Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox for Android
authorHrant <hrant.mozilla@gmail.com>
Thu, 13 Feb 2020 14:34:12 +0000
changeset 1275 46ddae9c281f2336aa2fe56e99ac351a4a890cdc
parent 1274 531efcec1e5db9453ff5b3b82018fffa80c58fbc
child 1276 e2fa5524a48c4577ba6988286e5495e5b77611c7
push id474
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 13 Feb 2020 14:34:15 +0000
Pontoon: Update Armenian (hy-AM) localization of Firefox for Android Localization authors: - Hrant <hrant.mozilla@gmail.com>
mobile/android/base/android_strings.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -156,17 +156,17 @@
   &formatS; will be replaced with the title of the tab, as received from the
   web page. When audio is not playing in a tab, &formatS; will be used as
   the content description. -->
 <!ENTITY tab_title_prefix_is_playing_audio "Ձայնանյութի նվագարկում՝ &formatS;">
 
 <!ENTITY settings "Կարգավորումներ">
 <!ENTITY settings_title "Կարգավորումներ">
 <!ENTITY pref_category_general "Գլխավոր">
-<!ENTITY pref_category_general_summary3 "Տուն, լեզուն, ներդիրների հերթը">
+<!ENTITY pref_category_general_summary3 "Տուն, լեզու, ներդիրների հերթը">
 
 <!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
   UI. The locale includes both language and region concepts. -->
 <!ENTITY pref_category_language "Լեզու">
 <!ENTITY pref_category_language_summary "Փոխել դիտարկիչի լեզուն">
 <!ENTITY pref_browser_locale "Ծրագրի լեզուն">