Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox
authorarshakabrahamyan03 <arshakabrahamyan03@mail.ru>
Fri, 10 Jan 2020 20:35:37 +0000
changeset 1214 e406d1d03cd01333e0ac4b73776cb250901056ec
parent 1213 c802acfff1aa5f9754ed4a13ff13d65239450b67
child 1215 c2bf14281a04afbdb3c206677244d72a3aea70b9
push id425
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 20:35:41 +0000
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox Localization authors: - sed.gevorgyan11 <sed.gevorgyan11@gmail.com> - arshakabrahamyan03 <arshakabrahamyan03@mail.ru> - Annamary <annamary.harutyunyan@yahoo.com> - Hrant <hrant.mozilla@gmail.com>
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/fxmonitor.properties
browser/chrome/browser/newInstall.dtd
browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -624,94 +624,127 @@ contentBlocking.fingerprinters.allowed.label=Թույլատրված
 #  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
 #  past tense would imply that something was blocked, while present
 #  tense expresses that we are waiting for fingerprinters to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [fingerprinters when they get loaded.]"
+contentBlocking.fingerprinters.blocking.label=Արգելափակում
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
+contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Արգելափակված
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.allowed.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  OFF and is not blocking cryptominers, so this is not
 #  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
 #  "Cryptominers [are] Allowed"
+contentBlocking.cryptominers.allowed.label=Թույլատրված
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.blocking.label):
 #  This label signals that this type of content blocking is turned
 #  ON and is successfully blocking cryptominers, so this is
 #  a positive thing. However, it is important to note that there is no
 #  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
 #  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
 #  past tense would imply that something was blocked, while present
 #  tense expresses that we are waiting for cryptominers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [cryptominers when they get loaded.]"
+contentBlocking.cryptominers.blocking.label=Արգելափակում
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.intro.title): %S is brandShortName.
+contentBlocking.intro.title=Նոր %S-ում՝ բովանդակության արգելափակում
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
+contentBlocking.intro.v1.description=Երբ դուք տեսնում եք էկրանը, %S-ը արգելափակում է էջի հատվածները, որոնք կարող են դանդաղեցնել Ձեր զննարկումը կամ հետևումը առցանց։
+contentBlocking.intro.v2.description=Գաղտնիության առավելությունները այժմ բովանդակության արգելափակման միայն մի մասն են։ Երբ տեսնում եք վահան, բովանդակության արգելափակումը միացված է։
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1-ը 3-ից
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Հաջորդ
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Հետագծման փորձերի արգելափակում
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Հայտնաբերվել է հետագծող բովանդակության
 
+trackingProtection.icon.activeTooltip2=Սոց մեդիայի հետևումների, միջակայքի նշոցիկների հետևման և մատնահետքերի արգելափակում։
+trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Այս կայքի համար ընդլայնված հետևման պաշտպանությունը անջատված է։
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
+trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Այս էջում %S-ին հայտնի հետևումներ չեն հայտնաբերվել։
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
+protections.header=%S-ի պաշտպանությունները
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
 # %s is the site's hostname.
+protections.disableAriaLabel=Անջատել %S-ի պաշտպանությունները
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
 # %s is the site's hostname.
+protections.enableAriaLabel=Միացնել %S-ի պաշտպանությունները
 
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
+protections.blocking.fingerprinters.title=Մատնահետքերը արգելափակվել են
+protections.blocking.cryptominers.title=Գաղտնազերծիչը արգելափակված է
+protections.blocking.cookies.trackers.title=Միջակայքերի հետևումների նշոցիկները արգելափակվել են
+protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Երրորդ կողմի նշոցիկները արգելափակվել են
+protections.blocking.cookies.all.title=Բոլոր նշոցիկները արգելափակվել են
+protections.blocking.cookies.unvisited.title=Չայցելված կայքի նշոցիկները արգելափակվել են
+protections.blocking.trackingContent.title=Հետևման բովանդակությունը արգելափակվել է
+protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Սոց մեդիայի հետևումները արգելափակվել են
+protections.notBlocking.fingerprinters.title=Մատնահետքերը չեն արգելափակվում
+protections.notBlocking.cryptominers.title=Ծպտյալ արժեքները չեն արգելափակվում
+protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title=Միջակայքերի հետևման նշոցիկները չեն արգելափակվում
+protections.notBlocking.trackingContent.title=Հետևման բովանդակությունը չի արգելափակվել
+protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Սոց մեդիայի հետևումները չեն արգելափակվել
 
 # Footer section in the Protections Panel
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
 # protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
 #  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
 #  Semicolon-separated list of plural forms.
 #  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 #  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
+protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 Արգելափակված;#1 Արգելափակված
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
+protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=Սկսած %S-ից
 
 # Milestones section in the Protections Panel
 # LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
 #  Semicolon-separated list of plural forms.
 #  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 #  #1 is replaced with brandShortName.
 #  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
 #  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
 #  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
+protections.milestone.description=# 3-ը # 3 համարից արգելափակված է # 2-ի համար, # 3-ից # 1-ը արգելափակել է # 2 tracker- ը
 
 # Edit Bookmark UI
+editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Նոր էջանշան
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Խմբագրել այս էջանիշը
+editBookmarkPanel.cancel.label=Չեղարկել
+editBookmarkPanel.cancel.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Replacement for #1 is the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
 editBookmark.removeBookmarks.label=Ջնջել Էջանիշը;Ջնջել Էջանիշերը (#1)
+editBookmark.removeBookmarks.accesskey=R
 
 # Post Update Notifications
 pu.notifyButton.label=Մանրամասն…
 pu.notifyButton.accesskey=Մ
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=%S-ը թարմացվել է
 puAlertTitle=%S թարմացված է
 puAlertText=Սեղմեք` մանրամասների համար
@@ -737,23 +770,35 @@ paste-button.tooltip = Տեղադրել (%S)
 geolocation.allowLocation=Թույլատրել տեղադրության մատչումը
 geolocation.allowLocation.accesskey=A
 geolocation.dontAllowLocation=Չթույլատրել
 geolocation.dontAllowLocation.accesskey=n
 geolocation.shareWithSite3=Դուք թույլատրո՞ւմ եք %S-ին մատչել ձեր տեղադրությանը:
 geolocation.shareWithFile3=Դուք թույլատրո՞ւմ եք այս տեղային ֆայլին մատչել ձեր տեղադրությանը:
 # LOCALIZATION NOTE(geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation):
 # %1$S is the first party origin, %2$S is the third party origin.
+geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation=Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S արտոնություն Ձեր գտվելու վայրը մուտք գործելու համար։
 geolocation.remember=Հիշել այս որոշումը
 
 # Virtual Reality Device UI
+xr.allow=Թույլատրել թվացյալ իրականության մատչումը
+xr.allow.accesskey=A
+xr.dontAllow=Չթույլատրել
+xr.dontAllow.accesskey=n
+xr.shareWithSite3=Թույլատրու՞մ եք %S Մուտք գործել թվացյալ իրականության սարքեր։ Սա կարող է ցուցադրել զգայուն տեղեկություն։
+xr.shareWithFile3=Թույլատրու՞մ եք այս տեղային նիշքին մուտք գործել թվացյալ իրականության սարքեր։ Սա կարող է ցուցադրել զգայուն տեղեկություն։
+xr.remember=Հիշել այս որոշումը
 
 # Persistent storage UI
 persistentStorage.allow=Թույլատրել
 persistentStorage.allow.accesskey=A
+persistentStorage.neverAllow.label=Երբեք չթույլատրել
+persistentStorage.neverAllow.accesskey=N
+persistentStorage.notNow.label=Ոչ հիմա
+persistentStorage.notNow.accesskey=w
 persistentStorage.allowWithSite=Ցանկանո՞ւմ եք թույլատրել %S-ին պահել տվյալները մշտական պահեստում:\u0020
 
 webNotifications.allow=Թույլատրել ծանուցումները
 webNotifications.allow.accesskey=A
 webNotifications.notNow=Ոչ հիմա
 webNotifications.notNow.accesskey=n
 webNotifications.never=Երբեք չթույլատրել
 webNotifications.never.accesskey=v
@@ -848,26 +893,36 @@ getUserMedia.shareAudioCapture2.message = Դուք թույլատրո՞ւմ եք %S-ին լսել այս ներդիրի ձայնանյութը:
 #          getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegation.message,
 #          getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
 #          getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message,
 # %1$S is the first party origin.
 # %2$S is the third party origin.
+getUserMedia.shareCameraUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S Ձեր տեսախցիկ մուտք գործելու համար։
+getUserMedia.shareMicrophoneUnsafeDelegations.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S Ձեր խոսափող մուտք գործելու համար։
+getUserMedia.shareScreenUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S թույլատվություն Ձեր էկրանը տեսնելու համար։
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S մատչում Ձեր տեսախցիկի և խոսափողի համար։
+getUserMedia.shareCameraAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S մատչում Ձեր տեսախցիկ և այս ներդիրի ձայնը լսելու համար։
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophoneUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S Ձեր խոսափող մտնելու և էկրանը տեսնելու համար։
+getUserMedia.shareScreenAndAudioCaptureUnsafeDelegation.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S տալ %2$S թույլատվություն այս ներդիրի ձայնը լսելու և Ձեր էկրանը տեսնելու համար։
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Էկրանները միայն համօգտագործել վստահելի կայքերի հետ։ Համօգտագործումը խաբուսիկ կայքերին թույլ կտա դիտարկել Ձեր անունից և գողանալ Ձեր անձնական տվյալները։ %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = %1$S-ը միայն համօգտագործել վստահելի կայքերի հետ։ Համօգտագործումը խաբուսիկ կայքերին թույլ կտա դիտարկել Ձեր անունից և գողանալ Ձեր անձնական տվյալները։ %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel = Իմանալ ավելին
+getUserMedia.selectWindowOrScreen.label=Պատուհան կամ ցուցադրիչ՝ կիսվելու համար.
+getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey=W
+getUserMedia.pickWindowOrScreen.label = Ընտրեք պատուհան կամ ցուցադրիչ
 getUserMedia.shareEntireScreen.label = Ամբողջական էկրան
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMonitor.label):
 # %S is screen number (digits 1, 2, etc)
 # Example: Screen 1, Screen 2,..
 getUserMedia.shareMonitor.label = Էկրան %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -1038,30 +1093,39 @@ userContextOpenLink.label = Բացել հղումը Նոր %S ներդիրում
 
 muteTab.label = Լռեցնել ներդիրը
 muteTab.accesskey = Լ
 unmuteTab.label = Ապալռեցնել ներդիրը
 unmuteTab.accesskey = լ
 playTab.label = Նվագարկել ներդիրը
 playTab.accesskey = գ
 
+muteSelectedTabs2.label = Լռեցնել ներդիրները
 # LOCALIZATION NOTE (muteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for muteTab.accesskey
+muteSelectedTabs2.accesskey = M
+unmuteSelectedTabs2.label = Ապալռեցնել ներդիրները
 # LOCALIZATION NOTE (unmuteSelectedTabs2.accesskey): The accesskey should
 # match the accesskey for unmuteTab.accesskey
+unmuteSelectedTabs2.accesskey = m
+playTabs.label = Նվագարկել ներդիրները
+playTabs.accesskey = y
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
+sendTabsToDevice.label = Ուղարկել ներդիրը սարքին;Ուղարկել #1 ներդիրները սարքին
+sendTabsToDevice.accesskey = n
 
 # LOCALIZATION NOTE (pageAction.sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
+pageAction.sendTabsToDevice.label = Ուղարկել ներդիրը սարքին;Ուղարկել #1 ներդիրները սարքին
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
 # appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
 # the server administrators for troubleshooting.
 certErrorDetailsHSTS.label = HTTP խիստ փոխանցման անվտանգություն. %S
 certErrorDetailsKeyPinning.label = HTTP Public Key Pinning: %S
 certErrorDetailsCertChain.label = Վկայագրի նպատակ.
 
@@ -1092,16 +1156,18 @@ decoder.decodeWarning.message = Ուղղելի սխալ է պատահել՝ մեդիայի ռեսուրսը ապակոդավորելիս:
 captivePortal.infoMessage3 = Դուք պետք է մուտք գործեք այս ցանց՝ համացանց մուտք ստանալու համար:
 # LOCALIZATION NOTE (captivePortal.showLoginPage2):
 # The label for a button shown in the info bar in all tabs except the login page tab.
 # The button shows the portal login page tab when clicked.
 captivePortal.showLoginPage2 = Բացել ցանց մուտք գործելու էջը
 
 permissions.remove.tooltip = ՄԱքրել այս թույլտվությունը և կրկին հարցնել
 
+permissions.fullscreen.promptCanceled = Սպասվող թույլատվության դիմումները չեղարկվել են: թույլատվության դիմումները չպետք է ներկայացվեն նախքան DOM-ի ամբողջական էկրանի մուտքագրումը։
+permissions.fullscreen.fullScreenCanceled = DOM-ի ամբողջ էկրանից դուրս ելած․ թույլատվության դիմումները չպետք է լինեն թողարկված մինչ DOM-ի ամբողջ էկրանում եք։
 
 # LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
 # The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
 # current Firefox build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
 # between the Firefox version and the "What's new" link in the About dialog,
 # e.g.: "48.0.2 (32-bit) <What's new>" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
 aboutDialog.architecture.sixtyFourBit = 64-բիթ
 aboutDialog.architecture.thirtyTwoBit = 32-բիթ
@@ -1123,26 +1189,45 @@ midi.shareSysexWithFile.message = Թույլատրու՞մ եք աս տեղային ֆայլին մատչել ձեր MIDI սարքերը և ուղարկել/ստանալ SysEx ուղերձներ:
 # LOCALIZATION NOTE (midi.shareSysexWithSite.message): %S is the name of the site URL (https://...) requesting MIDI access
 midi.shareSysexWithSite.message = Ցանկանու՞մ եք թույլատրել %S-ին մատչել ձեր MIDI սարքերին և ուղարկել/ստանալ SysEx ուղերձներ:
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Նախորդը
 
+storageAccess.Allow.label = Թույլատրել մատչում
+storageAccess.Allow.accesskey = A
+storageAccess.AllowOnAnySite.label = Թույլատրել մատչում ցանկացած կայքում
+storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = w
+storageAccess.DontAllow.label = Արգելափակել մատչում
+storageAccess.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+storageAccess.message = Կտա՞ք %1$S-ին մատչում ձեր զննարկման գործունությանը %2$S-ում հետևելու համար։
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.label):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S will be replaced with the localized version of storageAccess.description.learnmore. This text will be converted into a hyper-link linking to the SUMO page explaining the concept of third-party trackers.
+storageAccess.description.label = Դուք կարող եք ցանկանալ արգելափակել %1$S-ը այս կայքում, եթե դուք չեք ճանաչում կամ վստահում դրան։ Իմանալ ավելին %2$S-ի մասին
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.learnmore):
 # The value of this string is embedded inside storageAccess.description.label. See the localization note for storageAccess.description.label.
+storageAccess.description.learnmore = Երրորդ կողմի հետևումներ
 
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess2.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
+storageAccess2.message = Թույլատրու՞մ եք %1$S %2$S-ում Ձեր զննարկման գործունությանը հետևելու համար։
 
+confirmationHint.sendToDevice.label = Ուղարկել։
+confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Հերթագրված (անցանց)
+confirmationHint.copyURL.label = Պատճենվել է սեղմատախտակին։
+confirmationHint.pageBookmarked.label = Պահպանվել է գրադարանում։
+confirmationHint.addSearchEngine.label = Որոնման սարքը ավելացավ։
+confirmationHint.pinTab.label = Ամրացված։
+confirmationHint.pinTab.description = Այն բացելու համար ներդիրին աջ-կտտացրեք։
 
+confirmationHint.passwordSaved.label = Գաղտնաբառը պահպանվել է։
+confirmationHint.breakageReport.label = Զեկույցը ուղարկվեց։ Շնորհակալություն։
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/fxmonitor.properties
@@ -0,0 +1,36 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Header of the popup
+# Firefox Monitor must be treated as a brand, and kept in English.
+# It cannot be:
+# - Declined to adapt to grammatical case.
+# - Transliterated.
+# - Translated.
+# Tooltip text for the popup's anchor icon in the URL bar
+# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
+# Text content of popup. Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This version is only used when the number of accounts is smaller than 100,000.
+# The placeholders are:
+# #1: The exact number of accounts compromised in the breach.
+# #2: The name of the breached site.
+# #3: The year of the breach.
+# #4: The brand name ("Firefox Monitor").
+# Text content of popup. Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This version is only used when the number of accounts is greater than 100,000.
+# The placeholders are:
+# #1: The number of accounts compromised in the breach, rounded down to the
+#   most significant digit.
+#   Ex.: 234,567 -> More than 200,000 accounts [...]
+#     345,678,901 -> More than 300,000,000 accounts [...]
+#     4,567,890,123 -> More than 4,000,000,000 accounts [...]
+# #2: The name of the breached site.
+# #3: The year of the breach.
+# #4: The brand name ("Firefox Monitor").
+# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
+# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
+fxmonitor.neverShowButton.label=Երբեք ցույց մի տվեք %S զգուշացումները
+fxmonitor.neverShowButton.accessKey=N
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/newInstall.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: For this feature, "installation" is used to mean "this
+ discrete download of Firefox" and "version" is used to mean "the specific
+ revision number of a given Firefox channel". These terms are not synonymous.
+-->
+
+<!ENTITY window.title "Կարևոր նորություններ">
+<!ENTITY window.style "width: 490px">
+<!ENTITY sync "Ձեր Firefox-ում այս ներբեռնումների հետ &brandShortName;-ի պահպանած տեղեկությունը համաժամեցնելու համար, մուտք գործեք ձեր &syncBrand.fxAccount.label;-ի հետ։">
+<!ENTITY continue-button "Շարունակել">
+
+<!ENTITY mainText "&brandShortName;-ի այս տեղակայումը ունի նոր հատկագիր: Այս համակարգչում այն չի տարածում էջանիշեր, գաղտնաբառեր և օգտագործողի նախընտրությունները Firefox-ի (ներառյալ Firefox, Firefox ESR, Firefox Beta, Firefox Developer Edition և Firefox Nightly) այլ տեղակայումների հետ։">
--- a/browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
@@ -3,13 +3,19 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY position.label       "Դիրքը.">
 <!ENTITY tile.label         "Բաշխել">
 <!ENTITY center.label        "Կենտրոնում">
 <!ENTITY stretch.label       "Ձգել">
 <!ENTITY fill.label         "Լրացնել">
 <!ENTITY fit.label         "Ըստ չափի">
-<!ENTITY preview.label       "Դիտել">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (span.label): This refers to the wallpaper "spanning"
+            multiple monitors when the user has more than one. Only
+            some of the entire image will be on each monitor.
+            This should ideally match the wording in Windows' own
+            Desktop Background settings page. -->
+<!ENTITY span.label         "Ընդգրկույթ">
 <!ENTITY color.label        "Գույնը.">
 <!ENTITY setDesktopBackground.title "Դարձնել Աշխատասեղանի պաստառ">
 <!ENTITY openDesktopPrefs.label   "Բացել Աշխատասեղանի կարգավորումները">
 <!ENTITY closeWindow.key      "w">
+<!ENTITY previewUnavailable     "Նախադիտումը անհասանելի է">
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -11,37 +11,44 @@
 # This label is used to display active permission states in the site
 # identity popup (which does not have a lot of screen space).
 state.current.allowed = Թույլատրված
 state.current.allowedForSession = Թույլատրված աշխատաշրջանում
 state.current.allowedTemporarily = Թույլատրել ժամանակավոր
 state.current.blockedTemporarily = Թույլատրած ժամանակավոր
 state.current.blocked = Արգելափակված
 state.current.prompt = Միշտ հարցնել
-
 state.current.hide = Թաքցնել հարցումը
 
 # LOCALIZATION NOTE (state.multichoice.alwaysAsk,
 #          state.multichoice.allow,
 #          state.multichoice.allowForSession,
 #          state.multichoice.block):
 # Used to label permission state checkboxes in the page info dialog.
 state.multichoice.alwaysAsk = Միշտ հարցնել
 state.multichoice.allow = Թույլատրել
 state.multichoice.allowForSession = Թույլատրել աշխատաշրջանում
 state.multichoice.block = Արգելել
 
+permission.autoplay-media2.label = Ինքնանվագարկել ձայնը
+
+state.multichoice.autoplayblock = Արգելափակել ձայնը
+state.multichoice.autoplayblockall = Արգելափակել ձայնը և տեսապատկերը
+state.multichoice.autoplayallow = Թույլատրել ձայնը և տեսապատկերը
+
+permission.autoplay.label = Ինքնանվագարկում
 permission.cookie.label = Տեղադրել Cookie-ին
-permission.desktop-notification2.label = Ստանալ Push ծանուցումներ
+permission.desktop-notification3.label = Ուղարկել ծանուցումներ
 permission.image.label = Բեռնել Նկարները
 permission.camera.label = Օգտ. տեսախցիկը
 permission.microphone.label = Օգտ. խոսափողը
 permission.screen.label = Համօգտագործել էկրանը
 permission.install.label = Տեղադրել Հավելումը
 permission.popup.label = Բացել Pop-up Պատուհանները
 permission.geo.label = Մուտք թղթապանակին
+permission.xr.label = Մատչում թվացյալ իրականության սարքեր
 permission.shortcuts.label = Վերագրել ստեղնաշարի դյուրանցումները
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Փոխարկել այս ներդիրին
 permission.persistent-storage.label = Պահել տվյալները Մշտական պահեստում
 permission.canvas.label = Դուրս բերել canvas տվյալը
 permission.flash-plugin.label = Աշխատեցնել Adobe Flash-ը
 permission.midi.label = Մատչել MIDI սարքերին
-permission.midi-sysex.label = Մատչել MIDI սարքերին SysEx աջակցմամբ
\ No newline at end of file
+permission.midi-sysex.label = Մատչել MIDI սարքերին SysEx աջակցմամբ
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,43 +1,122 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-tabs.restoreLastTabs=Վերականգնել վերջին անգամվա ներդիրները
 tabs.emptyTabTitle=Նոր ներդիր
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.emptyPrivateTabTitle)
-# Please ensure this exactly matches aboutPrivateBrowsing.dtd's window title (aboutPrivateBrowsing.title).
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Գաղտնի դիտարկում
 tabs.closeTab=Փակել ներդիրը
 tabs.close=Փակել
-tabs.closeWarningTitle=Հաստատել փակումը
+tabs.closeTitleTabs=Փակե՞լ ներդիրները։
+tabs.closeAndQuitTitleTabs=Լքել և փակե՞լ ներդիրները։
+tabs.closeAndQuitTitleTabsWin=Ելնել և փակե՞լ ներդիրները։
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultiple):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
 tabs.closeWarningMultiple=;Դուք պատրաստվում եք փակել #1 ներդիր: Համոզվա՞ծ եք։
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleSessionRestore2):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only
+# for multiple tabs.
+# If
+#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
+# is difficult to translate, you could translate
+#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
+# instead.
+tabs.closeWarningMultipleSessionRestore2=;Դուք պատրաստվում եք փակել #1 ներդիրները։ Ոչ անձնական պատուհանների ներդիրները կվերականգնվեն երբ վերագործարկեք։ Ցանկանու՞մ եք շարունակել։
 tabs.closeButtonMultiple=Փակել ներդիրները
 tabs.closeWarningPromptMe=Զգուշացնել, եթե պատրաստվում եմ փակել մի քանի ներդիր։
 
-tabs.closeTab.tooltip=Փակել ներդիրը
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeSelectedTab.tooltip):
-# %S is the keyboard shortcut for closing the current tab
-tabs.closeSelectedTab.tooltip=Փակել ներդիրը (%S)
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio.tooltip):
-# %S is the keyboard shortcut for "Mute tab"
-tabs.muteAudio.tooltip=Անջատել ձայնը (%S)
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.unmuteAudio.tooltip):
-# %S is the keyboard shortcut for "Unmute tab"
-tabs.unmuteAudio.tooltip=Միացնել ձայնը (%S)
-tabs.muteAudio.background.tooltip=Լռեցնել ներդիրը
-tabs.unmuteAudio.background.tooltip=Միացնել ձայնը
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindows):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
+# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
+# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
+# of tabs in these windows.
+# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
+tabs.closeWarningMultipleWindows=;Դուք պատրաստվում եք ձակել #1 պատուհանները %S։ Ցանկանու՞մ եք շարունակել։
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore2):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The forms for 0 or 1 items are not considered since this string is used only for
+# multiple windows. The %S replacement form will be replaced with the contents
+# of tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet, which will contain the number
+# of tabs in these windows.
+# If
+#  "Tabs in non-private windows will be restored when you restart"
+# is difficult to translate, you could translate
+#  "Tabs (except those in private windows) will be restored when you restart"
+# instead.
+# Note that every one of these plural forms must contain one instance of '%S'.
+tabs.closeWarningMultipleWindowsSessionRestore2=;Դուք պատրաստվում եք փակել #1 պատուհանները %S։ Ոչ անձնական ներդիրները կվերականգնվեն երբ վերագորխարկեք։ Ցանկանու՞մ եք շարունակել։
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The singular form is not considered since this string is used only for
+# multiple windows which must contain multiple tabs (in total).
+# This string will be inserted in tabs.closeWarningMultipleWindows
+tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=; #1 ներդիրներով
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabs.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.closeTabs.tooltip=Փակել ներդիր;Փակել #1 ներդիրները
 
-tabs.unblockAudio.tooltip=Նվագարկել ներդիրը
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeSelectedTabs.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %S is the keyboard shortcut for closing the current tab.
+# #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.closeSelectedTabs.tooltip=Փակել ներդիրը (%S);փակել #1ներդիրներ (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %S is the keyboard shortcut for "Mute tab".
+# #1 is the number of tabs that will be muted. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.muteAudio2.tooltip=Լռեցնել ներդիրը (%S);լռեցնել #1 ներդիրները (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.unmuteAudio2.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %S is the keyboard shortcut for "Unmute tab".
+# #1 is the number of tabs that will be unmuted. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.unmuteAudio2.tooltip=Միացնել ներդիրը (%S);միացնել #1 ներդիրները (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.background.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of tabs that will be muted. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.muteAudio2.background.tooltip=Լռեցնել ներդիր;Լռեցնել #1 ներդիրները
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.unmuteAudio2.background.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of tabs that will be unmuted. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.unmuteAudio2.background.tooltip=Միացնել ներդիրը;միացնել #1 ներդիրները
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.unblockAudio2.tooltip):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of tabs that will have their audio unblocked. This is ignored for the
+# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
+tabs.unblockAudio2.tooltip=Նվագարկել ներդիրը;նվագարկել #1 ներդիրները
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.allowTabFocusByPromptForSite):
 # %S is the hostname of the site where dialogs are allowed to switch tabs
 tabs.allowTabFocusByPromptForSite=Թույլատրել %S-ի երկխոսություններին տանել ձեզ իր ներդիր
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.containers.tooltip):
 # Displayed as a tooltip on container tabs
 # %1$S is the title of the current tab
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -30,14 +30,16 @@ externalProtocolPrompt=Պետք է մեկնարկվի արտաքին ծրագիր որը կմշակի %1$S հղումները:\n\n\nՀարցված հղում:\n\n%2$S\n\nԾրագիր: %3$S\n\n\nԵթե դուք չեիք սպասում այս հարցմանը ապա այն կարող է լինել այդ ծրագրում թերության շահագործման փորձ: Չեղարկեք այս հայցը, եթե վստահ չեք որ այն անվնաս է:\n
 externalProtocolUnknown=<Անհայտ>
 externalProtocolChkMsg=Հիշիր իմ ընտրությունը բոլոր այս տեսակի հղումների համար:
 externalProtocolLaunchBtn=Աշխատացնել ծրագիրը
 malwareBlocked=Կա տեղեկություն այն մասին, որ %S կայքը օգտագործվում է օգտվողների համակարգիչներին հարձակման ենթարկելու համար: Ձեր անվտանգության նկատառումներից ելնելով այն արգելափակվել է:
 harmfulBlocked=%S կայքը զեկուցված է որպես հնարավոր վնասակար կայք և արգելափակված է համաձայն անվտանգության կարգավորումների:
 unwantedBlocked=%S կայքը օգտագործվում է օգտվողների համակարգիչներին հարձակման ենթարկելու համար: Ձեր անվտանգության նկատառումներից ելնելով այն արգելափակվել է:
 deceptiveBlocked=%S կայքը օգտագործվում է օգտվողների համակարգիչներին հարձակման ենթարկելու համար: Ձեր անվտանգության նկատառումներից ելնելով այն արգելափակվել է:
 cspBlocked=Այս էջի պարունակության անվտանգության կանոնակարգն արգելում է էջի ներպարփակման այս տարբերակը:
+xfoBlocked=Այս էջի պարունակության անվտանգության կանոնակարգն արգելում է էջի ներպարփակման այս տարբերակը։
 corruptedContentErrorv2=%S կայքը հանդիպել է ցանցի հաղորդակարգի խախտում, որը չի կարող նորոգվել:
 remoteXUL=Այս էջն օգտագործում է չօժանդակվող տեխնոլոգիա, որն այլևս հասանելի չէ պայմանականորեն Firefox-ում:
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Firefox-ը չի կարող երաշխավորել ձեր տվյալների անվտանգությունը %S-ում, քանի որ այն օգտագործում է SSLv3՝ անվտանգության վնասված հաղորդակարգ:
 inadequateSecurityError=Կայքը փորձում է բանակցել անվտանգության ոչ բավարար մակարդակով:
 blockedByPolicy=Ձեր կազմակերպությունը արգելափակել է մատչումը այս էջին կամ կայքին:
+networkProtocolError=Firefox-ը հայտնաբերել է ցանցի կանխագրի խախտում, որը չի կարող նորոգվել։
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -3,17 +3,19 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Էջը բեռնելու խնդիր">
 <!ENTITY retry.label "Կրկին փորձել">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Հետ գնալ">
-<!ENTITY advanced.label "Լրացուցիչ">
+<!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Վերադառնալ (առաջարկվում է)">
+<!ENTITY advanced2.label "Լրացուցիչ…">
+<!ENTITY viewCertificate.label "Զննել Արտոնագիրը">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Չհաջողվեց կապ հաստատել">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Այս հասցեն արգելափակված է">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
@@ -81,63 +83,81 @@
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Այս խնդիրը երբեմն կարող է ծագել cookie-ների անջատումից կամ մերժումից:</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Սպասարկիչի պատասխանը անհասկանալի է:">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Ստուգեք և համոզվեք, որ ձեր համակարգը ունի տեղակայված Անվտանգության Անձնական Կառավարիչ:</li> <li>Դա կարող է լինել սպասարկիչի ոչ ստանդարտ կարգավորման արդյունք:</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Չհաջողվեց կատարել Պաշտպանված կապակցում">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Այն էջը, որը փորձում եք դիտել, կարող է չերևալ, որովհետև ստացված տվյալների իսկությունը չի կարող ստուգվել:</li> <li>Խնդրում ենք կապնվել կայքի սեփականատերերի հետ՝ նրանց տեղյակ պահելու այս խնդրի մասին:</li> </ul>">
 
-<!ENTITY certerror.longpagetitle1 "Կապակցումն անվտանգ չէ">
-<!-- Localization note (certerror.introPara, certerror.introPara2) - The text content of the span tag
+<!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Զգուշացում․ հնարավոր է ապահովության վտանգ">
+<!ENTITY certerror.sts.longpagetitle "Չկապակցվեց․ հնարավոր անվտանգության թողարկող">
+<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
 will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara "<span class='hostname'/>-ի սեփականատերը իր կայքը սխալ է կազմաձևել: Որպեսզի ձեր տվյալները չգողանան՝ &brandShortName;-ը չի կապակցվել այս կայքին:">
+<!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName;֊ը հայտնաբերել է անվտանգության սպառնալիք և չի շարունակել <span class='hostname'/>։ Եթե այցելեք այս կայք, հարձակվողները կարող են փորձել ստանալ Ձեր գաղտնաբառերի, էլ֊փոստերի, կամ վարկային քարտի մասին տեղակություն։">
+<!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName;֊ը հայտնաբերել է անվտանգության սպառնալիք և չի շարունակել <span class='hostname'/>, քանզի այս կայքը պահանջում է ապահով միացում։">
 
+<!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; խնդիր է հայտնաբերել, դադարեցնելով <span class='hostname'/>: Կայքը կա՛մ ձևափոխված է սխալ կերպով, կա՛մ ձեր համակարգչի ժամացույցը սխալ է:">
+<!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Հնարավոր է, որ կայքի վկայագրի ժամկետն ավարտվել է, ինչը կանխում է &brandShortName;֊ին ապահով կերպով միացումից: Եթե այցելեք այս կայք, ապա հարձակվողները կարող են փորձել գողանալ Ձեր գաղտնաբառերի, էլ֊փոստի կամ վարկային քարտի տվյալների նման տեղեկատվություններ:">
+<!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Հնարավոր է կայքի վկայագրի ժամկետն ավարտվել է, ինչն էլ թույլ չի տալիս &brandShortName;֊ին միանալ ապահով կերպով:">
+
+<!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Ի՞նչ կարող եք անել դրա վերաբերյալ։">
 
-
+<!ENTITY certerror.unknownIssuer.whatCanYouDoAboutIt "
+<p>Խնդիրը ամենայն հավանականությամբ, կայքի հետ է, այն լուծելու համար ոչինչ չկա</p>
+">
 
+<!ENTITY certerror.expiredCert.whatCanYouDoAboutIt2 "
+<p>Ձեր համակարգչի ժամացույցը սահմանված է <span id='wrongSystemTime_systemDate2'/>։ Համոզվեք, որ Ձեր համակարգիչում տվյալները, ժամանակը և ժամային գոտին Ձեր համակարգի կարգավորումներում ճիշտ են սահմանված և հետո թարմացրեք <span class='hostname'/>.</p>
+<p>Եթե Ձեր ժամացույցը արդեն սահմնաված է ճիշտ ժամանակով, կայքը հավանաբար սխալ է կազմաձևվել և Դուք ոչինչ չեք կարող անել խնդիրը լուծելու համար։ Խնդրի մասին Դուք կարող եք ծանուցել կայքի վարիչներին։</p>
+">
 
+<!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "
+<p>Խնդիրը, ամենայն հավանականությամբ, կայքի հետ է, և այն լուծելու համար ոչինչ չկա։ Խնդրի մասին կարող եք տեղեկացնել վեբ կայքի վարիչին։</p>
+">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Հնարավոր է՝ կայքը անհասանելի է կամ գերբեռնված է: Կրկին փորձեք մի քանի րոպե անց:</li> <li>Եթե չի ստացվում բացել որևէ էջ, ստուգեք ձեր համակարգչի ցանցային միացումը:</li> <li>Եթե ձեր համակարգիչը կամ ցանցը ապահովագրված է firewall-ով, համոզվեք, որ &brandShortName;-ը ունի ցանցին միանալու արտոնություն:</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Արգելափակվել է Կոնտենտի Անվտանգության Քաղաքականության կողմից">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName;­­-ը խոչնդոտեց այս էջի բեռնավորումը, քանի որ էջի պարունակության անվտանգության կանոնակարգն արգելում է նման բեռնավորումը</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Արգելափակված է X-Frame-Options քաղաքականությամբ">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName;֊ը խոչընդոտեց այս էջի բացումը, քանի որ էջի պարունակության անվտանգության կանոնակարգն արգելում է դա։</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Բովանդակությունը վնասված է">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Ընթացիկ էջը չի կարող ցուցադրվել, քանզի տեղի է ունեցնել փոխանցման սխալ։</p><ul><li>Կապնվեք վեբ կայիք հեղինակների հետ՝ նրանց այս մասին հաղորդելու համար։</li></ul>">
 
-
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Ավելացնել Բացառություն...">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Ընդունել վտանգը և շարունակել">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Հաղորդեք նման սխալների մասին՝ օգնելու համար Mozilla-ին գտնելու և արգելափակելու վնասակար կայքերը">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Իմանալ ավելին…">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Հեռադիր XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Խնդրում ենք, կապնվեք վեբ կայքի սեփականատերերի հետ` այս խնդրի մասին տեղեկացնելու համար:</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY sslv3Used.title "Չհաջողվեց անվտանգ կապակցումը">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Լրացուցիչ՝ SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
-            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
-   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName;-ը չի կապակցվել <span id='wrongSystemTime_URL'/>-ին, քանի որ կարծես թե ձեր համակարգչի ժամացույցը սխալ ժամանակ է ցույց տալիս և դա խանգարում է անվտանգ կապակցմանը:</p> <p>Ձեր համակարգչի ժամանակն է՝ <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, այնինչ պետք է լինի՝ <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>: Խնդիրը ուղղելու համար փոխեք ամսաթիվը և ժամանակը համակարգչում:</p>">
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p> &brandShortName;-ը չի կապակցվել <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> -ին, քանի որ կարծես թե ձեր համակարգչի ժամացույցը սխալ ժամանակ է ցույց տալիս և դա խանգարում է անվտանգ կապակցմանը:</p> <p>Ձեր համակարգչի ժամանակն է՝ <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>: Խնդիրը ուղղելու համար փոխեք ամսաթիվը և ժամանակը համակարգչում:</p>">
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle1 "Ոչ անվտանգ կապակցում">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Այս կայքը օգտագործում է HTTP Strict Transport Security (HSTS)՝ հատկորոշելու այն, որ &brandShortName;-ը կապակցվում է միայն անվտանգ: Որպես արդյունք՝ հնարավոր չէ ավելացնել բացառություն այս վկայագրի համար:">
+<!ENTITY certerror.pagetitle2 "Զգուշացում․ Պոտենցիալ ավտանգության վտանգից առաջ">
+<!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Չկապվեց․ Անվտանգության հնարավոր պոտենցիալ">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> ունի անվտանգության քաղաքականություն, որը կոչվում է HTTP Strict Transport Security (HSTS), ինչը նշանակում է, որ &brandShortName; կարող է միայն ապահով կերպով միանալու դրան։ Դուք չեք կարող բացառություն ավելացնել այս կայք այցելելու համար։">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Պատճենել մեկուսաշրջույթում">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Կապակցումն անվտանգ չէ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> օգտագործում է անվտանգ տեխնոլոգիա, որը հնացած է և խոցելի հարձակումների համար: Հարձակվողը կարող է հեշտությամբ հայտնաբերել տեղեկություններ, որոնք ձեր կարծիքով ապահով են: Կայքի վարիչը պետք է նախ ուղղի սպասարկիչը, որպեսզի կարողանաք այցելել կայքը:</p><p>Սխալի կոդը՝ NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Արգելափակված էջ">
 
+<!ENTITY certerror.mitm.title "Ծրագիրը կանխում է &brandShortName; Անվտանգորեն կապվելով այս կայքի հետ։">
+<!ENTITY certerror.mitm.longDesc "<span class='hostname'></span>֊ը ամենայն հավանականությամբ, անվտանգ կայք է, բայց անվտանգ կապ չի ստեղծվել։ Այս խնդիրը պայմանավորված է <span class='mitm-name'/>֊ի կողմից, որը համակարգչային ծրագիր է ձեր համակարգչի կամ ձեր ցանցի վրա։">
+<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt1 "Եթե Ձեր հակավիրուսային ծրագիրը ներառում է այնպիսի հատկություն, որը սկանավորում է կոդավորված կապերը (Հաճախ կոչվում է «վեբ սկանավորում» կամ «https սկան»), կարող եք անջատել այդ հնարավորությունը։ Եթե դա չի աշխատում, կարող եք հեռացնել և վերազինել հակավիրուսային ծրագիր։">
+<!ENTITY certerror.mitm.whatCanYouDoAboutIt2 "Եթե դուք գտնվում եք կորպորատիվ ցանցում, կարող եք կապվել ձեր ՏՏ բաժին։">
 
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Կարծես՝ ձեր ցանցի անվտանգության կարգավորումները առաջացնել սա: Վերականգնե՞լ հիմնական կարգավորումները:">
 <!ENTITY prefReset.label "Վերականգնել հիմնական կարգավորումները">
 
+