browser/browser/aboutTabCrashed.ftl
author arshakabrahamyan03 <arshakabrahamyan03@mail.ru>
Fri, 24 Mar 2023 15:17:08 +0100
changeset 2652 96c55f2155a330676c0cc5365f4ee68e2f1ea5aa
parent 1881 762b19e0c63041feaef320c8285390c46a2dd2f0
permissions -rw-r--r--
Bug 1813077 - Migrate xpinstallPromptMessage.learnMore to Fluent , part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

crashed-title = Ներդիրի վթարի զեկուցում
crashed-close-tab-button = Փակել ներդիրը
crashed-restore-tab-button = Վերականգնել ներդիրը
crashed-restore-all-button = Վերականգնել վթարուած բոլոր ներդիրները
crashed-header = Ձեր ներդիրը հէնց նոր վթարուեց։
crashed-offer-help = Մենք կարող ենք աւգնել։
crashed-single-offer-help-message = Ընտրեք { crashed-restore-tab-button }՝ էջը կրին բեռնելու համար։
crashed-multiple-offer-help-message = Ընտրեք { crashed-restore-tab-button } կամ { crashed-restore-all-button }՝ էջը/էջերը կրկին բեռնելու համար։
crashed-request-help = Կաւգնէ՞ք մեզ։
crashed-request-help-message = Վթարի զեկոյցներն աւգնում են մեզ վերլուծել խնդիրները եւ դարձնել { -brand-short-name }-ն աւելի լաւը։
crashed-request-report-title = Զեկուցել այս ներդիրը
crashed-send-report-2 = Ուղարկէք ինքնաբար վթարի մասին զեկոյց, որպէսզի կարողանանք լուծել այսպիսի խնդիրները
crashed-comment =
    .placeholder = Լրացուցիչ մեկնաբանութիւններ (մեկնաբանութիւնները հանրային են)
crashed-include-URL-2 = Ներառէք այն կայքերի URL-ները, որոնցում եղել էք, երբ { -brand-short-name } վթարուել է
crashed-report-sent = Վթարի զեկոյցը արդէն ուղարկուել է։ Շնորհակալութիւն, որ աւգնում եք { -brand-short-name }-ը դարձնել էլ աւելի լաւը։
crashed-request-auto-submit-title = Զեկուցել խորապատկերի ներդիրները
crashed-auto-submit-checkbox-2 = Արդիացրէք նախընտրութիւնները, որպէսզի  { -brand-short-name }֊ի վթարման դէպքում զեկոյցները փոխանցուեն ինքնաբար: