browser/browser/preferences/fonts.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Mon, 29 Nov 2021 14:06:06 +0000
changeset 1628 e6e8bedaee66535b4a079d3b6c89317bef9e0db6
parent 1596 c09bdf55ff2378fbafa869a4fa8e202566cb2409
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Lightning Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

fonts-window =
  .title = Տառատեսակներ

fonts-window-close =
  .key = w

## Font groups by language

fonts-langgroup-header = Տառատեսակներ
  .accesskey = F

fonts-langgroup-arabic =
  .label = Արաբերէն
fonts-langgroup-armenian =
  .label = Հայերէն
fonts-langgroup-bengali =
  .label = Բենգալի
fonts-langgroup-simpl-chinese =
  .label = Պարզեցուած չինարէն
fonts-langgroup-trad-chinese-hk =
  .label = Աւանդական Չինարէն (Հոնգ ­Կոնգ)
fonts-langgroup-trad-chinese =
  .label = Աւանդական Չինարէն (Թայվան)
fonts-langgroup-cyrillic =
  .label = Կիրիլեան
fonts-langgroup-devanagari =
  .label = Դեւանագարի
fonts-langgroup-ethiopic =
  .label = Եթովպերէն
fonts-langgroup-georgian =
  .label = Վրացերէն
fonts-langgroup-el =
  .label = Հունարէն
fonts-langgroup-gujarati =
  .label = Գույարաթի
fonts-langgroup-gurmukhi =
  .label = Գուրմուխի
fonts-langgroup-japanese =
  .label = Ճապոներէն
fonts-langgroup-hebrew =
  .label = Եբրայերէն
fonts-langgroup-kannada =
  .label = Կաննադա
fonts-langgroup-khmer =
  .label = Խմեր
fonts-langgroup-korean =
  .label = Կորեերէն
# Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
fonts-langgroup-latin =
  .label = Լատիներէն
fonts-langgroup-malayalam =
  .label = Մալայլամ
fonts-langgroup-math =
  .label = Մաթեմատիկայ
fonts-langgroup-odia =
  .label = Աւդիա
fonts-langgroup-sinhala =
  .label = Սինգալյան
fonts-langgroup-tamil =
  .label = Թամիլերէն
fonts-langgroup-telugu =
  .label = Թելուգու
fonts-langgroup-thai =
  .label = Թայլանդերէն
fonts-langgroup-tibetan =
  .label = Թիբեթերէն
fonts-langgroup-canadian =
  .label = Միացեալ Կանադական Սիլաբարի
fonts-langgroup-other =
  .label = Այլ գրահամակարգ

## Default fonts and their sizes

fonts-proportional-header = Համամասնական
  .accesskey = P

fonts-default-serif =
  .label = Յստակ
fonts-default-sans-serif =
  .label = Յստակ գծիկաւոր

fonts-proportional-size = Չափը
  .accesskey = z

fonts-serif = Յստակ
  .accesskey = S

fonts-sans-serif = Յստակ֊գծիկաւոր
  .accesskey = n

fonts-monospace = Monospace
  .accesskey = M

fonts-monospace-size = Չափը
  .accesskey = e

fonts-minsize = Տառատեսակի նուազագոյն չափ
  .accesskey = o

fonts-minsize-none =
  .label = Չկայ

fonts-allow-own =
  .label = Էջերին թոյլատրել աւգտագործել իրենց սեփական տառատեսակները
  .accesskey = A

## Text Encodings
##
## Translate the encoding names as adjectives for an encoding, not as the name
## of the language.

# Variables:
#  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
fonts-label-default =
  .label = Լռելեայն՝ ({ $name })
fonts-label-default-unnamed =
  .label = Լռելեայն