյլատրել { -brand-short-name }-ին
update-application-auto =
  .label = Ինքնաբար տեղադրել թարմացումները (յանձնարարելի)
  .accesskey = A
update-application-check-choose =
  .label = Ստուգել թարմացումները, բայց ես կընտրեմ, թե որոնք տեղադրել
  .accesskey = Ս
update-application-manual =
  .label = Երբեք չստուգել թարմացումները (խորհուրդ չի տրուում)
  .accesskey = Ե
update-application-warning-cross-user-setting = Այս կարգաւորումը կը գործադրուի բոլոր Windows-ի էջերի եւ { -brand-short-name }-ի հատկագրերի վրա աւգտագործելով { -brand-short-name }-ի այս ներբեռնումը։
update-application-use-service =
  .label = Աւգտագործել խորապատկերի խառայութիւները թարմացումները տեղադրելու համար
  .accesskey = խ
update-setting-write-failure-title = Սխալ է պահպանում թարմացման նախընտրութիւնները
# Variables:
#  $path (String) - Path to the configuration file
# The newlines between the main text and the line containing the path is
# intentional so the path is easier to identify.
update-setting-write-failure-message =
  { -brand-short-name }-ում խնդիրներ առաջացան, եւ այս փոփոխութիւնը չպահպանուեց: Յիշէք, որ թարմացման այս նախընտրութեան հաստատման համար հարկաւոր է թոյլատրել գրառել ստորեւ նիշքում: Դուք կամ համակարգավարը կարող էք շտկել սխալը, եթե Ագտատերերի խմբին լիարժէք վերահսկողութիւն տաք այս նիշքին:
  
  Չհաջողուեց գրել նիշքի վրայ. { $path }
update-in-progress-title = Արդիացուում է
update-in-progress-message = Ցանկանո՞ւմ եք,որ { -brand-short-name }-ը շարունակի այս արդիացմամբ:
update-in-progress-ok-button = &Հրաժարուել
# Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
# method of closing the UI will not discard the update.
update-in-progress-cancel-button = &Շարունակել

## General Section - Performance

performance-title = Կատարողականութիւն
performance-use-recommended-settings-checkbox =
  .label = Աւգտագործել կատարողականութեան յանձնարարելի կարգաւորումները
  .accesskey = Օ
performance-use-recommended-settings-desc = Այս կարգաւորումները յարմարեցուած են ձեր համակարգչի սարքաշարին եւ Գործառնական Համակարգին:
performance-settings-learn-more = Իմանալ աւելին
performance-allow-hw-accel =
  .label = Հնարաւորութեան դէպքում աւգտագործել սարքակազմի արագացումը
  .accesskey = ր
performance-limit-content-process-option = Բովանդակութեան ընթացքի սահմանափակում
  .accesskey = ս
performance-limit-content-process-enabled-desc = Բովանդակութեան լրացուցիչ ընթացքները կարող են լաւարկել կատարողականութիւնը, երբ աւգտագործուում են բազմակի ներդիրներ, բայց,միեւնոյն ժամանակ, դրանք աւելի շատ յիշողութիւն կը խլեն:
performance-limit-content-process-blocked-desc = Հնարաւոր է փոփոխել բովանդակութեան ընթացքները միայն բազմամշակիչ { -brand-short-name }-ի դէպքում: <a data-l10n-name="learn-more"> Կարդալ, թե ինչպէս ստուգել՝ արդեաւք բազմամշակիչը միացուած է: </a>
# Variables:
#  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
performance-default-content-process-count =
  .label = { $num } (սկզբնադիր)

## General Section - Browsing

browsing-title = Դիտարկում
browsing-use-autoscroll =
  .label = Աւգտագործել ինքնաթերթումը
  .accesskey = ի
browsing-use-smooth-scrolling =
  .label = Աւգտագործել կոկիկ թերթումը
  .accesskey = ո
browsing-use-onscreen-keyboard =
  .label = Անհրաժեշտութեան դէպքում ցուցադրել հպաստեղնաշարը
  .accesskey = հ
browsing-use-cursor-navigation =
  .label = Էջերում ուղղորդման համար միշտ աւգտագործել ցուցիչի սեղմակները:
  .accesskey = կ
browsing-search-on-start-typing =
  .label = Տեքստ մուտքագրելու դէպքում փնտրել այն
  .accesskey = ք
browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
  .label = Միացնում է նկարում-պատկերուած տեսանիւթի կառավարները
  .accesskey = E
browsing-picture-in-picture-learn-more = Իմանալ աւելին
browsing-media-control =
  .label = Վերահսկէք մեդիան ստեղնաշարի, ականջակալի կամ վերիրային միջերեսի միջոցով
  .accesskey = մ
browsing-media-control-learn-more = Իմանալ աւելին
browsing-cfr-recommendations =
  .label = Առարջարկեք յաւելումներ՝ զննարկելիս
  .accesskey = R
browsing-cfr-features =
  .label = Առարջարկեք յատկութիւններ՝ զննարկելիս
  .accesskey = f
browsing-cfr-recommendations-learn-more = Իմանալ աւելին

## General Section - Proxy

network-settings-title = Ցանցի կարգաւորումներ
network-proxy-connection-description = Կազմաձեւեք, թե ինչպէս { -brand-short-name }-ը կապակցուի համացանցին:
network-proxy-connection-learn-more = Իմանալ աւելին
network-proxy-connection-settings =
  .label = Կարգաւորումներ…
  .accesskey = ա

## Home Section

home-new-windows-tabs-header = Նոր Պատուհաններ եւ Ներդիրներ
home-new-windows-tabs-description2 = Ընտրեք, թե ինչը տեսնել՝ տուն էջը, նոր պատուհաններ եւ նոր ներդիրներ բացելիս:

## Home Section - Home Page Customization

home-homepage-mode-label = Տուն էջ եւ նոր պատուհաններ
home-newtabs-mode-label = Նոր Ներդիրներ
home-restore-defaults =
  .label = Վերականգնել ծրագրայինը
  .accesskey = R
# "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
# while "Home" and "(Default)" can be localized.
home-mode-choice-default =
  .label = Firefox-ի Տնային էջը
home-mode-choice-custom =
  .label = Յարմարեցուած URL-ներ...
home-mode-choice-blank =
  .label = Դատարկ էջ
home-homepage-custom-url =
  .placeholder = Տեղադրել URL-ն...
# This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
# your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
# standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
# be identical.
use-current-pages =
  .label =
    { $tabCount ->
      [1] Օգտագործել ընթացիկ էջը
      [one] Օգտագործել ընթացիկ էջերը
      *[other] Օգտագործել ընթացիկ էջերը
    }
  .accesskey = ը
choose-bookmark =
  .label = Աւգտագործել էջանիշ...
  .accesskey = է

## Home Section - Firefox Home Content Customization

home-prefs-content-header = Firefox-ի սկզբնական պարունակութիւնը
home-prefs-content-description = Ընտրեք, թե ինչ բովանդակութիւն կը ցնականաք Ձեր Firefox-ի սկզբնական էկրանին։
home-prefs-search-header =
  .label = Վեբ որոնում
home-prefs-topsites-header =
  .label = Լավագոյն կայքեր
home-prefs-topsites-description = Ամենաշատ այցելած կայքեր
home-prefs-topsites-by-option-sponsored =
  .label = Հովանաւորուած լաւագոյն կայքերը
home-prefs-shortcuts-header =
  .label = Դիւրանցումներ
home-prefs-shortcuts-description = Կայքեր, որոնք դուք պահում էք կամ այցելում
home-prefs-shortcuts-by-option-sponsored =
  .label = Հովանաւորուած դիւրանցումներ

## Variables:
## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".

home-prefs-recommended-by-header =
  .label = Առաջարկուում է { $provider }
home-prefs-recommended-by-description-update = Բացառիկ բովանդակութիւն համացանցից՝ կազմակերպուած { $provider }֊ի կողմից
home-prefs-recommended-by-description-new = Բացառիկ բովանդակութիւն, որը համակարգում է { -brand-product-name }-ի ընտանիքի մաս կազմող { $provider }-ը

##

home-prefs-recommended-by-learn-more = Ինչպէս է դա աշխատում
home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
  .label = Հովանաւորուած կայքեր
home-prefs-highlights-header =
  .label = Գունանշումներ
home-prefs-highlights-description = Ձեր պահպանած կամ այցելած կայքերի ընտրութիւնը
home-prefs-highlights-option-visited-pages =
  .label = Այցելած էջեր
home-prefs-highlights-options-bookmarks =
  .label = Էջանիշեր
home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
  .label = Ամենավերջին ներբեռնումը
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
  .label = { -pocket-brand-name }-ում պահուած էջեր
home-prefs-recent-activity-header =
  .label = Վերջին գործողութիւնը
home-prefs-recent-activity-description = Վերջին կայքերի եւ բովանդակութեան ընտրութիւն
# For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
# Alternative translation options: "Small Note" or something that
# expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
# and non-essential but also not entirely trivial and useless.
home-prefs-snippets-header =
  .label = Հատուածներ
home-prefs-snippets-description = Թարմացումներ { -vendor-short-name }-ից եւ { -brand-product-name }-ից
home-prefs-snippets-description-new = Խորհուրդներ եւ նորութիւններ՝ { -vendor-short-name } եւ { -brand-product-name } -ից
home-prefs-sections-rows-option =
  .label =
    { $num ->
      [one] { $num } տող
      *[other] { $num } տողեր
    }

## Search Section

search-bar-header = Որոնման գոտի
search-bar-hidden =
  .label = Աւգտագործեք հասցեի գոտին՝ որոնման եւ ուղղորդման համար
search-bar-shown =
  .label = Աւելացնել որոնման գոտին գործիքագոտիում
search-engine-default-header = Հիմնական որոնիչը
search-engine-default-desc-2 = Սա ձեր լռելեայն որոնման միջոցն է հասցեագոտում եւ որոնման գոտում։ Դուք կարող եք փոխել այն ցանկացած ժամանակ։
search-engine-default-private-desc-2 = Ընտրեք այլ լռելեայն որոնման միջոց անձնական պատուհանների համար միայն
search-separate-default-engine =
  .label = Անձնական պատուհաններում աւգտագործեք այս որոնիչը
  .accesskey = U
search-suggestions-header = Որոնել առաջարկութիւն
search-suggestions-desc = Ընտրեք, թե ինչպէս են որոնման առաջարկները երեւում։
search-suggestions-option =
  .label = Ցուցադրել որոնման հուշումներ
  .accesskey = ո
search-show-suggestions-url-bar-option =
  .label = Ցուցադրել որոնման առաջարկները հասցեի գոտու արդիւնքներում
  .accesskey = l
# This string describes what the user will observe when the system
# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
# that extend down from the address bar. In the original English string,
# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
# (appearing before).
search-show-suggestions-above-history-option =
  .label = Ցուցադրել որոնման առաջարկները հասցեի գոտու արդիւնքների ամենավերեւում
search-show-suggestions-private-windows =
  .label = Ցույց տալ որոնման առաջարկները մասնաւոր պատուհանում
suggestions-addressbar-settings-generic = Փոխել ընտրանքները այլ հասցէգաւտիների առաջարկների համար
search-suggestions-cant-show = Որոնման առաջարկութիւնները չեն ցուցադրուի գտնման վայրի տողի արդիւնքներում, քանի որ դուք կազմաձեւել եք { -brand-short-name }-ը, որ երբեք չհիշի պատմութիւնը։
search-one-click-header = Մեկ սեղմամբ որոնիչներ
search-one-click-header2 = Որոնել դիւրանցումները
search-one-click-desc = Ընտրեք այլ ընտրանքային որոնիչներ, որոնք կերեւան ստորեւ հասցեի գոտում եւ որոնման գոտիում, երբ մուտքագրեք հիմնաբառ:
search-choose-engine-column =
  .label = Որոնիչներ
search-choose-keyword-column =
  .label = Հիմնաբառ
search-restore-default =
  .label = Վերականգնել հիմնական որոնիչը
  .accesskey = հ
search-remove-engine =
  .label = Հեռացնել
  .accesskey = Հ
search-add-engine =
  .label = Աւելացնել
  .accesskey = Ա
search-find-more-link = Գտնել լրացուցիչ որոնիչներ
# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
# ('Duplicate' is an adjective)
search-keyword-warning-title = Կրկնել հիմնաբառը
# Variables:
#  $name (String) - Name of a search engine.
search-keyword-warning-engine = Դուք ընտրել եք կրկնուող հիմնաբառ, որը արդեն աւգտագործուում է "{ $name }" -ի կողմից: Խնդրում ենք ընտրել մեկ ուրիշը:
search-keyword-warning-bookmark = Դուք ընտրեցիք հիմնաբառ, որը այս պահին աւգտագործուում է էջանիշի կողմից: Խնդրում եմ ընտրեք մեկ ուրիշը:

## Containers Section

containers-back-button =
  .aria-label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Վերադառնալ ընտրանքներին
      *[other] Վերադառնալ նախապատուութիւններին
    }
containers-header = Պարունակ ներդիրներ
containers-add-button =
  .label = Աւելացնել նոր պարունակ
  .accesskey = Ա
containers-new-tab-check =
  .label = Ընտրել դարակ իւրաքանչիւր նոր ներդրի համար
  .accesskey = Ը
containers-preferences-button =
  .label = Նախընտրութիւններ
containers-remove-button =
  .label = Հեռացնել

## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").

sync-signedout-caption = Տարէք ձեր վեբը ձեզ հետ
sync-signedout-description = Համաժամեցրեք Ձեր բոլոր էջանիշերը, պատմութիւնը, ներդիրները, գաղտնաբառերը, յաւելումները եւ կարգաւորումները Ձեր բոլոր սարքերի միջեւ:
sync-signedout-account-signin2 =
  .label = Մուտք գործել { -sync-brand-short-name }…
  .accesskey = i
# This message contains two links and two icon images.
#  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
#  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
#  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
#  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
#
# They can be moved within the sentence as needed to adapt
# to your language, but should not be changed or translated.
sync-mobile-promo = Ներբեռնել Firefox-ը <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> կամ <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a>-ի համար՝ համաժամեցնելու բջջային սարքի հետ:

## Firefox Account - Signed in

sync-profile-picture =
  .tooltiptext = Փոխել հաշուի նկարը
sync-sign-out =
  .label = Դուրս գալ…
  .accesskey = g
sync-manage-account = Կառավարել հաշիւը
  .accesskey = o
sync-signedin-unverified = { $email } նույնականացրած չէ:
sync-signedin-login-failure = Նախ մուտք գործեք { $email }
sync-resend-verification =
  .label = Կրկին ուղարկել հաստատումը
  .accesskey = d
sync-remove-account =
  .label = Ջնջել հաշիւը
  .accesskey = R
sync-sign-in =
  .label = Մուտք գործել
  .accesskey = Մ

## Sync section - enabling or disabling sync.

prefs-syncing-on = Համաժամեցում։ ՄԻԱՑՈՒԱԾ
prefs-syncing-off = Համաժամեցում։ ԱՆՋԱՏՈՒԱԾ
prefs-sync-setup =
  .label = Տեղակայել { -sync-brand-short-name }-ը․․․
  .accesskey = S
prefs-sync-offer-setup-label = Համաժամեցրեք Ձեր բոլոր էջանիշերը, պատմութիւնը, ներդիրները,գաղտնաբառերը, յաւելումները եւ կարգաւորումները Ձեր բոլոր սարքերի միջեւ։
prefs-sync-now =
  .labelnotsyncing = Համաժամեցնել հիմա
  .accesskeynotsyncing = N
  .labelsyncing = Համաժամեցում․․․

## The list of things currently syncing.

sync-currently-syncing-heading = Այս պահին համաժամեցնում ենք այս կետերը․
sync-currently-syncing-bookmarks = Էջանիշեր
sync-currently-syncing-history = Պատմութիւն
sync-currently-syncing-tabs = Բացել ներդիրները
sync-currently-syncing-logins-passwords = Մուտքանուններ եւ գաղտնաբառեր
sync-currently-syncing-addresses = Հասցեներ
sync-currently-syncing-creditcards = Վարկային քարտեր
sync-currently-syncing-addons = Յաւելասարքեր
sync-currently-syncing-prefs =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Ընտրանքներ
    *[other] Նախընտրութիւններ
  }
sync-change-options =
  .label = Փոխել…
  .accesskey = C

## The "Choose what to sync" dialog.

sync-choose-what-to-sync-dialog =
  .title = Ընրեք, թե ինչը համաժամեցնել
  .style = width: 36em; min-height: 35em;
  .buttonlabelaccept = Պահպանել փոփոխութիւնները
  .buttonaccesskeyaccept = S
  .buttonlabelextra2 = Անջատուած…
  .buttonaccesskeyextra2 = D
sync-engine-bookmarks =
  .label = Էջանիշերը
  .accesskey = ն
sync-engine-history =
  .label = Պատմութիւնը
  .accesskey = թ
sync-engine-tabs =
  .label = Բացել ներդիրներ
  .tooltiptext = Համաժամեցուած բոլոր սարքերում բացուածների ցանկը
  .accesskey = T
sync-engine-logins-passwords =
  .label = Մուտքանուններ եւ գաղտնաբառեր
  .tooltiptext = Ձեր պահպանած աւգտուողի անուններ եւ գաղտնաբառեր
  .accesskey = L
sync-engine-addresses =
  .label = Հասցէներ
  .tooltiptext = Փոստային հասցէներ, որոնք Դուք պահպանել եք (միայն աշխատասեղանում)
  .accesskey = e
sync-engine-creditcards =
  .label = Բանկային քարտեր
  .tooltiptext = Անուններ, համարներ եւ սպառման ամսաթուեր (միայն աշխատասեղանում)
  .accesskey = C
sync-engine-addons =
  .label = Յաւելումները
  .tooltiptext = Ընդլայնումներ եւ ոճեր Firefox-ի համար
  .accesskey = Հ
sync-engine-prefs =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Ընտրանքներ
      *[other] Կարգաւորումները
    }
  .tooltiptext = Ընդհանուր, Գաղտնիութիւն եւ Անւտանգութիւն
  .accesskey = ը

## The device name controls.

sync-device-name-header = Սարքի անունը
sync-device-name-change =
  .label = Փոխել սարքի անունը…
  .accesskey = ո
sync-device-name-cancel =
  .label = Չեղարկել
  .accesskey = ա
sync-device-name-save =
  .label = Պահպանել
  .accesskey = պ
sync-connect-another-device = Միացնել այլ սարքի

## Privacy Section

privacy-header = Դիտարկիչի գաղտնիութիւն

## Privacy Section - Logins and Passwords

# The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
pane-privacy-logins-and-passwords-header = Մուտքանուններ եւ Գաղտնաբառեր
  .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
forms-ask-to-save-logins =
  .label = Հարցնել եւ պահպանել մուտքագրումները եւ գաղտնաբառերը կայքերի համար
  .accesskey = r
forms-exceptions =
  .label = Բացառութիւններ…
  .accesskey = ա
forms-generate-passwords =
  .label = Առաջարկեք եւ ստեղծեք ուժեղ գաղտնաբառեր
  .accesskey = u
forms-breach-alerts =
  .label = Ցուցադրել զգուշացումներ խախտուած վեբ կայքերի գաղտնաբառերի մասին
  .accesskey = b
forms-breach-alerts-learn-more-link = Իմանալ աւելին
# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
forms-fill-logins-and-passwords =
  .label = Մուտքանունների եւ գաղտնաբառերի ինքնալցում
  .accesskey = i
forms-saved-logins =
  .label = Պահուած մուտքանուններ...
  .accesskey = մ
forms-master-pw-use =
  .label = Աւգտագործել Հիմնական գաղտնաբառ
  .accesskey = Օ
forms-primary-pw-use =
  .label = Աւգտագործէք հիմնական գաղտնաբառ
  .accesskey = Ա
forms-primary-pw-learn-more-link = Իմանալ աւելին
# This string uses the former name of the Primary Password feature
# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
# when searching for the old name. The accesskey is unused.
forms-master-pw-change =
  .label = Փոխել Հիմնական գաղտնաբառը…
  .accesskey = Հ
forms-master-pw-fips-title = Դուք այժմ աւգտագործում էք FIPS եղանակը: FIPS-ը պահանջում է Հիմնական Գաղտնաբառի աւգտագործում:
forms-primary-pw-change =
  .label = Փոխել Հիմնական գաղտնաբառը
  .accesskey = Հ
# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
# use { "" } as the value.
forms-primary-pw-former-name = Նախկինում յայտնի որպէս Հիմնական գաղտնաբառ
forms-primary-pw-fips-title = Դուք գտնուում էք FIPS աշխատակերպի մէջ։ FIPS֊ը պահանջում է ոչ֊դատարկ հիմնական գաղտնաբառ։
forms-master-pw-fips-desc = Գաղտնաբառի Փոփոխութիւնը Չյաջողուեց

## OS Authentication dialog

# This message can be seen by trying to add a Master Password.
master-password-os-auth-dialog-message-win = Հիմնական գաղտնաբառ ստեղծելու համար մուտքագրէք Windows֊ի Ձեր տուեալները: Այս ընթացակարգն աւգնում է պահպանել ձեր հաշիւների անվտանգութիւնը:
# This message can be seen by trying to add a Master Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
master-password-os-auth-dialog-message-macosx = Ստեղծել Հիմնական գաղտնաբառը
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
primary-password-os-auth-dialog-message-win = Գլխաւոր գաղտնաբառ ստեղծելու համար գրանցէք Windows֊ի մտից տուեալները։ Սա կաըգնի ապահովել հաշիւների անվտանգութիւնը։
# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
# notes are only valid for English. Please test in your locale.
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = Ստեղծել Հիմնական Բագղտնաբառ
master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## Privacy Section - History

history-header = Պատմութիւն
# This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
# (Remember history, etc.).
# In English it visually creates a full sentence, e.g.
# "Firefox will" + "Remember history".
#
# If this doesn't work for your language, you can translate this message:
#  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
#   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
#  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
history-remember-label = { -brand-short-name }-ը կը սկսի
  .accesskey = կ
history-remember-option-all =
  .label = Յիշել պատմութիւնը
history-remember-option-never =
  .label = Երբեք չյիշել այցելութիւնները
history-remember-option-custom =
  .label = Պատմութեան համար աւգտագործել յարմարեցուած կարգաւորումները
history-remember-description = { -brand-short-name }-ը կը յիշի դիտարկումների, ներբեռնումների, ձեւերի եւ որոնումների պատմութիւնը:
history-dontremember-description = { -brand-short-name }֊ը կաւգտագործի գաղտնի դիտարկման կարգաւորումները եւ չի յիշի համացանցում Ձեր դիտարկումների պատմութիւնը:
history-private-browsing-permanent =
  .label = Միշտ աւգտագործել գաղտնի դիտարկումը
  .accesskey = գ
history-remember-browser-option =
  .label = Յիշել դիտարկումները եւ ներբեռնումների պատմութիւնը
  .accesskey = դ
history-remember-search-option =
  .label = Յիշել որոնումների եւ ձեւերի պատմութիւնը
  .accesskey = ձ
history-clear-on-close-option =
  .label = { -brand-short-name }-ը փակելիս մաքրել պատմութիւնը
  .accesskey = լ
history-clear-on-close-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = ր
history-clear-button =
  .label = Մաքրել պատմութիւնը…
  .accesskey = s

## Privacy Section - Site Data

sitedata-header = Cookie-ներ եւ կայքի տուեալներ
sitedata-total-size-calculating = Հաշուում է կայքի տուեալները եւ շտեմի չափը…
# Variables:
#  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
#  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
sitedata-total-size = Ձեր cookie-ները, կայքի տուեալները եւ շտեմը այժմ զբաղեցնում են { $value } { $unit } տեղ:
sitedata-learn-more = Իմանալ աւելին
sitedata-delete-on-close =
  .label = Ջնջել թխուկներ եւ կայքի տուեալները երբ { -brand-short-name }-ը փակուած է
  .accesskey = c
sitedata-delete-on-close-private-browsing = Մշտական կողպուած զննարկման աշխատատեսակում, թխուկների եւ կայքերի տուեալները միշտ կլինեն մաքրուած երբ { -brand-short-name }-ը փակուած է։
sitedata-allow-cookies-option =
  .label = Ընդունեք թխուկների եւ կայքերի տուեալներ
  .accesskey = A
sitedata-disallow-cookies-option =
  .label = Արգելափակել թխուկների եւ կայքերի տուեալները
  .accesskey = B
# This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
# The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
sitedata-block-desc = Տեսակը արգելափակուած է
  .accesskey = T
sitedata-option-block-cross-site-trackers =
  .label = Միջկայքային հետագծիչներ
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
  .label = Միջկայքային եւ սոցիալական միջավայրի հետագծիչներ
sitedata-option-block-cross-site-tracking-cookies-including-social-media =
  .label = Հետագծել միջկայքային նշոցիկներ — ներառել հասարակական մեդիայի նշոցիկները
sitedata-option-block-cross-site-cookies-including-social-media =
  .label = Միջկայքային նշոցիկներ — ներառում է հասարակական մեդիայի նշոցիկները
sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
  .label = Միջկայքային եւ հանրային մեդիայի հետագծիչները, եւ մեկուսացնել մնացած նշոցիկները
sitedata-option-block-unvisited =
  .label = Նշոցիկներ չայցելած վեբ կայքերից
sitedata-option-block-all-third-party =
  .label = Բոլոր երրորդ-կողմերի թխուկները (կարող են վեբ կայքերի կոտրման պատճառ լինել)
sitedata-option-block-all =
  .label = Բոլոր թխուկները (վեբ կայքերի կոտրման պատճառ կը լինեն)
sitedata-clear =
  .label = Մաքրել տուեալները…
  .accesskey = l
sitedata-settings =
  .label = Կառավարել տուեալները…
  .accesskey = M
sitedata-cookies-permissions =
  .label = Կառավարել թոյլատրութիւնները…
  .accesskey = P
sitedata-cookies-exceptions =
  .label = Կառավարել բացառութիւնները
  .accesskey = ց

## Privacy Section - Address Bar

addressbar-header = Հասցէգաւտի
addressbar-suggest = Հասցէգաւտին աւգտագործելիս առաջարկել
addressbar-locbar-history-option =
  .label = Դիտարկման պատմութիւն
  .accesskey = H
addressbar-locbar-bookmarks-option =
  .label = Էջանիշեր
  .accesskey = ի
addressbar-locbar-openpage-option =
  .label = Բացել ներդիրները
  .accesskey = Բ
addressbar-locbar-topsites-option =
  .label = Գլխաւոր կայքերը
  .accesskey = Գ
addressbar-locbar-engines-option =
  .label = Որոնման ծրագիր
  .accesskey = ո
addressbar-suggestions-settings = Փոխել որոնիչների նախապատուութիւնները

## Privacy Section - Content Blocking

content-blocking-enhanced-tracking-protection = Կատարելագործուած պաշտպանութիւն հետեւումից
content-blocking-section-top-level-description = Հետագծիչները հետեւում են Ձեզ առցանց Ձեր զննարկման յատկութիւնների եւ հետաքրքրութիւնների մասին տեղեկութիւն հաւաքելու համար։ { -brand-short-name }-ն արգելափակում է այս հետագծիչների եւ այլ վնասարար գրուածքների մեծ մասը։
content-blocking-learn-more = Իմանալ աւելին
content-blocking-fpi-incompatibility-warning = Դուք աւգտագործում էք First Party Isolation (FPI), որը վրագրում է { -brand-short-name }֊ի որոշ նշոցիկների կարգաւորումները։

## These strings are used to define the different levels of
## Enhanced Tracking Protection.

# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
enhanced-tracking-protection-setting-standard =
  .label = Լռելեայն
  .accesskey = d
enhanced-tracking-protection-setting-strict =
  .label = Ստոյգ
  .accesskey = ս
enhanced-tracking-protection-setting-custom =
  .label = Յարմարեցուած
  .accesskey = ե

##

content-blocking-etp-standard-desc = Պաշտպանութեան եւ արտադրողականութեան հաւասարակշռուածութիւն։ Էջերը կը բեռնուեն կանոնակարգուած կերպով։
content-blocking-etp-strict-desc = Աւելի ուժեղ պաշտպանութիւն, բայց կարող է որոշ կայքերի կամ բովանդակութեան համար խնդրահարոյց լինել։
content-blocking-etp-custom-desc = Ընտրեք, որ հետեւումները եւ գրուածքները արգելափակել։
content-blocking-private-windows = Անձնական պատուհաններում բովանդակութեան հետեւում
content-blocking-cross-site-cookies = Միջկայքային նշոցիկներ
content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Միջակայքային հետեւող նշոցիկներ
content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Նշոցիկների միջկայքային հետապնդում, եւ առանձնացնել մնացած նշոցիկները
content-blocking-social-media-trackers = Հասարակական մեդիայի հետագծիչներ
content-blocking-all-cookies = Բոլոր նշոցիկները
content-blocking-unvisited-cookies = Նշոցիկներ չստուգուած կայքերից
content-blocking-all-windows-tracking-content = Հետեւում են բովանդակութեանը բոլոր պատուհաններում
content-blocking-all-third-party-cookies = Բոլոր երրորդ կողմերի նշոցիկները
content-blocking-cryptominers = Գաղտնազերծիչներ
content-blocking-fingerprinters = Մատնահետքեր
content-blocking-warning-title = Ուշադրութիւն։
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Հետախուզիչների արգելափակումը եւ նշոցիկների առանձնացումը կարող են ազդել որոշ կայքերի գործառոյթների վրայ: Վերբեռնել էջը եւ հետախուզիչները՝ ամբողջ բովանդակութիւնը բեռնելու համար:
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2 = Այս կարգաւորման պատճառով հնարաւոր է, որ որոշ կայքերի բովանդակութիւնը չցուցադրուի կամ ճիշտ չաշխատի: Եթե որեւէ կայք կոտրուած է, կարող էք անջատել հետագծման պաշտպանութիւնը ամբողջ բովանդակութիւնը բեռնելու համար:
content-blocking-warning-learn-how = Իմանալ ինչպէս
content-blocking-reload-description = Ձեզ հարկաւոր կլինի վերբեռնել Ձեր ներդիրները այս փոփոխութիւնները հաստատելու համար։
content-blocking-reload-tabs-button =
  .label = Վերբեռնել բոլոր ներդիրները
  .accesskey = R
content-blocking-tracking-content-label =
  .label = Հետեւող բովանդակութիւն
  .accesskey = T
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
  .label = Բոլոր պատուհաններում
  .accesskey = A
content-blocking-option-private =
  .label = Միայն անձնական պատուհաններում
  .accesskey = p
content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Փոխել արգելացուցակը
content-blocking-cookies-label =
  .label = Նշոցիկներ
  .accesskey = C
content-blocking-expand-section =
  .tooltiptext = Լրացուցիչ տեղեկութիւն
# Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
content-blocking-cryptominers-label =
  .label = Գաղտնազերծիչներ
  .accesskey = y
# Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
# that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
content-blocking-fingerprinters-label =
  .label = Մատնահետքեր
  .accesskey = F

## Privacy Section - Tracking

tracking-manage-exceptions =
  .label = Կառավարել ընդլայնումները...
  .accesskey = x

## Privacy Section - Permissions

permissions-header = Թոյլտուութիւններ
permissions-location = Տեղադրութիւն
permissions-location-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = t
permissions-xr = Թուացեալ իրականութիւն
permissions-xr-settings =
  .label = Կարգաւորումներ…
  .accesskey = t
permissions-camera = Խցիկ
permissions-camera-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = t
permissions-microphone = Խոսափող
permissions-microphone-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = t
permissions-notification = Ծանուցումներ
permissions-notification-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = t
permissions-notification-link = Իմանալ աւելին
permissions-notification-pause =
  .label = Դադարեցնել ծանուցումները մինչեւ{ -brand-short-name }-ը վերամեկնարկելը
  .accesskey = n
permissions-autoplay = Ինքնանուագարկում
permissions-autoplay-settings =
  .label = Կարգաւորումներ...
  .accesskey = t
permissions-block-popups =
  .label = Կանխել Pop-up պատուհանները
  .accesskey = Կ
permissions-block-popups-exceptions =
  .label = Բացառութիւններ…
  .accesskey = Բ
permissions-addon-install-warning =
  .label = Զգուշացնել, երբ կայքերը փորձում են տեղադրել յաւելումներ
  .accesskey = W
permissions-addon-exceptions =
  .label = Բացառութիւններ…
  .accesskey = Բ
permissions-a11y-privacy-checkbox =
  .label = Կանխել մատչելիութեան ծառայութիւնների կողմից Ձեր դիտարկիչի մատչումը
  .accesskey = a
permissions-a11y-privacy-link = Իմանալ աւելին

## Privacy Section - Data Collection

collection-header = { -brand-short-name }-ի տուեալների հաւաքում եւ աւգտագործում
collection-description = Մենք փորձում ենք տրամադրել Ձեզ ընտրութիւն եւ հաւաքել միայն այն, ինչ մեզ պէտք է բարելաւուած { -brand-short-name }-ը բոլորին տրամադրելու համար: Մենք միշտ հարցնում ենք թոյլտուութիւն՝ մինչեւ անձնական տեղեկութիւններ ստանալը:
collection-privacy-notice = Գաղտնիութեան ծանուցում
collection-health-report-telemetry-disabled = Դուք այլեւս թոյլ չեք տալիս՝{ -vendor-short-name }֊ին գրաւել տեխնիկական եւ միջազգային միջնորդութեան տուեալները։ Անցեալ բոլոր տուեալները կը ջնջուեն 30 աւրուայ ընթացքում։
collection-health-report-telemetry-disabled-link = Իմանալ աւելին
collection-health-report =
  .label = Թոյլատրել { -brand-short-name }-ին ուղարկել տեխնիկական եւ փոխազդելու տուեալներ { -vendor-short-name }-ին
  .accesskey = r
collection-health-report-link = Իմանալ աւելին
collection-studies =
  .label = Թոյլատրել { -brand-short-name }-ին տեղադրել եւ կատարել հետազոտութիւններ
collection-studies-link = Դիտել { -brand-short-name }-ի հետազոտութիւնները
addon-recommendations =
  .label = Թոյլատրել { -brand-short-name } ֊ին կատարել անհատականացուած ընդլայնման առաջարկութիւններ
addon-recommendations-link = Իմանալ աւելին
# This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
# or builds with no Telemetry support available.
collection-health-report-disabled = Տուեալների զեկուցումը անջատուած է կազմաձեւի այս կառուցման համար
collection-backlogged-crash-reports =
  .label = Թոյլատրե՞լ { -brand-short-name }-ին ուղարկել հետին վթարի զեկույցներ առանց հարցնելու:
  .accesskey = c
collection-backlogged-crash-reports-link = Իմանալ աւելին

## Privacy Section - Security
##
## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage

security-header = Անվտանգութիւն
security-browsing-protection = Խաբուսիկ բովանդակութիւն եւ պաշտպանութիւն վտանգաւոր ծրագրերից
security-enable-safe-browsing =
  .label = Արգելափակել վտանգաւոր եւ խաբուսիկ բովանդակութիւնը
  .accesskey = Ա
security-enable-safe-browsing-link = Իմանալ աւելին
security-block-downloads =
  .label = Արգելափակել վտանգաւոր ներբեռնումները
  .accesskey = վ
security-block-uncommon-software =
  .label = Զգուշացնել ինձ անցանկալի եւ անսովոր ծրագրերի մասին
  .accesskey = ս

## Privacy Section - Certificates

certs-header = Վկայագրեր
certs-personal-label = Երբ սպասարկիչը հարցնում է Ձեր անձնական վկայագիրը
certs-select-auto-option =
  .label = Ընտրել ինքնաշխատ
  .accesskey = S
certs-select-ask-option =
  .label = Ամեն անգամ հարցնել
  .accesskey = A
certs-enable-ocsp =
  .label = Հարցում OCSP պատասխանիչի սպասարկիչին՝
  .accesskey = Հ
certs-view =
  .label = Դիտել վկայագրերը...
  .accesskey = C
certs-devices =
  .label = Անվտանգութեան սարքեր...
  .accesskey = D
space-alert-learn-more-button =
  .label = Իմանալ աւելին
  .accesskey = Ի
space-alert-over-5gb-pref-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Բացել ընտրանքները
      *[other] Բացել նախապատուութիւնները
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Բ
      *[other] Բ
    }
space-alert-over-5gb-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] { -brand-short-name }-ում տեղ չկա: Կայքի բովանդակութիւնը նորմալ չի ցուցադրուի: Դուք կարող եք մաքրել կայքերի պահուած տուեալները Կարգաւորումներ > Լրացուցիչ > Կայքի տուեալներում:{ -brand-short-name }
    *[other] { -brand-short-name }-ում տեղ չկա: Կայքի բովանդակութիւնը նորմալ չի ցուցադրուի: Դուք կարող եք մաքրել կայքերի պահուած տուեալները Կարգաւորումներ > Լրացուցիչ > Կայքի տուեալներում:
  }
space-alert-under-5gb-ok-button =
  .label = Լաւ, հասկացա
  .accesskey = ա
space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name }-ում տեղ չկայ: Կայքի բովանդակութիւնը, հնարաւոր է, նորմալ չի ցուցադրուի: Այցելեք «Իմանալ աւելին»՝ լաւարկելու համար հիշասարքի աւգտագործումը՝ դիտարկումների աւելի լաւ փորձառութեան համար:

## Privacy Section - HTTPS-Only

httpsonly-header = «Միայն HTTPS» աշխատակերպ
httpsonly-description = HTTPS֊ն ապահովում է անվտանգ, գաղտնագրուած կապ { -brand-short-name }֊ի եւ ձեր այցելած կայքերի միջեւ։ Շատ կայքեր աջակցում են HTTPS, եւ եթե «միայն HTTPS» աշխատակերպը միացուած է, { -brand-short-name } կը թարմացնի բոլոր միացումները HTTPS-ին յարմար։
httpsonly-learn-more = Իմանալ աւելին
httpsonly-radio-enabled =
  .label = Միացնել «Միայն֊HTTPS» աշխատակերպը բոլոր պատուհաններում
httpsonly-radio-enabled-pbm =
  .label = Միացնել «Միայն HTTPS» աշխատակերպը գաղտնի դիտարկման ժամանակ
httpsonly-radio-disabled =
  .label = Մի միացրէք «Միայն HTTPS» աշխատակերպը

## The following strings are used in the Download section of settings

desktop-folder-name = Աշխատասեղան
downloads-folder-name = Ներբեռնումներ
choose-download-folder-title = Ընտրել ներբեռնումների թղթապանակը.
# Variables:
#  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
save-files-to-cloud-storage =
  .label = Պահել նիշքերը այստէղ՝ { $service-name }