browser/browser/browserContext.ftl
author Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>
Tue, 10 May 2022 09:52:20 +0000
changeset 2546 d50d7dc6d83898e4ae64e9e86f0cde8fa34b327f
parent 2090 6275406c7ccf905e758913d544eb6e665a94c947
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Armenian Eastern Classic Orthography (hye) localization of Firefox Co-authored-by: Real School <varduhi.baloyan@realschool.am>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

navbar-tooltip-instruction =
  .value =
    { PLATFORM() ->
      [macos] Քաշէք ներքեւ՝ պատմութիւնը դիտելու համար
      *[other] Աջ սեղմել կամ քաշել ներքեւ պատմութիւնը դիտելու համար
    }

## Back

# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Back command.
main-context-menu-back-2 =
  .tooltiptext = Գնալ նախորդ Էջ ({ $shortcut })
  .aria-label = Նախորդը
  .accesskey = B
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-back-mac =
  .label = Նախորդը
  .accesskey = B
navbar-tooltip-back-2 =
  .value = { main-context-menu-back-2.tooltiptext }
toolbar-button-back-2 =
  .label = { main-context-menu-back-2.aria-label }

## Forward

# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the Go Forward command.
main-context-menu-forward-2 =
  .tooltiptext = Գնալ յաջորդ Էջ ({ $shortcut })
  .aria-label = Փոխանցել
  .accesskey = F
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-forward-mac =
  .label = Փոխանցել
  .accesskey = F
navbar-tooltip-forward-2 =
  .value = { main-context-menu-forward-2.tooltiptext }
toolbar-button-forward-2 =
  .label = { main-context-menu-forward-2.aria-label }

## Reload

main-context-menu-reload =
  .aria-label = Վերբեռնել
  .accesskey = R
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-reload-mac =
  .label = Վերբեռնել
  .accesskey = R
toolbar-button-reload =
  .label = { main-context-menu-reload.aria-label }

## Stop

main-context-menu-stop =
  .aria-label = Ընդհատել
  .accesskey = S
# This menuitem is only visible on macOS
main-context-menu-stop-mac =
  .label = Ընդհատել
  .accesskey = S
toolbar-button-stop =
  .label = { main-context-menu-stop.aria-label }

## Stop-Reload Button

toolbar-button-stop-reload =
  .title = { main-context-menu-reload.aria-label }

## Firefox Account Button

toolbar-button-fxaccount =
  .label = { -fxaccount-brand-name }
  .tooltiptext = { -fxaccount-brand-name }

## Save Page

main-context-menu-page-save =
  .label = Պահպանել էջը որպէս…
  .accesskey = P

## Simple menu items

main-context-menu-bookmark-add =
  .aria-label = Էջանշել այս էջը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Էջանշել այս էջը
# This menuitem is only visible on macOS
# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-edit-mac,
# so should probably have the same access key if possible.
main-context-menu-bookmark-add-mac =
  .label = Էջանշել էջը
  .accesskey = Է
# This menuitem is only visible on macOS
# Cannot be shown at the same time as main-context-menu-bookmark-add-mac,
# so should probably have the same access key if possible.
main-context-menu-bookmark-edit-mac =
  .label = Խմբագրել էջանիշը
  .accesskey = Խ
# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
  .aria-label = Էջանշել այս էջը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Էջանշել այս էջը ({ $shortcut })
main-context-menu-bookmark-change =
  .aria-label = Խմբագրել այս էջանիշը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Խմբագրել այս էջանիշը
# Variables
#  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
  .aria-label = Խմբագրել այս էջանիշը
  .accesskey = m
  .tooltiptext = Խմբագրել այս էջանիշը ({ $shortcut })
main-context-menu-open-link =
  .label = Բացել յղումը
  .accesskey = O
main-context-menu-open-link-new-tab =
  .label = Յղումը բացել նոր ներդիրում
  .accesskey = T
main-context-menu-open-link-container-tab =
  .label = Յղումը բացել նոր պարունակ ներդիրում
  .accesskey = b
main-context-menu-open-link-new-window =
  .label = Յղումը բացել նոր պատուհանում
  .accesskey = W
main-context-menu-open-link-new-private-window =
  .label = Բացել յղումը նոր մասնաւոր պատուհանում
  .accesskey = P
main-context-menu-bookmark-link =
  .label = Էջանիշի յղումը
  .accesskey = Է
main-context-menu-save-link =
  .label = Պահպանել յղումը որպէս…
  .accesskey = k
main-context-menu-save-link-to-pocket =
  .label = Պահպանել յղումը { -pocket-brand-name }-ում
  .accesskey = o

## The access keys for "Copy Link" and "Copy Email Address"
## should be the same if possible; the two context menu items
## are mutually exclusive.

main-context-menu-copy-email =
  .label = Պատճէնել ել. փոստի հասցէն
  .accesskey = A
main-context-menu-copy-phone =
  .label = Պատճէնել հեռախաւսահամարը
  .accesskey = о
main-context-menu-copy-link-simple =
  .label = Պատճէնել յղումը
  .accesskey = յ

## Media (video/audio) controls
##
## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
## same because the two context-menu items are
## mutually exclusive.

main-context-menu-media-play =
  .label = Նուագարկել
  .accesskey =
    P
    P
    P
    P
    P
    P
    P
main-context-menu-media-pause =
  .label = Դադար
  .accesskey = P

##

main-context-menu-media-mute =
  .label = Լռեցնել
  .accesskey = Լ
main-context-menu-media-unmute =
  .label = Միացնել
  .accesskey = m
main-context-menu-media-play-speed-2 =
  .label = Արագութիւն
  .accesskey = ն
main-context-menu-media-play-speed-slow-2 =
  .label = 0.5 ×
main-context-menu-media-play-speed-normal-2 =
  .label = 1.0 ×
main-context-menu-media-play-speed-fast-2 =
  .label = 1.25 ×
main-context-menu-media-play-speed-faster-2 =
  .label = 1.5 ×
main-context-menu-media-play-speed-fastest-2 =
  .label = 2 ×
main-context-menu-media-loop =
  .label = Աւղակում
  .accesskey = L

## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
## because the two context-menu items are mutually exclusive.

main-context-menu-media-show-controls =
  .label = Ցուցադրել վերահսկիչները
  .accesskey = C
main-context-menu-media-hide-controls =
  .label = Թաքցնել վերահսկիչները
  .accesskey = C

##

main-context-menu-media-video-fullscreen =
  .label = Բացել լիեկրան
  .accesskey = Լ
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
  .label = Դուրս գալ լիեկրան վիճակից
  .accesskey = ի
# This is used when right-clicking on a video in the
# content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
main-context-menu-media-watch-pip =
  .label = Դիտել Picture-in-Picture յաւելուածում
  .accesskey = u
main-context-menu-image-reload =
  .label = Կրկին բեռնել նկարը
  .accesskey = R
main-context-menu-image-view-new-tab =
  .label = Բացել նկարը նոր ներդիրում
  .accesskey = ն
main-context-menu-video-view-new-tab =
  .label = Բացել տեսանիւթը նոր ներդիրում
  .accesskey = ս
main-context-menu-image-copy =
  .label = Պատճէնել նկարը
  .accesskey = y
main-context-menu-image-copy-link =
  .label = Պատճէնել նկարի յղումը
  .accesskey = ա
main-context-menu-video-copy-link =
  .label = Պատճէնել տեսանիւթի յղումը
  .accesskey = ա
main-context-menu-audio-copy-link =
  .label = Պատճէնել ձայնայինի յղումը
  .accesskey = Պ
main-context-menu-image-save-as =
  .label = Պահպանել նկարը որպէս…
  .accesskey = v
main-context-menu-image-email =
  .label = Նկարն ուղարկել ել֊փոստով…
  .accesskey = g
main-context-menu-image-set-image-as-background =
  .label = Տեղադրել նկարը որպէս աշխատասեղանի ետնապատկեր…
  .accesskey = Տ
main-context-menu-image-info =
  .label = Տեղեկութիւն նկարի մասին
  .accesskey = f
main-context-menu-image-desc =
  .label = Դիտել նկարագրութիւնը
  .accesskey = D
main-context-menu-video-save-as =
  .label = Պահպանել տեսանիւթը որպէս…
  .accesskey = v
main-context-menu-audio-save-as =
  .label = Պահպանել ձայնագրութիւնը որպէս…
  .accesskey = v
main-context-menu-video-take-snapshot =
  .label = Ստանալ եկրանի պատկերը…
  .accesskey = Ս
main-context-menu-video-email =
  .label = Տեսանիւթն ուղարկել ել֊փոստով…
  .accesskey = a
main-context-menu-audio-email =
  .label = Ձայնագրութիւնն ուղարկել ել֊փոստով
  .accesskey = a
main-context-menu-plugin-play =
  .label = Միացնել այս ներդիրը
  .accesskey = c
main-context-menu-plugin-hide =
  .label = Թաքցնել այս ներդիրը
  .accesskey = H
main-context-menu-save-to-pocket =
  .label = Պահպանել էջը { -pocket-brand-name }֊ում
  .accesskey = k
main-context-menu-send-to-device =
  .label = Ուղարկել էջը սարքին
  .accesskey = n

## The access keys for "Use Saved Login" and "Use Saved Password"
## should be the same if possible; the two context menu items
## are mutually exclusive.

main-context-menu-use-saved-login =
  .label = Աւգտագործել պահպանուած մուտքանունը
  .accesskey = Ա
main-context-menu-use-saved-password =
  .label = Աւգտագործել պահպանուած գաղտնաբառը
  .accesskey = Ա

##

main-context-menu-suggest-strong-password =
  .label = Առաջարկել անվտանգ գաղտնաբառ…
  .accesskey = Ա
main-context-menu-manage-logins2 =
  .label = Կառաւարել մուտքերը
  .accesskey = Կ
main-context-menu-keyword =
  .label = Որոնմանն աւելացնել բանալի բառ…
  .accesskey = K
main-context-menu-link-send-to-device =
  .label = Ուղարկել յղումը սարքին
  .accesskey = n
main-context-menu-frame =
  .label = Այս շրջանակում
  .accesskey = h
main-context-menu-frame-show-this =
  .label = Ցուցադրել միայն այս շրջանակը
  .accesskey = S
main-context-menu-frame-open-tab =
  .label = Շրջանակը բացել նոր ներդիրում
  .accesskey = T
main-context-menu-frame-open-window =
  .label = Շրջանակը բացել նոր պատուհանում
  .accesskey = W
main-context-menu-frame-reload =
  .label = Կրկին բեռնել շրջանակը
  .accesskey = R
main-context-menu-frame-bookmark =
  .label = Էջանշել այս շրջանակը
  .accesskey =
    m
    m
    m
    m
    m
    m
    m
    m
main-context-menu-frame-save-as =
  .label = Պահպանել շրջանակը որպէս…
  .accesskey = F
main-context-menu-frame-print =
  .label = Տպել շրջանակը…
  .accesskey = Տ
main-context-menu-frame-view-source =
  .label = Դիտել շրջանակի սկզբնաղբիւրը
  .accesskey = V
main-context-menu-frame-view-info =
  .label = Տեղեկութիւն շրջանակի մասին
  .accesskey = I
main-context-menu-print-selection =
  .label = Տպել ընտրութիւնը
  .accesskey = պ
main-context-menu-view-selection-source =
  .label = Դիտել ընտրաղբեւրը
  .accesskey = ն
main-context-menu-take-screenshot =
  .label = Ստանալ եկրանի պատկերը
  .accesskey = Ս
main-context-menu-take-frame-screenshot =
  .label = Եկրանահանում
  .accesskey = Ս
main-context-menu-view-page-source =
  .label = Դիտել էջի սկզբնաղբիւրը
  .accesskey = V
main-context-menu-bidi-switch-text =
  .label = Փոխել գրուածքի ուղղութիւնը
  .accesskey = w
main-context-menu-bidi-switch-page =
  .label = Փոխել էջի ուղղութիւնը
  .accesskey = D
main-context-menu-inspect =
  .label = Զննել
  .accesskey = Զ
main-context-menu-inspect-a11y-properties =
  .label = Ստուգել մատչելիութեան յատկութիւնները
main-context-menu-eme-learn-more =
  .label = Իմանալ աւելին DRM-ի մասին…
  .accesskey = D
# Variables
#  $containerName (String): The name of the current container
main-context-menu-open-link-in-container-tab =
  .label = Բացել յղումը նոր { $containerName } ներդիրում
  .accesskey = ն
main-context-menu-reveal-password =
  .label = Ցուցադրել գաղտնաբառը
  .accesskey = ց