Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
authorArmenian team <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:hy-AM>
Wed, 25 Mar 2020 08:22:59 +0100
changeset 1308 3d92413fa8859c8c555dc46ee79ecfdb1d9910c8
parent 1307 6d72b39f15e1d899282586022e61a877bcefe1e2
child 1309 6e50aec15406cbfb6a59b94a0042e84d0a7fcbb6
push id496
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:23:31 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -1,17 +1,37 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+create-profile-window =
+  .title = Ստեղծել պրոֆիլի Օգնական
+  .style = width: 45em; height: 32em;
 
 ## First wizard page
 
+profile-creation-explanation-1 = { -brand-short-name }­-ը Ձեր նախընտրանքների և կազմաձևման վերաբերյալ տվյալները պահպանում է Ձեր անձնական հաշվում:
+profile-creation-explanation-3 = Եթե Դուք { -brand-short-name }­-ի միակ օգտվողն եք, ապա պիտի ունենաք առնվազն մեկ հաշիվ: Այնուամենայնիվ, կարող եք ստեղծել ձեր համար բազմաթիվ հաշիվներ նախընտրանքների և կազմաձեվման տարբեր խմբեր ունենալու համար: Օրինակ՝. կարող եք ունենալ մեկ աշխատանքային հաշիվ եվ մեկ անձնական օգտագորման հաշիվ:
+profile-creation-explanation-4 =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Ձեր պրոֆիլի ստեղծման համար սեղմեք Շարունակել:
+    *[other] Հաշվի ստեղծման գործնթացը սկսելու համար սեղմեք Հաջորդ կոճակը:
+  }
 
 ## Second wizard page
 
 create-profile-last-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Վերջաբան
    *[other] Ավարտում եմ { create-profile-window.title }-ը
   }
+profile-creation-intro = Հաշիվները կարելի է տարբերակել ըստ անունների: Կարող եք օգտագործել նախանշված անունը կամ նշեք մեկ այլ անուն՝ Ձեր ցանկությամբ:
+profile-prompt = Մուտքագրեք նոր հաշվի անունը.
+  .accesskey = Մ
 profile-default-name =
   .value = Ըստ Լռելայն Օգտվող
+profile-directory-explanation = Ձոր կարգավորումները և օգտվողի այլ ֆայլեր կպահվեն՝
+create-profile-choose-folder =
+  .label = Ընտրեք թղթապանակը…
+  .accesskey = Ը
+create-profile-use-default =
+  .label = Օգտագործել նախանշված թղթապանակը
+  .accesskey = Օ