toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:47:15 +0200
changeset 1760 f89c977f264bf4129a8c08e26281f131d6d947eb
parent 1759 63b6c9ecef1e58f506b2c69ffb86c31ef91338a1
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

about-networking-title = Ցանցի մասին
about-networking-http = HTTP
about-networking-sockets = Բնիկներ
about-networking-dns = DNS
about-networking-dns-clear-cache-button = Մաքրել DNS շտեմը
about-networking-dns-suffix = DNS վերջածանց
about-networking-websockets = ՎեբԲնիկներ
about-networking-refresh = Թարմացնել
about-networking-auto-refresh = Ինքնաթարմացնել 3 վայրկյանը մեկ
about-networking-hostname = Հոսթի անունը
about-networking-port = Դարպասը
about-networking-http-version = HTTP տարբերակ
about-networking-ssl = SSL
about-networking-active = Ակտիվ
about-networking-idle = Անգործ
about-networking-host = Հոսթ
about-networking-sent = Ուղարկված
about-networking-received = Ստացված
about-networking-family = Ընտանիք
about-networking-trr = TRR
about-networking-addresses = Հասցեներ
about-networking-expires = Կավարտվի (վայրկյանից)
about-networking-originAttributesSuffix = Մեկուսացման բանալի
about-networking-messages-sent = Հաղորդագրությունները ուղարկվել են
about-networking-messages-received = Հաղորդագրությունները ուղարկվել են
about-networking-bytes-sent = Բայթ է ուղարկվել
about-networking-bytes-received = Բայթ է ստացվել
about-networking-logging = Մուտքագրում
about-networking-log-tutorial = Դիտեք <a data-l10n-name="logging">HTTP մուտքագրումը</a>՝ իմանալու համար, թե ինչպես օգտագործել այս գործիքը։
about-networking-current-log-file = Ընթացիկ մատյանի նիշքը՝
about-networking-current-log-modules = Ընթացիկ մատյանի մոդուլներ՝
about-networking-set-log-file = Կայել մատյանի ֆայլը
about-networking-set-log-modules = Կայել մատյանի մոդուլները
about-networking-start-logging = Սկսել մուտքագրումը
about-networking-stop-logging = Կանգնեցնել մուտքագրումը
about-networking-dns-lookup = DNS փնտրում
about-networking-dns-lookup-button = Ուղղել
about-networking-dns-domain = Տիրույթ:
about-networking-dns-lookup-table-column = IPs
about-networking-rcwn = RCWN վիճակներ
about-networking-rcwn-status = RCWN կարգավիճակ
about-networking-rcwn-cache-won-count = Շտեմի քանակը հաղթում է
about-networking-rcwn-net-won-count = Ցանցի քանակը հաղթում է
about-networking-total-network-requests = Ենթագումարների հարցումների ընդհանուր հաշվարկ
about-networking-rcwn-operation = Շտեմարանների գործողություն
about-networking-rcwn-perf-open = Բացել
about-networking-rcwn-perf-read = Ընթերցել
about-networking-rcwn-perf-write = Գրել
about-networking-rcwn-perf-entry-open = Մուտքը բաց է
about-networking-rcwn-avg-short = Կարճ միջին
about-networking-rcwn-avg-long = Երկար միջին
about-networking-rcwn-std-dev-long = Երկար չափօրինակի շեղում
about-networking-rcwn-cache-slow = Շտեմարանը դանդաղ է աշխատում
about-networking-rcwn-cache-not-slow = Շտեմարանը դանդաղ չի հաշուում
about-networking-networkid = Ցանցի ID
about-networking-networkid-id = Ցանցի ID

## Link is intended as "network link"

about-networking-networkid-is-up = Հղումը վեր է
about-networking-networkid-status-known = Հայտնի է հղման կարգավիճակը

##